Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Архітектурні шедеври України

У читальному залі ОННБ (вул. Акад. Філатова,1) до Дня архітектури України підготовлена книжкова виставка «Архітектурні шедеври України».

Детальніше...02.07.2024

Переглядів: 411

All-Ukrainian scientific and practical conference with international participation

On August 22-24, 2024, under the auspices of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Odesa National Scientific Library in cooperation with the State Archival Service of Ukraine, Odesa Branch of the National Union of Local Lore of Ukraine and the Faculty of History and Philosophy of the Odesa I. I. Mechnikov National University will hold the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation "Ethno-Cultural Diversity of Ukraine: National Unity and European Integration Progress".

Детальніше...26.06.2024

Переглядів: 752

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

22-24 серп­ня 2024 ро­ку під егі­дою Мі­ністер­ства куль­ту­ри та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Ук­раї­ни Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка у спів­пра­ці з Дер­жав­ною ар­хів­ною служ­бою Ук­раї­ни, Одесь­ким від­ді­лен­ням На­ціо­наль­ної спіл­ки крає­знав­ців Ук­раї­ни та фа­куль­те­том іс­то­рії та фі­ло­со­фії ОНУ іме­ні І.І. Меч­ни­ко­ва про­во­дить Все­ук­ра­їнсь­ку на­у­ко­во-прак­тич­ну кон­фе­рен­цію з між­на­род­ною учас­тю «Ет­но­куль­тур­не роз­маїт­тя Ук­раї­ни: за­галь­но­на­ціо­наль­на єд­ність та єв­роін­те­гра­цій­ний по­ступ».

Детальніше...26.06.2024

Переглядів: 1095

Лекція «Рання грецька лірика та загадка виник­нення філософії». Анонс

29 черв­ня 2024 ро­ку о 16.00 в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­деть­ся лек­ція док­то­ра фі­ло­софсь­ких на­ук Сер­гія Шев­цо­ва «Ран­ня грець­ка лі­ри­ка та за­гад­ка ви­ник­нен­ня фі­ло­со­фії».

Детальніше...25.06.2024

Переглядів: 646

План заходів на липень 2024 року

Шановні користувачі!
Пропонуємо вашій увазі план заходів Одеської національної наукової бібліотеки на липень 2024 року!

Детальніше...25.06.2024

Переглядів: 1027

«Конституція України — правовий фундамент державності і закон­ності». Анонс

З на­го­ди 28-ї річ­ни­ці прий­нят­тя Кон­сти­ту­ції Ук­ра­їни в рам­ках про­єк­ту «Ін­фор­ма­цій­но-кон­такт­ний центр пра­во­вої до­по­мо­ги» Одесь­ка на­ціо­наль­на на­уко­ва біб­ліо­те­ка спіль­но з Одесь­ким міс­це­вим цент­ром з на­дан­ня бе­зо­плат­ної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги про­ве­де лек­цію на те­му: «Кон­сти­ту­ція Ук­ра­їни — пра­во­вий фун­да­мент дер­жав­нос­ті і за­кон­ності».

Детальніше...24.06.2024

Переглядів: 537

Творча зустріч зі Світланою Кучеренко та презентація її поетичних збірок «Роде мій» та «За лаштунками мрій» (Дрогобич, 2024). Анонс

27 червня 2024 р. о 14:00 в Одеській національній науковій бібліотеці (вул. Пастера, 13) відбудеться презентація поетичних збірок «Роде мій» і «За лаштунками мрій» (Дрогобич, 2024) та зустріч з автором — Світланою Кучеренко.

Детальніше...24.06.2024

Переглядів: 781
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна