← Право (за грудень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Засновник Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; гол. ред. Б. В. Кіндюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2021. – Вип. 1 (25). – 146 с.

Анотація

Збірник наукових праць юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, заснований у 2011 році. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових вчень та філософії права, конституційного, адміністративне права і процесу, фінансового та інформаційного права, міжнародного права, цивільного права і процесу, сімейного права, міжнародного приватного права, господарського та  господарського-процесуального права, кримінального права та кримінології,  кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, судоустрою,  прокуратури та адвокатури. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.