1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Сюрґун (Sürgün) – вигнан­ня: 80-ті роковини депор­тації кримсько­татарського народу з Криму. До Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар

Ве­ли­кою тра­ге­дією кримсько­та­тарсь­ко­го на­ро­ду ста­ло їх при­му­со­ве ви­се­лен­ня з Кри­му, вна­слі­док чо­го за­ги­ну­ла май­же по­ло­ви­на на­ро­ду. 18 трав­ня 2024 ро­ку ви­пов­ню­єть­ся 80 ро­ків де­пор­та­ції кримсь­ких та­тар з їх­ньої Бать­ків­щи­ни ра­дянсь­ким то­та­лі­тар­ним ре­жи­мом. Ре­пре­со­ва­ні та їх на­щад­ки пам’ята­ють цей день як Кара Кюн (Чор­ний день).

Детальніше...вчора, 18.05.2024

Переглядів: 167

Таємниці старої Аркадії. Анонс

21 трав­ня о 16:00 в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­деть­ся зу­стріч з пе­да­го­гом, крає­знав­цем і ав­то­ром чис­лен­них пра­ць з іс­то­рії Оде­си Дмит­ром Жда­но­вим, при­свя­че­на іс­то­рії та мі­фам зна­ме­ни­то­го одесь­ко­го ку­рор­ту Ар­ка­дія.

Детальніше...16.05.2024

Переглядів: 215

Народознавча зустріч «Оберіг нації» до Всесвіт­нього дня вишиванки

16 трав­ня в чи­таль­но­му за­лі ОННБ (Акад. Фі­ла­то­ва,1) до Все­світ­ньо­го дня ви­ши­ван­ки від­бу­ла­ся на­родо­знав­ча зу­стріч «Обе­ріг на­ції».

Детальніше...16.05.2024

Переглядів: 159

Україна – Болгарія. Міжнародна співпраця

9 трав­ня 2024 ро­ку, в День Єв­ро­пи в На­ціо­наль­ній біб­ліо­те­ці ім. Свя­тих Ки­ри­ла і Ме­фо­дія, в Бол­га­рії від­кри­вся Ку­то­чок ук­ра­їнсь­кої лі­те­ра­ту­ри (Uk­ra­inian Cor­ner), під час ці­єї по­дії Бол­гарсь­ка на­ціо­наль­на біб­ліо­те­ка ім. Свя­тих Ки­ри­ла і Ме­фо­дія та Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю.

Детальніше...15.05.2024

Переглядів: 200

До 170-річчя від дня на­родження І.Я. Горбачевсь­кого (1854–1942)

15 трав­ня 2024 ро­ку ви­пов­ню­єть­ся 170 ро­ків з дня на­роджен­ня все­світ­ньо­ві­до­мо­го хі­мі­ка, біо­хі­мі­ка, гі­гі­є­ніста та епі­де­міо­ло­га, тер­мі­но­ло­га, гро­мадсь­ко-по­лі­тич­но­го та ос­вітньо­го дія­ча Іва­на Яко­ви­ча Гор­ба­чевсь­ко­го (1854–1942). Гро­мадсь­ку та на­уко­ву ді­яль­ність вче­но­го ще за жит­тя гід­но оці­ни­ли су­час­ни­ки.

Детальніше...15.05.2024

Переглядів: 229

До 70-ї річниці членства України в ЮНЕСКО «Україна – ЮНЕСКО: істо­рія і сьогодення»: презен­тація книжкової виставки

До 70-річ­чя член­ства Ук­раї­ни в ЮНЕСКО в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці 10 трав­ня від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція книж­ко­вої ви­став­ки «Ук­ра­їна – ЮНЕСКО: іс­то­рія і сьо­го­ден­ня».

Детальніше...14.05.2024

Переглядів: 169

Оберіг нації: народознавча зустріч до Всесвітнього дня вишиванки. Анонс

16 травня об 11.00 в читальному залі ОННБ (вул. Акад. Філатова,1) до Всесвітнього дня вишиванки від­бу­деться народознавча зустріч «Оберіг нації».

Детальніше...14.05.2024

Переглядів: 253
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна