Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна

Презентація книжки «Тітостальгія. Дослідження ностальгії за Йосипом Брозом» словенського професора Миті Великоні (Mitja Velikonja)

7 черв­ня у рам­ках про­ве­ден­ня ХХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» в Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці від­бу­лась пре­зен­та­ція книж­ки сло­венсь­ко­го про­фе­со­ра Ми­ті Ве­ли­ко­ні “Ті­то­сталь­гія. До­слі­джен­ня но­сталь­гії за Йо­си­пом Бро­зом”.

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 697

Презентація книжок Сергія Дзюби, Артемія Кірсанова та Олександра Терещенка

7 черв­ня у рам­ках за­ходів XXIV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» від­бу­ла­ся твор­ча зу­стріч з пись­мен­ни­ком Ар­те­мієм Кір­са­но­вим та, од­но­час­но, пре­зен­та­ція йо­го спіль­них з Сер­гієм Дзю­бою кни­жок «По­зив­ний “Бан­де­рас”», «По­зив­ний Бан­де­рас. Опе­ра­ція “То­мос”», «За­бо­ро­не­ний» та книж­ки Олек­санд­ра Те­ре­щен­ка «Жит­тя піс­ля 16:30» й од­ной­мен­но­го до­ку­мен­таль­но­го філь­му.

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 666

Україна – Болгарія. Документи з історії України та міста Одеси (XVIII-XIX ст.) в Османських архівах Національної бібліотеки Болгарії

7–9 черв­ня 2024 р. в рам­ках Ін­те­лект-фо­ру­му 2024 на Все­ук­ра­їнсь­кій на­у­ко­во-прак­тич­ній кон­фе­рен­ції «V Оде­са­Біб­ліо­Са­міт» ви­сту­пив Хри­сти­ян Ата­на­сов, ке­рів­ник Де­пар­та­мен­ту На­ціо­наль­ної біб­ліо­те­ки «Св. Св. Ки­ри­ла і Ме­фодія», до­цент (м. Со­фія, Бол­га­рія) з до­по­від­дю «По­пе­ред­ній ог­ляд до­ку­мен­тів з іс­то­рії Ук­раї­ни та мі­ста Оде­си (XVIII–XIX ст.) в Ос­мансь­ких ар­хі­вах На­ціо­наль­ної біб­ліо­те­ки Бол­гарії». («Preliminary Overview: Documents on the History of Ukraine and the City of Odesa (XVIII–XIX Centuries) in the Ottoman Archives of the National Library of Bulgaria»)

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 650

Презентація літературно-художнього видання «Я пишаюсь тобою: Україна в боротьбі за цивілізацію»

У рам­ках ХХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» 8 черв­ня у за­лі на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків ОННБ (вул. Па­сте­ра, 13) від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція книж­ки На­та­лії Не­сте­ро­вої «Я пи­ша­юсь то­бою: Ук­ра­ї­на в бо­роть­бі за ци­ві­лі­за­цію» (Оде­са : Аст­ро­принт, 2023).

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 680

Презентація гумористичної книги Олени Маляренко «Жизель і мир»

8 черв­ня в елек­трон­но­му чи­таль­но­му за­лі ін­фор­ма­цій­но-ре­сурс­но­го цен­тру «Вік­но в Аме­ри­ку» від­ді­лу між­на­род­них проєк­тів Одесь­кої на­ціо­наль­ної на­у­ко­вої біб­ліо­те­ки у рам­ках XХІV Все­ук­ра­їнсь­кої ви­став­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні», від­бу­ла­ся он­лайн-пре­зен­та­ція гу­мо­ри­стич­ної кни­ги Оле­ни Ма­ля­рен­ко «Жи­зель і мир» за учас­ті ав­тор­ки.

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 648

Мистецький ярмарок 2024

В Одесь­кій на­ціо­наль­ній на­уко­вій біб­ліо­те­ці в рам­ках ХXІV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» з 7 по 9 червня тра­ди­цій­но від­бу­вав­ся «Мис­тець­кий яр­ма­рок».

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 686

Презентація довідкового видання «Мілітарні нагоро­ди Збройних сил України»

7 ЧЕРВ­НЯ у рам­ках про­ве­ден­ня XXIV Все­ук­ра­їнсь­кої вис­тав­ки-фо­ру­му «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щи­ні» у Цен­траль­ній місь­кій біб­ліо­те­ці іме­ні І. Фран­ка від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція книж­ки Вік­то­ра Кар­по­ва та Ум­бер­то Ну­ну ді Олі­вей­ри «Мі­лі­тар­ні на­го­ро­ди Зброй­них сил Ук­ра­їни» (Оде­са: Ол­ді+, 2024).

Детальніше...11.06.2024

Переглядів: 679
Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна