Екологічні аспекти природного розмаїття Дунаю: до Міжнародного дня Дунаю

foto-1-1.jpg

З 29 червня по 9 липня 2021 року в Одеській національній науковій бібліотеці експонуватиметься  книжкова виставка "Екологічні аспекти природного розмаїття Дунаю : до Міжнародного дня Дунаю".

Міжнародний день Дунаю відзначається щорічно, починаючи з 29 червня 2004 року як пан-європейський захід, започаткований з ініціативи Міжнародної комісії з захисту річки Дунай. Перше святкування було присвячене 10-річчю «Конвенції про охорону ріки Дунай». Цього дня у 1994 році в м. Софія (Болгарія) була прийнята Конвенція щодо співробітництва з охорони та раціонального використання річки Дунай, яку підписали 11 країн по території яких протікає ця ріка та Європейський Союз. Україна ратифікувала Конвенцію у 2002 році.

Дунай і придунайські території з давніх часів привертали до себе підвищену увагу. Цей інтерес пояснюється різноманіттям природних умов Дунаю, величезною політичною і соціально-історичною роллю, яку відіграє річка в життя населення країн, через територію яких вона протікає. 

foto-2-1.jpg

Ця могутня ріка посідає друге місце серед річок Європи після Волги, перетинає 10 країн (Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну) – від німецького Чорного лісу до Чорного моря в Румунії та Україні. Саме таке свято об’єднало народи Європи у бажанні зберегти та відновити природні багатства цієї величної річки.

Дунай, Дунай. Чаруєш душу,
Полониш мимоволі нам серця,
Тривожиш струни ніжні музи,
П’яніти заставляєш без вина.
Всміхаєшся привітно, щиро,
Хлюпочеш радо, як дитя.
Воістину – ти створений для миру,
Хоч і біди немало бачив за життя.
Квітуй, Дунай, ласкай світ взором,
Людську гординю розмивай,
Купай у водах небо, зорі,
І сонце золотаве величай. 

Основним завданням Конвенції є забезпечення збалансованого управління водними ресурсами в басейні Дунаю: збереження, поліпшення та раціональне використання поверхневих вод; контроль можливих небезпек, що виникають внаслідок аварій, включаючи речовини, небезпечні для води, а також повені й кригу; зменшення забруднення Чорного моря від джерел на водозбірній площі.

В рамках Конвенції країни-учасники застосовують єдині системи моніторингу і методи оцінювання впливів на навколишнє середовище. Принцип «забруднювач платить» і попереджувальний принцип є основою для всіх заходів, що мають на меті охорону річки Дунай і вод на всій її водозбірній площі

План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в УкраїніВ. О. КравченкоС. В. АртеменкоЗ. С. БройдеО. А. ДьяковО. М. Мелень-ЗабрамнаО. Є. Рубель; в.о. Міжнар. благодійна орг. "Екологія-Право-Людина"; за заг. ред. О. В. Кравченко. – Львів : Манускрипт, 2012. – 118 с. 

foto-3.jpg

Посібник присвячений проблемам розвитку Дунайського регіону. Автори детально зупиняються на питаннях розвитку транспортної інфраструктури Придунав'я та перспективах її екологізації шляхом підвищення енергоефективності регіону, екологічній освіті та інформуванню засобами інформаційних технологій, принципах ведення відповідального бізнесу. Особлива увага в посібнику приділяється аналізові умов розвитку української частини Дунайського регіону через призму охорони довкілля як основного напрямку Дунайської стратегії, зокрема питанням управління водними ресурсами, збереженню біологічного і ландшафтного різноманіття та відновленню екосистем в басейні Дунаю.

Вперше подається неофіційний переклад Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону українською мовою. Посібник розрахований на науковців, державних службовців та широкі кола зацікавленої громадськості.

Фокус на Дунай: [форум, 3-й День Участі України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону, 3 жовтня 2018 р., м. Одеса] / вступ. сл. Юрій СтецьЮрій Маслов. – Одеса : [б.в.], 2018. – 70 с.

foto-4.jpg

З жовтня 2018 року в місті Одеса відбувся 3-й День Участі України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону – важливий форум, який збирає разом головних учасників з України та Європи, зацікавлених у реалізації Дунайської стратегії ЄС, зокрема, представників національних та регіональних влад, громадянського суспільства, академічної й експертної спільноти, політикуму, місцевих авторів, а також покращує координацію та співпрацю між ними.

В виданні йдеться мова про концепцію Конференції Донорів, яка передбачає «живий діалог» між тими, хто започатковує державні, приватні й громадські ініціативи в Дунайському регіоні, та донорськими й фінансовими установами, які можуть надати фінансову підтримку зазначеним проектам та ініціативам.

Дунайская энциклопедия : в 2 т. – М. : Международные отношения, 2009.

foto-5-1-1.jpg foto-5.jpg

В енциклопедіях дано опис міст і портів, розташованих на берегах річки, транспортних комунікацій, гідротехнічних споруд, біологічних ресурсів. Широко представлені міжнародні угоди, що стосуються використання цього водного шляху, національні та міжнародні програми з вивчення і захисту Дунаю. У книзі наводяться відомості про історико-археологічні пам'ятки, про видатних вчених і державних діячів, мандрівників і воєначальників, діячів культури, які залишили свій слід в історії Дунаю.Видання присвячене природному об'єкту, що грає важливу роль в процесі європейської інтеграції, - Дунаю, що протікає по території або кордоні 10 держав. Басейн Дунаю належить 18 країнам. Придунайські землі і безпосередньо Дунай протягом століть - арена боротьби, де перетинаються геополітичні, економічні, соціальні та екологічні інтереси багатьох держав.

Українське Подунав'я: минуле та сучасне : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Михайлович ЛебеденкоАнатолій Костянтинович Тичина. – Одеса : Астропринт, 2002. – 208 с.

foto-6.jpg

Посібник присвячений історії Українського Подунав'я. Охоплює основні віхи історії краю з найдавніших часів до наших днів. Автори не тільки узагальнюють та систематизують вже вивчене і опубліковане з історії придунайських земель, але й значною мірою переосмислюють його з позиції сучасного розуміння історичного процесу, досліджують окремі аспекти.

Посібник адресований викладачам навчальних закладів, вчителям-суспільствознавцям, студентам, учням та всім тим, кому небайдуже минуле, сучасне та майбутнє краю.

Заповедная дельта Дуная и судоходство: декларации и реальностьВ. А. Федоренко. – Вилково : Aptvision, 2006. – 72 с.

foto-7.jpg

В виданні зроблена спроба комплексного розгляду найбільш резонансної екологічної проблеми в історії незалежної України - забезпечення нашою державою судноплавства на українській ділянці нижнього Дунаю шляхом будівництва каналу Дунай-Чорне море через заповідне ядро ​​Дунайського біосферного заповідника ЮНЕСКО - гирло Бистре. Автор аналізує правові, політичні, соціально-економічні, екологічні та моральні аспекти цієї проблеми через призму співвідношення державних і відомчих інтересів, вирішення завдань економічного відродження українського Придунав'я та забезпечення збереження унікальних заповідних комплексів дельти Дунаю як світової природної спадщини.

Головною ідеєю брошури є констатація того факту, що обраний варіант будівництва судноплавного каналу в центрі територій активного дельтоутворення, які одночасно є заповідною зоною біосферного резервату, є найгірший приклад реалізації колишньою політичною владою важливого господарського проекту. Здійснення цього проекту негативно вплинуло на імідж України серед авторитетних міжнародних організацій, в міжнародному екологічному русі.

Видання адресується працівникам природно-заповідних об'єктів, органів Мінприроди України, представникам органів влади та місцевого самоврядування Придунайського регіону, неурядовим організаціям, широкій екологічній громадськості.  

Государственный заповедник «Дунайские плавни» / Шеляг-Сосонко Ю. Р., Дубына Д. В. – Киев: Наук. думка, 1984. – 288 с.

foto-8.jpg

У монографії наведена загальна характеристика природних умов заповідника «Дунайські плавні», повний аналіз флори і опис рослинності. Розглянуто розповсюдження основних формацій рослинності в залежності від ґрунтових і гідрологічних умов, роль і значення заповідника в функціонуванні плавневих-літоральних екосистем пониззя Дунаю, а також питання охорони його флори і рослинності.

Для ботаніків, зоологів, географів, працівників природоохоронних установ, студентів біологічних факультетів, вузів.

Басейн річки Дунай для багатьох людей це життєвий простір, їжа, вода, транспорт і відпочинок. Ріка для Європи – це і комерційна ланка, і сила, що об’єднує народи з різними культурами, історіями і мовами. Дунай має особливе значення й для природного світу Європи, в дельті річки мешкають 320 видів птахів.

Основною метою міжнародного Дня Дунаю є привернення уваги до стану та проблем цієї водної артерії. Для підвищення екологічної культури громадян у країнах дунайського басейну в цей день проходять форуми, дискусії, конкурси, музичні фестивалі, концерти і масові гуляння.

День Дунаю це свято, яке об’єднує зусилля людей для відновлення й безпеки Великої річки. День Дунаю сприяє розвитку міжнародної солідарності та співпраці народів, спонукає людей різних країн продемонструвати екологічну відповідальність по захисту дорогоцінного ресурсу - води. Колектив Одеської національної наукової бібліотеки вітає всіх з Міжнародним днем Дунаю та закликає бережно ставитися до навколишнього середовища!

Створено: 29.06.2021
Оновлено: 05.07.2021
Переглядів: 624
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.