До Всесвітнього дня поезії та в рамках Національного тижня читання «Ріки незмінно течуть додому» : «СЛОВО - світ у моїй хаті» - творча зустріч з одеськими поетами офісу «Одеса – місто літератури ЮНЕСКО»

foto-00.jpg

21 березня до Всесвітнього дня поезії та в рамках Національного тижня читання «Ріки незмінно течуть додому» (Всеукраїнська акція Українського інституту книги) Одеська національна наукова бібліотека провела творчу зустріч з одеськими поетами представництва Мережі креативних міст ЮНЕСКО офісу «Одеса – місто літератури ЮНЕСКО» - «СЛОВО - світ у моїй хаті».

foto-1.jpg


У віталь­но­му сло­ві Лі­на Арю­пі­на, заступ­ник ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ОННБ з на­у­ко­вої ро­бо­ти та ін­фор­ма­ти­за­ції, ко­рот­ко зу­пи­ни­ла­ся на історії зас­ну­ван­ня Все­світ­ньо­го дня по­езії та роз­по­ві­ла про ці­каві тра­ди­ції від­зна­чен­ня йо­го в Україні.

foto-2.jpg Ліна Арюпіна, заступник генерального директора ОННБ з наукової роботи та інформатизації


Про Всеукраїнську акцію Українського інституту книги - Національний тиждень читання «Ріки незмінно течуть додому» і, безпосередньо, участь ОННБ у цій акції йшлося у слові  Тамари Кухарук, модератора заходу, завідувача відділу соціокультурної діяльності.

foto-3.jpg

За доб­рою тра­ди­цією на по­е­тич­ну зустріч до біб­ліо­те­ки завіта­ли її доб­рі друзі та парт­не­ри — одеські по­е­ти офі­су «Оде­са — мі­сто лі­те­ра­ту­ри ЮНЕСКО». Очіль­ни­ця ор­гані­за­ції Майя Ді­мер­лі, по­ет, пись­мен­ник, пе­ре­кла­дач, роз­по­ві­ла про зас­ну­ван­ня та діяльність не­пе­ресіч­но­го твор­чо­го об’єд­нан­ня (ад­же тільки два мі­ста Украї­ни — Львів та Оде­са є учас­ни­ка­ми Ме­ре­жі кре­а­тив­них міст ЮНЕСКО у га­лузі лі­те­ра­ту­ри!). На за­вер­шен­ня сво­го ви­сту­пу во­на про­чи­та­ла кілька влас­них но­вих по­езій.

foto-4.jpg

Свою твор­чість — на­тх­нен­ні й про­низ­ливі вір­ші про ниніш­ню вій­ну, про рід­не мі­сто Оде­су й до­віч­ні цін­но­сті — жит­тя, лю­бов, на­дію — пред­ста­ви­ли по­е­ти: Єв­генія За­славська, Єв­генія Крас­но­я­ро­ва, Марія Галі­на, Вла­ди­сла­ва Іл­лінська, Крісті­на Оста­пен­ко.

foto-5.jpg foto-5a.jpg
foto-6.jpg foto-6a.jpg foto-6b.jpg

Твор­чу еста­фе­ту під­хо­пи­ли при­сут­ні на за­ході сту­ден­ти фі­ло­ло­гіч­но­го фа­куль­те­ту ОНУ імені І.І. Меч­ни­ко­ва. Свої вір­ші про­чи­та­ли Ана­с­тасія Пті­ци­на, Гри­горій Шев­чен­ко та Олек­сандр Да­вид­чук.

Анастасія Птіцина Григорій Шевченко Олександр Давидчук

Учас­ни­ки за­хо­ду ви­кла­да­чі, сту­дентська мо­лодь та пе­ресіч­ні відві­ду­ва­чі й ко­ри­сту­ва­чі ОННБ з ці­кавістю до­лу­чи­ли­ся до біб­ліо­гра­фіч­но­го огля­ду книж­ко­вої ви­став­ки з фон­ду ОННБ «Я ві­рю в ри­му, У си­лу сло­ва не­з­бо­ри­му…», де бу­ли пред­став­лені ви­дан­ня по­езії як українських кла­си­ків, так і по­етів мо­ло­дої пле­я­ди. Окре­мий розділ бу­ло при­свя­че­но твор­чо­сті одеських по­етів. Біб­ліо­гра­фіч­ний огляд про­ве­ла Ла­ри­са Ма­ру­сяк, про­від­ний біб­ліо­те­кар від­ді­лу со­ціо­культур­ної діяль­но­сті.

foto-8.jpg foto-8a.jpg

Книж­ко­ва ви­став­ка екс­по­ну­ва­ти­меть­ся до кін­ця бе­рез­ня. За­про­шує­мо усіх при­хиль­ни­ків по­е­тич­но­го сло­ва пе­ре­гля­ну­ти пред­став­лені ви­дан­ня та від­чу­ти різ­но­барв­ний і на­тх­нен­ний пульс ри­ми!

Створено: 25.03.2024
Оновлено: 26.03.2024
Переглядів: 559
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.