XXIV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

XXIV Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині»

ПРОГРАМА


ПРОГРАМА у форматі PDF

Інформаційний лист учасникам
XXIV Всеукраїнської виставки-форуму
«Українська книга на Одещині»
7-9 черв­ня 2024 року

7-9 черв­ня 2024 ро­ку, під егі­дою Мі­ніс­тер­ства культу­ри та ін­фор­ма­цій­ної політи­ки Ук­раї­ни, Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка, Ук­ра­їнсь­ка асо­ціа­ція ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­на на­у­ко­ва уста­но­ва «Книж­ко­ва па­ла­та Ук­раї­ни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва» за спри­ян­ня Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одесь­кої місь­кої рад, Ук­ра­їнсь­ко­го ін­сти­ту­ту кни­ги, Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції «Ук­ра­їнсь­ка біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція» та Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «Біб­ліо­по­ліс» про­во­дять Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щині».

Ос­нов­на ме­та за­хо­ду — спри­ян­ня від­род­жен­ню і роз­кві­ту куль­ту­ри в Ук­ра­їні, утвер­джен­ню на­ціо­наль­ної іден­тич­но­сті ук­ра­їнсь­ко­го на­ро­ду та по­пу­ля­ри­за­ції дер­жав­ної мо­ви, сти­му­лю­ван­ня роз­вит­ку кни­го­ви­дав­ни­чої спра­ви та кни­го­роз­по­всюд­жен­ня, про­мо­ція та ре­пре­зен­та­ція су­час­ної української кни­ги, ви­хо­ван­ня культу­ри чи­тан­ня на кра­щих зраз­ках віт­чиз­ня­ної та світо­вої лі­те­ра­ту­ри в українсько­му пе­ре­кла­ді, спри­ян­ня по­пов­нен­ню біб­ліо­тек Оде­щи­ни но­вою віт­чиз­ня­ною книж­ко­вою про­дук­цією.

Про­гра­ма ви­став­ки-фо­ру­му пе­ред­ба­чає ши­ро­кий спек­тр пуб­ліч­них за­ходів з по­пу­ля­ри­за­ції кни­ги і чи­тан­ня як для ши­ро­ких верств на­се­лен­ня, так і для про­фесій­но­го спря­му­ван­ня: круг­лий стіл з ак­ту­аль­них пи­тань кни­го­ви­дан­ня та по­пов­нен­ня біб­ліо­теч­них фон­дів в умо­вах вій­ни, пре­зен­та­ції но­вих віт­чиз­ня­них ви­дань та ви­дав­ни­чих проєк­тів, про­мо­ак­ції, ав­то­граф-сесії, он­лайн-зустрічі з ві­до­ми­ми українськи­ми ав­то­ра­ми, фахо­ві дис­кусії, майстер-кла­си, твор­чі май­дан­чи­ки за участі пред­став­ни­ків про­від­них ви­дав­ництв Украї­ни, пись­мен­ни­ків, ілюстра­торів кни­ги, лі­те­ра­ту­рознав­ців, ми­стец­т­во­знав­ців, біб­ліо­теч­них фахів­ців та ши­ро­кої гро­мадсь­ко­сті.

На під­т­рим­ку ру­ху Спів­то­ва­ри­ства кре­а­тив­них міст ЮНЕ­СКО «Оде­са — мі­сто лі­те­ра­ту­ри ЮНЕ­СКО» бу­де за­про­по­но­ва­но низ­ку подій з по­пу­ля­ри­за­ції твор­чо­го до­роб­ку пред­став­ни­ків одеської лі­те­ра­тур­ної шко­ли. Від­бу­дуть­ся  кон­курс «Кра­ща кни­га ви­став­ки-фо­ру­му “Українська кни­га на Оде­щині” — 2024» та тра­ди­цій­не виїз­не Свя­то української кни­ги в од­ній з гро­мад Одесь­кої об­ласті.

Ор­ганіч­ною скла­до­вою ви­став­ки-фо­ру­му, ста­нуть за­хо­ди, спря­мо­вані на по­пу­ля­ри­за­цію та збе­ре­жен­ня не­ма­теріаль­ної культур­ної спад­щи­ни Украї­ни, під­го­тов­лені у спів­пра­ці з Одеським об­лас­ним цен­тром української культу­ри, ГО «Український клуб Оде­си» та Українським цен­тром культур­них до­слід­жень. На відві­ду­ва­чів та го­стей че­ка­ти­ме де­мон­стра­цій­ний, ін­тер­ак­тив­ний та нав­чаль­ний про­стір для ознайом­лен­ня з об’єк­та­ми краю, що увій­шли до На­ціо­наль­но­го пе­реліку еле­мен­тів не­ма­теріаль­ної культур­ної спад­щи­ни Украї­ни.

За­про­шує­мо до участі у XXIV Все­українській ви­став­ці-фо­ру­мі «Українська кни­га на Оде­щині» ви­дав­ництва, полі­гра­фіч­ні під­приєм­ства, кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, культур­ні цен­три, пись­мен­ни­ків, ху­дож­ни­ків, діячів на­у­ки, лі­те­ра­ту­ри та ми­стецтва.

До зустрічі на книж­ко­во­му святі в не­по­втор­ній ат­мо­сфері на­ціо­наль­ної кни­го­з­бір­ні!

Проєкт реалізується за підтримки ДУ «Український інститут книги» за кошти держбюджету України.

Три­май­мо культур­ний фронт ра­зом!

УМОВИ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ-ФОРУМІ

  1. XXIV Все­українська ви­став­ка-фо­рум «Українська кни­га на Оде­щині» від­бу­ва­ти­меть­ся 7 – 9 черв­ня 2024 ро­ку в Одеській на­ціо­нальній на­у­ко­вій біб­ліо­те­ці (м. Оде­са, вул. Па­сте­ра,13).
  2. Участь у ви­став­ці-фо­ру­мі — на бла­годійній ос­но­ві (роз­мір внеску визна­чаєть­ся за по­пе­ред­нім уз­год­жен­ням, з ураху­ван­ням ор­гані­за­цій­них вит­рат). Рекві­зи­ти для пе­ре­раху­ван­ня ко­штів:

отримувач: ОННБ, р/р UA 618201720313221003301012004, ЄДРПОУ 02226151, Банк ДКСУ, м. Київ. Призначення платежу: благодійний внесок. Код 25020100; символ 276. Без ПДВ.

  1. Для учас­ті у ви­став­ці-фо­ру­мі не­об­хід­но по­да­ти до Орг­ко­мі­те­ту за­яв­ку на участь та ві­до­мо­сті для ка­та­ло­гу елек­трон­ною по­штою: completeognb@ukr.net до 25 трав­ня 2024 р.
  2. Окремі інформаційно-рекламні заходи виставки-форуму проводяться на платній основі. Для включення заходів до Програми виставки-форуму пропонуємо учасникам надіслати заповнену заявку, узгодити з оргкомітетом час та місце проведення, здійснити оплату згідно з виставленим рахунком. Кінцевий термін подання заявок для включення до Програми заходів – 25 травня 2024 р.
  3. Для участі в конкурсі «Краща книга виставки-форуму “Українська книга на Одещині” - 2024» просимо до 1 червня 2024 р. надіслати на адресу бібліотеки два примірники видання, надрукованого у період з травня 2023 р. по червень 2024 р., з позначкою «на конкурс».
  4. Бронювання місць у готелі здійснюється самостійно. Для отримання додаткової інформації щодо зустрічі та розміщення звертатися до Лариси Прокопової (066-575-86-98).
  5. Додаткову інформацію з організаційних питань можна отримати у координатора проєкту Емілії Василевської (048-723-24-78; 099-386-22-42).

Заявка на участь

Заявка на проведення заходу

Номінаційний список видань конкурсу «Кра­ща кни­га ви­став­ки-фо­ру­му “Українська кни­га на Оде­щині” — 2024»

З повагою Оргкомітет
м. Одеса, вул. Пастера, 13; odnb.odessa.ua
completeognb@ukr.net

АНОНСИ

Презентація альбому-монографії «ЛІНІЯ НАСТУПНОСТІ. ХУДОЖНИК ЮРІЙ ВАЛЮК, 2024». Анонс
Презентація літературно-історичного нарису «Україна. Поступ нації». Анонс
Презентація науково-популярного видання «Імена України. 100 митців. ХХ століття». Анонс
Творча зустріч з Тарасом Федюком. Анонс
Презентація науково-художнього видання. Анонс
Презентація монографії Олександра Смірнова та Ганни Тетерятник «Обшук у кримінальному провадженні» (Одеса : Юридика, 2023). Анонс
Презентація книжок Сергія Дзюби, Артемія Кірсанова та Олександра Терещенка. Анонс
Презентація гумористичної книги Олени Маляренко «Жизель і мир» за участі авторки (Одеса : Олді+, 2024). Анонс
Мільйон цікавих пригод від Андрія Кокотюхи: творча зустріч з автором та презентація його нових книжок для дітей. Анонс
Творча зустріч з Миколою Івановичем Сенченком. Анонс
Презентація книжки Андрія Кокотюхи «Ва-банк у Харкові» (Львів, 2024) та творча зустріч з автором. Анонс
Творча зустріч з Романом Кракалією. Анонс
Презентація довідкового видання «Мілітарні нагороди Збройних сил України» (автор Віктор Карпов). Анонс
Презентація нових творів прозаїка, літературознавця, члена Національної спілки письменників України Василя Бондаря. Анонс
Презентація книжки «Земля Асів. Забуті сторінки минулого українських земель». Анонс
Презентація літературно-художнього видання «Я пишаюсь тобою: Україна в боротьбі за цивілізацію». Анонс
Презентація навчального посібник «Професійна комунікація. Протоколи спілкування “лікар-пацієнт”». Анонс
Презентація монографії Влади Литовченко та Валентини Дем’ян «Нематеріальна культурна спадщина як найголовніший інструмент збереження української нації» (Київ : Креативна агенція «Артіль», 2023). Анонс
Презентація книжки «Тітостальгія. Дослідження ностальгії за Йосипом Брозом» словенського професора Миті Великоні (Mitja Velikonja). Анонс
Творча зустріч з письменником Віталієм ЗАПЕКОЮ. Анонс
Мистецький ярмарок 2024. Анонс
Презентація книги Максима Недвиги «Як ми перемогли інсульт» за участі автора. Анонс
Презентація наукової праці Калініченка Олександра Олександровича, «Соль морської служби» виданої в Одесі КП ОМД у 2023 році. Анонс
Анонс презентації монографії Надії Агафонової "Інша історія: пічонаги, половці - автохтонна опозиція"
Мирослав Дочинець. Творча зустріч. Анонс
Виїзне свято української книги у м. Чорноморськ. Анонс

ПОДІЇ

Підсумки ХХІV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» 7-9 червня 2024 року

Початок роботи ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМУ 2024
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКОМОВНИМ
Презентація «ЛІНІЯ НАСТУПНОСТІ. ХУДОЖНИК ЮРІЙ ВАЛЮК, 2024»
Презентація науково-художнього видання «ОДУВС. Шлях довжиною в 100 і 2 роки незламності : фотолітопис»
Творча зустріч з Тарасом Федюком
Творча зустріч з письменником Віталієм ЗАПЕКОЮ
Презентація навчального посібника «Професійна комунікація. Протоколи спілкування “лікар-пацієнт”»
Презентація монографії Олександра Смірнова та Ганни Тетерятник «Обшук у кримінальному провадженні»
Презентація довідкового видання «Мілітарні нагороди Збройних сил України»
Мистецький ярмарок 2024
Презентація гумористичної книги Олени Маляренко «Жизель і мир»
Презентація літературно-художнього видання «Я пишаюсь тобою: Україна в боротьбі за цивілізацію»
Презентація книжок Сергія Дзюби, Артемія Кірсанова та Олександра Терещенка
Презентація книжки «Тітостальгія. Дослідження ностальгії за Йосипом Брозом» словенського професора Миті Великоні (Mitja Velikonja)
Презентація книжки Анатолія та Олексія Петровських «Земля Асів. Забуті сторінки минулого українських земель»
Презентація видання Олекси Різникова «261 КУЩОГРОНО»
Презентація нових творів прозаїка, літературознавця, члена Національної спілки письменників України Василя Бондаря
Виїзне Свято української книги у м. Чорноморськ
«Час надихає»: творча зустріч з Романом Кракалією та презентація його творчого доробку
Мирослав Дочинець: «У мене немає персонажів і героїв, мої книги – це мій світ»
Презентація книжки Андрія Кокотюхи «Ва-банк у Харкові» (Львів, 2024) та творча зустріч з автором
«Натхненна вірою думка творить майбутнє»: творча зустріч з Миколою Івановичем Сенченком

ПІДСУМКИ ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМУ 2024

Створено: 11.04.2024
Оновлено: 02.07.2024
Переглядів: 5463




© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.