Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Народознавча зустріч «Від родини йде життя люди­ни». Анонс

25 березня о 12.00 у рам­ках клу­бу ро­дин­но­го доз­віл­ля в чи­таль­но­му за­лі ОННБ (вул. Акад. Фі­ла­то­ва,1) від­бу­деть­ся на­ро­до­знав­ча зустріч «Від ро­ди­ни йде жит­тя лю­ди­ни», прис­вя­че­на об­ря­до­во-по­бу­то­вим зви­ча­ям ук­ра­їнсь­ко­го на­ро­ду.

Детальніше...21.03.2024

Переглядів: 593

Творча зустріч з Олександ­ром Галясом, відомим одеським журналістом і письменником

20 бе­рез­ня у від­ді­лі рід­кіс­них ви­дань та ру­ко­пи­сів від­бу­ла­ся зуст­річ з Олек­сандром Га­ля­сом, ві­до­мим жур­на­ліс­том, крає­знав­цем, іс­то­ри­ком те­ат­ру і естра­ди, во­ло­да­рем більш ніж 120 на­го­род все­ук­ра­їнсь­ких і ре­гіо­наль­них кон­кур­сів ЗМІ, лау­ре­атом му­ні­ци­паль­них лі­те­ра­тур­них пре­мій іме­ні І. Фран­ка і К. Па­ус­товсь­ко­го, од­ним з пер­ших лау­ре­атів між­на­род­ної пре­мії іме­ні Лео­ні­да Утьо­со­ва.

Детальніше...21.03.2024

Переглядів: 655

До Всесвітнього дня поезії та в рамках Національного тижня читання «Ріки не­змін­но течуть додому». Анонс

21 бе­рез­ня до Все­світньо­го дня пое­зії та в рам­ках На­ці­о­наль­но­го тиж­ня чи­тан­ня «Рі­ки нез­мін­но те­чуть до­до­му» (про­єкт Ук­ра­їнсь­ко­го інсти­ту­ту кни­ги) Одесь­ка на­ціо­наль­на на­уко­ва біб­ліо­те­ка запро­шує на за­хо­ди:
- «Я ві­рю в ри­му, У си­лу сло­ва нез­бо­ри­му…» – книж­ко­ву вистав­ку-ог­ляд;
- «СЛО­ВО — світ у мо­їй ха­ті» — твор­чу зустріч з одесь­ки­ми пое­та­ми твор­чо­го об’єд­нан­ня “Оде­са – міс­то лі­те­ра­ту­ри ЮНЕСКО”»: Єв­ге­нією Зас­лавсь­кою, Майєю Ді­мер­лі, Ма­рією Га­лі­ною, Вла­ди­сла­вою Іл­лінсь­кою, Кріс­ті­ною Ос­та­пен­ко, Єв­ге­ні­єю Крас­но­яро­вою.

Детальніше...19.03.2024

Переглядів: 823

Завершення проєкту вибір команди бібліотекарів — ТОП-5 книжок місяця

Зі смут­ком у сер­ці, але з ве­ли­кою вдяч­ніс­тю за спіль­ну по­до­рож, фа­хів­ці Одесь­кої на­ціо­наль­ної на­уко­вої біб­ліо­те­ки по­ві­дом­ля­ють про закрит­тя про­єк­ту «ТОП-5 кни­жок мі­ся­ця». Ця по­до­рож бу­ла для нас не ті­льки мож­ли­віс­тю по­ді­ли­ти­ся з ва­ми на­шою лю­бов'ю до лі­те­ра­ту­ри, а й спо­со­бом піз­на­ти ней­мо­вір­ні книж­ки, які на­ди­ха­ли та ру­ха­ли наш світ.

Детальніше...19.03.2024

Переглядів: 647

11 березня відзначив свій день народження відомий український книжковий графік Кость Лавро

11 березня відзначив свій день народження ві­до­мий український книжковий графік, член Спілки ху­дож­ни­ків України, заслужений художник України (2017) Кость Лавро́ (Костянтин Тихонович Лавро).

Детальніше...14.03.2024

Переглядів: 788

Історії про сміливих і сильних, що надихають: ТОП-5 книжок березня

Лі­те­ра­ту­ра зав­жди бу­ла ма­гіч­ним вік­ном у світ іс­то­рій, де ми зна­хо­ди­мо смі­ли­вих та силь­них ге­ро­їнь, які на­ди­ха­ють нас сво­їми вчин­ка­ми та при­кла­дом. У цій до­бір­ці ми дос­лі­ди­мо виб­ра­ні тво­ри лі­те­ра­ту­ри, які вті­лю­ють смі­ли­вість та си­лу жі­нок, що впли­ну­ли на наш світ.

Детальніше...14.03.2024

Переглядів: 790

«За покликом серця»: до Дня українського добро­воль­ця — книжкова виставка

З 13 по 21 бе­рез­ня 2024 р. до Дня ук­ра­їнсь­ко­го добро­воль­ця у до­від­ко­во-ін­фор­ма­цій­но­му від­ді­лі ОННБ екс­по­ну­ва­ти­меть­ся книж­ко­во-ілюстра­тив­на вис­тав­ка «За пок­ли­ком сер­ця».

Детальніше...12.03.2024

Переглядів: 823
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна