Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 362

Попередня < 1 2 3 4> НаступнаОстання

Номер запроса: 3802019-06-19 13:09:10Пользователь: Павел

Текст запроса:

Здравствуйте! Интересует наличие в фондах ОГНБ следующего издания: «Вестник Юго-Западных железных дорог». Еженедельный журнал; выходил в 1903—1917.

Текст ответа:

Добрый день, Павел!

В фондах нашей библиотеки нет интересующего Вас издания.

С уважением виртуальная справочная служба.

Номер запроса: 3792019-05-18 20:11:25Пользователь: Михайлова Наталія Василівна

Текст запроса:

"Записки Императорского общества сельского хозяйства южной России" за 1844 год, № 4. Объяснение рисунков. Черт.II. Вид дома Главного училища садоводства в Одессе

Текст ответа:

Добрый день, Наталия Василиевна!

Издание находиться в отделе редких изданий и рукописей ОННБ: 

Интересующий Вас чертеж II. Вид дома Главного училища садоводства в Одессе, смотри вкладку в конце номера за оглавлением;

Объяснение рисунков. Черт.II. Вид дома Главного училища садоводства в Одессе, смотри страницу 79.

Номер запроса: 3782019-05-10 11:38:37Пользователь: Лев Рудзський

Текст запроса:

Доброго дня! Чи є у фонді ОННБ видання "Записки Императорского общества сельского хозяйства южной России" за 1844 рік, № 4 Заздалегідь вдячний!

Текст ответа:

Доброго дня, Лев!

У фондах нашої бібліотеки є видання, що Вас зацікавило:

Записки Императорского общества сельского хозяйства России. - 1844. - № 4.

(Шифр видання XVIII 244)

Номер запроса: 3772019-05-05 21:47:40Пользователь: Алексей

Текст запроса:

Доброго дня, будьте добры, для магистерской работы "ДУНАЙ И ДУНАЙСКОЕ СУДОХОДСТВО В 19-НАЧАЛЕ 20 ВВ." (ИСТОРИЯ) необходима литература, помогите пожалуйста.

Текст ответа:

Добрый день, Алексей!

По Вашей теме мы нашли следующую литературу из фондов нашей библиотеки:

Дунайская энциклопедия : в 2 т. / Авт.-сост. Сергей Рафаилович Гриневецкий, Сергей Сергеевич Жильцов, Игорь Сергеевич Зонн; Под ред. П. С. Суворов; Предисл. И. Валкар.– М. : Международные отношения, 2009 . – На рус. яз. (Шифр издания IV> 3379)

Гончарук Т. Г. Дії російської влади щодо облаштування Сулінського гирла Дунаю у 1830-х – на початку 1850-х рр.: проекти та їхня реалізація / Т. Г. Гончарук // Записки історичного факультету. - 2013. - Вип. 23. - С. 232 - 247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2013_23_19 

Гончарук Т. Г. До історії пароплавства на Дунаї: «шханечні журнали» пароплава «Сулин» 1852 –1855 рр., як історичне джерело (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. – Одеса. - 2011. – Вип.6. – С. 128– 149. (Шифр издания XVIII 38204)

Гончарук Т. Г. Пропозиція створення порто-франко в Ізмаїлі в 1832 р. // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 12. – Одеса. - 2011. – С. 127 – 134. (Шифр издания XVIII 37559)

Гончарук Т.Г. Транзитна торгівля в Україні кінця XVIII-першої половини XIX ст. : автореф. дис ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Тарас Григорович Гончарук; НАН України. Ін-т історії України.– К. : [Б.в.], 2010.– 28 с. – На укр. яз. (Шифр издания A 158084)

Недялков Д. Дунайская комиссия и дунайское судоходство : К 150-летию Европейской Дунайской комиссии и 50-летию пребывания Дунайской Комиссии в г. Будапеште / Данаил Недялков, Яков Шпигельман, Виктор Воронцов, Экхардт Шульце-Раушенбах.– Будапешт : Дунайская Комиссия, 2004.– 112 с. – На рус. яз. (Шифр издания XIII> 53723)

Сапожников И.В. Материалы по исторической географии дельты Дуная (к 170-летию ликвидации Задунайской Сечи) / И. В. Сапожников; НАН Украины. Ин-т археологии, Буго-Днестровская экспедиция, Ильичевский городской отдел образования, Первая украинская гимназия.– Одесса : ОКФА, 1998.– 44 с. – На рус. яз. (Шифр издания V> 16951)

Циганенко Л. Роль бессарабського дворянства в розвитку промисловості та транспортної інфраструктури краю (ХІХ – початок ХХ ст.) / Лілія Циганенко // Волинські історичні записки. - 2008. - Том 1. - С. 34-42. (Шифр издания XVIII 38694)

Циганенко Л.Ф. Торгове судноплавство на Дунаї (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Лілія Федорівна Циганенко // Історія торгівлі, податків та мита : XI Міжнародна наукова конференція, 26-27 жовтня 2017 р., м. Дніпро : тези доповідей / НАН України. Ін-т історії України, Університет митної справи та фінансів, Регіон. навч. центр Всесвітньої митної орг.; Упоряд. та наук. ред. О. О. Дячок.– Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2017.– С. 70-72 (Шифр издания III> 101287)

Шляхов Олексій Борисович. Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну (90-ті рр. XIX ст. - 1914 р.) : Монографія / Олексій Борисович Шляхов.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2003.– 366 с. – На укр. яз. (Шифр издания V> 20090)

Шевченко А. М. Історичний регіональний досвід облаштування судноплавних шляхів по Дунаю // Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна . - Режим доступу: http://idgu.edu.ua/fei/conference/dokl/d57.html

Номер запроса: 3762019-05-05 11:07:50Пользователь: Тетяна Цуркану

Текст запроса:

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, літературу за темою "Особливості інтерпретації сонету в перекладацькій практиці Дмитра Павличка (на матеріала сонетів В. Шекспіра). Особливо цікавлять наступні джерела: Світло Шекспірового сонетарію // Дукля.-Пряшів, 1998.-№ 6.- С.73-77; Світло Шекспірового сонетарію // Зерна.- Львів-Цвікау-Париж, 1998.-№ 4-5.-С. 147-148; Слово Шекспіра в Україні // Античність - Сучасність.Збірник нацвукових праць.- Донецьк, 2001.-Вип. 1.- С.124-130; Просторове бачення художнього світу Шекспіра // Віктор Кирій. Під масками Шекспіра і Сервантеса.- Дрогобич, 2012.- С. 312-324. Чи є вони в наявності та чи є можилвість їхньої електронної доставки? Дякую за відповідь,з повагою, Тетяна

Текст ответа:

Доброго дня, Тетяна!

З Вашого списку джерел у фондах ОННБ є наступне видання:

Світло Шекспірового сонетарію // Зерна. – Львів – Цвікау – Париж, 1998. - № 4-5. – С. 147-148  (Шифр видання XVIII 32904)

Також за Вашою темою ми знайшли наступну літературу:

Бобух Н. М. Контрастиви в поетичних творах Дмитра Павличка // Лінгвистика: зб. наук. пр. / Луганс. нац. ун-т. – 2012. - № 2. – С. 166-170 (Шифр видання XVIII 36374)

Коломієць Л.В. Мовно-cтильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць.– Київ: Логос. – 2000. –С. 192-202 (Шифр видання XV> 11002)

Кузьменко В. Сонети Вільяма Шекспіра в перекладі Дмитра Павличка // Літературний процес: зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2016. - № 7. – С. 182-185 (Шифр видання XVIII 40139)

Ільницький М. М. Сонети Дмитра Павличка // Радянське літературознавство. – 1985. - № 2. – С. 7-18 (Шифр видання XVIII 12283)

Ільницький М. Синтез образу й аргументу: (Д. Павличко – літ. критик) // Українська мова і література в школі. – 1985. - № 2. – С. 27-34 (Шифр видання XVIII 13385)

Мороз О. Сонетарій Дмитра Павличка // Жовтень. – 1971. - № 11. – С. 136-139 (Шифр видання XVIII 13343)

Савчин Т. Біографічність сонетного жанру в творчості Д. Павличка // Наукові записки Тернопіл. держ. пед. ун-ту. Серія: Літературознавство. – 1999. – Вип. 5. – С. 199-206 (Шифр видання XVIII 32840)

Савчин Т. О. ”Вінок сонетів” Д. Павличка – вінок пам’яті М. Рильскому // Наука і сучасність: збірн. наук. пр. нац. пед. ун-ту ім. Драгоманова. – 2000. – Т. 22., Вип. 2. – Ч. 2. – С. 311-318 (Шифр видання XVIII 33285)

Савчин Т. О. “Білі сонети” Д. Павличка: новаторство форми // Наук. запис. Тернопіл. нац. пед. ун-ту. Серія: Літературознавство. – 2016. - № 44. – С. 159-166 (Шифр видання XVIII 32840)

Радько Г. Літературознавчий погляд на сонети Дмитра Павличка // Сучасний погляд на літературу. – 2004. – Вип. 9. – С. 164-182 (Шифр видання XVIII 33959)

Кузьменко В. Сонети Вільяма Шекспіра в перекладі Дмитра Павличка / В. Кузьменко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. - 2016. - № 7. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2016_7_37

Цибулько В. О. Сонети В. Шекспіра як проблема сучасного українського перекладознавства / В. О. Цибулько // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 4. - С. 421-431. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_4_69

З питання електронної доставки документів зверниться до Відділу міжбібліотечного абонемента. Контактна інформація E-mail: mba.edd@gmail.com

Більше інформації за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=155.

Дізнатись про послугу "Електронна доставка документів" за посиланням  

http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1335

Номер запроса: 3752019-05-02 15:19:08Пользователь: Аліна Ігорівна Манасова

Текст запроса:

Доброго дня! Для написання дипломної роботи потрібна наступна література: 1) Работа с детьми в гештальт-терапии. Ламперт Рут 2) Хломов Д.Н. Анализ рисунка в гештальттерапии. – В сб.: Гештальт-2002, с. 38-50. 3) Оклендер В. Окна в мир ребенка. М.: «Класс», 1997. 4) Захарян И.С. В поисках синего (Арттерапия с подростком в гештальт-подходе). – В сб.: Семейная психология и семейная терапия. М., 1997, №2, с. 32-43. 5) Фомина И.В. Техники работы с детьми. – В сб.: Гештальт-терапия и консультирование, выпуск №5, М.: МИГТиК, 2005, с. 70-82. 6) Кристиан Бютнер «Жить с агрессивными детьми» Moсква "Педагогика" 1991. 7) Ефимкина Р. «Детская психология». 8) Шпиц Р. «Психоанализ раннего детского возраста». 9) Фурманов И. «Детская агрессивность». 10) Петер Левин: Пробуждение тигра: исцеление травмы. М. "АСТ", 2007. 11) Теория поля в гештальт-терапии: Контакт и отношения 12) Руэлла Франк (в соавторстве с Фрэнсис Ла Барр) - «Первый год и всю оставшуюся жизнь: движение, развитие и психотерапевтическое изменение» (2010).

Текст ответа:

Доброго дня, Аліна Ігорівна!

За Вашим списком ми знайшли наступну літературу:

Бютнер Кристиан. Жить с агрессивными детьми : [Пер. с нем.] / Кристиан Бютнер. - М. : Педагогика, 1991. - 141 c. (Шифр видання II> 15699)

Фурманов Игорь Александрович. Психология депривированного ребенка : Пособие для психологов и педагогов / Игорь Александрович Фурманов, Наталья Викторовна Фурманова.– М. : ГИЦ "ВЛАДОС", 2004.– 319 с.– (Библиотека психолога). – На рус. яз. (Шифр видання II> 24665)

Фурманов Игорь Александрович. Психология детей с нарушениями поведения : Пособие для психологов и педагогов / Игорь Александрович Фурманов.– М. : ГИЦ "ВЛАДОС", 2004.– 351 с.– (Библиотека психолога). – На рус. яз. (Шифр видання II> 24662)

Шоттенлоэр Гертруда. Рисунок и образ в гештальттерапии : пер. с нем. / Гертруда Шоттенлоэр; Отв. за вып. Д. Хломов.– СПб. : Изд-во Пирожкова, 2001.– 224 с. : ил.– (Новый Импульс). – На рус. яз. (Шифр видання II> 20162)

Пропонуємо ознайомитись з наступною літературою:

Гештальттерапия: Теория и практика / пер. с англ. И. Булыгиной, В. Вихоровой, С. Лихзацкой, М. Папуша, Н. Чугарова; Худ. В. Щербаков. М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО- Пресс, 2000. - 320 с. - (Психологическая коллекция) (Шифр видання II> 19607)

Келер В. Гештальт-психология / В. Келер, К. Коффка; Предисл., коммент. Е. И. Гарбер; Худож. Ю. Д. Федичкин.– М. : АСТ, 1999.– 704 с.– ("Классики зарубежной психологии")
Содерж.: Исследование интеллекта человекоподобных обезьян / В. Келер. Основы психологического развития / К. Коффка . – На рус. яз. (Шифр видання II> 19971)

Лебедева Наталья Марковна. Путешествие в Гештальт. Теория и практика : [Учебник] / Наталья Марковна Лебедева, Елена Александровна Иванова.– СПб. : Речь, 2004.– 560 с.– (Современный учебник). – На рус. яз. (Шифр видання II> 23529)

Наранхо Клаудио. Гештальт-терапия: отношение и практика атеоритического эмпиризма / под общ. Ред. В. Зеленского; пер. с англ.А.А. Рунихина. - Воронеж: НПО «Модэк», 1995. - 304 с. (Шифр видання II> 17444)

Перлз Фредерик. Теория гештальт-терапия : пер. с англ. / Фредерик Перлз, Пол Гудмен; Пер. Влад Кислюк, Александр Корнев.– М. : Ин-т общегуманитарных исследований, 2004.– 384 с.– (Концепции психотерапии). – На рус. яз. (Шифр видання II> 24781)

Польстер Ирвин. Интегрированная гештальт-терапия : Контуры теории и практики : пер. с англ. / Ирвин Польстер, Мириам Польстер; Пер. А. Я. Логвинская.– М. : Независимая фирма "Класс", 2004.– 272 с.– (Библиотека психологии и психотерапии). – На рус. яз. (Шифр видання IX> 17460)

 

Номер запроса: 3742019-04-25 14:09:59Пользователь: бібліотекар

Текст запроса:

Будь ласка підберіть мені літературу по цій темі &quot; Майбутнє сучасної бібліотеки: медіатека, бібліотечно- інформаційний центр, центр психологічного розвантаження. С повагою Жанна.

Текст ответа:

Доброго дня, Жанна!

За вашою темою ми знайшли наступну літературу у фондах ОННБ:

Бабуров В. Раздвигая границы Медиатека-шаг в новое информационное пространство / В.Бабуров // Библиотечное дело. – 2007. – №. 1. – С. 34-35. (Шифр видання XVIII 35727)

Блан-Монмейер М. Публичная информационная библиотека (Национальный центр культуры и искусств им. Ж. Помпиду в Париже) // Библиотековедение. – 2004. – № 6. – С. 52–55. (Шифр видання XVIII 19347)

Володин Б. Медиатека и утопия: французская модель библиотечной информатизации // Библиотечное дело. – 2003. - №5 – с. 39-41. (Шифр видання XVIII 35727)

Воскобойнікова-Гузєва О. Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі // Бібліотечний вісник. – 2008. - №6. (Шифр видання XVIII 30690)

Воскобойнікова-Гузєва О. Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечна планета. – 2008. – № 3. – С. 27-29. (Шифр видання XVIII 30690)

Кислюк Л. В. Опанування мультимедійних технологій у бібліотеках України / Л.В. Кислюк // Вісник Харківської державної академії культури. – 2012. – №. 37. – С. 136-143. (Шифр видання XVIII 33703)

Коваль Т.М. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування // Бібліотека. Наука. Комунікація / НБУВ. – Київ, 2016. – С. 43-46. (Шифр видання XVI>10231)

Мироненко В. П. Медіатека – "сучасна бібліотека". Приклади закордонних бібліотечно-інформаційних центрів [Електронний ресурс] / В. П. Мироненко, Ю. В. Левченко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. – 2009. – № 9. – С. 49-58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_9_9 . – Назва з екрану. (Шифр видання XVIII 35407)

Медіатека у світових та українських реаліях. [Електронний ресурс] . — Режим доступу : http://opu.ua/upload/files/hsf/dsia/12.pdf . – Назва з екрану.

Цяпало Л. Перша Львівська Медіатека як інноваційний бібліотечний простір / Л. Цяпало, Н. Білута, Д. Данильченко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 1. – С. 21-22 (Шифр видання XVIII 33197)

Януш О. Медіатека – простір для навчання й обміну думками [Електронний ресурс] / О. Януш // Студвей. – Електрон. дані. – 2015 – 2017. — Режим доступу :http://studway.com.ua/mediateka/ . – Назва з екрану.

Номер запроса: 3732019-04-04 14:05:28Пользователь: Анастасія

Текст запроса:

Доброго дня, допоможіть, будь ласка, з літературою по темі "Політичні трансформації країн регіону Західні Балкани", цікавить нова література та статті - 2017-2019 роки. Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, Анастасія!

За Вашою темою ми знайшли наступні статті:

Герасимчук В. Г. Країни Балканського Регіону в структурі зовнішньої торгівлі України // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2017. - Вип. №14 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108747/103693

Козловська Ю. І. Політика США щодо регіону Західні Балкани в постбіполярний період / Юлія Ігорівна Козловська, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– Київ : [Б.в.], 2018.– 20 с. – На укр. яз. (Автореферат)

Майстренко Ю. І. Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особливості політичних трансформацій / Юлія Іванівна Майстренко, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича.– Чернівці : [Б.в.], 2016.– 19 с. – На укр. яз. (Автореферат)

Майстренко Ю. І. Політичні трансформації країн РЗБ на початку ХХІ століття: зовнішні чинники // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. - 2017. - Том 22. - Випуск 2 (29). - С. 92-99. (Шифр видання XVIII 32130)

Моргацький В., Дністрянський М. Геостратегічні інтереси України в регіоні Західні Балкани у контексті нових геополітичних реалій // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія. - 2018. - №1. - С.51- 64. (Шифр видання XVIII 33387)

Хмельова І.Є. Міжнародне – правове визнання Республіки Косово // Молодий вчений – 2017. – № 7. – С. 406 – 409 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_7_92

Номер запроса: 3722019-03-26 14:15:32Пользователь: Губер Оксана Алексеевна

Текст запроса:

Добрый день! Надеюсь на вашу помощь в таком вопросе: мне для работы необходимо уточнить название специальности ВАК в автореферате Каплун Е.А. РГБ дает следующее описание: Каплун, Елена Анатольевна. Изучение проницаемости мембран яйцеклеток и эмбрионов мыши на ранних стадиях развития для молекул воды и криопротекторов в области температур +37 о-О О С : автореферат дис. ... кандидата биологических наук : 03.00.02 / АН УССР. Ин-т проблем криобиологии и криомедицины. - Харьков, 1988. - 18 с. Биофизика Судя по всему, специальность - биофизика, но Каплун Е.А. утверждает, что она защищалась по специальности "Криобиология". Если у вас в библиотеке есть ее автореферат, подскажите, пожалуйста, точное название ее специальности ВАК, указанное в автореферате. Спасибо!

Текст ответа:

Добрый день, Оксана Алексеевна!

В фондах нашей библиотеки есть автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук:

Каплун Елена Анатольевна. Изучение проницаемости мембран яйцеклеток и эмбрионов мыши на ранних стадиях развития для молекул воды и криопротекторов в области температур +37 о-О О С : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.22 / АН УССР. Ин-т проблем криобиологии и криомедицины. - Харьков, 1988. - 18 с.   (Шифр издания А 34223)

Специальность указанная в автореферате 03.00.22  - криобиология. (03.00.02 указано с ошибкой) 

Номер запроса: 3712019-03-19 09:36:48Пользователь: Николай

Текст запроса:

Добрый день. Вас беспокоит сотрудник НИИ сельского хозяйства. Я разыскиваю свою статью, написанную в 2009 году по результатам конференции проходившей в Одессе Не могу ее разыскать. Может у Вас в библиотеке она есть. Вот ее название Тихоненков, Э.П. К методике экологического мониторинга геологической среды Черного и Азовского морей / Э.П. Тихоненков, Е.Г. Тихоненкова, Н.М. Иванютин// Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного, природно- техногенного и техногенного происхождения» Одесса. – 2009. Спасибо за любую помощь С Уважением, Николай Иванютин

Текст ответа:

Добрый день, Николай!

В фондах нашей библиотеки отсутствуют статья из сборника:

Тихоненков, Э.П. К методике экологического мониторинга геологической среды Черного и Азовского морей / Э.П. Тихоненков, Е.Г. Тихоненкова, Н.М. Иванютин // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного, природно-техногенного и техногенного происхождения» Одесса. – 2009.

С уважением, Виртуальная справочная служба