Бібліотека як об’єкт туризму. Празький досвід

Клементінум, Національна бібліотека Чеської Республіки

Сьо­год­ніш­ній біб­ліо­те­кар — лю­ди­на уні­вер­саль­на: це і кни­го­зна­вець, і жур­на­ліст, і пси­хо­лог, і ви­хо­ва­тель і екс­кур­со­вод і ман­дрів­ник, який праг­не но­вих від­крит­тів і вра­жень, а, по­до­ро­жую­чи Ук­ра­їною чи за­кор­дон­ням, зав­жди за­ві­тає до там­тешньої кни­го­збір­ні — діз­на­ти­ся, чим там ко­ле­ги жи­вуть і ди­ву­ють.

Ось са­ме так ста­ло­ся і під час мо­єї не­що­дав­ньої ко­рот­кої від­пуст­ки. Отож, ко­ли бу­де­те в Пра­зі, се­ред ве­ли­ко­го роз­маїт­тя ар­хі­тек­тур­них пам’я­ток, му­зе­їв і теат­рів од­ні­єї з най­кра­си­ві­ших єв­ро­пейсь­ких сто­лиць, ра­ди­мо не­од­мін­но від­ві­да­ти На­ціо­наль­ну біб­ліо­те­ку Чесь­кої Рес­пуб­лі­ки nkp.cz, яка є куль­тур­ним об’єк­том, гід­ним ува­ги на­віть най­ви­баг­ли­ві­шо­го мандрів­ни­ка.

Діс­та­тись сю­ди не­склад­но, ад­же кни­го­збір­ня роз­та­шо­ва­на між дво­ма най­ві­до­мі­ши­ми па­м’ят­ка­ми — Ста­ро­місь­кою ра­ту­шею з астро­но­міч­ним го­дин­ни­ком та зна­ме­ни­тим Кар­ло­вим мос­том.

f2.jpg f3.jpg f-4.jpg

Сьо­год­ні на фа­са­ді На­ціо­наль­ної біб­ліо­те­ки, як і на ін­ших дер­жав­них ус­та­но­вах, пра­по­ри Чесь­кої Рес­публі­ки та Ук­ра­їни. За ро­ки ці­єї вій­ни Че­хія по­ка­за­ла се­бе на­дій­ним і по­слі­дов­ним парт­не­ром Ук­ра­їни.

Пер­ше вра­жен­ня, що го­лов­на будів­ля не­ве­ли­ка, од­нак на­с­прав­ді кни­го­з­бір­ня зай­має ве­ли­чез­ну те­ри­торію ко­лиш­ньо­го єзуїтсько­го ко­ле­гіу­му, який на­зи­ваєть­ся Кле­мен­ти­нум. Це дру­гий за ве­ли­чи­ною ком­плекс спо­руд в істо­рич­но­му цен­трі сто­ли­ці піс­ля Празько­го Гра­ду. Чле­ни То­ва­ри­ства Ісу­са, най­чис­лен­ні­шо­го ка­то­ли­цько­го чер­не­чо­го ор­де­ну, по­ча­ли бу­ду­ва­ти йо­го в 1556 ро­ці, піс­ля при­бут­тя до Пра­ги для про­ти­дії ре­фор­ма­ції.

На­ціо­наль­на біб­ліо­те­ка є най­біль­шою біб­ліо­те­кою в Че­хії, в її фон­дах на­лі­чу­єть­ся близь­ко 7 міль­йо­нів при­мір­ни­ків ви­дань, най­цін­ні­ший з них Ви­ше­градсь­кий ко­декс, який да­ту­єть­ся 1085 ро­ком. У ко­лек­ції кни­го­збір­ні 4 200 ін­ку­на­бул та ве­ли­ке зіб­ран­ня ста­ро­вин­них до­ку­мен­тів і мап схід­ни­ми мо­ва­ми. Кіль­кість за­ре­єстро­ва­них у біб­ліо­те­ці чи­та­чів ста­но­вить приблиз­но 60 000.

f5.jpg f6.jpg f7.jpg

Бібліотека здобула міжнародне визнання у 2005 році, отримавши першу премію від ЮНЕСКО за програмою «Пам'ять світу» за свій внесок в оцифрування старовинних текстів.

З квіт­ня ми­ну­ло­го ро­ку На­ціо­наль­на біб­ліо­те­ка Чесь­кої Рес­пуб­лі­ки про­по­нує для ту­рис­тів огля­до­вий марш­рут, який вклю­чає від­ві­ду­ван­ня ба­ро­ко­вої біб­ліо­те­ки, ме­ри­діан­ної за­ли та астро­но­міч­ної ве­жі. Пройти­ся марш­ру­том мож­на тіль­ки в скла­ді екс­курсій­ної гру­пи (мо­ви чесь­ка або англійсь­ка). Вхід­ний кви­ток на екс­курсію три­ва­лістю п’ят­де­сят хви­лин для до­рос­ло­го кош­тує 300 крон (510 грн), але пер­ші пів­го­ди­ни піс­ля від­крит­тя (до 10.30) вар­тість квит­ка вдві­чі де­шев­ша.

Ба­ро­ко­ва біб­ліо­те­ка Кли­мен­та бу­ла від­кри­та єзуїта­ми в 1722 ро­ці, з тих ча­сів її вигляд май­же не змі­нив­ся.

f-8.jpg

Ве­ли­кий зал увін­чує ку­пол з ілю­зор­ним роз­пи­сом на те­му на­у­ки та ми­стецтва, на сті­нах — зоб­ра­жен­ня ви­дат­них діячів церк­ви у ме­дальйо­нах і де­ко­ра­тив­на пла­сти­ка, по­над два­дцять ти­сяч ста­ро­вин­них книг на по­ли­цях з цін­них порід де­ре­ва й унікаль­на ко­лек­ція гео­гра­фіч­них та аст­ро­но­міч­них гло­бу­сів. Її на­зи­ва­ють найкра­сиві­шим біб­ліо­теч­ним за­лом у світі. Для під­т­рим­ки по­стій­ної тем­пе­ра­ту­ри та во­ло­го­сті відві­ду­ва­чам доз­во­ляєть­ся ли­ше за­гля­да­ти в зал, але не вхо­ди­ти.

Над ба­ро­ко­вою біб­ліо­те­кою роз­та­шо­ва­ний ме­ри­діан­ний зал, де про­во­ди­ли­ся ви­мі­рюв­ан­ня та роз­ра­хун­ки, да­лі марш­рут ве­де до 68-метро­вої астро­но­міч­ної ве­жі, з якої від­кри­ва­єть­ся чу­до­ва па­но­ра­ма на се­ред­міс­тя, а се­ред екс­по­на­тів об­сер­ва­то­рії — астро­но­міч­ний те­ле­скоп, гео­фі­зич­ні та ме­тео­ро­ло­гіч­ні при­ла­ди з ХІХ сто­літ­тя.

f9.jpg f10.jpg f11.jpg f12.jpg

На те­ри­то­рії Кле­мен­ти­ну­му роз­та­шо­ва­ні ба­ро­ко­ві хра­ми — св. Саль­ва­то­ра, св. Кли­мен­та та кап­ли­ця Ус­пін­ня Ді­ви Ма­рії. У кос­те­лі св. Саль­ва­то­ра що­ве­чо­ра від­бу­ва­ють­ся кон­цер­ти ка­мер­ної та ор­ган­ної му­зи­ки, які зби­ра­ють чис­лен­них ша­ну­валь­ни­ків, а в со­бо­рі св. Кли­мен­та гре­ко-ка­то­лиць­ка гро­ма­да Пра­ги дві­чі на день про­во­дить служ­би ук­ра­їнсь­кою та ста­ро­слов’янсь­кою мо­ва­ми. Вхід у за­тиш­не по­двір’я біб­ліо­те­ки віль­ний.

Створено: 22.03.2024
Переглядів: 646
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.