← Прикладні науки. Технологія (за травень 2024 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Довгопол Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. : для студентів усіх форм навч. спец. 051 - Економіка / Ніна Василівна Довгопол, Тетяна Василівна Полозова, Марина Олександрівна Радченко ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2021. – 299 с. : табл.

Анотація

У навчальному посібнику викладено основи бухгалтерського обліку та його організації на підприємствах України, склад фінансової звітності підприємств, порядок обліку активів, зобов’язань та власного капіталу, розрахунків з дебіторами та кредиторами, облік доходів і витрат підприємства на підставі національних стандартів бухгалтерського обліку, основи оподаткування. Тести до самостійної роботи допоможуть засвоєнню теоретичного матеріалу, наведені приклади розв’язання задач – формуванню навичок складання бухгалтерських проведень та фінансової звітності підприємств. Рекомендується студентам денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика».