«Натхненний дослідник українського фольклору»: до 150-річчя від дня народження Філарета Колесси

1-2.jpg

Фольклор – це цінний матеріал для пізнання світогляду наших предків.
                                                                                         Ф. Колесса

17 липня 2021 року виповнюється 150 років від дня народження Філарета Колесси (1871–1947), видатного українського вченого, фольклориста, музикознавця, композитора, етнографа.

Академік Філарет Михайлович Колесса (1871–1947) – вчений зі світовим ім'ям, чия багатогранна і плідна діяльність стала значним внеском у розвиток української фольклористики і літературознавства.

Науковий доробок Філарета Колесси є одним із найвизначніших досягнень української фольклористики. Вчений справедливо вважається фундатором української наукової музичної фольклористики. Він репрезентував українську науку на міжнародних конгресах етнографів.

Науковець досліджував українську народну творчість в її історичному розвитку та взаємозв'язках з творчістю інших народів.  Він є автором численних хорових творів, обробок народних пісень.Пропонуємо вашій увазі бесіду з Іриною Мирославівною Коваль-Фучило – широкознаним українським фольклористом, етнологом, літературознавецем, кандидатом філологічних наук, старшим науковим співробітником відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ.
38-1.jpg

39-2.jpg

Бесіду веде Наталія Олександрівна Петрова, відомий етнолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри  археології та етнології, заступник декана з наукової роботи факультету історії та філософії ОНУ імені І.І.Мечникова.

Ірина Мирославівна Коваль-Фучило є автором-упорядником збірника голосінь «Голосіння» (2012) і видання «Колесса Ф. М. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського» (2011), монографії «Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту» (2014), двох сотень наукових студій та рецензій про усну народну творчість і обрядовість, які були опубліковані у виданнях 10 країн, а також понад 250 енциклопедичних статей у виданнях «Українська фольклористична енциклопедія» (Київ, 2019), «Українська славістична фольклористика: енциклопедичний словник» (Київ, 2019), співупорядник видання «Українські народні думи у п'яти томах», том 2 (Київ, 2019).


Фонди Одеської національної наукової бібліотеки містять наукові праці Філарета Колесси, які не втратили актуальності та є важливими для сучасних культурологів, етнологів, фольклористів, літературознавців і всіх, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу.

2-1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

Колесса Філарет. Українські народні думи : перше повне вид. з розвідкою, поясненнями, нотами і знімками кобзарів / Філарет Колесса ; т-во «Просвіта». – Львів : Накладом т-ва «Просвіта», 1920. – 160, VIII с., [7] арк. фот. : ноти. – (Загальна бібліотека «Просвіти» ; ч. 3).

Книжка, що наразі є бібліографічною рідкістю, визнана першим повним виданням українських дум з поясненнями, нотами та тематичними ілюстраціями. Филарет Колесса зробив спробу зібрати та систематизувати думи, при цьому намагався максимально точно зберегти особливості місцевих говірок, рідковживані та давні слова й форми тощо. Окрім безпосередньо творів, книга містить грунтовну теоретичну частину, в якій розглядається історія виникнення дум.

6.jpg 7.jpg 8.jpg

Колесса Ф. Фольклористичні праці. – Київ : Наукова Думка, 1970. – 415 с.

Книга містить статті й розвідки з фольклористичної спадщини вченого. На великому фактичному матеріалі дослідник розкриває взаємозв'язки української народної творчості з творчістю слов'янських і неслов'янських народів, відстежує взаємовпливи народної поезії й літератури. Особливий інтерес становлять праці: «Студії над поетичною творчістю Т.Шевченка», «Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку», «Народнопісенна ритміка в поезіях І.Франка» та ін..

9.jpg 10.jpg 11.jpg

Колесса Ф. Музикознавчі праці. – Київ : Наукова думка, 1970. – 592 с.

Найпопулярнішими виданнями видатного українського вченого – академіка Ф. М. Колесси, в яких зібрано його праці з музичного фольклору й професійної музики різних років, є: «Ритміка українських народних пісень» (1906–1907); «З царини української музичної етнографії» (1925); «Українські народні музичні інструменти» – друкується вперше, стаття (без дати) написана на початку 20-х років; «Речитативні форми в українській народній поезії» (1927); «Характеристика української народної музики» (1923) та ін. В них особливо ретельно розглядаються проблеми стилю української народної пісні – її ритміки, інтонаційно-ладової будови, взаємозв’язків з пісенністю інших слов’янських народів.

Значний інтерес, особливо для фахівців-музикознавців, становлять окремі статті Ф. Колесси про основоположника української класичної музики Миколу Лисенка, аналітичні рецензії на його музично-фольклорні праці, листування Ф. Колесси та М. Лисенка. М. Лисенко посідав особливе місце  у творчій біографії  Ф. Колеси.

14-1.jpg

7.06.1911 р.                До Ф. М. Колесси        

7 червня 1911 р. Київ    25/V 1911, Київ

Високоповажаний добродію!

Дуже дякую Вам від себе і від імені мого чоловіка за надіслану книжку «Дум». Незвичайно втішно було мені бачити сю велику працю викінченою і доведеною до ладу Вашим високоосвіченим старанням. Тепер уже справді можна сказати: «Наша пісня, наша дума не вмре, не загине!» Честь Вам і дяка за Ваші труди!

Прийміть найщиріші привітання від нас обох.

З пошаною, Леся Українка

12-3.jpg 13-3.jpg

Леся Українка. Зібрання творів у 12 томах. – Київ : Наукова думка, 1979. 
Т 12: Листи, 1903–1913. - 1979. - 694 с.

До 12-го тому зібрання творів Лесі Українки увійшли листи, що охоплюють період найвищого творчого злету її яскравого, самобутнього таланту – 1903–1913 роки. До видання включено 290 листів, у тому числі 71 лист, які друкуються вперше. Оприлюднення листів Лесі Українки до Філарета Колесси підтверджує активну зацікавленість поетеси думовим епосом і розуміння специфіки функціонування та фіксації текстів дум. Листи розкривають цікаві подробиці щодо фундаментального проєкту, організованого Лесею Українкою та її чоловіком Климентом Квіткою – етнографічної експедиції  на Наддніпрянську Україну, яка була здійснена у 1908 році задля збереження традиційного кобзарського та лірницького репертуару, в якій Філарет Колесса брав найактивнішу участь.

15.jpg


«Щасливе сполучення історико-філологічної та музичної освіти при високій  одарованості та сприятливих персональних впливах витворило з Ф. Колесси такого всестороннє узброєного дослідника народньої пісні, що мало який нарід появив йому рівного…»

Климент Квітка,
український музикознавець-фольклорист, професор, етнограф

«Філарет Колесса – нова генерація талановитих збирачів етнографічної інформації»    
                                         
 Іван Франко
український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч
17-4.jpg
16-5.jpg

Іван Франко. Вибрані статті про народну творчість/ упор. О. І. Дей. –Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 290 с.

Цей збірник знайомить читача з працями Івана Франка про українську народну поетичну творчість, з його історичними й критичними статтями стосовно фольклористики. Численні статті й рецензії Івана Франка, що стосуюттся народної творчості та науки про неї, містять і відгуки про Філарета Колесу. Цікаво, що перший відгук про наукові успіхи Філарета Колесси в галузі етнографії належить Івану Франку, якого можна вважати вчителем і наставником на той час молодого вченого.

Творчу спадщину Філарета Колесси широко досліджують сучасні вітизняні музикознавці: Софія Грица, Теофіль Комаринець, Михайло Чорнопиский, Микола Дмитренко, Ірина Руснак, Ірина Коваль-Фучило та інші. Чимало цікавої інформації та ґрунотовних статей можна віднайти в періодичних виданнях, матеріалах конференцій, енциклопедіях тощо.

19-1.jpg

Грица С. Філарет Михайлович Колесса.
– Київ : Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 111 с.
Автор розповідає про творчий шлях Ф. М. Колесси, докладно аналізує його музичнофольклористичну діяльність.


«Величезне значення мають роботи Колесси, присвячені українському народному епосу. У фольклористичній літературі ми не знайдемо більш фундаментального зібрання словесних та музичних тексів дум».

 Софія Йосипівна Грица, фольклористка, музикознавець, етномузиколог, етнокультуролог, славістка, доктор мистецтвознавства, професор, лауреат премій ім. Б. Асаф'єва, ім. М. Лисенка та НАН України ім. Ф. Колесси, член НСКУ

18-2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

Грица Софія. Фольклор у просторі та часі. Вибрані статті. – Тернопіль : «АСТОН», 2000. – 228 с.

Увазі читача пропонується збірка з видрукуваних у різний час і в ризних часописах статей Софії Грици, присвячених теоретичним проблемам парадигматики фольклору, його функціонування в просторі та часі. В окремому розділі «Видатний дослідник  фольклору словянщини» автор досліджує діяльнсть, творчі праці, наукові та художньо-естетичні принципи Філарета Колесси. 

Грица С. Трансмісія фольклорної традиції : Етномузикологічні розвідки. – Київ; Тернопіль : «Астон», 2002. – 236 с.

У збірник увійшли етномузикологічні розвідки, фольклористичні праці Софії Грици, присвячені теоретичним і методологічним проблемам музичного фольклору, епічному виконавству, функіонуванню фольклору в соціокультурному середовищі та способам його трансмісії. Окремий розділ присвячено сисетматизації досліджень музичного фольклору Полісся за записами Ф. Колесси та К. Мошинського.

І. Матяш. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : історіографічний нарис : бібліографічний покажчик. –Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2008. - 240 с.

Видання містить нарис з історії вивчення й видання українських народних дум і бібліографічний покажчик, що охоплює відомості про дослідження та дослідників українських народних дум і кобзарського мистецтва, публікації текстів дум, зокрема дослідження й аналіз праць Філаретта Колесси.

23.jpg 24.jpg 25.jpg

Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX֪–XX століття : збірник наукових праць та матеріалів / В.о. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. А. Вовчак, І. Довгалюк ; пер. С. Івашків ; ред. Н. Бічуй. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 476 с.

Збірник містить статті учених-філологів, музикологів та етномузикологів, присвячені життєвому і творчому шляху знаної української родини Колессів. А  також перевидання окремих маловідомих матеріалів Філарета й Олександра Колессів.

Вагоме місце у виданні посідають етномузикознавчі статті, малодослідженні  аспекти музично-фольклористичного доробку Ф. Кослесси, невідомі сторінки його наукової біографії.

«Характерною ознакою наукових праць Ф. Колесси є те, що вони побудовані на багатому фактичному матеріалі,  на власних спостереженнях, які він брав безпосередньо із живого процесу – фольклорного чи літературного»

Теофіль Комаринець, український літературознавець, фольклорист, доктор філологічних наук, професор

26.jpg 27.jpg 28.jpg

А. Рудницький. Українська музика : історично-критичний огляд. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1963. - 406 с.

Багатство української народної музики стало широким полем для фолкльористичних і етнографічних дослідів та студій. XX століття видало низку фолкльористів та етнографів на Західній Україні. Твори їх випустила Етнографічна Комісія Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, вони уявляють собою цінний вклад у цю ділянку. Одним із авторів особливо важливих збірок був Філарет Колесса («Мелодії українських дум», 2 томи, 1910–1913; «Народні пісні Лемківщини», 1929 р)».
Антін Рудницький, піаніст, диригент, композитор, музикознавець, педагог. Автор численних музичних творів,  музикознавчих праць

29.jpg 30.jpg

Березка Андрій. Відомі композитори України. – Київ : ФОП «Мунін Г.Б.», 2016. – 367 с.

У виданні представлено відомих композиторів, які здійснили помітний внесок у розвиток музики в Україні, чиї здобутки у сфері музичної культури виходять за суто національні межі. У стислій формі наведено відомості про життя та творчий доробок композиторів, які працювали і працюють для України від давніх часів до наших днів.

31.jpg 32.jpg

Муха Антон. Композитори України та Української діаспори : Довідник. – Київ : Музична культура, 2004. – 352 с.

Довідник про всіх українських композиторів від давнини до сьогодення (понад 1000 імен). Кожна стаття містить стислі біографічні відомості, список творів (вказані рік написання і виконавський склад) і основну літературу про певного автора. Наразі є найповнішим довідниковим виданням про українських композиторів.

33.jpg 34.jpg 35.jpg

Українська фольклористична енциклопедія : у 2 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; упоряд. та наук. ред. М. К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2018.
Т. 1: А-Л. - 2018. - 739 с.

У першій в Україні фольклористичній енциклопедії в двох томах, що її підготував колектив науковців відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, розкрито феномен традиційної нематеріальної культури українців від давнини до нинішнього часу; відзначено синкретичність і синтетизм фольклору, його зв’язки з мовою, міфом, ритуалом, магією, релігією, історією, етнографією, літературою, різними видами народного і професійного мистецтва; висвітлено походження та жанрове розмаїття фольклору, його національну специфіку, поетику; простежено зародження та розвиток української фольклористики як науки; подано інформацію про дослідників, збирачів, носіїв-виконавців фольклору (кобзарів, лірників, народних співаків, казкарів, оповідачів); охарактеризовано основні терміни, поняття та явища з теорії фольклору, історії фольклористики, сучасного стану досліджень, записування, архівного збереження, публікацій фольклору.

36.jpg 37.jpg

Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – Київ : ВЦ «Академія», 2010. – 304 с.

Людина пізнавала світ. В процесі збагачення знань, розвитку індивідуальних можливостей її емоції, відчуття, думки виражались у ритмічному слові, пісні, танці, інсценізаціях. З часом усі ці види пізнавально-виражальної практики уяскравлювалися, урізноманітнювалися, набували специфічних етнонаціональних ознак, витворюючи дивовижні духовно-естетичні системи, які називають народною творчістю, фольклором. Унікальним явищем у цьому просторі є український фольклор – особливості, історію розвитку, родо-жанрову структуру, тематичну палітру якого розкрито у пропонованому навчальному посібнику. Виклад матеріалу супроводжується зразками аналізу фольклорних творів.

Коваль-Фучило І. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту : [монографія] – Київ, 2014. – 360 с.

У монографії проаналізовано всі жанрові різновиди української голосильної традиції: похоронні, поминальні, рекрутські, оказіональні, метафоричні, пародійні, сороміцькі. Описано історію записів, публікацій і дослідження голосінь, стратегії та способи фіксації жанру.  В одній із статей авторка приділяє увагу музичним особливостям епохальних праць Філарета Колесси 1920–1927 років.

Створено: 13.07.2021
Оновлено: 19.07.2021
Переглядів: 1198
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.