Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 328

Попередня < 1 2 3 4> НаступнаОстання

Номер запроса: 3452018-08-28 16:06:56Пользователь: Ольга

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: № 1 Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку (у цьому параграфі подаємо: 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір. ЩИРО ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ.

Текст ответа:

Доброго дня, Ольга!
За Вашим питанням ми знайшли наступну літературу:

Економіка підприємств споживчої кооперації : індивід. навч.- дослід. завдання для самост. роботи студ. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Уклад. І. А. Маринич, І. О. Лазоренко; Відп. за вип. Н. Г. Міценко.– Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013.– 51 с. – Бібліогр.: с. 51-52 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91321)

Міценко Н. Г. Інтегровані системи підприємств і організацій споживчої кооперації: теоретичні засади та перспективи розвитку : монографія / Наталія Григорівна Міценко, Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Наук. ред. В. В. Апопій.– Львів : ЛКА, 2014.– 406,[7] с. – Бібліогр.: 344-385 . – На укр. яз.                              (Шифр видання III> 95516)

Міценко Н. Г. Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Наталія Григорівна Міценко, Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. комерц. акад..– Львів : [Б.в.], 2015.– 41 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 212539)

Підприємства на ринку товарів і послуг: соціальний діалог і соціальна відповідальність : монографія / Ольга Ігорівна Іляш, Наталія Григорівна Міценко, Ігор Пилипович Міщук, Наталія Михайлівна Градюк, Ірина Сергіївна Мазярко, Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Під ред. Наталія Григорівна Міценко.– Львів : ЛТЕУ, 2016.– 247 с. – Бібліогр.: с. 218-233 . – На укр. яз.                           (Шифр видання III> 98903)

Ушкаренко Ю.В. Еволюція кооперативних принципів / Ю.В. Ушкаренко // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – № 1. – 2005. – С. 156-160. (Шифр видання XVIII 33579)

Ушкаренко Ю.В. Дотримання кооперативних принципів як одна з умов ефективного функціонування кооперативних підприємств / Ю.В. Ушкаренко, І.К. Шевцов // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць ХДАУ. [вип. 55]. – Херсон: Айлант, 2007. – С. 166-172. (Шифр видання XVIII 33133)

Ушкаренко Ю.В. Теорія кооперації в контексті радикальних економічних перетворень / Ю.В. Ушкаренко // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць ХДАУ. [вип. 66]. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 274-280.      (Шифр видання XVIII)

Номер запроса: 3442018-07-25 12:43:57Пользователь: Ольга Іваненко

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (тут – правові засади інтегрованого розвитку (особливо, Лейпцизька хартія) та практичні наслідки)

Текст ответа:

Доброго дня, Ольга!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у наших фондах:

Баймуратов М. О. Європейська хартія локальної демократії від "А" до "Я" : (наук.-практ. коментар Європ. хартії місцевого самоврядування) / Михайло Олександрович Баймуратов, Борис Якович Кофман, Сергій Анатолійович Панасюк, Верховна Рада України. Комітет з питань держ. буд-ва, регіон. політики та місцевого самоврядування, Ін-т законодавства Верховної Ради України.– Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017.– 273 с. Бібліогр. у підрядк. прим. – На укр. яз. (Шифр видання III> 100938)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 08 грудня 2017 р. : збірник тез доповідей / Асоц. міст України, Акад. праці, соц. відносин і туризму; Відп. ред. Віктор Віталійович Кравченко; Редкол. Михайло Олександрович Баймуратов, Олександр Васильович Батанов, Ярослав Володимирович Журавель.– Київ : Підприємство "ВІ ЕН ЕЙ", 2017.– 146 с. – Містить бібліографію . – На укр. яз. (Шифр видання III> 101110)
 

Козюра І. В. Місцеве самоврядування: канадський досвід для України : монографія / Ігор Валерійович Козюра.– Полтава : АСМІ, 2013.– 367 с. – Бібліогр.: с. 332-365 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 88907)

Софінська І. Д. Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні України та країн Європейського Союзу : монографія / Ірина Дмитрівна Софінська.– Львів : Каменяр, 2014.– 187 с. : іл. – Бібліогр.: с. 171-185 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91546)

Примуш М.В. Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду : монографія / Микола Васильович Примуш, Юрій Олексійович Коваль, Донец. нац. ун-т.– Донецьк : Юго-Восток, 2014.– 219 с. – Бібліогр.: с. 191-219 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91550)

Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна : монографія / Н. В. Камінська, Нац. акад. внутрішніх справ України, Київ. ун-т туризму, економіки і права.– К. : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2012.– 405 с. – Бібліогр.: с. 322-405 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 87514)

Власенко О. В. Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади : [монографія] / Олександр Володимирович Власенко, Петро Васильович Ворона, Микола Олександрович Пухтинський, Микола Іванович Лахижа, Віктор Андрійович Лопатинський; За заг. ред. Петро Васильович Ворона.– Полтава : ПолтНТУ, 2009.– 288 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 77258)

Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід / Олена Олегівна Бабінова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.– К. : Фенікс, 2011.– 270 с. – Бібліогр.: с. 248-269 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 80125)

Матвієнко, А. С. Територіальний устрій як основа системи соціального забезпечення у Швеції / А. С. Матвієнко // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 57. – Київ : Юридична думка, 2012. – С. 506-511. (Шифр видання XVIII 34729)

Панасюк С. А. Захист територіальних кордонів місцевих співтовариств : реалії та перспективи імплементації принципу Європейської Хартії місцевого самоврядування в законодавство України / С. А. Панасюк // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 62. – Київ, Юридична думка, 2013. – С. 459-466. (Шифр видання XVIII 34729)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер запроса: 3432018-06-14 12:42:35Пользователь: Элизабет Эбош

Текст запроса:

Здравствуйте уважаемые, Я аспирантка на факультете истории из США. Чтобы получить разрешение работать с периодиками 19-ых и начала 20-ых века мне необходимо составить список периодик, с которыми я хочу работать. Однако, в Вашем електронном каталоге невозможно найдти дату публикации периодик. Пожалуйста, как я бы узнала какой у Вас периодики из дореволюционного и революционного периода? Есть ли списка каких периодик нет на сайте? спасибо за Вашу помощь!

Текст ответа:

Добрый день, Элизабет!

Мы будем рады Вашему приезду. Для работы с периодическими изданиями интересующего периода Вам необходимо рекомендательное письмо от ВУЗа или организации, с указанием темы исследования. Для записи в нашу библиотеку Вам необходим паспорт, а также оплата за читательский билет, т.к. оформление чит. билета относится к платным услугам ОННБ, с которыми Вы можете ознакомиться по ссылке:http://www.odnb.odessa.ua/subscribe.php#lPrice

Раздел - Оформление регистрационных документов пользователей библиотеки (Оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки)

В фондах нашей библиотеки есть интересующие Вас периодика периода конца XIX - начала XX века.

Ваш запрос требует глубоких разысканий, что невозможно выполнить в рамках Виртуальной Справочной Службы. Информацию про наличие периодических изданий конца XIX - начала XX века можно узнать только при работе в библиотеке, также получить консультацию у квалифицированных специалистов зала каталогов и картотек.

В електронном каталоге ОННБ информации по периодическим изданиям интересующего вас периода нет в полном обьеме.

Рекомендуем Вам ознакомиться в разделе «Архив выполненых справок» по ссылке http://odnb.odessa.ua/mods/ua/askme/requests  c ответами на такие запросы:

299, 295, 294, 293, 292, 283, 282, 281,277, 272, 270, 265, 259, 257, 253, 250. 246, 245, 231, 225, 223, 220, 190, 198, 190( аналогичный Вашему запросу), 184, 161, 160, 156, 151, 128, 127, 112, 111, 102, 101, 99, 98, 87, 85, 78, 54, 47, 42, 38, 34, 30, 23. В этих запросах перечислены периодические издания из фондов нашей библиотеки, которые могут помочь Вам при формировании списка.

В фондах нашей библиотеки есть следующие електронные и  книжные издания, которые могут Вас заинтересовать:

Одесский вестник за ...г. [Смешанный комплект] : электронная копия газеты "Одесскій ВЪстник" за 1835 г.– Одесса : ОННБ им. М. Горького.– ; Формат jpg, pdf . – На рус. яз.
(Шифр издания Дискета 1119)
[Ч. 1] : 1835 г., № 1-54 [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).– Режим доступа : 31.– 32.– 33.– http://catalog.odnb.odessa.ua:3000/browse.php?fFolderId=11 . – На рус. яз. - Режим доступа:
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259491/default

[Ч. 2] : 1835 г., № 55-104 [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259493/default

Ведомости Одесского Городского Общественного Управления за ... г. [Смешанный комплект] : электрон. копия газеты " ВЪдомости Одесскаго Городскаго общественного управления" за 1865-1878, 1880-1894 г. : [в 5 дисках].– Одесса.– ; Формат jpg, pdf . – На рус. яз. (Шифр издания Дискета 1118)
[Ч. 1] : 1870 г. [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус.яз. - Режим доступа: http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259495/default

[Ч. 2] : 1871 г., № 1-55 [Электронный ресурс].– Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259497/default

[Ч. 3] : 1871 г., № 56-100 + раскладочная ведомость [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259498/default

[Ч. 4] : 1872 г., №1-42 [Электронный ресурс].– 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259499/default

[Ч. 5] : 1872 г., № 43-82 [Электронный ресурс].– Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2013.– 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) . – На рус. яз. - Режим доступа:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/259500/default

Бельский Мирон Романович. Газеты старой Одессы : справочник / Мирон Романович Бельский.– Одесса : ВМВ, 2009.– 76 с. – На рус. яз. (Шифр издания XVI> 8688)

Южно-русская медицинская газета (1892-1897) [Смешанный комплект] : хронологічний розпис змісту.– Одеса:[Б.в.],2012.–Режим доступа: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc519651.pdf.– http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/rStock/327895.pdf.

(Шифр издания XVI> 9273)
Вип. 1 : (1892-1893) / Упоряд. І. В. Бабушкіна; Наук. кер. К. К. Васильєв; ред. Є. П. Андрющенко, М. Л. Десенко.–2012.–247с.–Режим доступа: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc278963.pdf.

Вип. 2 : (1894 р.) / Упоряд. І. В. Бабушкіна; Наук. кер. К. К. Васильєв; ред. Є. П. Андрющенко.– 2013.– 228 с.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc521176.pdf.

(Шифр издания Дискета 1240)
Вип. 3 : 1895 р. [Электронный ресурс] / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. І. В. Бабушкіна; ред. М. Л. Десенко.– Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2013.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Вип. 4 : 1892-1897 [Электронный ресурс] / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Інна Вікторівна Бабушкіна; ред. М. Л. Десенко.– Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); Формат PDF.– Режим доступа : http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc544151.pdf.

Вип. 5 : 1897 [Электронный ресурс] / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Інна Вікторівна Бабушкіна; ред. М. Л. Десенко.– Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2015.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

(Шифр издания VII> 68123)
Воронский, А. К. Статьи в одесской периодике (1917-1918 годы) / А. К. Воронский.– М. : Антиква, 2007.– 162 с.– Режим доступа:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:131361/Source:default

С уважением Виртуальная справочная служба

Номер запроса: 3422018-05-24 22:41:47Пользователь: Леонид Авербух

Текст запроса:

Год издания книги "Алексей Ставницер. Начало. Восхождение. Вершина"?

Текст ответа:

Добрый день, Леонид!

В фондах нашей библиотеки нет интересующего Вас издания

Номер запроса: 3412018-05-10 21:17:23Пользователь: Ілона

Текст запроса:

Вітаю! Чи є в бібліотеці книжка Горбунова Ю.Е. и Херсонского Б. Липованская икона?

Текст ответа:

Доброго дня, Ілона!

В фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило:

Горбунов Ю.Е., Херсонский Б.Г. Липованская икона. - Одесса: Друк, 2000. - 124 с.: ил.

(Шифр видання XIV> 12452)

Номер запроса: 3402018-04-26 16:43:56Пользователь: Аліса

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас Альберт Швейцер "Философия и движение в защиту животных" (1950).

Текст ответа:

Доброго дня, шановна Аліса!

 У фондах нашої бібліотеки нажаль немає видання, що Вас зацікавило.

З повагою ВДС

Номер запроса: 3392018-04-24 11:45:13Пользователь: Елена Аркушенко

Текст запроса:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется ли в наличии текст пьесы "Белая акация" Владимира Масса и Михаила Червинского. Вероятно это должно быть в отделе искусств... Спасибо!

Текст ответа:

Добрый день, Елена!

В фондах нашей библиотеки нет либретто "Белая акация" Владимира Масса и Михаила Червинского.

С уважением ВДС

Номер запроса: 3382018-04-23 16:33:18Пользователь: Стефанко Альбіна Олегівна

Текст запроса:

Природньо-ресурсний потенціал українського Придунаддя:передумови формування &quot;зеленої єкономіки&quot;.

Текст ответа:

Доброго дня, Альбіна Олегівна!

В фондах нашої бібліотеки ми знайшли наступну літературу за Вашою темою:

Демченко В.В. Геоекономічна трансформація прикордонних регіонів (на прикладі Українського Придунав'я) : Автореф. дис ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Валентина Валеріївна Демченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.– Одеса : [Б.в.], 2005.– 20 с. (шифр видання A 137709)

Зайцев Ю.П., Прокопенко В.Ф. Мир дельты: Дунайские плавни: Очерк. – Одесса: Маяк, 1989. – 144 с.: ил. (шифр видання VIII>25998)

"Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні : матеріали Міжнар. конф., 24-25 квітня 2012 р., м. Київ : у 3 т.– К. : Центр еколог. освіти та інформації, 2012. (шифр видання III> 88183)
Буркинський Б.В "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія. - Одеса : Фенікс, 2011.– 348 с.  (шифр видання III> 80743)

Ковальчук Л.Й. Гігієнічне обгрунтування системи медико-біологічної безпеки гирлової зони Українського Придунав'я.– Харків : [Б.в.], 2016.– 47 с.

Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ». – Київ: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2016. – 288 с. (шифр видання III>100350)

Екосистема узмор’я української дельти Дунаю / Відп. ред. Л.В. Воробйова. – Одеса: Астропринт, 1998. – 332 с. (шифр видання VIII>32727)

Стадниченко В.Я. Лоно Дунаю. – Київ: Криниця, 2006. – 552 с.: 336 іл. (шифр видання V>22126)
Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості / Буркинський Б.В. та ін. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 810 с. (шифр видання III>99727)

Стан і перспективи соціально-економічного розвитку українського Придунав'я: проблеми і виклики : матеріали Міжнар. конф., м.Одеса, 28 жовтня 2005 р. / В.о. Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Одесі, НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж.; Відп. ред. В. О. Шевченко.– Одеса : Фенікс, 2006.– 135 с. (шифр видання III> 78124)

 

 

Номер запроса: 3362018-04-16 23:46:13Пользователь: Анастасия Онышко

Текст запроса:

Уважаемые сотрудники библиотеки, прошу вас подсказать мне список литературы для научной работы на тему:"Основні принципи і перспективи розвитку річкового туризму в Україні", буду очень вам благодарна.

Текст ответа:

Добрый день, Анастасия!

В фондах нашей библиотеки мы нашли следующую литературу по Вашей теме:

Годя Іван. Розвиток річкового круїзного туризму в Україні: минуле і сьогодення // Східноєвропейський історичний вісник. – 2016. – № 1. (Шифр видання XVIII 41004)

Лиховид О.М. Джарилгацька затока / Олег Миколайович Лиховид; Передм. О. В. Гавриш.– Скадовськ : АС, 2008.– 190 с. (Шифр видання VIII> 40510)

Ляховська О.С. Стан та перспективи розвитку круїзного туризму в Україні початку ХХІ століття / О.С. Ляховська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Випуск 19.– Рівне: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.– Том IІ, 2013. С- 85-91. (Шифр видання XVIII 35056)

Мельние Ірина, Антоненко Ірина. Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Економист. – 2016. – № 3. – Березень. (Шифр видання XVIII 32797)

Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М . Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні / Сергій Георгійович Нездоймінов, Наталя Миколаївна Андрєєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №1. – C.205-212. (Шифр видання XVIII 39295)

Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М. Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – №1. – C.205-212. (Шифр видання XVIII 39295)

Егоров Г. В."Линейка" круизных пассажирских судов для внутренних водных путей [Електронний ресурс] / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий // Вісник Одеського національного морського університету. - 2013. - № 2. - С. 20-40. (Шифр видання XVIII 33229)

Егоров Г. В.Обоснование концепта круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для Каспия и Черного моря  / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий, Я. В. Калугин // Вісник Одеського національного морського університету. - 2016. - Вип. 2. - С. 98-126.  (Шифр видання XVIII 33229)

Стадниченко В.Я. Лоно Дунаю / Володимир Якович Стадниченко.– К. : Криниця, 2006.– 552 с. : іл. (Шифр видання V> 22126)

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року / Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009. - №1307 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-п.

Рекомендуем по Вашей теме, но нет в фондах нашей библиотеки:

Борисенко П. Сучасний стан та перспективи розвитку пасажирського річкового флоту України // Економіка. – 2012. – № 3 (117). – травень-червень.

Кучеренко В.С. Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму // Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альтерпресс, 2012. – Вип.23 – С. 67-73.

 

Номер запроса: 3352018-04-16 23:15:45Пользователь: Екатерина

Текст запроса:

Подскажите, пожалуйста, есть ли в библиотеке в наличии книга Ю.Бирюльова Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ-ХХІ ст., Львів, 2008?

Текст ответа:

Добрый день , Екатерина!

В фондах нашей библиотеки есть интересующее Вас издание:

Бірюльов Ю.О. Архітектура Львова. Час і стилі XIII - XXI ст. / Юрій О. Бірюльов, Микола Бевз, Юлія Богданова, Володимир Дідик, Уляна Іваночко; Нац. ун-т "Львівська політехніка". Ін-т архітектури; Упоряд. та наук. ред. Юрій О. Бірюльов; Вступ. ст. І. Сварник.– Львів : Центр Європи, 2008.– 720 с. : іл.
(Шифр издания XIII> 56090)