1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

До Дня слов’янської писемності. ПЕРЛИНА КИРИЛИЧНОГО ДРУКУ

Ви­дан­ня, над­ру­ко­вані ки­ри­лич­ним шриф­том, є пам’ят­ка­ми книж­ко­вої куль­ту­ри схід­них і пів­ден­но­слов’янсь­ких на­родів. Їх пись­мен­ність об’єд­на­на спіль­ним ал­фавітом, який став ос­но­вою для ство­рен­ня су­час­них на­ціо­наль­них лі­те­ра­тур­них мов, та­ких як бол­гарсь­ка, сербсь­ка, русь­ка, ук­ра­їнсь­ка, бі­ло­русь­ка та ін­ші.

Детальніше...24.05.2024

Переглядів: 24

Таємниці старої Аркадії

21 травня о 16:00 в Одеській національній науковій бібліотеці відбулась зустріч з педагогом, краєзнавцем і автором низки праць з історії Одеси Дмитром Ждановим, присвячена історії та міфам знаменитого одеського курорту Аркадія.

Детальніше...сьогодні, 23.05.2024

Переглядів: 99

Книжкові дарунки Націо­нальної бібліотеки Болгарії імені Святих Кирила і Ме­фодія Одеській національ­ній науковій бібліотеці

9 трав­ня 2024 ро­ку, в День Єв­ро­пи, в На­ціо­наль­ній біб­ліо­те­ці Бол­га­рії іме­ні Свя­тих Ки­ри­ла і Ме­фо­дія, від­кри­вся Ку­то­чок ук­ра­їнсь­кої лі­те­ра­ту­ри (Uk­ra­inian Cor­ner). До йо­го від­крит­тя до­лу­чи­ла­ся Іри­на Бі­рю­ко­ва, ге­не­раль­ний ди­рек­тор Одесь­кої на­ціо­наль­ної на­у­ко­вої біб­ліо­те­ки, по­да­ру­вав­ши для Ку­точ­ка ук­ра­їнсь­кі книж­ки, які бу­дуть вклю­че­ні до фон­дів Бол­гарсь­кої на­ціо­наль­ної біб­ліо­те­ки і ста­нуть до­ступ­ни­ми для її ко­ри­сту­ва­чів.

Детальніше...21.05.2024

Переглядів: 129

Сюрґун (Sürgün) – вигнан­ня: 80-ті роковини депор­тації кримсько­татарського народу з Криму. До Дня пам’яті жертв геноциду кримських татар

Ве­ли­кою тра­ге­дією кримсько­та­тарсь­ко­го на­ро­ду ста­ло їх при­му­со­ве ви­се­лен­ня з Кри­му, вна­слі­док чо­го за­ги­ну­ла май­же по­ло­ви­на на­ро­ду. 18 трав­ня 2024 ро­ку ви­пов­ню­єть­ся 80 ро­ків де­пор­та­ції кримсь­ких та­тар з їх­ньої Бать­ків­щи­ни ра­дянсь­ким то­та­лі­тар­ним ре­жи­мом. Ре­пре­со­ва­ні та їх на­щад­ки пам’ята­ють цей день як Кара Кюн (Чор­ний день).

Детальніше...18.05.2024

Переглядів: 326

Таємниці старої Аркадії. Анонс

21 трав­ня о 16:00 в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­деть­ся зу­стріч з пе­да­го­гом, крає­знав­цем і ав­то­ром чис­лен­них пра­ць з іс­то­рії Оде­си Дмит­ром Жда­но­вим, при­свя­че­на іс­то­рії та мі­фам зна­ме­ни­то­го одесь­ко­го ку­рор­ту Ар­ка­дія.

Детальніше...16.05.2024

Переглядів: 409

Народознавча зустріч «Оберіг нації» до Всесвіт­нього дня вишиванки

16 трав­ня в чи­таль­но­му за­лі ОННБ (Акад. Фі­ла­то­ва,1) до Все­світ­ньо­го дня ви­ши­ван­ки від­бу­ла­ся на­родо­знав­ча зу­стріч «Обе­ріг на­ції».

Детальніше...16.05.2024

Переглядів: 276

Україна – Болгарія. Міжнародна співпраця

9 трав­ня 2024 ро­ку, в День Єв­ро­пи в На­ціо­наль­ній біб­ліо­те­ці ім. Свя­тих Ки­ри­ла і Ме­фо­дія, в Бол­га­рії від­кри­вся Ку­то­чок ук­ра­їнсь­кої лі­те­ра­ту­ри (Uk­ra­inian Cor­ner), під час ці­єї по­дії Бол­гарсь­ка на­ціо­наль­на біб­ліо­те­ка ім. Свя­тих Ки­ри­ла і Ме­фо­дія та Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю.

Детальніше...15.05.2024

Переглядів: 305
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна