Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Презентація літературно-художнього видання «Я пишаюсь тобою: Україна в боротьбі за цивілізацію»

У рам­ках ХХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» 8 черв­ня у за­лі на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків ОННБ (вул. Па­сте­ра, 13) від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція книж­ки На­та­лії Не­сте­ро­вої «Я пи­ша­юсь то­бою: Ук­ра­ї­на в бо­роть­бі за ци­ві­лі­за­цію» (Оде­са : Аст­ро­принт, 2023).

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 761

Презентація гумористичної книги Олени Маляренко «Жизель і мир»

8 черв­ня в елек­трон­но­му чи­таль­но­му за­лі ін­фор­ма­цій­но-ре­сурс­но­го цен­тру «Вік­но в Аме­ри­ку» від­ді­лу між­на­род­них проєк­тів Одесь­кої на­ціо­наль­ної на­у­ко­вої біб­ліо­те­ки у рам­ках XХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні», від­бу­ла­ся он­лайн-пре­зен­та­ція гу­мо­ри­стич­ної кни­ги Оле­ни Ма­ля­рен­ко «Жи­зель і мир» за учас­ті ав­тор­ки.

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 731

Мистецький ярмарок 2024

В Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці в рам­ках ХXІV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» з 7 по 9 червня тра­ди­цій­но від­бу­вав­ся «Мис­тець­кий яр­ма­рок».

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 773

Презентація довідкового видання «Мілітарні нагоро­ди Збройних сил України»

7 ЧЕРВ­НЯ у рам­ках про­ве­ден­ня XXIV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» у Цен­траль­ній місь­кій біб­ліо­те­ці іме­ні І. Фран­ка від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція книж­ки Вік­то­ра Кар­по­ва та Ум­бер­то Ну­ну ді Олі­вей­ри «Мі­лі­тар­ні на­го­ро­ди Зброй­них сил Ук­ра­їни» (Оде­са: Ол­ді+, 2024).

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 763

Презентація монографії Олександра Смірнова та Ганни Тетерятник «Обшук у кримінальному провадженні»

8 черв­ня під час XXIV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­р­аїнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» в Одесь­кій об­лас­ній уні­вер­саль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці ім. М.С. Гру­шевсь­ко­го бу­ла пре­зен­то­ва­на мо­но­гра­фія Олек­сандра Смір­но­ва та Ган­ни Те­те­рят­ник «Об­шук у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні» (Оде­са : Юри­ди­ка, 2023).

Детальніше...10.06.2024

Переглядів: 809

Презентація навчального посібника «Професійна комунікація. Протоколи спілкування “лікар-пацієнт”»

7 черв­ня у рам­ках ХХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-форуму «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція нав­чаль­но­го по­сіб­ни­ка «Про­фе­сій­на ко­му­ні­ка­ція. Про­то­ко­ли спіл­ку­ван­ня “лі­кар-па­ці­єнт”». Пре­зен­та­цію під­го­ту­ва­ли фа­хів­ці Одесь­кої об­лас­ної біб­ліо­те­ки для юнац­тва на ба­зі Ди­тя­чої місь­кої по­лі­кліні­ки №6 «Compass» за учас­ті од­но­го з ав­торів, Юлії Бе­ло­зер­це­вої-Ба­ра­но­вої.

Детальніше...10.06.2024

Переглядів: 791

Творча зустріч з письменником Віталієм ЗАПЕКОЮ

7 черв­ня у від­ді­лі крає­знав­ства «Оде­си­ка» Одесь­кої на­ціо­наль­ної на­уко­вої біб­ліо­те­ки у рам­ках XХІV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні», від­бу­ла­ся твор­ча зу­стріч «ДВІ­ЧІ ЖИ­ВИЙ» з пись­мен­ни­ком Ві­та­лі­єм За­пе­кою.

Детальніше...10.06.2024

Переглядів: 785
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна