До Міжнародного дня енергозбереження!

З 10 листопада 2021 року у довідково-інформаційному відділі ОННБ експонується книжкова виставка: «Сучасна енергетика в екосистемі і новітні технології, проєкти в енергетиці: реалії та перспективи в Україні».

За ініціативи міжнародної екологічної мережі SPARE у квітні 2008 року було засноване свято, мета якого – привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку поновлюваних джерел енергії.

Енергозбереження дуже важливе для покращення навколишнього середовища планети. Енергозбереження дозволяє нам отримати необхідні енергетичні послуги та зберегти природні ресурси, які постійно спалюються для отримання тепла та електроенергії, забруднюючи навколишнє середовище. Економія енергії допомагає зменшити внесок людства у зміну клімату. Енергоефективність відіграє важливу роль у збереженні природних ресурсів.

У міжнародний День енергозбереження в усіх країнах, де відзначається це свято, проходять заходи, спрямовані на те, щоб проінформувати людей про способи енергозбереження та існуючі поновлювані джерела енергії, розповісти, чому важливо економити енергію.

26 грудня 2012 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про оголошення 2014-2024 років Десятиліттям сталої енергетики для всіх, підкресливши важливість сучасних послуг у сфері екологічно сталого енергопостачання для ліквідації бідності та розвитку в цілому.

У резолюції «Сприяння розширенню використання нових та відновлюваних джерел енергії» зазначається, що на даний час частка нових та відновлюваних джерел енергії в світовому енергетичному балансі все ще невелика у зв’язку з високою вартістю таких технологій.

Саме тому такої популярності набувають альтернативні джерела енергії. На відміну від обмежених запасів різних видів сировини, використання сонця, вітру, води та інших відновлюваних джерел – практично не обмежене. Альтернативні системи не потребують закупівлі палива і складного утримання, хоча потребує встановлення дорогого обладнання.

foto-1.jpg foto-11.jpg

На виставці представлено літературу про сучасні дослідження вітчизняних та іноземних учених по енергозбереженню та альтернативній енергетиці, про новітні технології, які використовуються в цих галузях.

2.jpg 

Інтегровані технології та енергозбереження. – 2021. – № 1. – 66 с.

В публікаціях журналу протягом більш двадцяти років виконується аналіз розвитку енергетики та сучасних методів енергозбереження. Розглядаються питання та проблеми сучасної енергетики, енерготехнології енергоємних галузей промисловості; нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження; питання моделювання процесів промислового обладнання, процеси та обладнання різноманітних галузей промисловості (хімічної, харчової, комунальної енергетики, медичного обладнання тощо); питання автоматизованих систем управління та обробки інформації, тепло- та масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; питання та проблеми електроенергетики та енергетичного менеджменту.

3.jpg 

Екологія підприємства = Ecobusiness. – 2019. – № 12. – 80 с.

Публікації журналу містять актуальну інформацію про охорону навколишнього середовища на підприємстві, особливості розробки природоохоронної документації й останні новинки українських і зарубіжних екологічних технологій, аналіз помилок тощо.

4.jpg 

Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 2. – 88 с.

Цілі журналу «Енерготехнології та ресурсозбереження» – розвиток науки щодо прикладної теорії згоряння, термодинаміки, тепло- та масообміну, ефективності використання палив, захисту навколишнього середовища, наноматеріалів та нанотехнологій, альтернативних джерел енергії та техніки в цілому.

5.jpg 

Глобальні енерго-еколого-кліматичні проблеми та невідкладність їх вирішення : [підручник] / П. М. Каніло, Н. В. Внукова, А. М. Туренко, А. В. Гриценко, Харків. нац. автомобіл.-дорож. ун-т ; під заг. ред. П. М. Каніло ; відп. за вип. Н. В. Внукова. – Харків : ХНАДУ, 2020. – 386 с. : іл., табл., схеми.

Жива матерія забезпечила формування на Землі: кисневого складу атмосфери і захисного озонового екрану, лісів, родючих ґрунтів, корисних копалин, а також відпрацювала природно-біотичний механізм стабілізації клімату на планеті, тобто підготувала всі необхідні умови для існування і гармонійного розвитку Природи і Людини. Людина, що з’явилася на планеті Земля, стала перетворювати природне середовище, що призвело, особливо з середини ХХ століття, до різних форм його деградації і руйнування, до зниження якості функціонування біосфери, її середовище твірних і кліматостабілізуючих функцій, включаючи реальний прояв глобальних енерго-еколого-кліматичних проблем.

6.jpg 

Маліновський, А. А. Математичні задачі систем енергозабезпечення та їх алгоритмізація : навч. посіб. / А. А. Маліновський, А. З. Музичак, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : вид-во Львів. політехніки, 2018. – 280 с.

Розглянуто узагальнений підхід до аналізу режимів енергетичних систем різної фізичної природи, що ґрунтується на принципах метричної та енергетичної аналогій.

7.jpg 

Організаційно-економічний механізм енергозбереження : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула, Р. Б. Гевко, Б. Р. Гевко, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 153 с. : іл., табл.

Монографія присвячена проблемі впровадження організаційно-економічного механізму енергозбереження, що дозволить підвищити енергоефективність виробничих процесів на підприємстві.

8.jpg 

Сегеда, М. С. Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії : навч. посіб. / М. С. Сегеда, М. Й. Олійник, О. Б. Дудурич, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2019. – 201 с. : іл., табл.

Розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної енергії, отриманої із нетрадиційних джерел, для генерування електроенергії. Висвітлено економічні та екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі.

9.jpg 

Тащеєв, Ю. В. Використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах : монографія / Ю. В. Тащеєв, Одес. нац. економ. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2019. – 242 с.

Досліджено сутність економічного механізму в контексті використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах, розглянуто підхід до формування механізму ефективного енергозбереження підприємств, проведено критичний огляд розвитку відновлюваності енергетики в Україні.

10.jpg 

Управління енергоспоживанням: промисловість і соціальна сфера : монографія / О. М. Теліженко, М. І. Сотник, С. С. Антоненко, Н. О. Байстрюченко, І. Ю. Білоус ; за заг. ред. О. М. Теліженко, М. І. Сотник. – Суми : ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2018. – 328 с.

Запропоновані методичні підходи до розрахунку систем тепло забезпечення будівель при використанні різних видів енергоресурсів, враховуючи оцінку вартості життєвого циклу таких систем, підходи до встановлення базового рівня енергоспоживання під час енергетичного аудиту.

11.jpg 

Энергосбережение: стратегия развития / Р. А. Сумбатов, И. И. Мордухович, В. П. Кожушко, А. В. Чупис, Н. Ф. Гольченко, Акад. стр-ва и архитектуры. Сумское отд. ; под науч. ред. Р. А. Сумбатов, И. И. Мордухович, В. П. Кожушко. – Сумы : ИПП "Мрія", 2019. – 179 с.

У виданні надано науково-практичні рекомендації щодо економного витрачання енергоресурсів у житлово-комунальному господарстві.

Більше джерел дивись у Додаток 1

Створено: 09.11.2021
Переглядів: 604
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.