← Історія (за серпень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Драгоманівські історичні студії : зб. наук. пр. молод. істориків / Засновник Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; відп. ред. О. В. Потильчак. – Київ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2021. – Вип. 6 (10). – 215 с.

Анотація

До збірника ввійшли наукові праці, що склали основу доповідей і повідомлень, виголошених та обговорених під час роботи Десятих драгоманівських читань молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий та освітній дискурс» організованих та проведених кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова 19 березня 2021 р. У статтях студентів, аспірантів, молодих викладачів і науковців висвітлюються як порівняно вивчені так і малодосліджені проблеми вітчизняної й світової історії, порушуються актуальні й контраверсійні питання, що стали предметом наукової та суспільної дискусії в Україні. Матеріали збірника мають на меті популяризацію наукових історичних досліджень, розширення їх джерельної бази, проблематики, поглиблення аналізу історичних явищ і процесів, олюднення історії.