Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Анонс. «Курсаки, або Міс­це, якого немає на карті». Презентація нової книжки Євгенія Волокіна і Альбер­та Єзерова

13 квіт­ня 2024 р. об 11.00 в Одеській на­ціо­нальній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­деть­ся пре­зен­та­ція но­во­го ви­дан­ня «Кур­са­ки, або Міс­це, яко­го не­має на кар­ті» (Київ, 2024) за ав­тор­ства Єв­генія Во­ло­кі­на і Аль­бер­та Єзе­ро­ва.

Детальніше...09.04.2024

Переглядів: 948

Від товариства аматорів до корифеїв історичної науки: до 185-річчя від заснуван­ня Одеського товариства історії та старожит­ностей

У 2024 ро­ці ви­пов­нюєть­ся 185 ро­ків від дня зас­ну­ван­ня Одесько­го то­ва­ри­ства історії та ста­ро­жит­но­стей. Зас­но­ва­не у 1839 ро­ці, це то­ва­ри­ст­во ста­ло знач­ним ва­же­лем у вив­чен­ні, охо­роні та по­пу­ля­ри­за­ції істо­рич­ної спад­щи­ни Пів­ден­ної Украї­ни.

Детальніше...08.04.2024

Переглядів: 501

Книжкова виставка-огляд «Спорт в Україні – здоров’я нації» до Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку

6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. 23 серпня 2013 року Генеральна Асамблея ООН одноголосно ухвалила резолюцію, в якій зазначається, що «здоровий спосіб життя, фізична та інтелектуальна активність – запорука загального процвітання й добробуту». Цей день обрано не випадково, бо саме 6 квітня 1894 року у Афінах розпочалися І Олімпійські ігри.

Детальніше...05.04.2024

Переглядів: 520

Книжкові новини березня 2024 р.

Приєднуйтесь до нас у подорож крізь світ літератури, де кожна сторінка розквітає яскравими барвами відкриттів у нашому огляді подій березня 2024 року!

Детальніше...04.04.2024

Переглядів: 533

Дмитро Іванович Чижевсь­кий — видатний українсь­кий мислитель, фундатор історико-філософського українознавства : до 130-річчя з дня народження

4 квіт­ня 2024 ро­ку ви­пов­нюєть­ся 130 ро­ків з дня на­род­жен­ня ві­до­мо­го українського ми­сли­те­ля, од­но­го із фун­даторів істо­ри­ко-фі­ло­соф­сько­го украї­нознав­ства Дмит­ра Іва­но­ви­ча Чи­жевсько­го (1894–1977).

Детальніше...03.04.2024

Переглядів: 594

Соціально-психологічний захист та стресостійкість в умовах війни

Дайджест статей з наукової фахової періодики з фондів ОННБ.

Детальніше...29.03.2024

Переглядів: 732

«Палітра рідного міста»: відкриття виставки картин Володимира Василенка, члена Національної спілки художників України. Анонс

3 квіт­ня 2024 ро­ку в го­лов­но­му чи­таль­но­му залі ОННБ (вул. Па­сте­ра, 13) о 15:00 від­бу­деть­ся від­крит­тя пер­со­наль­ної ви­став­ки «Паліт­ра рід­но­го мі­ста» ху­дож­ни­ка, чле­на НС­ХУ — Во­ло­ди­ми­ра Ва­си­лен­ка.

Детальніше...28.03.2024

Переглядів: 711
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна