Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Шановні користувачі!

Просимо звернути увагу!

З 1 квітня 2024 року бібліотека здійснюватиме обслуговування користувачів за графіком: понеділок, вівторок, середа, четвер, субота і неділя з 10.00 до 18.00. Вихідний день — п’ятниця.

Детальніше...28.03.2024

Переглядів: 503

План заходів на квітень 2024 року

Шановні користувачі!
Пропонуємо вашій увазі план заходів Одеської національної наукової бібліотеки на квітень 2024 року!

Детальніше...28.03.2024

Переглядів: 825

Смартфон — порадник для людей віку 60+

Як від­пра­ви­ти смс, сфо­то­гра­фу­ва­ти або за­пи­са­ти ві­део за до­по­мо­гою смарт­фо­на? Як по­ста­ви­ти бу­диль­ник і за­ван­та­жи­ти про­гра­ми? Від­по­віді на всі ці за­пи­тан­ня от­ри­ма­ли сту­ден­ти Універ­си­те­ту третьо­го віку, які про­хо­ди­ли нав­чан­ня на кур­сі «Ос­но­ви мо­біль­ної гра­мот­но­сті — Смарт­фон, план­шет для всіх» за спри­ян­ня біб­ліо­те­ки.

Детальніше...27.03.2024

Переглядів: 536

День європейських авторів

25 бе­рез­ня 2024 ро­ку в чи­таль­но­му залі ОННБ (вул. Акад. Філа­то­ва) до Дня єв­ро­пейських ав­торів бу­ло при­у­ро­че­ну книж­ко­ву ви­став­ку-огляд «Єв­ро­пейські пись­мен­ни­ки в су­час­них українських пе­ре­кла­дах».

Детальніше...27.03.2024

Переглядів: 501

Народознавча зустріч «Від родини йде життя людини»

25 березня 2024 року в рамках клубу родинного дозвілля в читальному залі ОННБ (вул. Акад. Філатова,1) відбулася народознавча зустріч «Від родини йде життя людини», присвячена обрядово-побутовим звичаям українського народу.

Детальніше...26.03.2024

Переглядів: 513

До Всесвітнього дня поезії та в рамках Національного тижня читання «Ріки незмінно течуть додому» : «СЛОВО - світ у моїй хаті» - творча зустріч з одеськими поетами офісу «Одеса – місто літератури ЮНЕСКО»

21 бе­рез­ня до Все­світ­ньо­го дня по­езії та в рам­ках На­ціо­наль­но­го тиж­ня чи­тан­ня «Ріки нез­мін­но те­чуть до­до­му» (Все­українська ак­ція Українсько­го ін­сти­ту­ту кни­ги) Одеська на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка про­ве­ла твор­чу зустріч з одеськи­ми по­е­та­ми пред­став­ництва Ме­ре­жі кре­а­тив­них міст ЮНЕ­СКО офі­су «Оде­са — мі­сто лі­те­ра­ту­ри ЮНЕ­СКО» — «СЛО­ВО — світ у моїй хаті».

Детальніше...25.03.2024

Переглядів: 562

Бібліотека як об’єкт туризму. Празький досвід

Сьо­год­ніш­ній біб­ліо­те­кар — лю­ди­на уні­вер­саль­на: це і кни­го­зна­вець, і жур­на­ліст, і пси­хо­лог, і ви­хо­ва­тель і екс­кур­со­вод і ман­дрів­ник, який праг­не но­вих від­крит­тів і вра­жень, а, по­до­ро­жую­чи Ук­ра­їною чи за­кор­дон­ням, зав­жди за­ві­тає до там­тешньої кни­го­збір­ні — діз­на­ти­ся, чим там ко­ле­ги жи­вуть і ди­ву­ють.

Детальніше...22.03.2024

Переглядів: 648
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна