Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Воєнна муза В’ячеслава Раєвського

У ви­пад­ку з В’яче­сла­вом Ра­євсь­ким на­пи­сан­ня ко­рот­ких ав­то­біо­гра­фіч­них опо­ві­дань про влас­ний війсь­ко­вий і во­лон­терсь­кий до­свід — про­яв гро­ма­дянсь­кої по­зи­ції і ро­зу­мін­ня не­об­хід­нос­ті ді­ли­ти­ся на­бу­тим до­сві­дом, до чо­го та­кож, за йо­го сло­ва­ми, по­стій­но спо­ну­ка­ють ко­ле­ги, дру­зі і «френ­ди» у соц­ме­ре­жі Фейс­бук, – де­які з них бу­ли при­сут­ні на зустрі­чі 7 бе­рез­ня 2024 ро­ку в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці.

Детальніше...12.03.2024

Переглядів: 1010

До 210-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. Шевченківські читання

6 бе­рез­ня 2024 ро­ку в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­ли­ся тра­ди­цій­ні Шев­чен­ківсь­кі чи­тан­ня, при­свя­че­ні 210-й річ­ни­ці від дня на­род­жен­ня Ве­ли­ко­го Коб­за­ря. У за­хо­ді взя­ли участь про­від­ні на­уков­ці, мит­ці, крає­знав­ці. У сво­їх до­по­ві­дях во­ни роз­к­ри­ва­ли різ­ні ас­пек­ти як ус­та­ле­них тра­ди­цій­них трак­ту­вань, так і су­час­ної ін­тер­пре­тац­ії твор­чо­го спад­ку Т.Г.Шев­чен­ка — у пло­щи­ні лі­те­ра­ту­ри, куль­ту­ри, крає­знав­ства і мис­тец­т­ва.

Детальніше...12.03.2024

Переглядів: 1025

Літературні відзнаки березня

У березні 2024 року літературні відзнаки отримала низка письменників України.

Детальніше...11.03.2024

Переглядів: 994

«Геній всіх часів»: до 145-річчя від дня народження Альберта Ейнштейна (1879-1955) одного з най­визнач­ніших фізиків ХХ ст.

Аль­берт Ейн­штейн — один із зас­нов­ни­ків су­час­ної тео­ре­тич­ної фі­зи­ки, ла­у­ре­ат Но­бе­лів­сь­кої пре­мії з фі­зи­ки 1921 ро­ку, гро­мадсь­кий діяч, гу­ма­ніст. Жив у Ні­меч­чи­ні (1879–1893, 1914–1933), Швей­ца­рії (1893–1914), США (1933–1955). По­чес­ний док­тор близь­ко 20 про­від­них уні­вер­си­те­тів сві­ту, член ба­гать­ох ака­де­мій на­ук, у то­му чис­лі іно­зем­ний по­чес­ний член АН СРСР (1926).

Детальніше...11.03.2024

Переглядів: 1081

Про присудження Націо­нальної премії України імені Тараса Шевченка

Підписано УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №143/2024 "Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка".

Детальніше...10.03.2024

Переглядів: 942

Не зупиняйте білий автобус

Ви­дав­ництво «Біл­ка» ого­ло­си­ла пред­за­мов­лен­ня на кни­гу Дмит­ра Том­чу­ка «Не зу­пи­няй­те бі­лий ав­то­бус». Ав­тор — під­приє­мець, бло­гер, який з пер­ших днів пов­но­масштаб­ної агресі рф вступив до лав теробо­ро­ни, а за­раз зай­маєть­ся ор­га­ні­за­ці­єю ви­роб­ництва дро­нів та центра під­го­тов­ки опе­ра­то­рів. Кни­га зас­но­ва­на на реальних по­діях пер­ших тиж­нів вій­ни.

Детальніше...06.03.2024

Переглядів: 1050

«Володимир Івасюк – легенда української пісні» - до 75-річчя від дня народження Володимира Михайловича Івасюка (1949-1979)

4 бе­рез­ня ви­пов­ню­єть­ся 75 ро­ків від дня на­роджен­ня Во­ло­ди­ми­ра Ми­хай­ло­ви­ча Іва­сю­ка (1949–1979), ук­раїнсь­ко­го му­зи­кан­та, ком­по­зи­то­ра і по­ета, ла­у­ре­ата На­ціо­наль­ної пре­мії іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, Ге­роя Ук­ра­їни

Детальніше...03.03.2024

Переглядів: 1248
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна