Видатний науковець: до 160-річчя від дня народження Володимира Івановича Вернадського (1863–1945) – українського вченого-енциклопедиста, природознавця, філософа, мислителя, одного із засновників Української академії наук

foto-2.jpg

«Тільки один спосіб існує запобігти падінню науки і мистецтва —
це всіма силами і всіма жертвами прагнути розширювати
освіту і глибше змушувати проникати її у народні маси…»

 В. І. Вернадський

У березні 2023 року минає 160-та річниця від дня народження геніального вченого, засновника Української академії наук Володимира Івановича Вернадського. Його незабутнє імя, багатогранна наукова діяльність і багата творча спадщина золотим фондом увійшли до скарбниці світової науки.

foto-3.jpeg

Володимир Іванович походив з відомого дворянського роду Вернадських, своїм родинним козацьким корінням був тісно пов'язаний з Україною і завжди зберігав українські національні традиції. Революційні події 1917 р. відкрили шлях до формування української державності, розвитку освіти, науки і культури. Коли постало питання про створення Української академії наук (УАН), саме йому було запропоновано взяти участь в організації академії наук, а на першому Спільному зібранні академіків 27 листопада 1918 р. його одноголосно обрали президентом УАН.

На той час Володимир Іванович уже був знаменитим ученим, надзвичайно ерудованим фахівцем у багатьох галузях природничих знань і, що дуже важливо, талановитим організатором наукових досліджень. Коло його наукових інтересів вражає неосяжною широчінню, пошуковою глибиною та різнобічністю творчих спрямувань. Синтезуючи хімічні, геологічні й фізичні знання, Володимир Іванович започаткував нову наукову галузь – геохімію, яка тепер є невід’ємною складовою багатьох академічних наук.

В. І. Вернадський вивчав молекулярну та атомну структуру речовин, розпочав радіологічні дослідження. Завдяки його наполегливим зусиллям було засновано Радієвий інститут, який він згодом очолив. Інститут став справжнім первістком сучасної системи науково-дослідних установ з ядерної фізики і атомної енергетики. Ідейний і теоретичний вплив Володимир Іванович справив на розвиток біогеохімії, радіогеології, кристалографії та ряду інших наукових дисциплін.

foto-4.jpg

У філософській спадщині В. І. Вернадського обов’язково потрібно відзначити його уявлення про біосферу як сукупність живих організмів, поєднання всього живого, а також погляд на її еволюцію в ноосферу, де, на думку вченого, визначальними буде продуктивна діяльність людини та людський розум.  Більше ніж за 60 років наукової діяльності Володимир Іванович опублікував 416 праць з усіх основних напрямів геологічного циклу наук, а також з педагогіки, історії та філософії. Поєднував у собі властивості дослідника і мислителя.

Аналізуючи внесок Володимира Івановича в розвиток різних наук, розумієш масштабність його особистості, пророчого дару, глибину наукового світогляду та духовності цієї неординарної людини, яка сповідувала найвищі людські цінності. Створені ним нові наукові напрями виникли та успішно розвиваються завдяки таланту та надвичайній працездатності вченого, який фундаментально розвинув методологічний апарат природничих наук, синтезував ідеї, висунуті вченими у різних галузях наук.

До 160–річчя від дня народження Володимира Івановича Вернадського фахівці Одеської національної наукової бібліотеки підготували електронну виставку наукових праць, які висвітлюють визначну роль великого вченого і першого Президента Академії наук України, науковий доробок, який сприятиме актуалізації та популяризації наукової спадщини вченого в сучасному науково-освітньому просторі. Немало ідей з наукового доробку В. І. Вернадського ще чекають свого часу для використання і розвитку. Книги допоможуть усім, хто цікавиться спадщиною наших великих попередників, осягнути геній і велич української нації та складний шлях її поступу.

foto-15.jpg foto-16.jpg

Вибрані праціВолодимир Іванович Вернадський ; в.о. Нац. акад. наук України ; пер. М. І. Кратко. – Київ : Наук. думка, 2005. – 300 с.

У пропоноване читачеві видання увійшло кілька праць ученого-енциклопедиста, засновника геохімії, біогеохімії, вчення про біосферу та ноосферу, першого президента Української академії наук В. І. Вернадського, спеціально присвячених історії та філософії науки. Вони розміщені у хронологічному порядку їх написання, читач має змогу простежити, як з ходою часу формувалися, змінювались і викристалізовувалися погляди самого вченого на питання, які він розглядав.

Упорядники сподіваються, що ця збірка праць видатного ученого допоможе читачам глибше ознайомитися з його концепцією науки і зрозуміти роль наукової думки в еволюції біосфери. Особливо важливо це для тих молодих людей, які вже обрали свій шлях у житті і вирішили присвятити себе науці.

foto-5.jpg foto-6.jpg

В. І. Вернадський. Простір життя і думкиВіктор Михайлович ДаниленкоНАН України, Ін-т історії України ; ред. А. І. Радченко. – Київ : Академперіодика, 2019. – 348 с.

Серед видатних будівничих нового суспільства України особливе місце посідає Володимир Іванович Вернадський, який став активним провідником ідеології та практики постіндустріальної цивілізації. Особистість В. Вернадського була цілісною, надзвичайно складною і суперечливою. Його громадське й особисте життя тривало в умовах глибокої внутрішньої духовної боротьби уважного спостерігача з мислителем-мудрецем, педантичного дослідника з інтуїтивістом-теоретиком, ученого з громадським діячем, ідеаліста з прагматиком.

У пропонованій читачам книзі автор прагне бодай частково осягнути багатогранний, багатомірний простір життя і думки видатного сина українського народу. Біографічний нарис підготовлено на основі його праць, щоденників, листів, маловідомих або недоступних раніше документів і матеріалів. Життєпис подано у контексті суспільно-політичних процесів і подій. Тут проаналізовано драматичне, наповнене багатьма небезпеками життя Володимира Вернадського, його багатогранну подвижницьку діяльність, спрямовану на вихід України і всього людства на нові постіндустріальні рубежі розвитку. Неординарна особистість показана на тлі складної та суперечливої доби.  У додатку вміщено маловідомий в Україні, але дуже цінний краєзнавчий нарис молодого вченого.

Для істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться долею В. Вернадського, історією науки, минулим Української держави.          

foto-7.jpg

Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки : XVII Міжнародна науково-практична конференція, м. Кременчук, 01-03 червня 2017 р. : матеріали конференції / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла ОстроградськогоНАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. СемененкаУн-т Матея Бела (Словаччина) ; відп. за вип. О. В. Троцко. – Кременчук : КрНУ ім. М.Остроградського, 2017. – 176 с.

Україна глибоко пов'язана із життям і науковою творчістю академіка Володимира Івановича Вернадського – видатного вченого і мислителя, організатора і першого Президента Української академії наук, ідеї якого ООН поклала в основу пошуків виходу з глибокої цивілізаційної книзи, що з кінця 60-х років ХХ ст. стала усвідомлюватися людством, зацікавленим у прогнозуванні свого майбутнього – динаміки глобального розвитку. У збірнику опубліковано матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», що містять обговорення результатів досліджень у напрямі забезпечення сталого розвитку освіти і науки як сукупності гуманітарних, економічних і політичних процесів, що відбуваються в країні, з метою досягнення гуманітарного розвитку людини, суспільства і навколишнього середовища, формування умов для створення та впровадження наукових основ сталого еколого-економічного розвитку регіонів через координацію зусиль та співробітництво між державними органами управління та самоврядування, бізнес-структурами тощо.

Видання розраховане на широке коло читачів.

foto-8.jpg foto-9.jpg

В. І. Вернадський і Україна: з листування : у 2 кн.НАН України, Комісія з наук. спадщини акад. В. І. ВернадськогоНац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоІн-т архівознавства ; авт.-упоряд. : С. М. КіржаєвК. Є. НовохатськийЛ. М. Яременко ; голов. редкол. А. Г. Загородній. – Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018.

Видання «В. І. Вернадський і Україна з листування», підготовлене Інститутом архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, продовжує традицію наукового опрацювання та залучення до широкого обігу епістолярної спадщини видатного вченого, першого президента Української академії наук Володимира Івановича Вернадского, постать якого є знаковою в історії української науки та розбудові національної системи освіти.

Упорядники наголошують на тому, що головним напрямом видання є висвітлення різноманіття зав’язків Володимира Івановича з українськими вченими, науковими установами, вищою школою, а також актуалізація питань активного дослідження природних багатств України. Водночас ця праця репрезентує листування академіка і з іноземними вченими, з якими Володимир Іванович контактував і яким висловлював свої думки з питань розвитку української науки, освіти, суспільно-політичних реалій. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним.

Вивчення матеріалів епістолірію В. І. Вернадського відкриває перед дослідниками можливість широко та під різними кутами зору розглянути його позиції та оцінки, знайти нові тлумачення дискусійних аспектів його концепцій, зрозуміти шлях вивченого до кінцевих висновків і побудови наукових теорій.

Видання складається з двох книг, які містять понад 1000 с. Перша книга містить приватно-ділове листування кореспондентів, прізвища яких починаються на літери А-І. Друга книга містить приватно-ділове листування кореспондентів, прізвища яких починаються на літери К-Я, а також розділи з офіційними та родинним листуванням. Переважна більшість листів публікується вперше. Подано також біографічні відомості про авторів листів та інших осіб, бібліографічні відомості про наукові праці.

Редакційна колегія та упорядники видання сподіваються, що залучення до наукового обігу нового масиву листування В. І. Вернадського стане у пригоді не лише вченій спільності, але й зацікавить широкий загал читачів.

foto-11.jpg foto-12.jpg foto-13.jpg foto-14.jpg

Володимир Вернадський : життя в політиці й політика в життіВіктор Михайлович ДаниленкоНАН України, Ін-т історії України ; ред. Т. Ю. Дяченко. – Київ : Парлам. вид-во, 2019. – 509 с.

У книзі Віктора Даниленка розкривається історія життя та багатогранної діяльності Володимира Івановича Вернадського, ім’я якого посідає одне з найпочесніших місць у світовій науці. Увага читача акцентується на громадсько-політичній діяльності вченого, якою він займався у проміжках між науковою працею. З початком ХХІ ст. пріоритети в українській вернадськології почали змінюватися в напрямі  вивчення колосального внеску В. Вернадського у формування всесвітньої цивілізації принципово нової якості. У своїх працях про біосферу, історико-публіцистичних працях учений передбачив розвиток людства на багато років уперед. Теоретичною і практичною діяльністю він об’єктивно сприяв розвитку національної свідомості українців, нашої освіти, науки, культури, поступальному рухові до державної незалежності.

Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, її науки і культури.

foto-17.jpg foto-18.jpg

В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядівВ. М. СамородовС. Л. КигимЛ. В. Ольховська ; за заг. ред. В. М. Самородов. – [2-ге вид., допов. та уточ.]. – Полтава : Говоров С. В., 2018. – 71 с.

Сучасний етап розвитку української державності вимагає переосмислення місця і ролі її знакових постатей – особистостей, які прославили нашу країну, залишивши по собі невичерпні духовні скарби. Саме такими були і є академік Володимир Вернадський та письменник-гуманіст Володимир Короленко. Їх духовна спадщина актуальна й дотепер, адже допомагає зрозуміти гуманітарний потенціал людини. У виданні викладено відомості про спільність родоводу всесвітньо відомих особистостей та наведено нові, раніше не відомі факти родинних стосунків троюрідних братів, проаналізовано спорідненість їх поглядів та вчинків, найбільш повно та послідовно викладені також дивні генеалогічні сюрпризи їх родоводу.

Для широкого кола читачів, які цікавляться порушеними в цьому виданні питаннями.

foto-19.jpg foto-20.jpg foto-21.jpg foto-22.jpg

Володимир ВернадськийЛеонід Васильович Тома ; худож.-оформ. О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2018. – 117 с.

В історії науки важко уявити вченого, який би зробив так багато для людства, як Володимир Вернадський. Природознавець, філософ, засновник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про живу речовину, теорії ноосфери як якісно нового стану розвитку біосфери, він був «хрещеним батьком» багатьох науково-дослідних інститутів, музеїв, наукових шкіл, організатором і першим президентом Української академії наук, захисником академічних свобод, принципів демократії, справедливого розв’язання національного питання в Україні.

foto-23.jpg foto-24.jpg foto-25.jpg foto-26.jpg

І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні : збірник / за ред. В. Д. Базилевич. – Київ : Знання, 2009. – 864 с.

 Пропонована книга продовжує започатковану науковцями економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка серію видань «Славетні постаті», яка присвячена дослідженню наукової спадщини фундаторів економічної думки в Україні. У збірнику наводяться найважливіші праці І. В. Вернадського — випускника Університету Св. Володимира, а пізніше професора, засновника кафедри політичної економії і статистики цього Університету, батька В. Вернадського — з історії економічної думки і політичної економії (ці праці в Україні видаються вперше). Усвідомлення масштабів постаті  і значущості ідей І. Вернадського визначалось із плином років. З одного боку, досліджувались його твори, біографія, ставали доступними архівні документи та спогади сучасників. З іншого – вивчались умови, у яких відбувалося становлення його світогляду в процесі пізнавання людей, які формували і мали вплив на його світобачення та наукові погляди. У статтях науковців розкривається значення новаторських ідей І. В. Вернадського, аналізується його внесок в історію економічної думки в Україні, вперше висвітлено постать І. В. Вернадського як творчої особистості.

Для науковців, викладачів економічних дисциплін, аспірантів, студентів вишів, усіх, кого цікавить історія економічної думки і науки в Україні.

foto-27.jpg

В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : праці вченого та літ. про нього з фондів Нац. бі-ки України ім. В. І. Вернадського : бібліогр. покажч. / в.о. НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Л. В. БєляєваЛ. С. Новосьолова ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – Київ : НБУВ, 2003. – 260 с.

Спливають роки, але інтерес до творчості В. І. Вернадського не слабшає. Виявляється, що успішне вирішення висунутих у сучасну епоху на передній план різноманітних глобальних проблем, екологічних у тому числі, неможливе без звернення до вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу, в якому сформульовано принципи взаємодії природи та суспільства. З часом відкриваються нові невідомі факти, і це неминуче спричиняє нове прочитання і переосмислення фундаментальних ідей вченого.

До науково-бібліографічного видання увійшли праці вченого, листування, опубліковані у 1888 -2002 рр., література про життя та діяльність, відомості про його рукописну спадщину, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Вернадськіана в сучасному вимірі є виключно актуальною. Книгу адресовано фахівцям різних галузей знань, широкому колу читачів, які цікавляться питаннями історії науки і культури.

foto-28.jpg foto-29.jpg foto-30.jpg foto-31.jpg foto-32.jpg

Володимир Вернадський : [нарис]Мирослав Іванович Кратко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 с.

Серед видатних українських учених Володимирові Вернадському належить особливе місце. Його заслуга полягає не лише в тому, що він особисто зробив для науки, у його наукових досягненнях і відкриттях, але й у тому, що він відкрив українську науку для світу.

Світова наука завдячує Володимиру Вернадському багатьма відкриттями в різних галузях знання, але найбільшу славу принесло йому розроблене ним учення про біосферу та ноосферу, яке відкрило людству нові горизонти розвитку, нову філософію поступу й визначення сенсу життя людського суспільства. Це нині визнає увесь світ. У виданні висвітлено основні етапи життя й діяльності вченого, популярно викладено його наукові ідеї.

Розраховано на широке коло читачів.

Створено: 10.03.2023
Переглядів: 978
© 2023 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.