Історія Одеської національної наукової бібліотеки

apicturepicture11107_98726.jpg

Одеська національна наукова бібліотека —
перша публічна книгозбірня України

Історія бібліотеки розпочалася 1829 року завдяки ініціативі місцевих громадських діячів, учених та політиків, закдекларованій наближеним до генерал-губернатора краю графа Михайла Воронцова Олексієм Іраклійовичаем Льовшиним – редактором газети «Одесский вестник» (градоначальник Одеси у 1831-1837 рр.).

13(25) вересня 1829 року за поданням графа Воронцова iмператор Микола I видав наказ, який дозволив заснувати в Одесi мiську публiчну бiблiотеку. Це була друга в Росiйськiй iмперiї (пiсля iмператорської у Санкт-Петербурзi) i перша в Українi публiчна бiблiотека, а її відкриття поклало початок заснуванню публічних бібліотек у крайових і губернських містах Росії і України.

Спочатку для новоствореної бібіліотеки були видiленi кiмнати у будинку мiських присутнiх мiсць на Приморському бульварi. Оскiльки в Одесi в кiнцi 1829 року спалахнула епiдемiя чуми, вiдкриття бiблiотеки вiдбулося лише 15(27) квiтня 1830 року. До цього часу зiбрання нараховувало вже 5 тисяч книг. Граф Воронцов принiс у дар бiблiотецi "зiбрання дорогих за рiдкiстю творiв". Це були 600 томiв французьких класикiв у розкiшному виданнi Фiрмена Дiдо. Приклад губернатора наслiдували багатi одесити, i кiлькiсть книг у бiблiотецi почала швидко збiльшуватись. Із зiбрань лiтератури, яку у рiзнi роки було пожертвувано бiблiотецi приватними особами, особливу цiннiсть становили такi колекцiї: графа М.М.Толстого (понад 40 000 видань), Г.Г.Маразлi (10 000 томiв), колекцiя з технiки професора В.І.Тимонова (1 085 примірників), з економiки i юридичних наук – О.О.Борзенка (851 вид.), бiблiотека археолога П.О.Бурачкова (3 176 томiв) та iн. Не можна не згадати iноземних жертводавцiв: так, ще з 50-х рокiв ХIХ ст. у звiтах бiблiотеки фiгурують Смiтсонiанський унiверситет (Вашингтон), унiверситети – Паризький, Празький, Пекiнський, Гарвардський, бiблiотека Британського музею, Паризька нацiональна бiблiотека, Бiблiотека Конгресу США. Оскiльки фонди зростали, доводилося кiлька разiв мiняти примiщення. У 1883 роцi для Бiблiотеки i музею Товариства iсторiї i старожитностей було побудовано, в основному на кошти мiського голови Григорiя Григоровича Маразлi, окрему будiвлю (нині вона належить Археологiчному музею).

А у 1907 роцi бiблiотека ще раз вiдсвяткувала новосiлля – переїхала у спецiально побудовану для неї споруду, зведену архiтектором Ф.П.Нестурхом (Нештурхом) в 1904–1906 рр., і яка була одним із кращих зразків бiблiотечної архiтектури в країні.
У життi бiблiотеки було багато чудових людей, якi у рiзний час очолювали її. Це iсторик Микола Никифорович Мурзакевич, професор Володимир Олексiйович Яковлєв, лiтератор Михайло Фелiксович Дерiбас та його син, популярний в Одесi письменник-iсторик Олександр Михайлович Дерiбас, автор книги "Старая Одесса", який багато уваги придiляв краєзнавству (вiн же ввiв до вжитку слово "Одесика"). Усi вони обiймали дуже почесну тодi в мiстi посаду, яка скромно називалася "бiблiотекар", директор з 1896 року, професор Новоросiйського унiверситету Михайло Георгiйович Попруженко (автор iсторичного нарису "Одесская городская публичная библиотека. 1830 – 1910") та інші. Необхiдно також вiдзначити важливу роль в iсторiї нашої бiблiотеки iнституту попечительства, що був введенний у 1874 роцi. Попечителями вiд мiської думи були: барон А.Ф.Стуарт, К.К.Сiкард, В.І.Тимонов, О.І.Кирпичников, попечитель бiблiотеки з 1897 по 1917 рік, почесний громадянин Одеси граф Михайло Михайлович Толстой (докладніше) та ін.

Історiя ОННБ зберегла багато славних iмен бiблiотечних працiвникiв, якi у рiзнi часи вiддали благороднiй i шанованiй людьми працi з книгою багато рокiв свого життя. Колись тут працювали видатний пушкiнiст Михайло Алексєєв, iсторики Богдан Комаров, Саул Боровий, Василь Загоруйко та iнші. Олександрі Тюнєєвiй ми зобов'язанi органiзацiєю одного з перших в СРСР музеїв книги та збереженням бiблiотеки в цiлому у важкi роки вiйни. Інакше, нiж подвигом не можна назвати супроводження пiд час Другої світової вiйни трьома спiвробiтницями бiблiотеки (Г.Б.Юрик, А.С.Деревинською, Е.С.Левiною) рiдкiсних музейних видань до Ташкента, де вони були переданi на зберiгання до Середньоазiатського унiверситету, i повернення їх до Одеси пiсля звiльнення нашого мiста. Пiсля вiйни в ОДНБ iмені М. Горького працювали вiдомi бiблiотекарi, бiблiографи та бiблiотекознавцi: М.В.Рапопорт, С.Я.Вортман, М.М.Пчелiнцева, І.М.Кирилов, Г.А.Каширiн, В.М.Конський, О.М.Вовчок, Л.В.Лялікова, О.М.Кордаш, С.А.Мурадян, А.М.Вдовиченко, Л.М.Смичок, Г.Д.Зленко та iнші, передавали естафету один одному директори А.І.Ольшанський, В.А.Загоруйко, І.Д.Мазуренко, О.Ф. Ботушанська. Званням "Заслужений працiвник культури України" і "Заслужений дiяч мистецтв" удостоєно 11 її працівників.

У різний час читачами Бібліотеки були відомі діячі науки і культури: Д.І.Менделєєв, І.І.Мечников, І.М.Сєченов, Д.К.Заболотний, М.Ф.Гамалія, В.П.Філатов, В.П.Глушко, М.Ф.Комаров, І.Карпенко-Карий, П.І.Ніщинський, О.І.Купрін, І.О.Бунін, К. Чуковський, О.І.Грін та інші.

Книжкові фонди бібліотеки налічують понад 5 000 000 одиниць (проти 187 тис. в 1917 р.) і охоплюють літературу з усіх галузей знань. Значну цінність становлять історичні та інші краєзнавчі матеріали, зокрема, періодична преса Півдня України. У відділі рідкісних видань та рукописів зберігаються цінні рукописи XII— XV ст., інкунабули, стародруки та ін.

1964 року за рішенням колегії Міністерства культури УРСР бібліотека стає зональним організаційно-методичним, науково-бібліографічним та інформаційним центром Півдня України. Вона є також координаційним науково-методичним та інформаційним центром в Україні з питань пропаганди природничо-наукових та екологічних знань, а також з питань релігієзнавства.

1975 року постановою Ради Міністрів УРСР на бібліотеку покладено функції обласного універсального депозитарію Півдня України.

В 1998 роцi започатковано спiльно з Одеською обласною Радою миру Галерею портретів почесних благодійників Одещини "Люди щедрих сердець", яка стала мiстком вiд меценатiв минулого до меценатiв наших днiв. Вона знайомить громадян мiста з доброчинною дiяльнiстю сьогоднiшнього дня.

У 27 підрозділах бiблiотеки нині працює понад 270 спiвробiтникiв.

У 2000 році Бібліотека ініціювала проведення акції – Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині», яка стала щорічною. Відтоді відбулося 20 подібних виставок-форумів. Вони проводяться за підтримки Міністерства культури України, Книжкової палати України і Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, органів місцевої влади та самоврядування. Виставка є некомерційною і дозволяє популяризувати продукцію вітчизняного книговидавництва, обговорювати у колі фахівців проблеми галузі, з метою їх вирішення апелювати до владних структур і громадськості, а також поповнювати фонди бібліотеки новими виданнями.

Бібліотека проводить активну роботу з впровадження нових технологій, здійснює переведення книжок та інших документів на електронні носії, розширює види послуг, у тому числі для віддалених користувачів.

З 2002 року на території Бібліотеки діє інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку», електронний читальний зал та Інтернет-центр, які відкрито за підтримки Посольства США в Україні.

Одеська національна наукова бібліотека підпорядкована Міністерству культури та інформаційної політики України. У вересні 2009 року указом Президента України бібліотеці надано статус національного закладу.

2014 року Бібліотека відзначила 185-річчя від дня заснування. Цій події був присвячений випуск ряду наукових видань, які розкривають історію діяльності закладу, внесок його працівників у бібліотекознавство і краєзнавство.

У 2015 року згідно діючого законодавства України, зокрема, закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», на підставі подання Одеської національної Ордена дружби народів наукової бібліотеки ім. М.Горького від 10.09.2015 № 377/01-20 Міністерством культури України був виданий НАКАЗ від 24.09.2015 №762 «Про зміну найменування Одеської національної Ордена Дружби народів наукової бібліотеки ім. М.Горького на Одеську національну наукову бібліотеку (ОННБ).

baner-2010-1.jpg

Сьогодні Одеська національна наукова бібліотека є провідною книгозбірнею країни, культурним та науково-інформаційним центром, який має світове визнання. Щороку понад 250 тисяч користувачів отримують вільний доступ до інформації і знань, залучаються цінностей національної та світової культури, науки та освіти. Понад п’ятимільйонний фонд книгозбірні, який містить близько 200 тисяч рідкісних та цінних видань, стародруків, гравюр, рукописів, є національним культурним надбанням, невід'ємною складовою культурної спадщини українського народу. Як потужний соціокультурний центр загальнодержавного значення бібліотека щорічно реалізує понад 200 культурно-просвітницьких, науково-дослідних, видавничих проектів, спрямованих на підтримку державної гуманітарної політики, популяризацію книги і читання у суспільстві, гідної репрезентації України у світовому інформаційно-культурному просторі. Активне впровадження сучасних інформаційних послуг, цифровізація бібліотечних сервісів, втілення інноваційних проектів, в т.ч. за участю зарубіжних партнерів, зробили Бібліотеку лідером інновацій у бібліотечній галузі України, важливою складовою розвитку національної культури і  духовності, дієвою ланкою процесів державотворення.

З ОФІЦІЙНОЇ ХРОНІКИ

1829, 13(25) вересня – імператор Микола I підписав рескрипт про організацію в Одесі публiчної бiблiотеки. Ця дата вважається днем її заснування.

1830, 5 (17) квітня – затверджено статут Одеської публічної бібліотеки та правила користування нею. – першим бібліотекарем (директором) призначено колезького асесора А.Ф.Спаду.

1831 – А.Ф.Спада складає перший рукописний каталог.

1834 – за розпорядженням одеського мiського голови А.І.Льовшина Бiблiотека починає одержувати безплатний примірник кожного одеського видання.

1843 – проведено першу інвентаризацію і складено перший звіт про роботу Бібліотеки.

1847 – за розпорядженням одеського військового губернатора до Бібліотеки починають безплатно надходити монографії та періодичні видання, що виходили на Кавказі.

1848 – надруковано перший систематичний каталог.

1874 – міська дума зі складу комісії з народної освіти призначає попечителя Бібліотеки, який є офіційним представником Бібліотеки в міській управі.

1875 – побачив світ перший друкований звіт Бібліотеки – за 1874 р.

1882-1883 – споруджено спеціальну будівлю для Бібліотеки на Думській площі (нині належить Археологічному музею).

1883 – до Бібліотеки на службу прийнято першу жінку – Мальвіну Миколаївну Пфейфер; вона працювала в Бібліотеці до 1906 р.

1887-1916 – видаються щорічні друковані звіти Бібліотеки.

1890-1892 – добудовано триповерхове приміщення книгосховища на Думській площі.

1901 – проводиться систематизація книг по двадцятьох відділах («двадцятка»), за якою Бібліотека дотепер розташовує книги.

1903 – відведено ділянку під будівництво нового приміщення для Міської публічної бібліотеки.

1904-1906 – споруджується будівля спеціально для Одеської міської публічної бібліотеки. Архітектор Ф.П.Нестурх (Нештурха).

1907, 19 лютого (4 березня) – освячено і відкрито нову будівлю Бібліотеки.

1909 – попечитель Бібліотеки граф М.М.Толстой дарує придбану ним ділянку землі для подальшого розширення Бібліотеки.

1922 – створено Музей книги (нині – відділ рідкісних видань і рукописів) . – 1 листопада – Бібліотеці надане право на безплатне одержання обов'язкового примірника видань, надрукованих в СРСР, цим правом Бібліотека користувалася до 1941 р.

1924, 30 січня – Бібліотеку включено до числа наукових установ (постанова колегії Наркомату освіти України).

1926 – розпочато створення предметного каталогу.

1930, 1 серпня – постановою Раднаркому УРСР утворено Одеська наукова бiблiотека (було об'єднано три науковi бiблiотеки: Державна публiчна, Центральна наукова, Українська державна). 8 травня – за розпорядженням НКО № 249-є при Бібліотеці створюється таємний відділ, куди було передано всю неходову та ідеологічно шкідливу літературу. Відділ існував до 1988 року.

1931, 1 квітня – Бібліотеку перейменовано на Одеську державну наукову бібліотеку.

1933 – Бібліотека розмежувалася з бібліотекою Одеського державного університету.

1941, 10 лютого – Указом Президiї Верховної Ради УРСР Бiблiотецi присвоєно iм'я О.М.Горького.

1941-1944 – найцінніша частина фонду Бібліотеки перебувала в евакуації, в Ташкенті.

1949 – Бібліотека почала одержувати платний обов'язковий російськомовний примiрник творiв друку, що виходили в СРСР, з ЦКНБ (Центральний колектор наукових бiблiотек, м. Москва).

1950 – створено систематичний читацький каталог.

1962 – серпень 2010 - поза основним приміщенням Бібліотеки, на площі Потьомкінців, 5 (нині – Катерининська площа), діяв відділ літератури іноземними мовами. На даний час відділ переведено в головний корпус бібліотеки (вул.. Пастера, 13)

1964 – за рiшенням колегiї Мiнiстерства культури УРСР Бiблiотека стає зональним органiзацiйно-методичним, науково-бiблiографiчним та iнформацiйним центром Пiвдня України (Запорiзька, Кiровоградська, Кримська, Одеська, Миколаївська, Херсонська областi), координацiйним, науково-методичним та iнформацiйним центром для бібліотек України з питань пропаганди природничо-наукових та екологiчних знань, а також з питань релiгiї та атеїзму. – створено робочу групу для рекаталогізації систематичного читацького каталогу на таблиці ББК.

1968 – розпочато спорудження нового дев'ятиповерхового книгосховища.

1975 – Постановою Ради Мiнiстрiв УРСР на бiблiотеку покладенi функцiї обласного унiверсального депозитарiю Пiвдня України (Кіровоградська, Кримська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області).

1979 – за заслуги i з нагоди 150-рiччя вiд заснування Бiблiотеку нагороджено орденом Дружби народiв. – будiвлю Бібліотеки взято під охорону держави як пам'ятку мiстобудування та архiтектури (Постанова Ради Мiнiстрiв України вiд 06.09.79 р. i442, охоронний номер 1464).

1987 – розпочато капітальний ремонт і реставрацію головного корпусу Бібліотеки (Постанова Ради Міністрів УРСР № 18-322 15-9 від 03.07.87; рішення виконкому Одеської міської ради народних депутатів № 318 від 06.08.87).

1993 – після капітального ремонту Бібліотеку відкрито для читачів.

1994 – Бібліотека починає комплектуватися безплатним примірником усіх видань, що друкуються в Одесі (розпорядження Одеської міської Ради народних депутатів № 810 від 28.11.94).

1996 – у Бібліотеці відкрито зал «Українці в світі».

1997 – до установ, куди обов'язково мають надсилатися наукові видання з публікацією основних результатів дисертаційних праць, включено ОДНД (постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 22.05.97). – відкрито Канадсько-український бібліотечний центр.

1998 – відкрито Французький центр документації і освіти.

1999 – створено міжвідомчий центр консервації та репрографії.

2000 – Бібліотека провела першу Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині», яка стала щорічною.

2002 – Бібліотека починає одержувати обов'язковий примірник документів (Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.02)

2009, 21-23 травня – проведена Х ювілейна Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

2009, 17 вересня –  ураховуючи вагомий внесок книгозбірні у розвиток бібліотечної справи, наукове вивчення, збереження та популяризацію рукописних і друкованих пам'яток культури, його активну міжнародну діяльність, Указом Президента України № 756/2009 Бібліотеці надано національний статус .

2009 – Бібліотека відзначила своє 180-річчя. Започатковано Регіональний конкурс на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України

2013 – Бібліотека і громадськість відзначили 15-річчя заснування Галереї почесних благодійників Одещини "Люди щедрих сердець"

2014 – в бібліотеці відбулися заходи, присвячені 200-річчю від дня народження великого сина українського народу Т.Г.Шевченка

2014 – веб-сайт ОННБ здобув перемогу як кращий сайт бібліотеки національного/державного рівнів у всеукраїнському конкурсі бібліотечних сайтів, що проводився 2014 року Мінкультури та Українською бібліотечною асоціацією.

2014, 25 вересня – Бібліотека відзначила 185-річчя від дня заснування. Цій події було присвячено проведення XV Всеукраїнської виставки-форуму "Українська книга на Одещині", здійснено випуск ряда наукових видань, які розкривають історію діяльності закладу

2015, вересень – на основі діючого законодавства України, зокрема, законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», оновлено назву бібліотеки як Одеська національна наукова бібліотека (НАКАЗ Мінстерства культури України від 24.09.2015 №762 «Про зміну найменування Одеської національної Ордена Дружби народів наукової бібліотеки ім. М.Горького»).

2018, травень – презентовано новий соціальний проект Бібліотеки — літній читальний зал «Litera».

2018, липень – підписано Меморандум про співпрацю між Національною бібліотекою Грузії і Одеською національною науковою бібліотекою.

2018  – ОННБ за підтримки Українського культурного фонду втілила інноваційний проект «Старовинна гравюра - культурна спадщина України», в рамках якого вперше масштабно у відкритому доступі представлені результати багаторічної копіткої праці бібліотечних фахівців з наукового опрацювання колекції унікальних гравюр майстрів з Англії, Італії, Нідерландів, Німеччини, України, Франції XVI-XIX ст., які зберігаються у фонді ОННБ.

2019, лютий – започатковано проект Велика Одеська бібліоніч «Поетика кохання». Культурно-просвітницька акція, приурочена до Міжнародного дня дарування книг та Дня закоханих, щорічно збирає сотні людей, що прагнуть пізнати свою улюблену бібліотеку у незвичному форматі активностей, пов'язаних із книгою і читанням.  

2019 – започатковано проект «Інтелект-форум», який поєднав виставку-форум «Українська книга на Одещині» та ОдесаБібліоСаміт - програму професійного спілкування для фахівців національних, державних, обласних бібліотек України і зарубіжжя. 

2019 – за підтримки  Українського культурного фонду реалізовано проект «Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської національної наукової бібліотеки»

2019, вересень – своє 190-річчя Бібліотека відзначає низкою подій, серед яких урочисті збори громадськості, міжнародна науково-практична конференція, презентації виставок, оновлена екскурсійна програма та інші.

2019 –  підписано Меморандум про співпрацю між Одеською національною науковою бібліотекою та Національною бібліотекою Республіки Молдова.

2020  – колектив Одеської національної наукової бібліотеки відзначено дипломом лауреата конкурсу "Люди дела"

24 лютого 2022 року - найдовший робочий день в історії колективу книгозбірні.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин. Колектив бібліотеки приступив до здійснення першочергових заходів з убезпечення колекцій та облаштування фізичного захисту будівлі, яка є пам'яткою містобудування та архітектури національного значення.

В складних умовах воєнного стану діяльність бібліотеки зазнала змін, викликаних необхідністю захистити людей та культурну спадщину України. З метою захисту безпеки населення та інтересів держави, забезпечення безпеки життя працівників і відвідувачів Одеської національної наукової бібліотеки запроваджено особливий режим функціонування книгозбірні. Обслуговування користувачів у приміщеннях ОННБ припинено, проте колектив бібліотеки продовжує надавати інформаційно-бібліотечні послуги користувачам у віддаленому режимі, усвідомлюючи важливість забезпечення конституційних прав громадян на доступ до інформації і знань. 

02 квітня 2022 року - поновлюється обслуговування користувачів в читальному залі (вул. Академіка Філатова,1).

1 липня 2022 року - Одеська національна наукова бібліотека продовжує поетапно відновлювати обслуговування користувачів у головному корпусі бібліотекиСтворено: 25.06.2015
Оновлено: 17.11.2023
Переглядів: 52649
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.