«Права людини – гарантія розвитку людства»: до Міжнародного дня прав людини

Щороку 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день захисту прав людини, впроваджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1950 році на честь прийняття 10 грудня 1948 року Загальної декларації з прав людини. Декларація стала першим світовим документом, що сформулював положення про права людини.

foto_2.jpg

«Всі люди народжуються вільними й рівними в своїй гідності та правах», – цією статтею починається Загальна декларація прав людини. 10 грудня світ відзначає день народження одного з найважливіших документів людства.

Загальна декларація стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини. Крім основних прав людини, у Декларації докладно перелічено політичні, громадянські права і свободи людини, а також права в економічній, соціальній і культурній сферах. Цим документом фактично започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини, набуття ними універсального характеру. Вони є основою людського існування і розвитку, а тому не мають кордонів. Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини не є внутрішньою справою тієї чи іншої країни.

Головна мета відзначення цієї дати – наголосити на важливості дотримання принципу рівності всіх громадян, що є необхідною передумовою свободи, справедливості та миру. В цей день проводиться пленарне засідання ООН і всесвітня організація відзначає тих, хто зробив вагомий внесок у захист людських прав і свобод, а Норвезький Нобелівський комітет в Осло вручає 10 грудня Нобелівську нагороду миру.

foto_3.jpg

Україна як держава-член Ради Європи 17 липня 1997 року ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та запровадила ефективний механізм забезпечення права особи на індивідуальне звернення за захистом порушених прав до Європейського суду з прав людини. Спираючись на міжнародно-правові стандарти, проголошені в Декларації, у 1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію України, в якій зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Сьогодні Україна, як і весь світ, зіштовхнулася з особливою жорстокістю та неповагою до прав людини. Численні терористичні акти та військові конфлікти по всьому світу свідчать про неспроможність як окремих держав, так і світової спільноти забезпечити на належному рівні захист прав людини і основоположних свобод. Тому суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети – захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов життя в усьому світі.

У Міжнародний день прав людини зазвичай згадують про механізми досягнення безпеки в суспільстві й зусиллях світового співтовариства щодо виховання підростаючих поколінь у дусі дотримання прав людини. Для розуміння цих напрямів роботи фахівці Одеської національної наукової бібліотеки до Міжнародного дня прав людини підготували виставку-огляд «Права людини – гарантія розвитку людства». Література, представлена в публікаціях, висвітлює питання прав людини у національному та європейському контекстах.

 

foto_4.jpg

Права людини та їх захист у сучасних реаліях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Юлія Вікторівна Ломжець, Юлія Анатоліївна Бойко, Катерина Олександрівна Дубова [ та ін. ] ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова ; за ред. Юлії Вікторівни Ломжець. – Миколаїв : НУК, 2020. – 207 с.

Навчальний посібник, присвячений правовим аспектам прав людини, дозволяє сформувати комплексне уявлення про правове регулювання прав людини. У ньому розглядаються норми як національного законодавства України, так і міжнародного права. Рекомендований для студентів усіх спеціальностей і напрямів підготовки, а також для тих, хто бажає поглибити власні знання з питань прав людини.

foto_5.jpg

Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 19-20 жовт. 2018 р. / Конституц. Суд України, Хмельн. ун-т упр. та права, Зах. регіон. наук. центр НАПрН України ; відп. ред. А. М. Івановська. – Хмельницький : Хмельн. ун-т упр. та права, 2018. – 410 с.

У збірнику представлені доповіді, що були подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави», що відбулась у Хмельницькому університеті управління та права 19-20 жовтня 2018 року.

Уміщені в збірнику тези доповідей стосуються таких напрямів: «Людська гідність як фундаментальна конституційна цінність», «Людська гідність і права людини», «Проблема захисту прав людини у правозастосовній практиці».

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і на широкий читацький загал.

foto_6.jpg

Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації : колект. монографія / О. В. Батанов, О. П. Васильченко, А. В. Матат [ та ін. ] ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; за заг. ред. Н. В. Мішина. – Львів : Ліга-Прес, 2020. – 391 с.

Монографію присвячено сучасним трансформаційним процесам у сфері прав людини. Проаналізовано тенденції, що виникають під впливом глобалізації, зміни у співвідношенні національного, міжнародного та наднаціонального рівнів правового регулювання. Значну увагу приділено дослідженню політичних, економічних і соціальних перетворень в Україні та у світі. Досліджується вплив культурологічних та соціально-політичних факторів на розвиток доктринальних підходів і практики правового регулювання, у першу чергу, на реалізацію та захист прав людини у сучасному світі. Рекомендований для науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та широкого кола читачів.

foto_7.jpg

Сучасні механізми захисту прав людини : колект. монографія / Михайло Степанович Кельман, Антоніна Семенівна Токарська, Лілія Володимирівна Ярмол [ та ін. ] ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Галиц. вид. спілка, 2020. – 219 с.

У монографії розкрито загальнотеоретичні, міжнародні та окремі галузеві аспекти сучасного механізму захисту прав людини. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення механізмів захисту прав людини в Україні. Рекомендований для науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних й інших гуманітарних навчальних закладів, юристів-практиків, громадських правозахисників та цікавиться проблемами прав людини.

foto_8.jpg

Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна рівність : навч. посіб. / Алла Анатоліївна Герц ; ПВНЗ «Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая». – Харків : Лисенко І. Б., 2019. – 323 с.

Розглянуто основні положення гендерної рівності у різних сферах в Україні та ЄС. Висвітлено питання дискримінації, гендерного насильства, фемінізму. Наведено теоретичні та практичні аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин та відносин ЛГБТ в Україні та інших країнах. Для закріплення знань запропоновано контрольні запитання, завдання, тести, додатки.

foto_9.jpg

Доктрина та практика захисту прав людини : навч. посіб. / Юлія Сергіївна Размєтаєва. – Харків : Лисенко І. Б., 2018. – 362 с.

Навчальний посібник побудований таким чином, щоб збалансувати доктринальне викладення з елементами case study та art study, зокрема, вивчення модельних справ ЄСПЛ та інших міжнародних і національних судів, практичні та тестові завдання, контрольні запитання, додаткові матеріали для самостійного засвоєння й поглиблення знань, а також вивчення творів мистецтва, у яких відображено проблематику прав людини.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів.

foto_10.jpg

Просування поваги прав людини у сфері бізнесу в контексті імплементації цілей сталого розвитку в Україні : зб. наук.-практ. матеріалів / НАН України, Ін-т екон.-правових дослідж., Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Ресурс. центр з питань бізнесу та прав людини ; за наук. ред. і вступ Володимир Анатолійович Устименко ; вступ. слово Людмила Леонтіївна Денісова ; ред.- упоряд. Алевтина Євгенівна Санченко. – Київ : Ін-т екон.-правових дослідж. НАН України, 2020. – 246 с.

У збірнику висвітлено проблематику суспільних відносин у сфері бізнесу і прав людини в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні. Доводиться, що належна реалізація міжнародних норм і стандартів, закріплених в основоположних актах з прав людини, Керівних принципах ООН з питань бізнесу і прав людини та ін., сприятиме формуванню національної правової моделі сталого розвитку, вдосконаленню правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, інституційно-правовому, економічному, екологічному, соціальному розвитку держави та поліпшенню життя громадян. Розглянуто питання, пов’язані з виконанням державою обов’язку держави захищати права людини та відповідальністю бізнесу поважати ці права. Охарактеризовано систему засобів захисту прав людини, порушених з боку бізнесу. Рекомендується для науковців, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнес-спільноти, юристів-практиків, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних спеціальностей вишів, правозахисників і всіх тих, хто цікавиться впровадженням актуальної концепції «бізнес і права людини».

foto_11.jpg

Четверте покоління прав людини: особливості правового регулювання, проблеми та перпективи розвитку в сфері охорони здоров'я : монографія / Д. М. Бєлов, О. В. Білаш, С. О. Болдіжар [ та ін. ] ; Ужгород. нац. ун-т, юрид. ф-т, Наук.-дослід. ін-т порівнял. публ. права та міжнар. права, Наук.-дослід. ін-т теорії та практики правосуддя ; за заг. ред. С. Б. Булеца, М. В. Менджул. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2020. – 443 с.

Монографію присвячено проблемним аспектам правового регулювання прав людини четвертого покоління в сфері охорони здоров’я. Висвітлено сутнісний зміст та види прав людини четвертого покоління, трансформацію правового регулювання прав людини четвертого покоління в контексті медичної реформи та розвитку новітніх інформаційних технологій, а також теоретичні та практичні проблеми правового регулювання застосування ДРТ, клонування, евтаназії. Крім того, розкрито міжнародно-правовий механізм захисту прав людини четвертого покоління у сфері охорони здоров’я.

foto_12.jpg

Конституційно-правовий механізм захисту соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні : проблеми теорії і практики : монографія / Роман Олегович Максимович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. О. В. Марцеляк. – Київ : Вид-во Людмила, 2019. – 230 с.

Монографію присвячено проведенню комплексного науково-теоретичного дослідження правової природи конституційно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні; розглянуто соціально-економічні права як об’єкт конституційно-правового захисту та основу формування соціальної держави; специфіку нормативно-правових гарантій та взаємодію державних і недержавних інституцій, покликаних захищати відповідні права; межі захисту соціально-економічних прав осіб, які зазнали негативних наслідків у зоні АТО; правові позиції Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини у сфері захисту соціально-економічних прав.

Для студентів і викладачів юридичних факультетів вищих начальних закладів, юристів-практиків, законодавців.

foto_13.jpg

Бізнес і права людини : навч. посіб. / Олена Олександрівна Уварова, Катерина Олександрівна Буряковська. – Харків : Лисенко І. Б., 2019. – 146 с.

Цей посібник базується на уже наявних напрацюваннях за цією тематикою: на керівних принципах щодо бізнесу та прав людини, а також рекомендаціях щодо їх імплементації, вироблених на рівні ООН, документах, що приймаються на рівні Ради Європи (серед них – Рекомендації Комітету Міністрів державам-членам щодо прав людини і бізнесу від 2 березня 2016 р.), на правовому регулюванні в країнах ЄС, США та інших провідних країн світу, на стандартах, які виробляються міжнародними і регіональними організаціями, правових позиціях судових інституцій. Акцентовано увагу на тому, що завданням держав на національному рівні стає створення ефективного механізму попередження порушень прав людини з боку бізнесу і мінімізація ризиків таких порушень. У центрі уваги три основи Керівних принципів ООН щодо бізнесу і прав людини: І. Обов’язок держави захищати права людини від порушень з боку третіх осіб, у тому числі з боку бізнесу; ІІ. Обов’язок бізнесу поважати права людини; ІІІ. Забезпечення ефективних засобів захисту – судових, державних позасудових і недержавних.

Посібник призначено для студентів закладів вищої освіти юридичного спрямування, для громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав людини, а також для суддів, адвокатів, прокурорів для врахування цього компонента в їх практиці. Видання також стане корисним доповненням до матеріалів, які використовують у своїй діяльності громадські активісти, науковці, державні службовці, а також всі, хто цікавиться питаннями втілення стандартів захисту прав людини від порушень з боку бізнесу до національної правової системи України.

Створено: 09.12.2022
Оновлено: 13.12.2022
Переглядів: 1230
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.