Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Презентація навчального посібника «Професійна комунікація. Протоколи спілкування “лікар-пацієнт”»

7 черв­ня у рам­ках ХХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-форуму «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція нав­чаль­но­го по­сіб­ни­ка «Про­фе­сій­на ко­му­ні­ка­ція. Про­то­ко­ли спіл­ку­ван­ня “лі­кар-па­ці­єнт”». Пре­зен­та­цію під­го­ту­ва­ли фа­хів­ці Одесь­кої об­лас­ної біб­ліо­те­ки для юнац­тва на ба­зі Ди­тя­чої місь­кої по­лі­кліні­ки №6 «Compass» за учас­ті од­но­го з ав­торів, Юлії Бе­ло­зер­це­вої-Ба­ра­но­вої.

Детальніше...10.06.2024

Переглядів: 800

Творча зустріч з письменником Віталієм ЗАПЕКОЮ

7 черв­ня у від­ді­лі крає­знав­ства «Оде­си­ка» Одесь­кої на­ціо­наль­ної на­уко­вої біб­ліо­те­ки у рам­ках XХІV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні», від­бу­ла­ся твор­ча зу­стріч «ДВІ­ЧІ ЖИ­ВИЙ» з пись­мен­ни­ком Ві­та­лі­єм За­пе­кою.

Детальніше...10.06.2024

Переглядів: 796

Творча зустріч з Тарасом Федюком

7 черв­ня у рам­ках про­ве­ден­ня Ін­те­лект-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» від­бу­ла­ся зу­стріч з ві­до­мим по­етом, лау­ре­атом На­ціо­наль­ної пре­мії Ук­ра­їни іме­ні Т. Шев­чен­ка Та­ра­сом Фе­дю­ком.

Детальніше...10.06.2024

Переглядів: 763

Презентація науково-художнього видання «ОДУВС. Шлях довжиною в 100 і 2 роки незламності : фотолітопис»

7 червня під час XXIV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» відбулася презентація науково-художнього видання «ОДУВС. Шлях довжиною в 100 і 2 роки незламності : фотолітопис» за участі членів редакційної колегії, видавців, курсантів, численних гостей.

Детальніше...10.06.2024

Переглядів: 775

Презентація «ЛІНІЯ НАСТУПНОСТІ. ХУДОЖНИК ЮРІЙ ВАЛЮК, 2024»

У рам­ках ХХІV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» 7 черв­ня о 13.00 у від­ді­лі мис­тецтв ОННБ (вул. Пас­те­ра, 13) від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція аль­бо­му-мо­но­гра­фії «Лі­нія на­ступ­ності. Ху­дож­ник Юрій Ва­люк. 2024» (Оде­са : Юрій Ва­люк ; Бон­да­рен­ко М.О., 2024).

Детальніше...10.06.2024

Переглядів: 777

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКО­МОВНИМ

7 черв­ня 2024 ро­ку під час Ін­те­лект-фо­ру­му, за про­гра­мою ХХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні», в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці від­був­ся круг­лий стіл з пи­тань дер­жав­ної мов­ної по­лі­ти­ки та віт­чиз­ня­но­го кни­го­ви­дан­ня.

Детальніше...09.06.2024

Переглядів: 866

Початок роботи ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМУ 2024

7 черв­ня під егі­дою Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Ук­ра­їни в Одесь­кій на­ці­ональ­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці роз­по­чав ро­бо­ту ІН­ТЕ­ЛЕКТ-ФО­РУМ 2024.

Детальніше...07.06.2024

Переглядів: 1056
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна