Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Анонс презентації моно­графії Надії Агафонової «Інша історія: пічонаги, половці — автохтонна опозиція»

У рам­ках ХХIV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» 8 черв­ня 2024 ро­ку об 11:00 у го­лов­но­му чи­таль­но­му залі Одесь­кої на­ціо­наль­ної на­уко­вої біб­ліо­те­ки (вул. Па­сте­ра, 13) від­бу­деть­ся пре­зен­та­ція мо­но­гра­фії «Ін­ша іс­то­рія: пі­чо­на­ги, по­лов­ці — ав­тох­тон­на опо­зи­ція» (Оде­са: Аст­ро­принт, 2024) за учас­ті ав­тор­ки — к. іст. н., до­цен­та На­дії Ага­фо­но­вої.

Детальніше...06.06.2024

Переглядів: 906

До уваги користувачів!

7–9 черв­ня, у дні про­ве­ден­ня Ін­те­лект-фо­ру­му 2024, біб­ліо­те­ка ко­ри­сту­ва­чів не об­слу­го­вує!

Ін­те­лект-фо­рум — що­річ­ний за­галь­но­на­ціо­наль­ний ком­плекс­ний про­єкт со­ціо­куль­тур­но­го та на­у­ко­во-ко­му­ні­ка­тив­но­го спря­му­ван­ня, в рам­ках яко­го бу­де про­ве­де­но XXIV Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» та Все­ук­ра­їнсь­ку на­у­ко­во-прак­тич­ну кон­фе­рен­цію з між­на­род­ною учас­тю «V Оде­са­Біб­ліо­Са­міт».

Детальніше...06.06.2024

Переглядів: 937

Презентація наукової праці Калініченка Олександра Олександровича, «Соль морської служби» виданої в Одесі КП ОМД у 2023 році. Анонс

8 черв­ня 2024 р. о 10.00 в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці в рам­ках XXIV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» від­бу­деть­ся пре­зен­та­ція на­у­ко­вої пра­ці Ка­лі­ні­чен­ка Олек­санд­ра Олек­сан­дро­ви­ча, «Соль морсь­кої служ­би» ви­да­ної в Оде­сі КП ОМД у 2023 ро­ці.

Детальніше...06.06.2024

Переглядів: 875

КЛАСИК ІСПАНСЬКОГО ЖИВОПИСУ. ДО 425-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДІЄГО ВЕЛАСКЕСА

Діє­го Ро­дрі­гес де Сіль­ва-і-Ве­лас­кес (6.06.1599, Севі­лья – 6.08.1660, Мад­рид) — не­пе­ре­вер­ше­ний май­стер жан­ро­во­го та порт­рет­но­го жи­во­пи­су, один з най­ви­дат­ні­ших пред­став­ни­ків слав­ної пле­я­ди ху­дож­ни­ків епо­хи ба­ро­ко. Йо­го тво­ри вті­ли­ли кра­щі ри­си іс­пансь­кої куль­ту­ри ХVII сто­літ­тя. Суть твор­чо­сті Ве­лас­ке­са мож­на пе­ре­да­ти сло­ва­ми Де­ні Дід­ро, ве­ли­ко­го фран­цузь­ко­го ми­сли­те­ля: «Не­прав­ди не по­вин­но бу­ти в ми­стец­тві, а іс­ти­на по­ля­гає в при­ро­ді».

Детальніше...06.06.2024

Переглядів: 878

Презентація книги Максима Недвиги «Як ми перемогли інсульт» за участі автора. Анонс

8 червня о 10.00 в рамках XXIV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» у головному читальному залі Одеської національної наукової бібліотеки (вул. Пастера, 13) відбудеться презентація книги Максима Недвиги «Як ми перемогли інсульт» за участі автора (Як ми перемогли інсульт / Максим Недвига. – Вид. 2-ге, доп. – Корсунь-Шевченківський : Видавець Максим Григорович Недвига, 2024. – 160 с. : іл.).

Детальніше...05.06.2024

Переглядів: 941

Мистецький ярмарок 2024. Анонс

Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка за­про­шує всіх ба­жа­ю­чих на «Ми­сте­ць­кий яр­ма­рок», що вже тра­ди­цій­но від­бу­деть­ся під час про­ве­ден­ня ХХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» з 7 по 9 черв­ня 2024 р.

Детальніше...05.06.2024

Переглядів: 908

Творча зустріч з письменником Віталієм ЗАПЕКОЮ. Анонс

7 червня о 14.00 у відділі краєзнавства «Одесика» Одеської національної наукової бібліотеки (вул. Пастера, 13), у рамках XХІV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині», відбудеться творча зустріч «ДВІЧІ ЖИВИЙ» з письменником Віталієм Запекою.

Детальніше...05.06.2024

Переглядів: 865
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна