«Конституція України в контексті сучасності»

foto-1.jpg

Цьогоріч Конституції України виповнюється 26 років. 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію нашої держави. Без сумніву, ця важлива подія є доленосною у сучасній історії України.

foto-2.jpg foto-21.jpg

Конституція – це основний закон держави, в якому регламентуються найважливіші з погляду держави відносини у сфері державного устрою, організації й функціонування органів держави, правового статусу особи. 

Конституція України наголошує на абсолютній цінності людини та її життя, здоров’я, честі й гідності, гарантує їй безпеку та недоторканність. Після прийняття Основного Закону наша країна отримала надійний законодавчий фундамент для розвитку своєї самостійності, забезпечення державного суверенітету, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистрості та врегулювання всіх правових відносин між громадянами та державними інституціями. Після прийняття Основного Закону, у нормах якого були враховані досягнення правової думки й досвід розвинених країн, Україна постала перед усім світом як нова незалежна і демократична держава.

Один із головних засобів досягнення консолідації українського суспільства та забезпечення його подальшого демократичного поступу є наша Конституція. На сучасному етапі трансформація політичної та правової культури, орієнтація освіти, насамперед, на європейські стандарти і цінності є передумовою втілення в життя основоположних конституційних засад – принципів демократії, верховенства права, соціальної орієнтованості діяльності держави.

Сприйняття системи конституційних цінностей та їх втілення в правову систему та державотворчу практику безпосередньо впливає на розвиток політичної системи суспільства, формулювання пріоритетів подальшого розвитку суспільства, на сучасний порядок денний політичного буття та утвердження демократичного конституційного ладу.

Фахівці Одеської національної наукової бібліотеки підготували віртуальну виставку «Конституція України в контексті сучасності», яка знайомить з виданнями, що відображають найважливіші історичні моменти конституційного процесу на складному і довгому шляху державотворення України.

foto-6.jpg

Конституція України : із змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2021 р. : офіц. текст. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2021. – 63 с.

У виданні представлено текст Конституції України станом на 1 листопада 2021 р. (https://zakon.rada.ov.ua/laws)

foto-3.jpg

Конституційно-правове будівництво на зламі епох : пошуки оптимальних моделей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв. 2021 р., м. УжгородДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. КорецькогоНаук.-дослід. ін-т теорії та практики правосуддя. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 260 с.

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень учасників міжнародної конференції, що відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету.

foto-4.jpg

Верховенство конституційних норм у національній системі права : монографіяТетяна Вікторівна ПоличкоЮрій Михайлович БисагаВероніка Вікторівна Берч [та ін. ] ; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 217 с.

Монографія є комплексним конституційно-правовим дослідженням верховенства конституційних норм у національній системі права. Обґрунтовано низку концептуальних положень, узагальнень та висновків. Визначено, що конституційна правотворчість як самостійний інститут є одним із різновидів конституційного процесу. Розмежовано поняття «конституційний процес» та «конституційна процедура». Зроблено спробу подолати синкретизм щодо розуміння таких понять, як «правотворчість» і «нормотворчість». Обґрунтовано ідеї та пропозиції щодо закріплення на конституційному рівні статусу суб’єкта схвалення змін до конституції конституантою – Установчими Зборами або Конституційною Асамблеєю. Здійснено методологічне дослідження щодо з’ясування юридичної природи актів конституційного судочинства. Виокремлено пропозиції щодо розвитку інституту конституційної скарги з урахуванням світового досвіду. Обґрунтовано пропозиції щодо виокремлення судової аргументації (у судах конституційної та загальної юрисдикції), з притаманними тільки їй особливими ознаками, що не заміняється лише юридичним тлумаченням.

foto-5.jpg

Історія Основного Закону : (до 25-ліття прийняття Конституції України)В. М. ШаповалА. В. Корнєєв НАН України. Ін-т історії УкраїниІн-т законодавства Верховної Ради України ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2021. – 125 с.

У книзі проаналізовано етапи конституційного процесу в незалежній Україні, що завершився прийняттям у червні 1996 р. Основного Закону . ЇЇ автори, які були безпосередніми учасниками цього процесу, запропонували своєрідну панораму подій і фактів у конституційному творенні в нашій країні. Книга не має аналогів у вітчизняній літературі. Вона адресована не тільки тим, хто цікавиться політичною історією новітньої України, а й усім політично небайдужим громадянам.

foto-7.jpg

Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення Незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21 травня 2021 р., м. Одеса : у 2 т.Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Півд. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; за заг. ред. Сергій Васильович Ківалов ; відп. за вип. М. Р. Аракелян. – Одеса : «Гельветика», 2021.

У першому томі збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції відображено філософські основи права та держави, актуальні питання загальнотеоретичної юриспруденції, історичні дослідження держави і права, актуальні проблеми соціально-політичних процесів. Висвітлюються питання соціально-психологічного забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства, теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму, актуальні проблеми міжнародного та європейського права і порівняльного правознавства, морської, митної та інформаційної політики сучасної України. Розглянуто питання забезпечення розвитку економічної політики та менеджменту в епоху індустрії 4.0, сучасні проблеми трудового права та права соціального забезпечення, теоретичні та практичні проблеми земельного, аграрного та екологічного права, проблеми інформатизації суспільства та захисту інформації, актуальні проблеми кібербезпеки у сучасному суспільстві, проблеми сучасної правової лінгвістики, перекладу та педагогіки, сучасного стану та перспектив розвитку лінгвістики права та ЗМІ.

У другому томі відображено актуальні питання адміністративного права та процесу, фінансового права, проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури. Розглянуто актуальні проблеми кримінального права, сучасні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права, актуальні проблеми кримінального процесуального права, детективної та оперативно-розшукової діяльності, роль криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини у забезпеченні судочинства. Відображено актуальні проблеми цивільного та сімейного права, актуальні питання права інтелектуальної власності та патентної юстиції, питання цивільного судочинства у світлі судової реформи в Україні, актуальні проблеми господарського права та процесу. Висвітлено діяльність сучасних наукових університетських бібліотек у закладах вищої освіти й актуальні проблеми фізичної підготовки здобувачів вищої освіти.

Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також правників, які цікавляться проблемами сучасної юриспруденції, галузевими напрямами розвитку права та державного будівництва.     

foto-8.jpg

Захист прав людини в умовах внутрішнього переміщення : європейські стандарти та конституційна юрисдикція : за матеріалами Міжнар. конф.Конституц. Суд України ; упоряд. : Ганна ХристоваМихайло ГультайКатерина Буряковська. – Харків : Право, 2020. – 116 с. 

Розуміючи вразливість внутрішньо переміщених осіб та іншого цивільного населення, що постраждало від збройного конфлікту, та важливість судового захисту їх прав з урахуванням  європейських стандартів, 3 грудня 2018 року Конституційний Суд України спільно з Проєктом Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень», який імплементується у межах Плану дій Ради Європи для України 2018-2021, організував та провів міжнародну конференцію «Захист прав людини в умовах внутрішнього переміщення: європейські стандарти та конституційна юрисдикція».

Актуалізація проблеми внутрішнього переміщення у конституційній юриспруденції викликала значний інтерес. Це зумовило доцільність опублікування цієї збірки матеріалів конференції, яка стане у пригоді як фахівцям у галузі права, так і всім, хто небайдужий до питань захисту прав вимушених переселенців.

foto-9.jpg

Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах : (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя Конституції України) : матеріали круглого столу, м. Харків, 27 трав. 2021 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. МудрогоВід-ня теорії та історії держави і права Нац. акад. прав. наук УкраїниАсоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; голова оргком. Володимир Дмитрович Гончаренко. – Харків : Бровін О. В., 2021. – 152 с.

В історії багатовікового українського державотворення 1991 рік займає особливе місце. Саме в цей рік Україна стала незалежною державою. Цього ж року почало розгортатися державно-правове будівництво, характерне для незалежної держави. Тривала робота з підготовки проекту нової Конституції, яка активно розпочалася після проголошення незалежності України завершилася прийняттям Конституції України 28 червня 1996 р.

У збірнику представлено матеріали круглого столу «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції України)».

foto-10.png

Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці. XIV Тодиківські читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф., 11 черв. 2021 р., м. ХарківНац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голова редкол. А. П. Гетьман ; редкол. : Ю. Г. БарабашТ. М. СлінькоЛ. К. Байрачна. – Харків : Права людини, 2021. – 183 с.

У збірці містяться тези наукових доповідей і повідомлень учасників Міжародної наукової конференції присвяченої пам’яті академіка права Ю. М. Тодики. Події останніх років в Україні суттєво посилили актуальність проблематики конституційних доктрин, причому такі доктрини мають важливе значення для розвитку практики органу конституційної юрисдикції, для парламентської і підзаконної правотворчості, а також для правозастосування. Для розкриття ключових положень відповідних доктрин, їх втілення в правотворчу і правозастосовну практику потрібні дослідження в різних сферах конституційного права. У цьому зв’язку, безперечно, звертаючись до доктринальних, порівняльно-правових питань, наукова спадщина академіка Ю. М. Тодики може стати надійним фундаментом.

Створено: 24.06.2022
Оновлено: 27.06.2022
Переглядів: 2371
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.