Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

На літературній мапі Одеси з’явилися Курсаки

Пре­зен­та­ція 8-го ви­дан­ня проєк­ту «Ста­ра Оде­са у фо­то­гра­фіях» зі­бра­ла по­в­ний зал в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці

Детальніше...16.04.2024

Переглядів: 1052

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «V ОдесаБібліоСаміт»

7-9 черв­ня 2024 р. в рам­ках Ін­те­лект-фо­ру­му 2024 на ба­зі Одеської на­ціо­наль­ної на­у­ко­вої біб­ліо­те­ки від­бу­деть­ся Все­українська на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція з між­на­род­ною участю «V Оде­са­Біб­ліо­Са­міт».

Детальніше...11.04.2024

Переглядів: 2019

ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМ 2024

7-9 черв­ня 2024 ро­ку під егі­дою Мі­ніс­тер­ства куль­ту­ри та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Украї­ни в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­деть­ся Ін­те­лект-фо­рум 2024!

Детальніше...11.04.2024

Переглядів: 1724

XXIV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

7-9 черв­ня 2024 ро­ку, під егі­дою Мі­ністер­ства куль­ту­ри та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Украї­ни, Одеська на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка, Українська асо­ціа­ція ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­на на­у­ко­ва уста­но­ва «Книж­ко­ва па­ла­та Украї­ни імені Іва­на Фе­до­ро­ва» за спри­ян­ня Одеської об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одеської міської рад, Українсько­го ін­сти­ту­ту кни­ги, Все­української гро­мадської ор­гані­за­ції «Українська біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція» та Все­української гро­мадської ор­гані­за­ції «Біб­ліо­поліс» про­во­дять Все­укра­­їнську ви­став­ку-фо­рум «Укра­їнсь­ка кни­га на Оде­щині».

Детальніше...11.04.2024

Переглядів: 1754

9 квітня у відділі мистецтв відбулася традиційна зустріч з членами Наукової секції книги

9 квітня у відділі мистецтв відбулося засідання клубу – традиційна зустріч з членами Наукової секції книги. Вона існує в Одесі з 1967 року і завжди об’єднувала людей різних професій, для яких книга — це важлива частина кола їх інтересів.

Детальніше...10.04.2024

Переглядів: 1187

Сторінками історії: до 80 ро­ків від дня визволення Одеси від нацистсь­ких загарбни­ків

10 квітня 2024 року Одеса відзначає 80 років від дня визволення міста від нацистських окупантів.

Детальніше...10.04.2024

Переглядів: 1192

Книжкові новини квітня 2024 р.

Чер­го­ва ін­фор­ма­цій­на добір­ка до­по­мо­же вам зорієн­ту­ва­ти­ся у без­меж­но­му різ­но­маніт­ті книж­ко­во­го світу. Кож­на но­ва про­чи­та­на книж­ка під­ка­же, як впо­ра­ти­ся з жит­тєви­ми ви­кли­ка­ми, гар­моні­зу­ва­ти сто­сун­ки, на­дих­не на ці­каві проєк­ти.

Детальніше...09.04.2024

Переглядів: 1126
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна