Лекція «Рання грецька лірика та загадка виник­нення філософії». Анонс

29 черв­ня 2024 ро­ку о 16.00 в Одеській на­ціо­нальній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­деть­ся лек­ція док­то­ра фі­ло­соф­ських на­ук Сер­гія Шев­цо­ва «Ран­ня гре­цька ліри­ка та за­гад­ка ви­ник­нен­ня фі­ло­со­фії».

Лекція «Рання грецька лірика та загадка виник­нення філософії»

На лек­ції Сер­гій Шев­цов в кон­тексті роз­вит­ку світо­вої фі­ло­со­фії зу­пи­нить­ся на особ­ли­во­стях за­род­жен­ня дав­ньої по­езії та фі­ло­со­фії у Ста­ро­дав­ній Гре­ції, зро­бить особ­ли­вий на­го­лос на фі­ло­соф­сько­му ви­мірі по­езії, за­гад­ко­вій близь­ко­сті фі­ло­со­фії та по­езії, торк­неть­ся пи­тан­ня ролі по­езії у фор­му­ван­ні фі­ло­со­фії.

За­про­шує­мо всіх ша­ну­валь­ни­ків світу дав­ньо­г­ре­цької фі­ло­со­фії та по­езії на ці­ка­ву лек­цію!

Захід від­бу­деть­ся у змі­ша­но­му фор­маті (он­лайн/офлайн).

По­ча­ток лек­ції «Ран­ня гре­цька ліри­ка та за­гад­ка ви­ник­нен­ня фі­ло­со­фії» 29 черв­ня о 16.00 (вул. Па­сте­ра, 13)

Під­клю­чен­ня до лек­ції у ZOOM фор­маті за по­си­лан­ням:

https://us06web.zoom.us/j/86855139268?pwd=baK0cR8Dfv98xmhkqBBx4DBWW5QVBC.1

Meeting ID: 868 5513 9268
Passcode: 255225

Створено: 25.06.2024
Переглядів: 620
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.