1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Народознавча зустріч «Із джерела народної скарб­ниці: свято сонцевороту»

18 червня в читальному залі ОННБ (вул. Акад. Філатова, 1) о 12.00 відбулася народознавча зустріч «Із джерела народної скарбниці: свято сонцевороту» до дня літнього сонцестояння.

Детальніше...вчора, 19.06.2024

Переглядів: 43

Підсумки ХХІV Всеукра­їнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» 7-9 червня 2024 року

7–9 черв­ня 2024 ро­ку під егі­дою Мі­ністер­ства культу­ри та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Ук­раї­ни, за під­т­рим­ки Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одесь­кої місь­кої рад, Дер­жав­ної ус­та­но­ви «Ук­ра­їнсь­кий ін­сти­тут кни­ги» у спів­пра­ці з Все­ук­ра­їнсь­кою гро­мадською ор­гані­за­цією «Ук­ра­їнсь­ка біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція», Все­ук­ра­їнсь­кою гро­мадсь­кою ор­гані­за­цією «Біб­ліо­по­ліс», Ук­ра­їнсь­кою асо­ціа­цією ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­ною на­у­ко­вою уста­но­вою «Книж­ко­ва па­ла­та Украї­ни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва»  Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка про­во­ди­ла Ін­те­лект-фо­рум 2024.

Яс­кра­ва і на­си­че­на про­гра­ма за­хо­ду поєд­на­ла XХІV Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» та «V Оде­са­Біб­ліо­Са­міт» - Все­ук­ра­їнсь­ку на­у­ко­во-прак­тич­ну кон­фе­рен­цію з між­на­род­ною учас­тю для фа­хів­ців біб­ліо­тек Ук­раї­ни та за­рубі­ж­жя.

Детальніше...18.06.2024

Переглядів: 156

«Натхненна вірою думка творить майбутнє»: творча зустріч з Миколою Івановичем Сенченком

8 черв­ня 2024 р. під час XXIV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» від­бу­ла­ся твор­ча зу­стріч з Ми­ко­лою Іва­но­ви­чем Сен­чен­ком, ві­до­мим вче­ним у га­лу­зі кни­го­знав­ства, зна­ним ор­га­ні­за­то­ром біб­ліо­теч­ної спра­ви, ди­рек­то­ром Дер­жав­ної на­уко­вої ус­та­но­ви «Книж­ко­ва па­ла­та Ук­ра­їни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва», док­то­ром тех­ніч­них на­ук, про­фе­со­ром, ака­де­мі­ком Між­на­род­ної ака­де­мії ін­фор­ма­ти­за­ції при ООН, заслуже­ним ді­я­чем на­уки і тех­ні­ки Ук­ра­їни, лау­ре­атом пре­мії іме­ні Іва­на Фран­ка, го­лов­ним ре­дак­то­ром на­уко­во­го жур­на­лу «Віс­ник Книж­ко­вої па­ла­ти», чле­ном НСПУ та НСЖУ.

Детальніше...17.06.2024

Переглядів: 128

Народознавча зустріч «Із джерела народної скарб­ниці: свято сонце­вороту» до дня літнього сонце­стояння. Анонс

18 черв­ня в чи­таль­но­му за­лі ОННБ (вул. Акад. Фі­ла­то­ва, 1) о 12.00 від­бу­деть­ся на­ро­до­знав­ча зу­стріч «Із дже­ре­ла на­род­ної скарб­ни­ці: свя­то сон­це­во­ро­ту» до дня літ­ньо­го сон­це­сто­ян­ня.

Детальніше...17.06.2024

Переглядів: 124

До 150-річчя від дня народження Б. В. Варнеке (1874–1944)

15 черв­ня 2024 ро­ку ви­пов­ню­єть­ся 150 ро­ків від дня на­ро­джен­ня ві­до­мо­го фі­ло­ло­га, іс­то­ри­ка те­ат­ру, зас­лу­же­но­го ді­яча на­уки Ук­ра­їни Бо­ри­са Ва­си­льо­ви­ча Вар­не­ке.

Детальніше...14.06.2024

Переглядів: 367

Презентація книжки Андрія Кокотюхи «Ва-банк у Харкові» (Львів, 2024) та творча зустріч з автором

7 червня, під час XXIV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» відбулася творча зустріч з відомим українським письменником, майстром детективного жанру, автором  низки романів, кіносценаріїв і телевізійних проєктів, журналістом, майстром детективного жанру Андрієм Кокотюхою та презентація його нового роману «Ва-банк у Харкові», який є ювілейним – (сотим !) у творчому доробку письменника.

Детальніше...14.06.2024

Переглядів: 207

Мирослав Дочинець: «У мене немає персонажів і героїв, мої книги — це мій світ»

7 черв­ня 2024 ро­ку на довгоочікувану зустріч із Ми­ро­славом До­чи­нцем завітали здебільшого давні прихильники творчості автора, книги якого стали народними бестселерами.  

Детальніше...14.06.2024

Переглядів: 208
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна