← ЗНО, навчальна література (за вересень 2022 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Ястремська Т. Моделювання українського діалектного простору: концепти верх/низ : [монографія] / Тетяна Ястремська ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; відп. ред. Павло Гриценко. – Львів : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2021. – 802 с. : табл. – (Діалектологічна скриня).

Анотація

У монографії запропоновано авторську концепцію лексико-семантичного моделювання українського діалектного континууму від абстрактної моделі до реальної репрезентації. На підставі моделювання семантики та словотвору діалектних явищ реконструйовано фрагмент діалектної картини світу – її вертикальну вісь, пов’язану з поняттями опозиції верх / низ, кожне з яких кваліфіковано як концепт. Застосовано системний підхід до аналізу діалектних явищ, який спроєктований, з одного боку, на окреслення моделей творення слів, об’єднаних формально й семантично, а з іншого – на вияв моделей структурних та семантичних трансформацій.