← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Адвокатура України : підручник : у 2 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; за заг. ред. С. Я. Фурса, Н. М. Бакаянова. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2016. – (Процесуальні науки) .

Кн. 1 : Організація адвокатури (з практикумом) / О. Ю. Аліменко, Н. М. Бакаянова, І. В. Бондар, О. О. Дерій, О. О. Кармаза ; вступ. сл. С. Я. Фурса. – 2016. – 862 с.

Анотація

У підручнику (Книга !) розглянуто теоретичні основи науки про адвокатуру, історію становлення та розвитку адвокатури України, організацію адвокатури в Україні, правові основи її діяльності, принципи організації та діяльності адвокатури, засади адвокатського самоврядування та його організаційні форми, правовий статус адвоката, порядок його набуття,, права та обов’язки адвоката. Дано загальну характеристику адвокатської діяльності та її здійснення, розкрита сутність договору про надання правової допомоги, повноважень адвоката, гонорарну політику та оподаткування адвокатської діяльності, етики адвоката, дисциплінарної відповідальності адвоката та гарантії адвокатської діяльності.

У підручнику міститься Практикум для проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів.

Підручник складено згідно навчальної програми у ВНЗ та з урахуванням положень Програми для підготовки осіб,  які мають намір займатися адвокатською діяльністю до складання кваліфікаційного іспиту.

Дана праця розрахована на поглиблене вивчення студентами курсу «Адвокатура України» та науковий інтерес викладачів, аспірантів, магістрів.