Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 319

 1 2 3> НаступнаОстання

Номер запроса: 3462018-09-07 22:43:59Пользователь: Мішин Михайло Михайлович

Текст запроса:

Добрий день! Шукаю інформацію про своїх предків Мішина Кузьму та Мішина Карпа. Вони були залізничниками. Можливо на них є накази у Вістнику ПЗЗД (Вестнике ЮЗЖД). Мішин Кузьма працював на ст. Одесса-Головна. Карп на ст. Глиняна, ст. Балта. Кузьма помер на станції Дачна. Його сім'я поселилася там (село Дачне, Біляївського р-ну, Одеської області). Робив запит у ЦДІАК. Відповіли, що “Вестник ЮЗЖД” був періодичним друкованим виданням, тому у фондах архіву не зберігається. Порадили звертатися до бібліотек. Дякую за допомогу!

Текст ответа:

Доброго дня, Михайло Михайлович!

У фондах нашої бібліотеки нажаль немає періодичного видання “Вестник ЮЗЖД”.

Ми пропонуємо Вам посилання, на сторінках якіх можливо знайти інформацію за Вашою темою:

http://ukrfamily.com.ua/index.php/tsgiak-ukrainy/fondy-uchrezhdenij-transporta-i-svyazi/fond-693-upravlenie-yugo-zapadnykh-zheleznykh-dorog/rabochie-i-sluzhashchie-yugo-zapadnykh-zheleznykh-dorog-l-p - Сайт о генеалогии (Сайт про генеалогію)

ЦГИАК Украины - Фонды учреждений транспорта и связи - Фонд 693 Управление Юго-Западных железных дорог - Рабочие и служащие Юго-Западных железных дорог (Л-П)

У виданні "Вісник Південно-Західної залізниці" друкувалися накази по особовому складу Південно-Західної залізниці (робочі в депо і майстерень, працівники рухомого складу, службовці складів і контор, вчителі в училищах і т.д.). про призначення, зняття, переміщення, преміювання, звільнення зі служби через хворобу, виключенню зі списків за смертю, звільнення для відбування військової повинності, збільшення вмісту, припинення видачі винагороди, призначенням нагород, квартирних грошей або квартир натурою і т.п. Відомості містять номер наказу і дату, прізвище та ім'я (іноді і по батькові), посаду і клас, місце роботи, розмір платні і т.п. У разі призначення нагород міститься інформація за що нагорода.

Робітники і службовці Південно-Західних залізниць, які згадують в наказах опублікованих в "Віснику Південно-Західна залізниця":

Прізвища на Л-П - Мишин Кузьма ст. Одесса-Главная; Мишин Карп ст. Глиняная, ст. Балта

http://mojrod.ucoz.ru/index/familii_na_mb_mja/0-1234 - Вісник Південно-Західної залізниці за 1909-1911гг.

"Вісник Південно-Західної залізниці" містить масу цінної різноманітної генеалогічної інформації необхідної для складання родоводу, для вивчення історії свого роду, для побудови генеалогічного древа. З цього видання можна дізнатися про переміщення по службі, зміну прізвища у зв'язку із заміжжям або з іншої причини, звільнення з роботи через хворобу, призову на військову службу, виключення зі списків через смерть і іншу цікаву інформацію.  

Прізвища на Мб-Мя - Мишин Кузьма ст. Одесса-Главная 10-11-92

http://ukrgenealogy.com.ua/viewtopic.php?f=220&t=1440&start=10 Український генеалогічний форум — пошук родоводу, походження українських прізвищ, ономастика

З повагою працівники служби ВДС

Номер запроса: 3452018-08-28 16:06:56Пользователь: Ольга

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: № 1 Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку (у цьому параграфі подаємо: 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір. ЩИРО ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ.

Текст ответа:

Доброго дня, Ольга!
За Вашим питанням ми знайшли наступну літературу:

Економіка підприємств споживчої кооперації : індивід. навч.- дослід. завдання для самост. роботи студ. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Уклад. І. А. Маринич, І. О. Лазоренко; Відп. за вип. Н. Г. Міценко.– Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013.– 51 с. – Бібліогр.: с. 51-52 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91321)

Міценко Н. Г. Інтегровані системи підприємств і організацій споживчої кооперації: теоретичні засади та перспективи розвитку : монографія / Наталія Григорівна Міценко, Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Наук. ред. В. В. Апопій.– Львів : ЛКА, 2014.– 406,[7] с. – Бібліогр.: 344-385 . – На укр. яз.                              (Шифр видання III> 95516)

Міценко Н. Г. Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Наталія Григорівна Міценко, Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. комерц. акад..– Львів : [Б.в.], 2015.– 41 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 212539)

Підприємства на ринку товарів і послуг: соціальний діалог і соціальна відповідальність : монографія / Ольга Ігорівна Іляш, Наталія Григорівна Міценко, Ігор Пилипович Міщук, Наталія Михайлівна Градюк, Ірина Сергіївна Мазярко, Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Під ред. Наталія Григорівна Міценко.– Львів : ЛТЕУ, 2016.– 247 с. – Бібліогр.: с. 218-233 . – На укр. яз.                           (Шифр видання III> 98903)

Ушкаренко Ю.В. Еволюція кооперативних принципів / Ю.В. Ушкаренко // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – № 1. – 2005. – С. 156-160. (Шифр видання XVIII 33579)

Ушкаренко Ю.В. Дотримання кооперативних принципів як одна з умов ефективного функціонування кооперативних підприємств / Ю.В. Ушкаренко, І.К. Шевцов // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць ХДАУ. [вип. 55]. – Херсон: Айлант, 2007. – С. 166-172. (Шифр видання XVIII 33133)

Ушкаренко Ю.В. Теорія кооперації в контексті радикальних економічних перетворень / Ю.В. Ушкаренко // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць ХДАУ. [вип. 66]. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 274-280.      (Шифр видання XVIII)

Номер запроса: 3442018-07-25 12:43:57Пользователь: Ольга Іваненко

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (тут – правові засади інтегрованого розвитку (особливо, Лейпцизька хартія) та практичні наслідки)

Текст ответа:

Доброго дня, Ольга!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у наших фондах:

Баймуратов М. О. Європейська хартія локальної демократії від "А" до "Я" : (наук.-практ. коментар Європ. хартії місцевого самоврядування) / Михайло Олександрович Баймуратов, Борис Якович Кофман, Сергій Анатолійович Панасюк, Верховна Рада України. Комітет з питань держ. буд-ва, регіон. політики та місцевого самоврядування, Ін-т законодавства Верховної Ради України.– Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017.– 273 с. Бібліогр. у підрядк. прим. – На укр. яз. (Шифр видання III> 100938)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 08 грудня 2017 р. : збірник тез доповідей / Асоц. міст України, Акад. праці, соц. відносин і туризму; Відп. ред. Віктор Віталійович Кравченко; Редкол. Михайло Олександрович Баймуратов, Олександр Васильович Батанов, Ярослав Володимирович Журавель.– Київ : Підприємство "ВІ ЕН ЕЙ", 2017.– 146 с. – Містить бібліографію . – На укр. яз. (Шифр видання III> 101110)
 

Козюра І. В. Місцеве самоврядування: канадський досвід для України : монографія / Ігор Валерійович Козюра.– Полтава : АСМІ, 2013.– 367 с. – Бібліогр.: с. 332-365 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 88907)

Софінська І. Д. Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні України та країн Європейського Союзу : монографія / Ірина Дмитрівна Софінська.– Львів : Каменяр, 2014.– 187 с. : іл. – Бібліогр.: с. 171-185 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91546)

Примуш М.В. Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду : монографія / Микола Васильович Примуш, Юрій Олексійович Коваль, Донец. нац. ун-т.– Донецьк : Юго-Восток, 2014.– 219 с. – Бібліогр.: с. 191-219 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91550)

Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна : монографія / Н. В. Камінська, Нац. акад. внутрішніх справ України, Київ. ун-т туризму, економіки і права.– К. : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2012.– 405 с. – Бібліогр.: с. 322-405 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 87514)

Власенко О. В. Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади : [монографія] / Олександр Володимирович Власенко, Петро Васильович Ворона, Микола Олександрович Пухтинський, Микола Іванович Лахижа, Віктор Андрійович Лопатинський; За заг. ред. Петро Васильович Ворона.– Полтава : ПолтНТУ, 2009.– 288 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 77258)

Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід / Олена Олегівна Бабінова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.– К. : Фенікс, 2011.– 270 с. – Бібліогр.: с. 248-269 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 80125)

Матвієнко, А. С. Територіальний устрій як основа системи соціального забезпечення у Швеції / А. С. Матвієнко // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 57. – Київ : Юридична думка, 2012. – С. 506-511. (Шифр видання XVIII 34729)

Панасюк С. А. Захист територіальних кордонів місцевих співтовариств : реалії та перспективи імплементації принципу Європейської Хартії місцевого самоврядування в законодавство України / С. А. Панасюк // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 62. – Київ, Юридична думка, 2013. – С. 459-466. (Шифр видання XVIII 34729)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер запроса: 3432018-06-14 12:42:35Пользователь: Элизабет Эбош

Текст запроса:

Здравствуйте уважаемые, Я аспирантка на факультете истории из США. Чтобы получить разрешение работать с периодиками 19-ых и начала 20-ых века мне необходимо составить список периодик, с которыми я хочу работать. Однако, в Вашем електронном каталоге невозможно найдти дату публикации периодик. Пожалуйста, как я бы узнала какой у Вас периодики из дореволюционного и революционного периода? Есть ли списка каких периодик нет на сайте? спасибо за Вашу помощь!

Текст ответа:

Добрый день, Элизабет!

Мы будем рады Вашему приезду. Для работы с периодическими изданиями интересующего периода Вам необходимо рекомендательное письмо от ВУЗа или организации, с указанием темы исследования. Для записи в нашу библиотеку Вам необходим паспорт, а также оплата за читательский билет, т.к. оформление чит. билета относится к платным услугам ОННБ, с которыми Вы можете ознакомиться по ссылке:http://www.odnb.odessa.ua/subscribe.php#lPrice

Раздел - Оформление регистрационных документов пользователей библиотеки (Оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки)

В фондах нашей библиотеки есть интересующие Вас периодика периода конца XIX - начала XX века.

Ваш запрос требует глубоких разысканий, что невозможно выполнить в рамках Виртуальной Справочной Службы. Информацию про наличие периодических изданий конца XIX - начала XX века можно узнать только при работе в библиотеке, также получить консультацию у квалифицированных специалистов зала каталогов и картотек.

В електронном каталоге ОННБ информации по периодическим изданиям интересующего вас периода нет в полном обьеме.

Рекомендуем Вам ознакомиться в разделе «Архив выполненых справок» по ссылке http://odnb.odessa.ua/mods/ua/askme/requests  c ответами на такие запросы:

299, 295, 294, 293, 292, 283, 282, 281,277, 272, 270, 265, 259, 257, 253, 250. 246, 245, 231, 225, 223, 220, 190, 198, 190( аналогичный Вашему запросу), 184, 161, 160, 156, 151, 128, 127, 112, 111, 102, 101, 99, 98, 87, 85, 78, 54, 47, 42, 38, 34, 30, 23. В этих запросах перечислены периодические издания из фондов нашей библиотеки, которые могут помочь Вам при формировании списка.

В фондах нашей библиотеки есть следующие електронные и  книжные издания, которые могут Вас заинтересовать:

Одесский вестник за ...г. [Смешанный комплект] : электронная копия газеты "Одесскій ВЪстник" за 1835 г.– Одесса : ОННБ им. М. Горького.– ; Формат jpg, pdf . – На рус. яз.
(Шифр издания Дискета 1119)
[Ч. 1] : 1835 г., № 1-54 [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).– Режим доступа : 31.– 32.– 33.– http://catalog.odnb.odessa.ua:3000/browse.php?fFolderId=11 . – На рус. яз. - Режим доступа:
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259491/default

[Ч. 2] : 1835 г., № 55-104 [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259493/default

Ведомости Одесского Городского Общественного Управления за ... г. [Смешанный комплект] : электрон. копия газеты " ВЪдомости Одесскаго Городскаго общественного управления" за 1865-1878, 1880-1894 г. : [в 5 дисках].– Одесса.– ; Формат jpg, pdf . – На рус. яз. (Шифр издания Дискета 1118)
[Ч. 1] : 1870 г. [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус.яз. - Режим доступа: http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259495/default

[Ч. 2] : 1871 г., № 1-55 [Электронный ресурс].– Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259497/default

[Ч. 3] : 1871 г., № 56-100 + раскладочная ведомость [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259498/default

[Ч. 4] : 1872 г., №1-42 [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259499/default

[Ч. 5] : 1872 г., № 43-82 [Электронный ресурс].– Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259500/default

Бельский Мирон Романович. Газеты старой Одессы : справочник / Мирон Романович Бельский.– Одесса : ВМВ, 2009.– 76 с. – На рус. яз. (Шифр издания XVI> 8688)

Южно-русская медицинская газета (1892-1897) [Смешанный комплект] : хронологічний розпис змісту.– Одеса:[Б.в.],2012.–Режим доступа: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc519651.pdf.– http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/rStock/327895.pdf.

(Шифр издания XVI> 9273)
Вип. 1 : (1892-1893) / Упоряд. І. В. Бабушкіна; Наук. кер. К. К. Васильєв; ред. Є. П. Андрющенко, М. Л. Десенко.–2012.–247с.–Режим доступа: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc278963.pdf.

Вип. 2 : (1894 р.) / Упоряд. І. В. Бабушкіна; Наук. кер. К. К. Васильєв; ред. Є. П. Андрющенко.– 2013.– 228 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc521176.pdf.

(Шифр издания Дискета 1240)
Вип. 3 : 1895 р. [Электронный ресурс] / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. І. В. Бабушкіна; ред. М. Л. Десенко.– Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2013.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Вип. 4 : 1892-1897 [Электронный ресурс] / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Інна Вікторівна Бабушкіна; ред. М. Л. Десенко.– Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Формат PDF.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc544151.pdf.

Вип. 5 : 1897 [Электронный ресурс] / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Інна Вікторівна Бабушкіна; ред. М. Л. Десенко.– Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2015.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

(Шифр издания VII> 68123)
Воронский, А. К. Статьи в одесской периодике (1917-1918 годы) / А. К. Воронский.– М. : Антиква, 2007.– 162 с.– Режим доступа:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:131361/Source:default

С уважением Виртуальная справочная служба

Номер запроса: 3422018-05-24 22:41:47Пользователь: Леонид Авербух

Текст запроса:

Год издания книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина"?

Текст ответа:

Добрый день, Леонид!

В фондах нашей библиотеки нет интересующего Вас издания

Номер запроса: 3412018-05-10 21:17:23Пользователь: Ілона

Текст запроса:

Вітаю! Чи є в бібліотеці книжка Горбунова Ю.Е. и Херсонского Б. Липованская икона?

Текст ответа:

Доброго дня, Ілона!

В фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило:

Горбунов Ю.Е., Херсонский Б.Г. Липованская икона. - Одесса: Друк, 2000. - 124 с.: ил.

(Шифр видання XIV> 12452)

Номер запроса: 3402018-04-26 16:43:56Пользователь: Аліса

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас Альберт Швейцер "Философия и движение в защиту животных" (1950).

Текст ответа:

Доброго дня, шановна Аліса!

 У фондах нашої бібліотеки нажаль немає видання, що Вас зацікавило.

З повагою ВДС

Номер запроса: 3392018-04-24 11:45:13Пользователь: Елена Аркушенко

Текст запроса:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется ли в наличии текст пьесы "Белая акация" Владимира Масса и Михаила Червинского. Вероятно это должно быть в отделе искусств... Спасибо!

Текст ответа:

Добрый день, Елена!

В фондах нашей библиотеки нет либретто "Белая акация" Владимира Масса и Михаила Червинского.

С уважением ВДС

Номер запроса: 3382018-04-23 16:33:18Пользователь: Стефанко Альбіна Олегівна

Текст запроса:

Природньо-ресурсний потенціал українського Придунаддя:передумови формування "зеленої єкономіки".

Текст ответа:

Доброго дня, Альбіна Олегівна!

В фондах нашої бібліотеки ми знайшли наступну літературу за Вашою темою:

Демченко В.В. Геоекономічна трансформація прикордонних регіонів (на прикладі Українського Придунав'я) : Автореф. дис ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Валентина Валеріївна Демченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.– Одеса : [Б.в.], 2005.– 20 с. (шифр видання A 137709)

Зайцев Ю.П., Прокопенко В.Ф. Мир дельты: Дунайские плавни: Очерк. – Одесса: Маяк, 1989. – 144 с.: ил. (шифр видання VIII>25998)

"Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні : матеріали Міжнар. конф., 24-25 квітня 2012 р., м. Київ : у 3 т.– К. : Центр еколог. освіти та інформації, 2012. (шифр видання III> 88183)
Буркинський Б.В "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія. - Одеса : Фенікс, 2011.– 348 с.  (шифр видання III> 80743)

Ковальчук Л.Й. Гігієнічне обгрунтування системи медико-біологічної безпеки гирлової зони Українського Придунав'я.– Харків : [Б.в.], 2016.– 47 с.

Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ». – Київ: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 288 с. (шифр видання III>100350)

Екосистема узмор’я української дельти Дунаю / Відп. ред. Л.В. Воробйова. – Одеса: Астропринт, 1998. – 332 с. (шифр видання VIII>32727)

Стадниченко В.Я. Лоно Дунаю. – Київ: Криниця, 2006. – 552 с.: 336 іл. (шифр видання V>22126)
Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості / Буркинський Б.В. та ін. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 810 с. (шифр видання III>99727)

Стан і перспективи соціально-економічного розвитку українського Придунав'я: проблеми і виклики : матеріали Міжнар. конф., м.Одеса, 28 жовтня 2005 р. / В.о. Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Одесі, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; Відп. ред. В. О. Шевченко.– Одеса : Фенікс, 2006.– 135 с. (шифр видання III> 78124)

 

 

Номер запроса: 3362018-04-16 23:46:13Пользователь: Анастасия Онышко

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, прошу вас подсказать мне список литературы для научной работы на тему:"Основні принципи і перспективи розвитку річкового туризму в Україні", буду очень вам благодарна.

Текст ответа:

Добрый день, Анастасия!

В фондах нашей библиотеки мы нашли следующую литературу по Вашей теме:

Годя Іван. Розвиток річкового круїзного туризму в Україні: минуле і сьогодення // Східноєвропейський історичний вісник. – 2016. – № 1. (Шифр видання XVIII 41004)

Лиховид О.М. Джарилгацька затока / Олег Миколайович Лиховид; Передм. О. В. Гавриш.– Скадовськ : АС, 2008.– 190 с. (Шифр видання VIII> 40510)

Ляховська О.С. Стан та перспективи розвитку круїзного туризму в Україні початку ХХІ століття / О.С. Ляховська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Випуск 19.– Рівне: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.– Том IІ, 2013. С- 85-91. (Шифр видання XVIII 35056)

Мельние Ірина, Антоненко Ірина. Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Економист. – 2016. – № 3. – Березень. (Шифр видання XVIII 32797)

Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М . Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні / Сергій Георгійович Нездоймінов, Наталя Миколаївна Андрєєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №1. – C.205-212. (Шифр видання XVIII 39295)

Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М. Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №1. – C.205-212. (Шифр видання XVIII 39295)

Егоров Г. В."Линейка" круизных пассажирских судов для внутренних водных путей [Електронний ресурс] / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий // Вісник Одеського національного морського університету. - 2013. - № 2. - С. 20-40. (Шифр видання XVIII 33229)

Егоров Г. В.Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря  / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий, Я. В. Калугин // Вісник Одеського національного морського університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 98-126.  (Шифр видання XVIII 33229)

Стадниченко В.Я. Лоно Дунаю / Володимир Якович Стадниченко.– К. : Криниця, 2006.– 552 с. : іл. (Шифр видання V> 22126)

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року / Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009. - №1307 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п.

Рекомендуем по Вашей теме, но нет в фондах нашей библиотеки:

Борисенко П. Сучасний стан та перспективи розвитку пасажирського річкового флоту України // Економіка. – 2012. – № 3 (117). – травень-червень.

Кучеренко В.С. Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму // Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альтерпресс, 2012. – Вип.23 – С. 67-73.