Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Лекція «Рання грецька лірика та загадка виник­нення філософії». Анонс

29 черв­ня 2024 ро­ку о 16.00 в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­деть­ся лек­ція док­то­ра фі­ло­софсь­ких на­ук Сер­гія Шев­цо­ва «Ран­ня грець­ка лі­ри­ка та за­гад­ка ви­ник­нен­ня фі­ло­со­фії».

Детальніше...25.06.2024

Переглядів: 609

План заходів на липень 2024 року

Шановні користувачі!
Пропонуємо вашій увазі план заходів Одеської національної наукової бібліотеки на липень 2024 року!

Детальніше...25.06.2024

Переглядів: 961

«Конституція України — правовий фундамент державності і закон­ності». Анонс

З на­го­ди 28-ї річ­ни­ці прий­нят­тя Кон­сти­ту­ції Ук­ра­їни в рам­ках про­єк­ту «Ін­фор­ма­цій­но-кон­такт­ний центр пра­во­вої до­по­мо­ги» Одесь­ка на­ціо­наль­на на­уко­ва біб­ліо­те­ка спіль­но з Одесь­ким міс­це­вим цент­ром з на­дан­ня бе­зо­плат­ної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги про­ве­де лек­цію на те­му: «Кон­сти­ту­ція Ук­ра­їни — пра­во­вий фун­да­мент дер­жав­нос­ті і за­кон­ності».

Детальніше...24.06.2024

Переглядів: 501

Творча зустріч зі Світланою Кучеренко та презентація її поетичних збірок «Роде мій» та «За лаштунками мрій» (Дрогобич, 2024). Анонс

27 червня 2024 р. о 14:00 в Одеській національній науковій бібліотеці (вул. Пастера, 13) відбудеться презентація поетичних збірок «Роде мій» і «За лаштунками мрій» (Дрогобич, 2024) та зустріч з автором — Світланою Кучеренко.

Детальніше...24.06.2024

Переглядів: 746

Народознавча зустріч «Із джерела народної скарб­ниці: свято сонцевороту»

18 червня в читальному залі ОННБ (вул. Акад. Філатова, 1) о 12.00 відбулася народознавча зустріч «Із джерела народної скарбниці: свято сонцевороту» до дня літнього сонцестояння.

Детальніше...19.06.2024

Переглядів: 735

Підсумки ХХІV Всеукра­їнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» 7-9 червня 2024 року

7–9 черв­ня 2024 ро­ку під егі­дою Мі­ністер­ства культу­ри та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Ук­раї­ни, за під­т­рим­ки Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одесь­кої місь­кої рад, Дер­жав­ної ус­та­но­ви «Ук­ра­їнсь­кий ін­сти­тут кни­ги» у спів­пра­ці з Все­ук­ра­їнсь­кою гро­мадською ор­гані­за­цією «Ук­ра­їнсь­ка біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція», Все­ук­ра­їнсь­кою гро­мадсь­кою ор­гані­за­цією «Біб­ліо­по­ліс», Ук­ра­їнсь­кою асо­ціа­цією ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­ною на­у­ко­вою уста­но­вою «Книж­ко­ва па­ла­та Украї­ни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва»  Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка про­во­ди­ла Ін­те­лект-фо­рум 2024.

Яс­кра­ва і на­си­че­на про­гра­ма за­хо­ду поєд­на­ла XХІV Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» та «V Оде­са­Біб­ліо­Са­міт» - Все­ук­ра­їнсь­ку на­у­ко­во-прак­тич­ну кон­фе­рен­цію з між­на­род­ною учас­тю для фа­хів­ців біб­ліо­тек Ук­раї­ни та за­рубі­ж­жя.

Детальніше...18.06.2024

Переглядів: 737

«Натхненна вірою думка творить майбутнє»: творча зустріч з Миколою Івановичем Сенченком

8 черв­ня 2024 р. під час XXIV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» від­бу­ла­ся твор­ча зу­стріч з Ми­ко­лою Іва­но­ви­чем Сен­чен­ком, ві­до­мим вче­ним у га­лу­зі кни­го­знав­ства, зна­ним ор­га­ні­за­то­ром біб­ліо­теч­ної спра­ви, ди­рек­то­ром Дер­жав­ної на­уко­вої ус­та­но­ви «Книж­ко­ва па­ла­та Ук­ра­їни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва», док­то­ром тех­ніч­них на­ук, про­фе­со­ром, ака­де­мі­ком Між­на­род­ної ака­де­мії ін­фор­ма­ти­за­ції при ООН, заслуже­ним ді­я­чем на­уки і тех­ні­ки Ук­ра­їни, лау­ре­атом пре­мії іме­ні Іва­на Фран­ка, го­лов­ним ре­дак­то­ром на­уко­во­го жур­на­лу «Віс­ник Книж­ко­вої па­ла­ти», чле­ном НСПУ та НСЖУ.

Детальніше...17.06.2024

Переглядів: 675
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна