← Євроінтеграція (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квітня 2020 р., м. Суми / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки НАПН України, НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол. М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Innovative development of higher education: global, european and national dimensions of change.

На тит. арк. у надзагол.: Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. – До 90-ї річниці кафедри педагогіки Сум. держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка .

Т. 1 : Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін. – 2020. – 278 с. : іл., табл.

Анотація

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін», що є складовою виконання проекту програми Еразмус+ Жан Моне Модуль. У матеріалах конференції розглядаються стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні, ЄС та світі; інновації у докторській підготовці з освітніх/педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід; організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти в Україні, ЄС та у світі; стратегії та інноваційні технології підготовки викладачів вищої школи.