Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 336

Попередня < 1 2 3 4> НаступнаОстання

Номер запроса: 3532018-10-24 18:34:18Пользователь: Пасюк Сергей Васильевич

Текст запроса:

Здравствуйте, уважаемые работники библиотеки! Есть ли у Вас на хранении «Kalendarz polski y ruski na rok…», «Kalendarz polski y ruski Berdyczowski na rok…», «Kalendarz gospodarski…», «Kalendarz rzymski y ruski na rok…»? Это всё – разные названия бердичевских календарей, издававшихся в Бердичеве с 1775 по 1844 годы. Если они у Вас есть, то за какие года? Заранее благодарен. Сергей

Текст ответа:

Здравствуйте, Сергей.

Из запрашиваемой Вами литературы в фондах ОННБ имеются следующие издания:

1. «Kalendarz gospodarski na rok panski» за 1827, 1859-1865 года. (Шифр издания XVIII 1053)

2. «Kalendarz Berdyczowski gospodarski. Zytomierz» за 1862 год. (Шифр издания XVIII 2790)

 

С уважением Виртуальная справочная служба

Номер запроса: 3522018-10-18 13:09:11Пользователь: Мар'яна

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи у фондах Вашої бібліотеки є газета "ВОСХОД: Стенографический литературный и популярно-научный журнал по системам М. А. Терне и Ф. К. Габельсбергера. — 1921" та "ГУБЕРНСКОЕ РАБОЧЕЕ БЮРО Г.ОДЕССЫ. — 1921"?? Буду Вам безмежно вдячна!

Текст ответа:

Доброго дня, Мар'яна!

У фондах ОННБ є періодичне видання:

Восход: Cтенографический kитературный и популярно-научный  журнал по системе М. Терне. / Ред.-изд. Иванов, М. А. - Одесса.                             В наявності 1918, 1921 роки (Шифр видання XVIII 2821)

Періодичне видання "ГУБЕРНСКОЕ РАБОЧЕЕ БЮРО Г.ОДЕССЫ" відсутнє у фондах ОННБ

Номер запроса: 3512018-10-10 14:44:45Пользователь: Мар'яна

Текст запроса:

Доброго дня! Вибачте, що турбую, але потрібна Ваша допомога! Чи можете підказатти. чи є у Ваших фондах періодичне видання: КООПЕРАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СУМЩИНЫ або ж «Кооперативый бюлетень Сумрайсоюза»? Якщо так, то чи можна отрмати оцифровані копії цих видань? І яким чином? Дуже дякую за відповідь! Нехай щастить!

Текст ответа:

Доброго дня, Мар'яна!

У фондах нашої бібліотеки є періодичні видання, що Вас зацікавили:

«Кооперація Сумщини» в наявності з 1926-1929 роки (Шифр видання XVIII 5977)

«Кооперативный бюлетень Сумрайсоюза» в наявності  з 1923, 1924 роки (Шифр видання XVIII 6054)

«Кооперативный бюлетень Сумщины» в наявності  з 1924 роки (Шифр видання XVIII 6054)

Рекомендуємо звернути уваги на статтю за Вашою темою:

Бюлетені кооперативних організацій Сумської округи 20-х років ХХ ст. / Н.С. Подоляка // Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. — К.: Глухів, 2011. — Вип. 4. — С. 371-374. — Бібліогр.: 12 назв. — укр.               (Шифр видання XVIII 39238)

Оцифрування відноситься до Додаткових послуг ОННБ, інформацію можливо отримати за посиланням  http://odnb.odessa.ua/subscribe.php

Інформацію про Електронну доставку документів у ОННБ можливо отримати за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1335

Служба електронної доставки документів (ЕДД) здійснює пошук інформаційних ресурсів, забезпечує копіювання матеріалів з фондів ОННБ згідно з правилами користування та доставку електронних копій документів замовнику.Користувачами служби ЕДД можуть бути юридичні і фізичні особи.
Служба ЕДД працює на оплатній основі згідно з прейскурантом платних послуг бібліотеки.

Контактна інформація E-mail: mba.edd@gmail.com Тел.: 718-53-49

Номер запроса: 3502018-10-09 14:52:26Пользователь: Мар'яна

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи у фондах Вашої бібліотеки є газета "АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК" (ОДЕСА, 1925)? Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Мар'яна!

У фондах нашої бібліотеки є журнал, що Вас зацікавив:

Адміністративний вісник за 1925 рік. (Iифр видання XVIII 5114)

Номер запроса: 3492018-10-05 16:53:20Пользователь: Анна Шабалина

Текст запроса:

Добрый день! Могли бы порекомендовать литературу, которая есть в общем доступе для написания реферата на тему "Сетевой маркетинг:сущность, значение и перспективы"?

Текст ответа:

По Вашей теме мы рекомендуем следующую литературу :

Барбер Дэвид. Сетевой маркетинг : Руководство для начинающих / Дэвид Барбер; Пер. с англ. В. Н. Егоров; Ред. Е. Басова.– [б. м.] ФАИР-ПРЕСС, 2000.– 192 с.– (Жемчужина). – На рус. яз.
(Шифр издания III> 52929)

Гейдж Рэнди. Как построить многоуровневый денежный механизм : наука о сетевом маркетинге / Рэнди Гейдж; Пер. К. Бухарев; ред. А. Семенова.– Минск : Капитал, 2002.– 223 с.– На рус. яз. (Шифр издания III> 97447)

Кинг Чарлз У. Новые профессионалы. Будущее сетевого маркетинга = The new professionals : пер. с англ. / Чарлз У. Кинг, Джеймс У. Робинсон; Пер. Л. Щеглова.– М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003.– 240 с.– (Библиотека MLM) – На рус. яз. (Шифр издания III> 59711)

Жовнер Богдан. Секреты улыбок. Уловки сетевого маркетинга / Богдан Жовнер.– Львов : ПАІС, 2012.– 50,[1] с.– На рус. яз. (Шифр издания III> 90627)

Дейнека О. Є. Формування маркетингової стратегії розвитку роздрібного мережевого підприємства : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олена Євгенівна Дейнека; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ).– Полтава : [Б.в.], 2011.– 20 с. – На укр. яз. (Шифр издания A 162311)

Новола П.Ю. Роль сетевых структур в гобальной экономике // Наук.вісн. Міжнар. гуманітарнного ун-ту: зб. наук. пр. - Серія : Економіка і менеджмент. - 2014. - Вип.7. - С. 107-111. - Бібліогр. : 4 н. XVIII 39573

Гогой И.Ю. Перспективы развития сетевого маркетинга // Управління розвітком : зб. наук. робіт / Харк. нац. екон. ун-т. - 2013. - № 10. - С. 82-84. - Бібліогр. : 8 н. XVIII 35561

Гриценко С.И. Тенденции развития торговых отношений в условиях сетевой економики // Науч. труды Донец. нац. техн. ун-та. - Серия : Экон. - 2013. - № 4. - С.233-239. - Бібліогр. : 9 н. XVIII 31928

 

Номер запроса: 3482018-10-03 16:52:07Пользователь: Юлия

Текст запроса:

Добрый день! Подскажите пожалуйста литературу по теме: "Метафорические сравнения с компонентом as/like в современном английском языке"

Текст ответа:

Добрый день, Юлия!

По Вашей теме мы рекомендуем следующие издания:

Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : довідник / Лідія Георгіївна Верба, Георгій Васильович Верба.– К. : ВП Логос-М, 2011.– 342 с.– (Учням та абітурієнтам) . – На укр., англ. яз.  (Шифр видання XV> 16501)

Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. — М.: ИЛ, 1958. — 456 с. (Шифр видання XV 16094)

Есперсен О. Философия грамматики: пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. Сафроновой. Под ред. и с пред. проф. Б.А. Ильиша / О.Есперсен. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1958. – 400 с.                   (Шифр видання XV 16210)

Ильиш Б. А. История английского языка / Б.А. Ильиш. – Москва: Высшая школа, 1968. – 420 с.              (Шифр видання XV 25779)

Исследования по грамматике /немецкий, английский и французский языки/ / Голов. Иркут. гос. пед. ин-т; Отв. ред. С. Б. Гринберг; Редкол. Р. В. Басова, М. И. Русина.– Иркутск : [Б.и.], 1978.– 136,[3] с.– Библиогр. в конце ст. – На рус. яз. (Шифр видання XV> 503)

Плоткин В. Я. Грамматические системы в английском языке : монография / Вульф Яковлевич Плоткин, Кишинев. гос. ун-т им. В. И. Ленина; ред. Г. В. Яновская.– Кишинев : Штиинца, 1975.– 125,[3] с. : табл. – На рус., англ. яз. (Шифр видання XV 32814)

Спорные вопросы английской грамматики : [монография] / Б. Е. Зернов, О. В. Емельянова, Е. Г. Хомякова, О. А. Комарова, А. И. Варшавская, Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова; Отв. ред. В. В. Бурлакова; ред. Л. А. Карпова.– Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1988.– 206,[2] с. – Библиогр.: с. 195-207 . – На рус. яз.            (Шифр видання XV> 7024)

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер; пер. с фр. И. М. Богуславского, Л. И. Лухт, Б. П. Нарумова, С. Л. Сахно ; вступ. ст. и общ. ред. В. Г. Гака. – Москва: Прогресс, 1988. – 653 с.                   (Шифр видання XV>7189)

Хорнби А. С. Конструкции и обороты английского языка: Пер. с англ. / А. С. Хорнби. – Москва: Буклет, 1994. – 335 с.  (Шифр видання XV>9472)

Штелинг Д. А. Грамматическая семантика английского языка. Фактор человека в языке : Учеб. пособ. для вузов / Донат Альбертович Штелинг; Отв. ред. Л. И. Кравцова.– М. : МГИМО : ЧеРо, 1996.– 253,[2] с. – На рус., англ. яз.  (Шифр видання XV> 10878)

Юрченко Е.А. Ключи к пособию по грамматике современного английского языка (Верба Л. Г., Верба Г. В.) : Справочник / Евгений Александрович Юрченко.– К. : "Чумацький шлях", 2005.– 112 с. – На рус., англ. яз. (Шифр видання XV> 13746)
 

 

 

 

 

 

Номер запроса: 3472018-09-22 08:54:34Пользователь: Аліса

Текст запроса:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які є книжки у бібліотеці стосовно: 1)італійської їжі (історія, сучасність, рецепти); 2)історія поштової картки; 3)історія туризму; 4)культурна спадщина світової архітектури.

Текст ответа:

Доброго дня Аліса!

В рамках віртуальної довідки згідно Правил віртуальної довідкової служби бібліограф надає відповідь на одне запитання. Дивись за посиланням на сайті http://odnb.odessa.ua/mods/ua/askme/instruction

Наявність видань у фондах ОННБ:

1. Італійська їжа (історія, сучасність, рецепти)

Костюкович О.О. Їжа - італійське щастя / Олена Олександрівна Костюкович; Пер. на укр. В. Б. Чайковський; Худож.-оформ. Г. В. Кісель; Передм. Умберто Еко.– Харків : Фоліо, 2015.– 430,[1] с. : іл. – На укр. яз. (Шифр видання XIII> 64822)

Гигантская энциклопедия мировой кухни : самый большой сборник рецептов / Сост. Светлана Анатольевна Мирошниченко; Дизайн Владимир Юрьевич Лукаш.– Донецк : ПКФ "БАО", 2011.– 1504 с. : 8 л. ил. – На рус. яз. (Шифр видання XIII> 59416)

З іншими виданнями за Вашою темою можливо ознайомитись у Залі каталагів та картотек ОННБ та електронному каталозі на сайті ОННБ.

2. Історія поштової картки

Маркітан Л. П. Філокартія історична // Енциклопедія історії Україн : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 301. (Шифр видання V>20883)

Листівка // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980. -- Т. 4.- С. 492. (Шифр видання XV 28388)

Картка // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980. - Т. 4. - С. 111. (Шифр видання XV 28388)

Відкритка // Словник української мови : в 11 т. — К. : Наукова думка, 1970—1980. - Т. 1. - С. 598. (Шифр видання XV 28388)

Борисенко О., Вакуліч Д. Листівки: традиції та сучасний погляд // Друкарство.- 2006. - № 1. (Шифр видання XVIII 31235)

Файнштейн Э.Б. В мире открытки. - М., 1976. (Шифр видання XIV 15207)

Додаткову інформацію за темою Ви можете отримати у Довідково-інформаційного відділу.

3. Історія туризму

Мальцева Л. В. Історія туризму : навч.-метод. посіб. / Лілія Віталіївна Мальцева; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка".– Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011.– 88 с..– Бібліогр.: с. 81-82 . – На укр. яз. (Шифр видання XVII> 4200)

Єрмаченко В. Є. Історія туризму : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0504 "Туризм" денної форми навчання / Володимир Єгорович Єрмаченко, Юлія Юріївна Іващенко, Юлія Миколаївна Котельникова; Харків. нац. економ. ун-т.– Харків : ХНЕУ, 2007.– 96 с. – На укр. яз. (Шифр видання XVII> 3709)

Федорченко В. К. Історія туризму в Україні : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Володимир Кирилович Федорченко, Тетяна Анатоліївна Дьорова; Передм. В. А. Смолій; Ред. Л. Є. Канівець.– К. : Вища школа, 2002.– 195 с. : іл. – На укр. яз. (Шифр видання XVII> 3046)

Єрмаченко Володимир Єгорович. Історія туризму = History of Tourism : конспект лекцій для студ. підгот. 6.140103 "Туризм" ден. форми навч. / Володимир Єгорович Єрмаченко, Олена Сергіївна Преображенська, Харків. нац. економ. ун-т.– Харків : ХНЕУ, 2012.– 130 с. – Бібліогр.: с. 125-130 . – На англ. яз. (Шифр видання III> 87668)

Робоча програма навчальної дисципліни "Історія туризму" : для студ. напряму підготовки 0504 "Туризм" денної форми навчання / Харків. нац. економ. ун-т; Уклад. Володимир Єгорович Єрмаченко, Юлія Юріївна Іващенко, Юлія Миколаївна Котельникова.– Харків : ХНЕУ, 2007.– 35 с. – На укр. яз. (Шифр видання B 46856)

З виданнями за Вашою темою можливо ознайомитись у Залі каталогів та картотек ОННБ та електронному каталозі на сайті ОННБ.

4. Культурна спадщина світової архітектури

Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / Олена Скрипник, Зінаїда Священко, Василь Дмитренко, Юрій Приходько, Тетяна Клименко, Держ. іст.-архіт. заповідник "Стара Умань", Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Instytut Historii Akademii Jana Dlugosza w Czestochowie; За ред. Рафал Димчик, Ігор Кривошея, Норберт Моравець; Вступ. сл. Олександр Мельничук, Ігор Кривошея.– Умань : Жовтий О. О.; Познань; Ченстохова : [Б.в.], 2016.– 286 с. : іл.– (Українсько-польський науковий діалог в Умані; вип. 3).– Містить бібліографію . – На укр. яз. (Шифр видання V> 28651)

Всесвітня культурна і природна спадщина // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія, 1998. (Шифр видання III>50808)

Культурна спадщина в контексті "Зводу пам'яток історії та культури України" / НАН України. Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам'яток історії та культури, Центр досліджень історико-культурної спадщини України; Гол. редкол. В. А. Смолій; Редкол. Г. В. Боряк, М. Т. Пархоменко, О. П. Реєнт; Відп. ред. С. І. Кот.– Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2015.– 486 с.– Містить бібліографію . – На укр. яз. (Шифр видання V> 27884)

Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : Зб. офіційних документів / Упоряд. Віталій Іванович Фрич; Відп. ред. М. В. Гарник.– К. : Істина, 2002.– 336 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 58733)

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Конвенцію ратифіковано Указом Президії Верховної Ради N 6673-XI ( 6673-11 ) від 04.10.88)  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_089

Максимов В.В. Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2009. — Т. 5 : Кон — Кю. — С. 12. (Шифр видання V>20883)

Медведева М. О. Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — С.645. (Шифр видання III> 69503)

Міжнародна Хартія про консервацію і реставрацію пам’яток і визначних місць (Венеційська хартія 1964 р.) // Відлуння віків. — №2. — 2004. — С. 4-6 (Шифр видання XVIII 36946)

Ризька Хартія 2000 р. «Про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини»// Пам’ятки України. — 2001. — Ч.4. — С. 75,76. (Шифр видання XVIII 22111)

За додатковою інформацією за темами Ви також можете звернутись до Довідково-інформаційного відділу.  В рамках виконання Додаткових послуг бібліотеки ми виконуємо підбір літератури на різноманітну тематику - для курсових робіт, дипломів, робимо добірки літератури для дисертаційних робіт, монографій. Інформацію про Додаткові послуги бібліотеки дивись за посиланням http://odnb.odessa.ua/subscribe.php

Електронна пошта Довідково-інформаційного відділу onnb.div@gmail.com

Номер запроса: 3462018-09-07 22:43:59Пользователь: Мішин Михайло Михайлович

Текст запроса:

Добрий день! Шукаю інформацію про своїх предків Мішина Кузьму та Мішина Карпа. Вони були залізничниками. Можливо на них є накази у Вістнику ПЗЗД (Вестнике ЮЗЖД). Мішин Кузьма працював на ст. Одесса-Головна. Карп на ст. Глиняна, ст. Балта. Кузьма помер на станції Дачна. Його сім'я поселилася там (село Дачне, Біляївського р-ну, Одеської області). Робив запит у ЦДІАК. Відповіли, що “Вестник ЮЗЖД” був періодичним друкованим виданням, тому у фондах архіву не зберігається. Порадили звертатися до бібліотек. Дякую за допомогу!

Текст ответа:

Доброго дня, Михайло Михайлович!

У фондах нашої бібліотеки нажаль немає періодичного видання “Вестник ЮЗЖД”.

Ми пропонуємо Вам посилання, на сторінках якіх можливо знайти інформацію за Вашою темою:

http://ukrfamily.com.ua/index.php/tsgiak-ukrainy/fondy-uchrezhdenij-transporta-i-svyazi/fond-693-upravlenie-yugo-zapadnykh-zheleznykh-dorog/rabochie-i-sluzhashchie-yugo-zapadnykh-zheleznykh-dorog-l-p - Сайт о генеалогии (Сайт про генеалогію)

ЦГИАК Украины - Фонды учреждений транспорта и связи - Фонд 693 Управление Юго-Западных железных дорог - Рабочие и служащие Юго-Западных железных дорог (Л-П)

У виданні "Вісник Південно-Західної залізниці" друкувалися накази по особовому складу Південно-Західної залізниці (робочі в депо і майстерень, працівники рухомого складу, службовці складів і контор, вчителі в училищах і т.д.). про призначення, зняття, переміщення, преміювання, звільнення зі служби через хворобу, виключенню зі списків за смертю, звільнення для відбування військової повинності, збільшення вмісту, припинення видачі винагороди, призначенням нагород, квартирних грошей або квартир натурою і т.п. Відомості містять номер наказу і дату, прізвище та ім'я (іноді і по батькові), посаду і клас, місце роботи, розмір платні і т.п. У разі призначення нагород міститься інформація за що нагорода.

Робітники і службовці Південно-Західних залізниць, які згадують в наказах опублікованих в "Віснику Південно-Західна залізниця":

Прізвища на Л-П - Мишин Кузьма ст. Одесса-Главная; Мишин Карп ст. Глиняная, ст. Балта

http://mojrod.ucoz.ru/index/familii_na_mb_mja/0-1234 - Вісник Південно-Західної залізниці за 1909-1911гг.

"Вісник Південно-Західної залізниці" містить масу цінної різноманітної генеалогічної інформації необхідної для складання родоводу, для вивчення історії свого роду, для побудови генеалогічного древа. З цього видання можна дізнатися про переміщення по службі, зміну прізвища у зв'язку із заміжжям або з іншої причини, звільнення з роботи через хворобу, призову на військову службу, виключення зі списків через смерть і іншу цікаву інформацію.  

Прізвища на Мб-Мя - Мишин Кузьма ст. Одесса-Главная 10-11-92

http://ukrgenealogy.com.ua/viewtopic.php?f=220&t=1440&start=10 Український генеалогічний форум — пошук родоводу, походження українських прізвищ, ономастика

З повагою працівники служби ВДС

Номер запроса: 3452018-08-28 16:06:56Пользователь: Ольга

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: № 1 Понятійно-категоріальний апарат про кореляцію принципів кооперації та інтегрованого розвитку (у цьому параграфі подаємо: 1) весь спектр змістів терміну «кооперація» (економічний, суспільний, географічний). 2) зміст та сутність принципу інтегрованого розвитку (не правовий вимір. ЩИРО ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ.

Текст ответа:

Доброго дня, Ольга!
За Вашим питанням ми знайшли наступну літературу:

Економіка підприємств споживчої кооперації : індивід. навч.- дослід. завдання для самост. роботи студ. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Уклад. І. А. Маринич, І. О. Лазоренко; Відп. за вип. Н. Г. Міценко.– Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013.– 51 с. – Бібліогр.: с. 51-52 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91321)

Міценко Н. Г. Інтегровані системи підприємств і організацій споживчої кооперації: теоретичні засади та перспективи розвитку : монографія / Наталія Григорівна Міценко, Укоопспілка. Львів. комерц. акад.; Наук. ред. В. В. Апопій.– Львів : ЛКА, 2014.– 406,[7] с. – Бібліогр.: 344-385 . – На укр. яз.                              (Шифр видання III> 95516)

Міценко Н. Г. Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Наталія Григорівна Міценко, Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. комерц. акад..– Львів : [Б.в.], 2015.– 41 с. – На укр. яз. (Шифр видання A 212539)

Підприємства на ринку товарів і послуг: соціальний діалог і соціальна відповідальність : монографія / Ольга Ігорівна Іляш, Наталія Григорівна Міценко, Ігор Пилипович Міщук, Наталія Михайлівна Градюк, Ірина Сергіївна Мазярко, Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т; Під ред. Наталія Григорівна Міценко.– Львів : ЛТЕУ, 2016.– 247 с. – Бібліогр.: с. 218-233 . – На укр. яз.                           (Шифр видання III> 98903)

Ушкаренко Ю.В. Еволюція кооперативних принципів / Ю.В. Ушкаренко // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – № 1. – 2005. – С. 156-160. (Шифр видання XVIII 33579)

Ушкаренко Ю.В. Дотримання кооперативних принципів як одна з умов ефективного функціонування кооперативних підприємств / Ю.В. Ушкаренко, І.К. Шевцов // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць ХДАУ. [вип. 55]. – Херсон: Айлант, 2007. – С. 166-172. (Шифр видання XVIII 33133)

Ушкаренко Ю.В. Теорія кооперації в контексті радикальних економічних перетворень / Ю.В. Ушкаренко // Таврійський науковий вісник: зб. наук. праць ХДАУ. [вип. 66]. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 274-280.      (Шифр видання XVIII)

Номер запроса: 3442018-07-25 12:43:57Пользователь: Ольга Іваненко

Текст запроса:

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (тут – правові засади інтегрованого розвитку (особливо, Лейпцизька хартія) та практичні наслідки)

Текст ответа:

Доброго дня, Ольга!

За Вашим запитом ми знайшли наступну літературу у наших фондах:

Баймуратов М. О. Європейська хартія локальної демократії від "А" до "Я" : (наук.-практ. коментар Європ. хартії місцевого самоврядування) / Михайло Олександрович Баймуратов, Борис Якович Кофман, Сергій Анатолійович Панасюк, Верховна Рада України. Комітет з питань держ. буд-ва, регіон. політики та місцевого самоврядування, Ін-т законодавства Верховної Ради України.– Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017.– 273 с. Бібліогр. у підрядк. прим. – На укр. яз. (Шифр видання III> 100938)

Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 08 грудня 2017 р. : збірник тез доповідей / Асоц. міст України, Акад. праці, соц. відносин і туризму; Відп. ред. Віктор Віталійович Кравченко; Редкол. Михайло Олександрович Баймуратов, Олександр Васильович Батанов, Ярослав Володимирович Журавель.– Київ : Підприємство "ВІ ЕН ЕЙ", 2017.– 146 с. – Містить бібліографію . – На укр. яз. (Шифр видання III> 101110)
 

Козюра І. В. Місцеве самоврядування: канадський досвід для України : монографія / Ігор Валерійович Козюра.– Полтава : АСМІ, 2013.– 367 с. – Бібліогр.: с. 332-365 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 88907)

Софінська І. Д. Принцип субсидіарності у місцевому самоврядуванні України та країн Європейського Союзу : монографія / Ірина Дмитрівна Софінська.– Львів : Каменяр, 2014.– 187 с. : іл. – Бібліогр.: с. 171-185 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91546)

Примуш М.В. Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду : монографія / Микола Васильович Примуш, Юрій Олексійович Коваль, Донец. нац. ун-т.– Донецьк : Юго-Восток, 2014.– 219 с. – Бібліогр.: с. 191-219 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 91550)

Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна : монографія / Н. В. Камінська, Нац. акад. внутрішніх справ України, Київ. ун-т туризму, економіки і права.– К. : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2012.– 405 с. – Бібліогр.: с. 322-405 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 87514)

Власенко О. В. Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади : [монографія] / Олександр Володимирович Власенко, Петро Васильович Ворона, Микола Олександрович Пухтинський, Микола Іванович Лахижа, Віктор Андрійович Лопатинський; За заг. ред. Петро Васильович Ворона.– Полтава : ПолтНТУ, 2009.– 288 с. – На укр. яз. (Шифр видання III> 77258)

Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід / Олена Олегівна Бабінова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.– К. : Фенікс, 2011.– 270 с. – Бібліогр.: с. 248-269 . – На укр. яз. (Шифр видання III> 80125)

Матвієнко, А. С. Територіальний устрій як основа системи соціального забезпечення у Швеції / А. С. Матвієнко // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 57. – Київ : Юридична думка, 2012. – С. 506-511. (Шифр видання XVIII 34729)

Панасюк С. А. Захист територіальних кордонів місцевих співтовариств : реалії та перспективи імплементації принципу Європейської Хартії місцевого самоврядування в законодавство України / С. А. Панасюк // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 62. – Київ, Юридична думка, 2013. – С. 459-466. (Шифр видання XVIII 34729)