Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 378

Попередня < 1 2 3 4 5> НаступнаОстання

Номер запроса: 3862019-07-29 13:18:47Пользователь: Александра

Текст запроса:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли в наличии данная литература. 1. Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288с. 2. Буткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності: 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256с. 3. Загальна психологія / За заг. ред. С.Д. Максименка. Підручник. – Вінніця, 2004. – 704 с. 4. Маклаков А. Г. Общая психология / А. Г. Маклаков. - М., 2008. – 256 с.

Текст ответа:

Добрый день, Александра!

В фондах нашей библиотеки есть интересующая Вас литература:

Дуткевич Т. В. Вступ до спеціальності: практична психологія : Навчальний посібник / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька; Кам'янець-Подільський держ. ун-т.– Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2005.– 208 с. – На укр. яз. (Шифр издания II> 26376)

Максименко С. Д. Загальна психологія : Підручник для студентів ВНЗ / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, М. В. Папуча, В. О. Соловієнко; За заг. ред. С. Д. Максименко.– 2-е вид.– Вінниця : Нова книга, 2004.– 704 с. – На укр. яз. II> 25748)

Маклаков А.Г. Общая психология : Учеб. пособ. / Анатолий Геннадьевич Маклаков; Гл. ред. В. Усманов.– М. : Питер, 2000.– 592 с.– (Учебник нового века) . – На рус. яз. (Шифр издания II> 19895)

Маклаков А.Г. Общая психология : Учеб. пособ. для студ. вузов / Анатолий Геннадьевич Маклаков; Гл. ред. В. Усманов.– СПб. : Питер, 2001.– 592 с. : ил.– (Учебник нового века) . – На рус. яз. (Шифр издания II> 20369)

Маклаков А. Г. Общая психология : Учебное пособие для студентов ВУЗов / Анатолий Геннадьевич Маклаков.– СПб. : Питер, 2003.– 592 с. : ил.– (Учебник нового века). – На рус. яз. (Шифр издания II> 22303)

Эти издания отсутствуют в фондах библиотеки:

Бочелюк В. Й., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288с.

Маклаков А. Г. Общая психология / А. Г. Маклаков. - М., 2008. – 256 с.

Номер запроса: 3852019-07-25 22:08:11Пользователь: Павел

Текст запроса:

Здравствуйте! Есть ли в библиотеке следующее издание: Hierarchia i kler kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX- XXI wieku - Ryboly - 2012 Авторы Grzegorz Sosna и Antonina Troc-Sosna Иерархия и клир (духовенство) православной церкви в границах II Речи Посполитой и послевоенной Польши в XIX -XXI веках. ISBN 978-83-905349-3-0

Текст ответа:

Добрый день, Павел!

В фондах нашей библиотеки нет интересующего Вас издания.

С уважением ВДС.

Номер запроса: 3842019-07-22 09:27:47Пользователь: Шалун Альона

Текст запроса:

Добрий день, мене цікавять літературні ресурси бібліотеки на тему: "Національний природний парк Подільські Товтри". Підкажіть будь ласка.

Текст ответа:

Доброго дня, Альона!

За Вашою темою в наших фондах ми знайшли наступну літературу:

Гнатюк В. В. Стан екосистем рекреаційної зони національного природного парку "Подільські Товтри" за умов антропогенного навантаження : автореф. дис ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Віталій Васильович Гнатюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [Б.в.], 2011.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 167547)

Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій : Міжнар. наук.-практ. конф., Кам'янець-Подільський, 25-27 трав. 2016 р. : [зб. матеріалів] : [присвяч. 20-річчю функціонування НПП "Подільські Товтри]" / Нац. природ. парк "Подільські Товтри", Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, НГО "Т-во подільських природодослідників та природолюбів".– Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2016.– 248 с. – На укр. яз. (Шифр видання VIII> 41703)

Любінська Л. Г. Антропогенна трансформація рослинного покриву НПП "Подільські Товтри": охорона і відтворення : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.05 / Людмила Григорівна Любінська, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.– К. : [Б.в.], 2013.– 32 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 195416)

Любінська Л. Національний природний парк "Подільські Товтри" // Краєзнавство. - 1999. - № 1-4. - С. 55-56. - Режим доступу: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2014/12/kraj_1999_1.pdf – (23.07.2019)

Менеджмент екосистем природно-заповідних територій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення Нац. природного парку "Подільські Товтри", 15-17 травня 2006 р. / М-во охорони навколишнього природного середовища України, Держ. служба заповід. справи, Нац. природ. парк "Подільські Товтри"; Редкол. С. І. Ковальчук, О. П. Кучинська, Л. Г. Любінська.– Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2006.– 272 с. – На укр. яз.  (Шифр видання VIII> 36682)

Подільські Товтри : Краєзнавчі нариси / За заг. ред. Григорій І. Денисик.– Вінниця : ПП Видавництво "Тезис", 2005.– 88 с. : іл.– (Земля Подільська) Бібліогр.: с. 86 . – На укр. яз.  (Шифр видання V> 21625)

Рутинський М. Й. Метризація екологічного стану ландшафтних систем (на прикладі НПП "Подільські Товтри") : Автореф. дис... канд. географ. наук : 11.00.11 / Михайло Йосипович Рутинський; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.– Львів : [Б.в.], 2002.– 19 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 127191)

Федорчук І. В. Фітомоніторинг основних річок Національного природного парку "Подільські Товтри" : автореф. дис ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Іван Вікторович Федорчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [Б.в.], 2005.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 159375)

Шевчук В. К. Хвороби культивованих видів рослин національного природного парку "Подільські товтри" : [монографія] / Валентина Костянтинівна Шевчук.– Кам'янець-Подільський : ПП Звойленко Д. Г., 2008.– 56 с. – На укр. яз. (Шифр видання XII> 16584)

Бібліографічний довідник наукових публікацій працівників НПП «Подільські Товтри». - Режим доступу: https://www.npptovtry.org.ua/bibliografichnyj-dovidnyk-naukovyh-publikatsij-pratsivnykiv-npp-podilski-tovtry. - (23.07.2019)

Номер запроса: 3832019-07-16 17:31:59Пользователь: Тетяна

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу стосовно перекладної інтерпретації та художнього перекладу, яка є в наявності у фондах бібліотеки. Дуже дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Тетяна!

За Вашою темою ми знайшли наступну літературу:

Грані сучасного перекладознавства : монографія / Олена Геніївна Фоменко, Артем Володимирович Бірюков, Світлана Петрівна Запольских, Тетяна Вікторівна Іваніна, Олена Ернстівна Кирпиченко; Класичний приват. ун-т (м. Запоріжжя); За ред. Олена Геніївна Фоменко.– Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2011.– 419 с. – Бібліогр. в кінці тем . – На укр. яз.  (Шифр видання XV> 17210)

Гром'як Р. Т. Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації : монографія / Роман Теодорович Гром'як, Людмила Богданівна Бабій, Наталія Русланівна Грицак, Мар'яна Богданівна Лановик, Зоряна Богданівна Лановик; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; За ред. Роман Теодорович Гром'як.– Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006.– 286 с. – На укр. яз.  (Шифр видання II> 27101)

Засєкін С.В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія / Сергій Васильович Засєкін; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.– Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012.– 275 с.– Бібліогр.: с. 237-263 . – На укр. яз.  (Шифр видання XV> 16934)

Колесник О.С. Художня інтерпретація як феномен культури : автореф. дис. … д-ра культурол. : 26.00.01 / Олена Сергіївна Колесник, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв.– Київ : [Б.в.], 2015.– 39 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 210399)

Кривонос Я.В. Методологія перекладацької інтерпретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Ярослава Володимирівна Кривонос, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К. : [Б.в.], 2008.– 20 с.– На укр. яз.  (Шифр видання A 194872)

Ладиненко А.П. Лінгво-інтерпретаційні та функціональні особливості іншомовних включень у художньому тексті : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / Альбіна Павлівна Ладиненко, Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського".– Одеса : [Б.в.], 2015.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 209593)

Лановик М.Б. Теорія відносності художнього перекладу: літературознавчі проекції : монографія / Мар'яна Б. Лановик.– Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006.– 469 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 65927)

Проблеми інтерпретації і рецепції художнього тексту : Збірник наукових праць на пошану проф. Нонни Шляхової з нагоди її 70-річчя / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; Гол. редкол. Євген Черноіваненко; Вступ. сл. В. А. Сминтина.– Одеса : Астропринт, 2003.– 352 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 62503)

Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В. Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.16 / Наталія Олександрівна Ференс, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– Київ : [Б.в.], 2015.– 19 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 213435)

Читач. Рецепція. Інтерпретація : матеріали наук. круглого столу / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Філолог. фак.; За ред. і передм. Нонна М. Шляхова.– Одеса : Астропринт, 2017.– 124,[1] с. – Містить бібліографію . – На укр., рус. яз.  (Шифр видання VII> 86604)

Номер запроса: 3822019-07-16 11:06:40Пользователь: Борис Горелик

Текст запроса:

Здравствуйте! Я хотел бы заказать сканы страниц из книги из фондов вашей библиотеки. Я живу в России. Можно ли оплатить этот заказ с помощью банковской карты Visa? С уважением, Борис Горелик

Текст ответа:

Добрый день, Борис!

Информацию про электронную доставку документов в ОННБ можно получить по ссылке http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1335

Служба электронной доставки документов (ЭДД) осуществляет поиск информационных ресурсов, обеспечивает копирование материалов из фондов ОННБ согласно правилам пользования и доставку электронных копий документов заказчику. Пользователями службы ЭДД могут быть юридические и физические лица.

Служба ЭДД работает на платной основе согласно прейскуранту платных услуг библиотеки.

Оцифровка относится к Дополнительным услугам ОННБ, информацию можно получить по ссылке http://odnb.odessa.ua/subscribe.php

Контактная информация  E-mail: mba.edd@gmail.com

 

Номер запроса: 3812019-07-09 14:35:54Пользователь: Баворовська Олена, заступник директора Хмельницької ОУНБ

Текст запроса:

Доброго дня, шановні колеги! Звертаємось до Вас із запитом для нашого читача-науковця, який працює над дослідженням теми "Українська революція 1917-1921 рр. Чи є у ваших фондах періодичні видання 1917-1920 рр.? Якщо є, то які умови користування для відвідувачів.

Текст ответа:

Доброго дня,ановні колеги!

Читачю-науковцю для роботи з періодичними виданнями необхідно рекомендаційний лист від ВНЗ чи організації, із зазначенням теми дослідження на ім'я генерального директора Бірюкову І.О.

Для запису в нашу бібліотеку необхідний паспорт, а також оплата за читацький квиток, тому що оформлення чит. квитка відноситься до платних послуг ОННБ, з якими Ви можете ознайомитися за посиланням: http://www.odnb.odessa.ua/subscribe.php#lPrice

Розділ - Оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки (Оформлення реєстраційніх документів Користувачів бібліотеки)

У фондах нашої бібліотеки є періодика періоду 1917-1920 рр. Інформацію про наявність періодичних видань за цей період можливо дізнатися тільки при роботі в бібліотеці, також отримати консультацію у кваліфікованих фахівців залу каталогів і картотек.

Рекомендуємо  ознайомитися в розділі «Архів виконаних довідок» за посиланням http://odnb.odessa.ua/mods/ua/askme/requests  c відповідями на  запити:

343, 299, 295, 294, 293, 292, 283, 282, 281,277, 272, 270, 265, 259, 257, 253, 250. 246, 245, 231, 225, 223, 220, 190, 198, 190 (аналогічний Вашому запитом), 184, 161, 160, 156, 151, 128, 127, 112, 111, 102, 101, 99, 98, 87, 85, 78, 54, 47, 42, 38, 34, 30, 23. В цих запитах перераховані періодичні видання з фондів нашої бібліотеки, які можуть допомогти Вам при формуванні списку.

З повагою працівники ВДС.

Номер запроса: 3802019-06-19 13:09:10Пользователь: Павел

Текст запроса:

Здравствуйте! Интересует наличие в фондах ОГНБ следующего издания: «Вестник Юго-Западных железных дорог». Еженедельный журнал; выходил в 1903—1917.

Текст ответа:

Добрый день, Павел!

В фондах нашей библиотеки нет интересующего Вас издания.

С уважением виртуальная справочная служба.

Номер запроса: 3792019-05-18 20:11:25Пользователь: Михайлова Наталія Василівна

Текст запроса:

"Записки Императорского общества сельского хозяйства южной России" за 1844 год, № 4. Объяснение рисунков. Черт.II. Вид дома Главного училища садоводства в Одессе

Текст ответа:

Добрый день, Наталия Василиевна!

Издание находиться в отделе редких изданий и рукописей ОННБ: 

Интересующий Вас чертеж II. Вид дома Главного училища садоводства в Одессе, смотри вкладку в конце номера за оглавлением;

Объяснение рисунков. Черт.II. Вид дома Главного училища садоводства в Одессе, смотри страницу 79.

Номер запроса: 3782019-05-10 11:38:37Пользователь: Лев Рудзський

Текст запроса:

Доброго дня! Чи є у фонді ОННБ видання "Записки Императорского общества сельского хозяйства южной России" за 1844 рік, № 4 Заздалегідь вдячний!

Текст ответа:

Доброго дня, Лев!

У фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило:

Записки Императорского общества сельского хозяйства России. - 1844. - № 4.

(Шифр видання XVIII 244)

Номер запроса: 3772019-05-05 21:47:40Пользователь: Алексей

Текст запроса:

Доброго дня, будьте добры, для магистерской работы "ДУНАЙ И ДУНАЙСКОЕ СУДОХОДСТВО В 19-НАЧАЛЕ 20 ВВ." (ИСТОРИЯ) необходима литература, помогите пожалуйста.

Текст ответа:

Добрый день, Алексей!

По Вашей теме мы нашли следующую литературу из фондов нашей библиотеки:

Дунайская энциклопедия : в 2 т. / Авт.-сост. Сергей Рафаилович Гриневецкий, Сергей Сергеевич Жильцов, Игорь Сергеевич Зонн; Под ред. П. С. Суворов; Предисл. И. Валкар.– М. : Международные отношения, 2009 . – На рус. яз. (Шифр издания IV> 3379)

Гончарук Т. Г. Дії російської влади щодо облаштування Сулінського гирла Дунаю у 1830-х – на початку 1850-х рр.: проекти та їхня реалізація / Т. Г. Гончарук // Записки історичного факультету. - 2013. - Вип. 23. - С. 232 - 247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2013_23_19 

Гончарук Т. Г. До історії пароплавства на Дунаї: «шханечні журнали» пароплава «Сулин» 1852 –1855 рр., як історичне джерело (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. – Одеса. - 2011. – Вип.6. – С. 128– 149. (Шифр издания XVIII 38204)

Гончарук Т. Г. Пропозиція створення порто-франко в Ізмаїлі в 1832 р. // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 12. – Одеса. - 2011. – С. 127 – 134. (Шифр издания XVIII 37559)

Гончарук Т.Г. Транзитна торгівля в Україні кінця XVIII-першої половини XIX ст. : автореф. дис ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Тарас Григорович Гончарук; НАН України. Ін-т історії України.– К. : [Б.в.], 2010.– 28 с. – На укр. яз. (Шифр издания A 158084)

Недялков Д. Дунайская комиссия и дунайское судоходство : К 150-летию Европейской Дунайской комиссии и 50-летию пребывания Дунайской Комиссии в г. Будапеште / Данаил Недялков, Яков Шпигельман, Виктор Воронцов, Экхардт Шульце-Раушенбах.– Будапешт : Дунайская Комиссия, 2004.– 112 с. – На рус. яз. (Шифр издания XIII> 53723)

Сапожников И.В. Материалы по исторической географии дельты Дуная (к 170-летию ликвидации Задунайской Сечи) / И. В. Сапожников; НАН Украины. Ин-т археологии, Буго-Днестровская экспедиция, Ильичевский городской отдел образования, Первая украинская гимназия.– Одесса : ОКФА, 1998.– 44 с. – На рус. яз. (Шифр издания V> 16951)

Циганенко Л. Роль бессарабського дворянства в розвитку промисловості та транспортної інфраструктури краю (ХІХ – початок ХХ ст.) / Лілія Циганенко // Волинські історичні записки. - 2008. - Том 1. - С. 34-42. (Шифр издания XVIII 38694)

Циганенко Л.Ф. Торгове судноплавство на Дунаї (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Лілія Федорівна Циганенко // Історія торгівлі, податків та мита : XI Міжнародна наукова конференція, 26-27 жовтня 2017 р., м. Дніпро : тези доповідей / НАН України. Ін-т історії України, Університет митної справи та фінансів, Регіон. навч. центр Всесвітньої митної орг.; Упоряд. та наук. ред. О. О. Дячок.– Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2017.– С. 70-72 (Шифр издания III> 101287)

Шляхов Олексій Борисович. Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну (90-ті рр. XIX ст. - 1914 р.) : Монографія / Олексій Борисович Шляхов.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2003.– 366 с. – На укр. яз. (Шифр издания V> 20090)

Шевченко А. М. Історичний регіональний досвід облаштування судноплавних шляхів по Дунаю // Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна . - Режим доступу: http://idgu.edu.ua/fei/conference/dokl/d57.html