ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «КРАЄЗНАВСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ ТА СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ: ДО 100-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ КОМІСІЇ КРАЄЗНАВСТВА ПРИ ВУАН» 24-25 жовтня 2023 року (м. Одеса, вул. Пастера, 13)

Міністерство культури та інформаційної політики України
Одеська національна наукова бібліотека
Одеська обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Факультет історії та філософії
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Геолого-географічний факультет
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті
ВГО «Бібліополіс»
ГО «Одеське етнологічне товариство»

00.jpg 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«КРАЄЗНАВСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ
В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ ТА СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ:
ДО 100-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ КОМІСІЇ КРАЄЗНАВСТВА ПРИ ВУАН»
 24-25 жовтня 2023 року (м. Одеса, вул. Пастера, 13)

ПРОГРАМА

24–25 жовтня 2023 року під егідою Міністерства культури та інформаційної політики України Одеська національна наукова бібліотека у співпраці з Одеською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України, факультетом історії та філософії ОНУ імені І. І. Мечникова, геолого-географічним факультетом ОНУ імені І.І. Мечникова, Південним міжрегіональним відділом Українського інституту національної пам’яті, ВГО «Бібліополіс» та ГО «Одеське етнологічне товариство» проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Краєзнавство Півдня України в історичному вимірі та сучасному дискурсі: до 100-річчя заснування Одеської комісії краєзнавства при ВУАН».

Заснована століття тому як філія ВУАН на базі Інституту народної освіти Одеська краєзнавча комісія стала найголовнішим центром краєзнавства на Півдні України, й українознавства зокрема. Об’єднавши дослідників історії, культури і природи, комісія зробила вагомий внесок у вивчення українського південного регіону та збереження його культурної спадщини. Діяльність Одеської краєзнавчої комісії припала на часи радикальних змін світогляду суспільства на тлі українського відродження, що стало поштовхом для широкої краєзнавчої роботи, координаційним центром якої вона виступила.

І нині в українській історії залишилось чимало недосліджених подій, явищ і перекручених фактів. Російська військова агресія стала потужним імпульсом до змін та своєрідним каталізатором зростання інтересу суспільства до національної історичної пам’яті. Краєзнавство як міцна підвалина історичної науки покликане наповнювати джерельну базу фактами, подіями та явищами, які відбувалися в конкретних регіонах, уможливити об’єктивне висвітлення невідомих, маловідомих та раніше сфальсифікованих сторінок нашої історії. Особливого значення в сучасних умовах набуває не тільки процес відродження і збереження національної історії та культури, а й подолання наслідків російської імперської та радянської тоталітарної політики в Україні.

Повномасштабне військове вторгнення рф в Україну також завдає великої шкоди довкіллю. Внаслідок воєнних дій відбувається руйнація наземних і морських екосистем, постійні обстріли промислових об’єктів, транспортної і критичної інфраструктури, знищення мереж водопостачання, каналізації та об’єктів поводження з відходами провокують широкомасштабну та серйозну шкоду з довгостроковими наслідками для довкілля та для здоров’я людей. Усе це доведеться відновлювати після перемоги.

Важливу роль у цих процесах відіграє бібліотечне краєзнавство, метою якого є сприяння якомога повнішому використанню документно-інформаційних ресурсів бібліотек у всебічному науковому дослідженні краю та використання їх результатів у науковій, культурно-просвітницькій і виховній діяльності закладів науки, освіти і культури.

Метою науково-практичної конференції є консолідація спільноти науковців, викладачів, бібліотекарів, дослідників Півдня України у розв'язанні актуальних теоретико-методологічних питань краєзнавства, бібліотечного краєзнавства, сприяння обміну науковими знаннями й презентації результатів краєзнавчих досліджень та стимулювання подальшої наукової, культурно-просвітницької, виховної діяльності у сфері відновлення та збереження національної пам’яті українського народу.

До участі у конференції запрошуються науковці, фахівці бібліотек, архівів, музеїв, наукових установ, краєзнавці, освітяни, культурологи, представники громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

У рамках конференції планується обговорити такі питання:

 • краєзнавство як комплексне дослідження та складова популяризації історії краю;
 • регіональна історія: історіографічні та джерелознавчі проблеми краєзнавчих досліджень;
 • бібліотечне краєзнавство: інноваційні технології, інформаційно-бібліографічне забезпечення краєзнавчих досліджень, популяризація краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг бібліотек;
 • історико-краєзнавча спільнота: сучасний стан і перспективи розвитку;
 • національна культурна спадщина Півдня України: проблеми вивчення та збереження в умовах військової агресії (включення до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО);
 • заклади освіти і культури в розвитку краєзнавства як невід’ємної складової системи національної освіти;
 • історичні та етнокультурні аспекти Півдня України в контексті світової історії;
 • краєзнавчі дослідження як основа туристичного розвитку Півдня України;
 • рекреаційний та туристичний потенціал Півдня України у післявоєнному відновленні країни;
 • вплив на екологію південного регіону України військової аргресії рф;
 • екологічна безпека та охорона навколишнього середовища в умовах військової агресії рф;
 • фізична, економічна та соціальна географія як складова краєзнавчих досліджень;
 • проблемні питання досліджень геології та геохімії моря в умовах воєнних дій.

 

Конференція відбудеться на базі Одеської національної наукової бібліотеки у змішаному форматі (онлайн/наживо). 

Участь у конференції безоплатна, за попередньою реєстрацією. Заявки приймаються до 11 жовтня 2023 року. Усі зареєстровані доповідачі після завершення заходу отримають електронний сертифікат.

Передбачається публікація електронного збірника матеріалів конференції. Тези доповідей приймаються до 11 жовтня 2023 року, з поміткою: конференція «Краєзнавство Півдня України в історичному вимірі та сучасному дискурсі» на електронну пошту: onnbodesyca@gmail.com

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • до публікації приймаються рукописи українською мовою;
 • набір тексту виконується у текстовому редакторі MS Word;
 • обсяг тез доповіді – 2-4 сторінки формату А4;
 • шрифт – Times New Roman;
 • кегль – 14;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • абзац – 1,25 см;
 • поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм;
 • вирівнювання – по ширині;
 • сторінки не нумеруються;
 • рисунки, таблиці або графіки необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці;
 • у тексті посилання на використані джерела зазначається у квадратних дужках: спершу номер цитованого джерела у списку літератури, потім – сторінка, наприклад: [1, с. 25]. Список використаної літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 та наводиться в кінці тексту за алфавітом мовою оригіналу;
 • на початку сторінки тез доповіді необхідно вказати індекс УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний); далі – ПІБ учасника конференції, вчений ступінь та посада, місце роботи (повна назва); місто; назва доповіді (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру сторінки).

Тези доповідей, які не відповідають тематиці конференції та вимогам оформлення, до розгляду не приймаються. Роботи, які надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду.

Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів. Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори.

У разі відхилення надісланих матеріалів, автору буде про це повідомлено оргкомітетом конференції електронною поштою впродовж 10 робочих днів із дня реєстрації. Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

Контакти оргкомітету:

Відділ краєзнавства «Одесика» Одеської національної наукової бібліотеки
65023, м. Одеса, вул. Пастера, 13,
+380487231185, onnbodesyca@gmail.com

Ліна Арюпіна,

заступник генерального директора ОННБ з наукової роботи та інформатизації, заступник голови Оргкомітету конференції

 

+380666344221

Євгенія Бережок,

завідувач відділу краєзнавства «Одесика», відповідальний секретар конференції

 

+380953164861

Наталія Петрова,

канд. іст. наук, доцент, заступник декана факультету історії та філософії  з наукової роботи ОНУ імені І.І. Мечникова

+380677605491

Читати також:

Форум краєзнавців розпочав роботу в ОННБ

Всеукраїнська науково-практична конференція «КРАЄЗНАВСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ ТА СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ: ДО 100-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ КОМІСІЇ КРАЄЗНАВСТВА ПРИ ВУАН»

Створено: 11.09.2023
Оновлено: 31.10.2023
Переглядів: 4967
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.