Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 316

Попередня < 1 2 3 4> НаступнаОстання

Номер запроса: 3322018-04-02 17:53:04Пользователь: Валерия

Текст запроса:

Здравствуйте уважаемые сотрудники библиотеки, хотела бы попросить вашей помощи в подборе литературы для научной статьи на тему: "Сучасний потенціал регіональних ринків морських круїзів". Заранее спасибо.

Текст ответа:

брый день, Валерия!

По Вашей теме в фондах ОННБ есть литература:

Антоненко І. Я. Формування інноваційного продукту круїзного туризму : монографія / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник, Київ. ун-т туризму, економіки і права.– Київ : Сталь, 2016.– 245 с. (Шифр видання III> 97274)

Васьков Ю. Ю. Портовые формальности в Украине: оформление прихода, отхода и стоянки морских судов / Юрий Юрьевич Васьков, Николай Николаевич Цымбал.– Одесса : Латстар, 2002.– 99 с. – На рус. яз. (Шифр видання III> 76177)

Голубкова І.А. Теоретичні основи стратегічного розвитку круїзного судноплавства України : автореф. дис ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ірина Анатоліївна Голубкова, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж..– Одеса : [Б.в.], 2013.– 38 c. (Шифр видання А 180443)

Егоров Г. В. Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря [Електронний ресурс] / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий, Я. В. Калугин // Вісник Одеського національного морського університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 98-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonmu_2016_2_7 (Шифр видання XVIII 33229)

Ільченко С. В. Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України : наук. монографія / С. В. Ільченко, Т. Г. Камчатная, Д. В. Картишев, О. М. Котлубай, В. Г. Кухарчик; НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; За заг. ред. О. М. Котлубай.– Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2011.– 426 с.– Бібліогр.: с. 414-418.  (Шифр видання III> 83317)

Инновационно-логистическое обеспечение международного туризма и круизного бизнеса : монография / Рена Ринатовна Ларина, Виктор Вениаминович Селиванов, Елена Юрьевна Лукьянова, Марина Анатольевна Шостак.– Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013.– 395 с. (Шифр видання III> 87331)

Мельник І. Л. Механізм формування інноваційного туристичного продукту круїзних судноплавних компаній : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Леонідівна Мельник, Київ. держ. акад. водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.– Київ : [Б.в.], 2015.– 21 с. (Шифр видання А 214176)

Михайлова Ю. В. Забезпечення стійкого функціонування судноплавних підприємств на круїзному ринку, що формується у Чорноморському регіоні : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Юлія Валеріївна Михайлова; В.о. НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж..– Одеса : [Б.в.], 2009.– 20 с. (Шифр видання А 144244)

Морской бизнес в Одесском регионе : библиографический указатель литературы: в 2 ч.– Одесса : ОГНБ им. М. Горького, 2006 . – На рус. яз. (Шифр видання XVI> 8018)
Ч. 1 : . / Одес. гос. науч. б-ка им. М.Горького; Сост. Татьяна Викторовна Кочеткова; Науч. ред. Б. В. Буркинский; Ред. И. С. Шелестович.– 2006.– 85 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/140534.pdf  – На рус. яз.
Ч. 2 : . / Одес. гос. науч. б-ка им. М.Горького; Сост. Татьяна Викторовна Кочеткова; Вступ. ст. Б. В. Буркинский; Ред. И. С. Шелестович.– 2006.– 203 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/140535.pdf  – На рус. яз.

Ляховська О. С. Культура сервісу в круїзному туризмі : автореф. дис. … канд. культурол. : 26.00.01 / Ольга Сергіївна Ляховська, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– К. : [Б.в.], 2014.– 17 с. (Шифр видання А 204028)

Чеглазова М. Е. Круизный туризм / Мария Евгеньевна Чеглазова, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского; Общ. ред. И. Н. Воронин.– Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012.– 99 с. (Шифр видання III> 88024)

 

Номер запроса: 3312018-03-30 18:40:26Пользователь: Кузнецова Карина

Текст запроса:

Здравствуйте, помогите мне , пожалуйста , подобрать литературу на эту тему : «Современные подходы к определению туристических кластеров » на украинском «Сучасний підхід до визначення туристичних кластерів »

Текст ответа:

Добрый день, Карина!

По Вашей теме мы нашли следующую литературу в нашем фонде:

Гоблик В.В. Кластери в рекреаційно-туристичному комплексі Закарпаття : монографія / Владислав Володимирович Гоблик; Закарпат. держ. ун-т. Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтеграц. дослідж..– Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2009.– 232 с. (шифр видання: III>80946)

Костриця М.М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика (етноісторичний туристичний кластер "Древлянська земля") : Монографія / Микола Миколайович Костриця; Житомир. держ. технол. ун-т; За наук. кер. і заг. Ред. Є. І. Ходаківський, Ю. С. Цал-Цалк.– Житомир : ЖДТУ, 2006.– 196 с. (шифр видання: III>68755)

Дишловий І.М. Сучасні організаційні рішення регіонального розвитку рекреації та туризму: кластеризація та комплексні програми : монографія /Ігор Миколайович Дишловий, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж..– Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2010.– 212 с. (шифр видання: III>100355)

Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів, [м. Харків, 21 листопада 2014 р.] / Київ. нац. торг.-економ. Ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. Ун-ту, Бєлгород. держ. технолог. ун-т ім. В. Г. Шухова; Гол. Редкол. К. Д. Гурова; Редкол. Н. Ю. Олійник, О. А. Акуліч, Е. Бєнова.– Харків : КНТЕУ : ХТЕІ КНТЕУ, 2014.– 235 с. (шифр видання: III>96191)

Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону на засадах кластерного підходу : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів, [м. Харків, 19 листопада 2013 р.] / Київ. нац. торг.-економ. Ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. Ун-ту, Бєлгород. держ. технолог. ун-т ім. В. Г. Шухова; Відп. за вип. Н. Ю. Олійник.– Харків : КНТЕУ : ХТЕІ КНТЕУ, 2013.– 255 с. (шифр видання: III>96192)

Карташевская И.Ф. Формирование эффективной системы управления в туризме на основе кластерного моделирования : монография / Инесса Филипповна Карташевская, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского.– Симферополь : ДиАйПи, 2012.– 445 с. (шифр видання: III>88623)

Волкова О.В. Еколого-орієнтовані туристичні кластери в умовах соціалізації економіки : автореф. дис. … канд. екон. Наук : 08.00.04 / Олена Володимирівна Волкова, Херсон. нац. техн. ун-т.– Херсон : [Б.в.], 2012.– 20 с. (шифр видання: A 193949)

Куніцин С.В. Організаційний механізм управління розвитком підприємств туристично-рекреаційного кластера : автореф. дис. … д-ра екон. Наук : 08.00.04 / Сергій Володимирович Куніцин, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського.– Сімферополь : [Б.в.], 2013.– 40 с. (шифр видання: A 202701)

Андрющенко К.А. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу : автореф. дис ... канд. екон. Наук : 08.00.06 / Катерина Анатоліївна Андрющенко; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України.– К. : [Б.в.], 2009.– 19 с. (шифр видання: A 180224)

Гоблик В.В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис ... канд. екон. Наук : 08.00.05 / Владислав Володимирович Гоблик, Ужгород. нац. ун-т.– Ужгород : [Б.в.], 2009.– 24 с. (шифр видання: A 183867)

 

 

 

Номер запроса: 3302018-03-28 11:44:59Пользователь: Інститут етнології, мистецтвознавства та фольклористики НАН України

Текст запроса:

Скажите, есть ли у ваших фондах в наличии : Статистическое обозрение поселковъ из безземельныхъ разного званія людей водворенныхъ на казенних землях александріискаго уезда. - Александрия, 1898

Текст ответа:

Доброго дня, шановні!

В фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило: 

Статистическое обозрение поселковъ из безземельныхъ разного званія людей водворенныхъ на казенних землях александріискаго уезда. - Александрия, 1898  (Шифр видання III 6982)

Номер запроса: 3292018-03-28 11:39:42Пользователь: Вікторія

Текст запроса:

Доброго дня. Шановні робітники бібліотеки, допоможіть мені будь ласка підібрати подібну літературу для написання доповіді на тему:"Роль малого курортного і туристського бізнесу в економіці рекреаційного регіону." Буду дуже вам вдячна.

Текст ответа:

Доброго дня, шановна Вікторія!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у наших фондах:

Герасимчук Б.П. Фінансова діяльність туристичних підприємств // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : I Міжнародна науково-практична конференція, 21-23 травня 2015 : зб. тез. – С. 119-120. (шифр видання: III> 97091)

Єрко І.В., Заборицька М.Р Фінансово-економічна діяльність сфери відпочинку та оздоровлення Волинської області // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : I Міжнародна науково-практична конференція, 21-23 травня 2015 : зб. тез. – С. 121-123. (шифр видання: III> 97091)

Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, 6 квітня 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму; Відп. за вип. Ю. А. Молоканов; Упоряд. Ю. П. Дяченко.– Київ : Парламентське вид-во, 2016.– 160 с. (шифр видання: III> 99427)

Сергійчук В.О. Соціально-економічний розвиток туристичного бізнесу України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Полтавського університету. – 2016. - № 2. – С. 92-100. (шифр видання: XVIII 35151)

Білоус С.В. Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Софія Василівна Білоус, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка.– Львів : [Б.в.], 2012.– 20 с. (шифр видання: A 196995)

Волинець Т.Г. Організаційно-економічні засади підвищення привабливості туристичного продукту : автореф.дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Григорівна Волинець, Херсон. нац. техн. ун-т.– Херсон : [Б.в.], 2015.– 21 с. (шифр видання: A 213829 )

Томашевська А.В. Економічні механізми управління взаємодією на регіональному туристичному ринку / Антоніна Василівна Томашевська, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2016.– 21 с.

 

Номер запроса: 3282018-03-13 12:12:22Пользователь: Руслана

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до бакалаврської роботи по спеціальності "Культурологія" на тему " Античність як основа діалогу словянських культур(на прикладі чорногорської та української культур). Дуже дякую! З повагою, Руслана

Текст ответа:

Доброго дня, Руслана!

За Вашим запитом у фондах нашої бібліотеки ми знайшли наступну літературу:

Антична культура і вітчизняна філософська думка.— Київ: Знання, 1990.— 48 с.[2] (Шифр видання В 38635)

Гетало Т.Є. Українська і зарубіжна культура : Конспект лекцій / Тетяна Євгенівна Гетало, Ірина Володимирівна Жеребятнікова, Наталія Дмитрівна Пальм; Харків. держ. економ. ун-т.– Харків : ХДЕУ, 2002.– 184 с.– На укр. яз. (Шифр видання II> 21469)

Демченко А.В. Античність у поетиці сучасної української романістики 60- 80-х років [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Демченко Алла Вікторівна ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1997. - 17 с. (Шифр видання А 111741)

Колибанова К. В. Суспільні зв'язки України з Сербією і Чорногорією у XVIII ст. : Монографічне дослідження / Каміла Володимирівна Колибанова; Київ. славіст. ун-т.– К. : КСУ, 2004.– 176 с. – На укр. яз. (Шифр видання V> 21059)

Кримський С. C. «У нас не одне майбутнє, а багато…» / Сергій Кримський // День.— 2001.— № 1. (Шифр видання XVIII 33282)

Лекції з історії світової та вітчизняної культури. / За ред. Яртися А.В. –Л: В-во ―Світі, 1994. (Шифр видання V>14942)

Лобас В. Х. Українська і зарубіжна культура : курс лекцій для студентів техн. вузів / Володимир Хомич Лобас, Юрій Григорович Легенький, Ін-т змісту та методів навчання, Держ. акад. легкої промисловості.– Київ : ІЗМН, 1997.– 270 с.– Бібліогр. у підрядк. прим. – На укр. яз. (Шифр видання II> 40970)

Лучук О. Діалогічна природа літератури : Перекладознавчі та літературознавчі нариси / Ольга Лучук.– Львів : Вид-во Українського Католицького Ун-ту, 2004.– 280 с. : іл. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 63718)

Мірошниченко П. В. Трансформація жанрових особливостей античної трагедії в українській літературі ХІХ - початку ХХ ст. : Автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 / Павло Васильович Мірошниченко; Запоріз. держ. ун-т.– Запоріжжя : ЗДУ, 2002.– 17 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 128574)

Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Курс лекцій. /За ред. Бичко А.К. та ін. – К: Либідь, 1992. (Шифр видання II>16537)

Турган О. Д. Античність в українській літературі кінця XIX - початку ХХ століть. Шляхи рецепції [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Турган Ольга Дмитрівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1996. - 41 с. (Шифр видання А 103910)

Саган Г. В. Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918-1991 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 / Галина Василівна Саган, НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича.– Львів : [Б.в.], 2015.– 36 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 206697)

Саган Г. В. Югослов'яни у XX столітті: громадські та культурні зв'язки з Україною : монографія / Галина Василівна Саган, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.– К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012.– 567 с. : іл.– Бібліогр.: с. 486-516 . – На укр. яз. (Шифр видання V> 27112)

Содомора А. Жива античність : [поетизована розповідь] / Андрій Содомора; Худож. оформл. Леся Квик.– 3-тє вид, зі змін.– Львів : Срібне слово, 2016.– 196 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 85536)

Сохацька Є. І. На варті українства : Статті з літературознавчого та культорологічного доробку / Євгенія Іванівна Сохацька.– Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2004.– 380 с. – На укр. яз. (Шифр видання VII> 63645)

 


 

 

Номер запроса: 3272018-02-27 15:26:04Пользователь: Анна

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, какую литературу для изучения предмета "Пассажирские терминалы и суда" вы могли бы посоветовать? Большое спасибо заранее.

Текст ответа:

Добрый день, Анна!

В фондах нашей библиотеки мы нашли следующие издания:

Васьков Ю.Ю. Портовые формальности в Украине: оформление прихода, отхода и стоянки морских судов / Юрий Юрьевич Васьков, Николай Николаевич Цымбал.– Одесса : Латстар, 2002.– 99 с. – На рус. яз. (Шифр видання III> 76177)

Ільченко С. В. Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України : наук. монографія / С. В. Ільченко, Т. Г. Камчатная, Д. В. Картишев, О. М. Котлубай, В. Г. Кухарчик; НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; За заг. ред. О. М. Котлубай.– Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2011.– 426 с.– Бібліогр.: с. 414-418 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 83317)

Ільченко С. В. Внутрішньогосподарський механізм функціонування портового комплексу України: теорія та практика : монографія / Світлана Віталіївна Ільченко, Світлана Михайлівна Мінакова, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж..– Одеса : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослід., 2015.– 312 с. : табл.– Бібліогр.: с. 244-265 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 94747)

Ільченко С. В. Економічні засади входження України у світові ТТС : автореф. дис ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Світлана Віталіївна Ільченко, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж..– Одеса : [Б.в.], 2013.– 36 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 183619)

Морской бизнес в Одесском регионе : библиографический указатель литературы: в 2 ч.– Одесса : ОГНБ им. М. Горького, 2006 . – На рус. яз. (Шифр видання XVI> 8018)
Ч. 1 : . / Одес. гос. науч. б-ка им. М.Горького; Сост. Татьяна Викторовна Кочеткова; Науч. ред. Б. В. Буркинский; Ред. И. С. Шелестович.– 2006.– 85 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/140534.pdf – На рус. яз.
Ч. 2 : . / Одес. гос. науч. б-ка им. М.Горького; Сост. Татьяна Викторовна Кочеткова; Вступ. ст. Б. В. Буркинский; Ред. И. С. Шелестович.– 2006.– 203 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/140535.pdf – На рус. яз.
Бібліографічний покажчик "Морской бизнес в Одесском регионе" включає понад 500 записів (нормативні акти, книги, статті з наукових збірників і періодичних видань за 1999-2004рр.) з питань сучасного стану, проблем і перспектив розвитку морегосподарського комплексу Одеського регіону як найважливішої складової морської галузі економіки України та її морегосподарських зв'язків . У покажчику знайшли відображення матеріали про діяльність 8 морських портів регіону, стивідорних компаній та інших підприємств на їхній території (специфіка транспортних потоків, контейнерних перевезень, номенклатури вантажів, механізація і автоматизація портового господарства, транспортна логістика, стан і перспективи судноремонту). Включені публікації висвітлюють також проблеми судноплавства у придунайському районі, питання розвитку транспортних коридорів у районі, відродження вітчизняного торговельного і пасажирського флоту та його подальшого розвитку, актуальні проблеми удосконалення управління морегосподарським комплексом.

Транспортний комплекс України : національна доповідь / Ольга Михайловна Берестеннікова, Світлана Віталіївна Ільченко, Тамара Георгіївна Камчатная, Д. В. Картишев, О. М. Котлубай, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; За ред. О. М. Котлубай.– Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2014.– 176 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 98447)

Хотеева Н. В. Организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием портовых предприятий : монография / Наталья Витальевна Хотеева, Людмила Петровна Чиж, Одес. нац. морской ун-т.– Одесса : ОНМУ, 2013.– 180 с.– Библиогр.: с. 173-180 . – На рус. яз. (Шифр видання III> 92543)

Егоров Г. В. "Линейка" круизных пассажирских судов для внутренних водных путей [Електронний ресурс] / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий // Вісник Одеського національного морського університету. - 2013. - № 2. - С. 20-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonmu_2013_2_4 (Шифр видання XVIII 33229)

Егоров Г. В. Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря [Електронний ресурс] / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий, Я. В. Калугин // Вісник Одеського національного морського університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 98-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonmu_2016_2_7 (Шифр видання XVIII 33229)

Клочков Ю. П.Модели оценки комфортности судов и их пассажирских комплексов / Ю. П. Клочков // Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем. - 2005. - Вип. 9. - С. 97-105. - Библиогр.: 5 назв. - рус. (Шифр видання XVIII 34828)

Чернецкая-Белецкая Н. Б.Анализ состояния пассажирских перевозок в крупных транспортных узлах [Електронний ресурс] / Н. Б. Чернецкая-Белецкая, И. О. Баранов, В. В. Мирошников, А. С. Петрусенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2016. - № 1. - С. 232-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_1_45

Номер запроса: 3262018-02-26 22:36:08Пользователь: Виталий Тафапольский

Текст запроса:

добрый день интересуют чертежи педальной одноместной детской машины конца 70х С уважением Виталий

Текст ответа:

Добрый день, Виталий!

По Вашему запросу мы смогли найти информацию в ресурсах интернета. Предлагаем Вам воспользоваться ссылками, а также рекомендуем самостоятельный поиск в периодических журналах, которые есть в наличии в фондах нашей библиотеки.

Периодические журналы :

Техника - молодежи (Шифр видання XVIII 11086) c 1950 по 2012 из фондов ОННБ

Юный техник (Шифр видання XVIII 14148) c 1956 по 2000 из фондов ОННБ

Юный техник для умелых рук (Шифр видання XVIII 29504) c 1972 по 1990 из фондов ОННБ

Электронные ресурсы:

ЖУРНАЛКО - все достойные журналы под рукой [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1957-01--num3 . - 05.03.2018.

Педальный автомобиль // Юный техник - для умелых рук. - 1957. - № 1. - С.3.

Бесплатная техническая библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml . - 05.03.2018.

(Все электронные журналы технические онлайн - Книги, журналы, сборники, электронные справочники, инструкции по эксплуатации, схемы, сервис-мануалы)

Конструктор [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/konstruktor/ . - 05.03.2018.   Конструктор - архив за 2000-2004 гг.

Левша [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/levsha/ . - 05.03.2018.

Левша - архив за 1991-2005 гг.

Моделист-конструктор [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/modelist-konstruktor/. - 05.03.2018. Моделист-конструктор - архив за 1962-2016 гг.

М-Хобби [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/m-hobbi/. - 05.03.2018. М-Хобби - архив за 1993-2016 гг.

Сам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/sam/. - 05.03.2018. Сам - архив за 1993-2017 гг.

Техника – молодежи [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/tm/. - 05.03.2018. Техника - молодежи - архив за 1933-2016 гг.

Юный техник [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/jut/. - 05.03.2018. Юный техник - архив за 1956-2013 гг.

Юный техник для умелых рук [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/jut-dlya-umelih-ruk/. - 05.03.2018. Юный техник для умелых рук - архив за 1958-1990 гг.

 

Номер запроса: 3242018-02-24 21:38:42Пользователь: Катерина

Текст запроса:

Доброго дня. Шановні робітники бібліотеки. Допоможіть,будь ласка,мені підібрати потрібну літературу для написання доповіді на тему:"Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреаційного туризму" Буду дуже вдячна.

Текст ответа:

Доброго дня, Катерина.

На Ваш запит на тему :"Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреаційного туризму" було знайдено наступні докумненти:

Валявская Г.И. Некоторые аспекты эколого-гигиенической проблемы защиты от загрязнения акватории портов / Г.И. Валявская, З.М. Аттарова // Екологія міст та рекреаційних зон: наук.-практ. конф. – Одеса: ІНВАЦ, 2010. – С. 15-20. (VIII>37277)

Васенко О.Г. Система управління охороною вод у басейні Дніпра / О.Г. Васенко, В.Р. Лозанський. – Харків, 1999. – 123 с. (VIII>32791)

Вишневський В.І. Ріка Дніпро / В.І. Вишневський. – Київ, 2011. – 384 с. (VIII>38985)

Ларина Р.Р. Инновационно-логистическое обеспечение международного туризма и круизного бизнеса / Р.Р. Ларина, В.В. Селиванов, Е.Ю. Лукьянова, М.А. Шостак. – Симферополь, 2013. – 396 с. (ІІІ>87331)

Петренко Н.Ф. До оцінки ролі водного транспорту у забрудненні рекреаційних зон/ Н.Ф Петренко, М.І. Голубятніков, А.В. Мокієнко, І.П._Болдескул // Екологія міст та рекреаційних зон: наук.-практ. конф. – Одеса: ІНВАЦ, 2012. – С. 183-187. (VIII>38431)

Шевчук В.Я. Екологічний стан басейну ріки Дніпро за результатами першої українсько-канадської експедиції / В.Я. Шевчук, О.Г. Всенко. – Харків, 1999. – 54 с. (VIII>32794)

Карась О. Порівняльні переваги транспортної інфраструктури туризму в Україні / О.Карась // Галицький економічний вісник. — 2011. — №4(33). — с.65-73 - (загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання). (Шифр видання XVIII 36519)

Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М . Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні / Сергій Георгійович Нездоймінов, Наталя Миколаївна Андрєєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №1. - C.205-212. (Шифр видання XVIII 39295)

Жихарева В.В. Современные тенденции развития рынка круизного судоходства / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - 2012. - №39(2). - С.153-166. (Шифр видання XVIII 33645)

Антоненко І.Я. Механізм управління інноваційним круїзним туристичним продуктом / І.Я. Антоненко, І.Л. Мельник // Економічний часопис-ХХІ. - 2015. - №1-2(2). - С.313-319. (Шифр видання XVIII 33529)

Транспорт і зв'язок України - 2014 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. - К., 2015. - С.201-218. (Шифр видання XVIII 32256)

Транспорт і зв'язок України - 2015 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. - К., 2016. - С.376-393. (Шифр видання XVIII 32256)

Сафулліна В. Перспективи розвитку курортної галузі та рекреаційних територій в Україні / В. Сафулліна // Управління сучасним містом. – 2007. – № 12. – с. 88-94. (Шифр видання XVIII 35528)

Шелеметьєва Т. В. Підвищення рівня транспортних послуг як основа ефективного розвитку туризму України / Т. В. Шелеметьєва // Вісник економічної науки України. - 2016. - №2 - с. 183-189. (Шифр видання XVIII 36802)

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року / Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009. - №1307 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п .

 

З повагою

працівники ВДС

Номер запроса: 3232018-02-23 11:14:40Пользователь: Дорошенко Оксана Миколаївна

Текст запроса:

Доброго дня, шановні бібліотекарі. Прошу вас допомогти скласти бібліографічний список, для написання розділу до накової монографії. Тема розділу "Історія народної бібліотеки в селі Голта Херсонської губернії 1893-1919 рр". Буду вдячна. Ще хочу поцікавитися, чи можливо отримати скановані копії матеріалів по цій темі, яка оплата такої сервісної послуги, який час триатиме робота, яким чином здійснюється оплата послуг. Дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, Оксана Миколаївна!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у фондах нашої бібіліотеки:

Балика Д. Бібліотека в минулому. - К., 1925. - С. 108-109. (Шифр видання XVI 2417)

Борисов Н.И. Волшебный фонарь в народной школе (по данным Александрийского уезда за 1889-1895 гг.) / Н.И. Борисов. – Херсон, 1896. – 78 с. (Шифр видання II 2928)

Бородіна Г. Г. Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (ХІХ - початок ХХ ст.) : Автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Галина Григорівна Бородіна; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– К. : [Б.в.], 2003.– 21 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 132223)

Волос О. В.Земська діяльність з розвитку бібліотечної справи в Херсонській губернії / О. В. Волос // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2010. - Вып. 2. - С. 545-551. (Шифр видання XVIII 38665)

Гімальдінова З.В. Бібліотечне обслуговування сільських місцевостей в Україні в дожовтневий період // Бібліотекознавство і бібліографія: міжвідом. респ. зб. – 1971. – Вип. 11. – С. 43-51. (Шифр видання XVIII 20035)

Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті : монографія / Любов Андріївна Дубровіна, Олексій Семенович Онищенко.– К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2009. – С. 14-15. (Шифр видання XVI> 8255)

Журналы заседаний Александрийского уездного земского собрания Херсонской губернии сессии 1865-1889 года. – Александрия: Типогр. Ф.Х. Райхельсона. (Шифр видання XIX 408)

Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 1865-1899 гг. - В. 1, 2, 3. - Херсон : Изд. Херс. губ. управи , 1904-1906. (Шифр видання XIX 724)

Краткий обзор народного образования в Херсонской губернии за 1906 год. - Херсон : Б . и., 1908. - 76 с. (Шифр видання II> 17101)

Лобановский П.Г. Народное образование в Херсонском уезде / П.Г. Лобановский // Русский начальный учитель. – 1897. – №3. – С. 31-36. (Шифр видання XVIII 1994)

Отчёт Одесского особого Комитета попечительства о народной трезвости за 1904 год. – Одесса: Тип. Е. И. Фесенко, 1905. – 52 с.; (Шифр видання XVII 1389)

Радзивіло А.А. З історії народних бібліотек в Україні в другій половині ХІХ століття // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи. – К., 1993. – С. 71-75. (Шифр видання XVI> 6110)

Систематический каталог библиотеки при Херсонской Уездной земской управе : за гг. 1906, 1907-1912 , 1910, 1911, 1912-1913 . - Херсон, 1914. (Шифр видання 9605)

Соколов В. Ю. Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / В. Ю. Соколов // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 2. – С. 21–37; № 3. – С. 34-49; (Шифр видання XVIII 36523)

Чарнолуский В.И. Земство и внешкольное образование / В.И. Чарнолуский // Юбилейный земский сборник. 1864-1914 / под. ред. Б.Б. Веселовского и З.Г. Френкеля. – Спб.: Т-во О.Н. Поповой, 1914. – ХХ, 467 с. (Шифр видання XIX 1034)

Шандра, B. C. Народні бібліотеки [Текст] / B. C. Шандра // Енциклопедія історії України. – К., 2010. – Т. 7. – С. 194. (Шифр видання V> 20883)

Ваш запит вимагає глибоких розвідок, що неможливо виконати в рамках Віртуальної Довідкової Служби. Радимо для роботи звернутися до відділу краєзнавства "Одессика" ОННБ і отримати консультацію у кваліфікованих фахівців. Електронна адреса відділу odessica@ukr.net, телефон +38 (048) 723-11-85.

Одеська національна наукова (ОННБ) здійснює електронну доставку копій першоджерел з фондів бібліотеки: статті з журналів, збірників та фрагменти з книжок (до 30 сторінок).

Про Порядок та умови виконання замовлення можна ознайомитися на сайті нашої бібліотеки

http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1335

Ксерокопиювання, сканування відноситься до Додаткових послуги бібліотеки (платних послуг ОННБ), з якими Ви можете ознайомитися за посиланням: http://www.odnb.odessa.ua/subscribe.php

Розділ - Фото-, цифрове фото-, кіно-, теле-, відеозйомка з документів бібліотеки.

З повагою працівники ВДС.

Номер запроса: 3222018-02-23 09:39:38Пользователь: Тетяна

Текст запроса:

Допоможіть підібрати літературу до дели "Електронні довідкові видання". Дякую

Текст ответа:

Доброго дня, Тетяна!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу: 

Боряк Г. В. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: Сучасний стан і проблеми функціонування / Г. В. Боряк, Г. В. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни. — Вип. 21: Електронні інформаційні ресурси. — Київ, 2013. — С. 73—89. (Шифр видання XVIII 36836)

Гарагуля С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках // Бібл. вісн. – 2015. –№ 6. – С. 16-21. (Шифр видання XVIII 30690)

Гавриленко А. Н. Справочный электронный ресурс. Летопись ОНУ : даты, факты, события : история университета в информационном пространстве // Вісн. ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2015. – Т. 20, – вип. 2. – С. 143-148. (Шифр видання XVIII 41122)

Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань : посібник / НАН України. Ін-т енциклопед. дослідж.; Відп. ред. М. Г. Железняк; Редкол. Т. І. Березюк, Л. В. Журило, О. С. Іщенко.– Київ : Академперіодика, 2015.– 252 с. – На укр. яз. (Шифр видання XVI> 9966)

Теремко В. І. Стратегічні випробування електронною книжністю / В. І. Теремко // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 4. — С. 38—47. (Шифр видання XVIII 31970)

Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи : наук. зб. / НАН України, Ін. енциклопед. дослідж. – Київ, 2015. – 252 с. (Шифр видання ХVІ > 9967)

Електронні енциклопедії: тенденції, технології, досягнення. Електронні видання в епоху сучасних цифрових технологій // Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи: науковий збірник / НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. – К., 2015. – С. 186-214. (Шифр видання ХVІ > 9967)

Черниш Н. І. До питання про сучасну типологію енциклопедій / Н. І. Черниш // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 4. — С. 3—8. (Шифр видання XVIII 31970)

Наведено відомості про наповнення інтернет-мережі українськими електронними енциклопедичними виданнями - як онлайновими, так і цифровими копіями та електронними версіями друкованих праць. Запропоновано класифікацію електронних енциклопедичних ресурсів, яка об'єднує загальні критерії типологічного поділу енциклопедій і особливості електронної форми. Проаналізовано тематико-типологічні характеристики Відомими українських енциклопедій і сформульовані пропозиції щодо вдосконалення їх структури, поліпшення контенту, більш широкого використання мультимедіа.

Черниш Н. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору / Наталія Черниш // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2.— С. 29-34. (Шифр видання XVIII 31970)