Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 533

 1 2 3> НаступнаОстання

Номер запроса: 5752021-09-22 15:02:08Пользователь: Лариса Борисівна

Текст запроса:

Доброго дня! Розшукуємо газету "Родное слово" (Одесса), за 1920 г., номер 3 от 29(16) янв. , стр. 2; , номер 4 от 30(17) янв. , стр. 2;, номер 5 от 31(18) янв. , стр. 2. (Можливо "Рідне слово"). Можете дати відповідь: чи виходила така газета в Одесі чи Одеській області?

Текст ответа:

Доброго дня, Ларисо!

Нажаль у фондах нашої бібліотеки немає газети "Родное слово" (Одесса). 

Віртуальна довідкова служба

Номер запроса: 5742021-09-07 18:49:24Пользователь: Галабурда Інна

Текст запроса:

Доброго вечора! Підкажіть,будь-ласка,матеріали,інформацію на тему "Роль і можливості сучасних бібліотек у допомозі у вивченні англійської мови серед населення України".Заздалегідь дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, Інна!

За пропонуємо ознайомитись з наступною літературою:

Миськевич  Т. Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України / Т. Миськевич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 46. - С. 358-367. (Шифр видання XVIII 33519)

Пелагеша Н. Є. Мовна політика як інструмент розвитку комунікативного простору Європейського Союзу / Н. Є. Пелагеша // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 3 (16). –  С. 28–39. (Шифр видання XVIII 37882)

Лискова К. А. "Вікно в Америку" - простір можливостей: проєкт співпраці Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна і Посольства США в Україні / Катерина Андріївна Лискова // Бібліотечний вісник.– 2020.– № 3 (257).– С. 48-49.  (Шифр видання XVIII 30690)

Вилегжаніна Т. І. Публічна бібліотека як "третє місце" в громадському просторі / Тамара Ізмайлівна Вилегжаніна // Бібліотечна планета.– 2018.– № 2 (80).– С. 4-6. (Шифр видання XVIII 33197)

Адаменко М. Організація в бібліотеці центру освіти для дорослих: від ідеї до історій успіху / Марина Адаменко // Бібліотечна планета.– 2018.– № 4 (82).– С. 15-18. (Шифр видання XVIII 33197)

Липак Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад / Галина Липак // Бібліотечний вісник.– 2018.– № 5 (247).– С. 8-14. (Шифр видання XVIII 30690)

Чайківська Н. А. Роль бібліотек у згуртуванні громади / Надія Андріївна Чайківська // Бібліотека у форматі Д°.– 2019.– № 1.– С. 25-29. (Шифр видання XVIII 41519)

Також Ви можете отримати інформацію про навчання англійській мові в центрі “Вікно в Америку” Одеської національної наукової бібліотеки  за посиланням http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=66 
 

Номер запроса: 5732021-08-17 13:25:15Пользователь: Короткий Олексій Вікторович,

Текст запроса:

Доброго дня, чи можу я дізнатись, яка література з бібліотеки може стосуватися теми "Пенітенціарні заклади Херсонської губернії (1803- 1853 рр.)"? Дякую.

Текст ответа:

Доброго дня, шановний Олексію Вікторовичу!

Пропонуємо Вам наступну літературу з фондів Одеської національної наукової бібліотеки :

Григор'єв О. М. Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці XVIII - на початку XX століття: історико-правове дослідження (на прикладі українських губерній) : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Олександр Миколайович Григор'єв; Київ. нац. ун-т внутріш. справ. – К. : [б.в.], 2007. – 21 с. (Шифр видання A 145806)

Гузенко Ю. Становлення і діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії). – Миколаїв : Іліон, 2006. – 240 с. (Шифр видання V>20650)

Левченко Л. Миколаївський піклувальний про тюрми комітет як орган управління тюремним господарством та опіки над в’язнями // Вісник пенітенціарної асоціації  України. –  2019 . –   № 3(9) . – С.44. (Шифр видання XVIII 41299)

Неалов О.П. Виправні заклади для неповнолітніх злочинців як важливий інструмент здійснення тюремної реформи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Харківського виправного притулку) // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 29-37. XVIII 35817

Неалов О.П. Етимологічно-правова характеристика поняття “патронат” у російській пенітенціарній науці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. №4. – С. 151-156. (Шифр видання XVIII 32938)

Неалов О. П. Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах українських губерній) : Автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Олександр Павлович Неалов; МВС України. Нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : [б.в.], 2003. – 20 с. (Шифр видання А 134720)

Пальченкова В. М. Витоки та еволюція громадського контролю за пенітенціарною системою України (IX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2014. -  40 с. (Шифр видання А 203825)

Пальченкова В. М. Ідея та практика тюремного патронажу в Російській імперії // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. – № 1. – С. 29–33. (Шифр видання XVIII 38777)

Пальченкова В. М. Трансформація громадського контролю за виконанням покарань: історико-правовий аналіз. - Запоріжжя : Акцент, 2013. - 523 с. (Шифр видання III>89580)

Пальченкова В. М. Трансформація правової регламентації діяльності Товариства піклувального про тюрми (1819–1919 рр.) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 73–82.  (Шифр видання XVIII 34447)

Пташинський О. Б. Пенітенціарна система України : Монографія / Олександр Борисович Пташинський; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Відп. ред. В. О. Антонов. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 204 с. (Шифр видання III> 64100)

Прусс В. М. Пенітенціарна система України : Монографія / Володимир Митрофанович Прусс, Дмитро Вікторович Ягунов. – Одеса : Фенікс, 2006. – 252 с. (Шифр видання III> 70335)

Россіхін В. В. Пенітенціарна система Російської імперії в XIX-на початку XX ст.(на матеріалах українських губерній) : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Василь Васильович Россіхін; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого.– Харків : [б.в.], 2005.– 20 с. (Шифр видання A 148189)

Щукин В. Общественная благотворительность и попечительство в пенитенциарных учреждениях Российской империи // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». - 2012. - Т. 11. - С. 456–463. (Шифр видання XVIII 36972)

Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України : історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування : монографія / Дмитро Вікторович Ягунов, Держ. пенітенціарна служба України. – 4-те вид, перероб. та доп. – Одеса : Фенікс, 2011. – 445 с. (Шифр видання III> 89892)

Номер запроса: 5722021-08-09 12:03:13Пользователь: Александр

Текст запроса:

Здравствуйте. Есть ли в фондах ОННБ выпуски "Артиллерийского журнала" 1) любого года выпуска; 2) за 1943 год? Издавался Воениздатом (в 1943 г. — Воениздат НКО СССР).

Текст ответа:

Добрый день, Александр!

Смотрите информацию по Вашему запросу в Архиве виртуальной справочной службы под № 571

Номер запроса: 5712021-08-08 14:29:58Пользователь: Александр

Текст запроса:

Здравствуйте. Есть ли в фондах ОННБ выпуски "Артиллерийского журнала" 1) любого года выпуска, 2) за 1943 год? Издавался Воениздатом (в 1943 г. — Воениздат НКО СССР).

Текст ответа:

Добрый день, Александр!

В фонде нашей библиотеки есть интересующее Вас издание :

Артиллерийский журнал в наличии в библиотеке с 1849-1959 год. Шифр издания XVIII 10420. За 1943 год в наличии № 5-121.

С 1932 по 1959 года имеет название "Артиллерийский журнал".

С 1927 по 1931 год имеет название "Артиллерийский сборник : приложение к журналу Вестник". Шифр издания XVIII 6111.

Номер запроса: 5702021-08-06 21:51:06Пользователь: Гоцуляк Станіслав Вікторович, НСЖУ

Текст запроса:

Прошу повідомити, чи зберігаються в фондах бібліотеки примірники газети "Колгоспник Кривоозерщини", яка видавалась у 1931-1958 рр. Якщо зберігаються - які номери за які роки є в наявності? Дякую!

Текст ответа:

Доброго дня, шановний Станіславе Вікторовичу!

У фондах нашої книгозбірні є в наявності газета, що Вас зацікавила:

 В наявності за роки : 1946-1953, № 1-12. (Шифр видання XVIII13539)

Номер запроса: 5692021-07-14 16:21:54Пользователь: Анатолій

Текст запроса:

Цікавить журнал Електроніка (Электроника, издательства Мир рос.) з 1970-х років.

Текст ответа:

Доброго дня, Анатолій!

У фонді бібліотеки є журнал "Электроника". В наявності з 1962 року, шифр видання XVIII 16668.

Номер запроса: 5682021-07-09 10:45:06Пользователь: Борноволоков Олег - преподаватель

Текст запроса:

Имеется ли в библиотеке газета "Черноморская коммуна" за 1928-1929 год? Если да, возможно ли поработать с подшивкой на месте?

Текст ответа:

Добрый день Олег!

Для работы с газетами этого периода, Вам необходимо написать заявку в дирекцию с указанием темы исследования.

В фондах нашей библиотеки есть интересующее Вас издание:

В 1928 году газета имела название “Известия”. Шифр издания XVIII 2476.

С 1929 года газета "Черноморская коммуна". Шифр издания XVIII 7543.

Номер запроса: 5672021-07-03 12:57:14Пользователь: Филип Александров

Текст запроса:

Здравствуйте, Обращаюсь к вам по просьбе и по поручению известной болгарской певицы, народной артистки Болгарии Лили Ивановой. В 1960-1980-х годах она регулярно гастролировала в СССР, несколько раз была в Одессе (у нее были концерты в 1972, октябре 1974, июне 1979, августе 1984, но могли быть и еще даты). Сейчас готовится новый сайт, посвященный ее творчеству, и для него ведутся поиски материалов местной прессы о концертах Лили в городах СССР. Возможно ли проверить по карточным каталогам, какие материалы были опубликованы в советской или российской прессе, имеющейся в ваших архивах? Буду благодарен за любую помощь. С уважением, Филип

Текст ответа:

Добрый день, Филип!

По вашей теме в фондах нашей библиотеки мы нашли следующую информацию :

1. Паниев Н. Поет Лили Иванова // Известия. - 1973. - 29 дек. (Шифр издания XVIII 2936)

2. Лили Иванова : «Я живу для песни» : [ интервью вел А. Галяс] // Эстрада, эстрада, эстрада моя.../ А.Галяс. - О., 2015. - С. 31-32 (Шифр издания XIV>18077)

3. Ярко, талантливо : [Лили Иванова впервые приехала в Одессу. Выступала в зале Одес. филармонии] // Знамя коммунизма. – 1972. – 13 мая. – С. [4]. – (Наши гости) (Шифр издания XVIII 12350)

4. Поет Лили Иванова : [о гастролях заслуженной артистки НРБ Лили Ивановой, которые проходили в Одес. филармонии] // Знамя коммунизма. – 1974. – 4 окт. – С. [4] : фот. – (Наши гости) (Шифр издания XVIII 12350)

5. Песни Лили Ивановой : [интервью с заслуженной артисткой Народной Республики Болгарии Лили Ивановой] // Вечерняя Одесса. – 1979. – 12 мая. – С. [4]. – (В субботу вечером) (Шифр издания XVIII 24292)

6. «Я живу для песни» : наш корреспондент беседует с заслуженной артисткой Народной Республики Болгарии Лили Ивановой / беседу вел А. Галяс // Вечерняя Одесса. – 1980. – 18 апр. – С. [4] : портр., ил. (Шифр издания XVIII 24292)

7. Станов З. Успіх болгарської співачки : [про концерти естрадної співачки, заслуженої артистки Болгарської Народної Республіки Лілі Іванової, які протягом тижня проходили в залі Палацу спорту. Культурна програма була присвячена Олімпіаді – 80] // Чорноморська комуна. – 1980. – 27 квіт. – С. [4]. – (Вісті) (Шифр издания XVIII 7543)

8. Грабовський О. Двадцять літ з піснею : [розмова кореспондента з відомою естрадною співачкою, народною артисткою НРБ Лілі Івановою. Гастролі з великим успіхом пройшли в Одесі] // Чорноморська комуна. – 1982. – 2 квіт. – С. [4]. – (Наші гості) (Шифр издания XVIII 7543)

Информация подготовлена по материалам отдела "Искусств" и отдела краеведения "Одессика" ОННБ.

С уважением, виртуально-справочная служба

Номер запроса: 5662021-06-10 07:52:45Пользователь: Вадим

Текст запроса:

Здравствуйте. Есть ли в фондах библиотеки книги, посвященные одесскому периоду жизни Нобелевского лауреата Ильи Ильича Мечникова?

Текст ответа:

Добрый день, Вадим!

Предлагаем Вашему вниманию публикации наших сотрудников на сайте Одесской национальной научной библиотеки о И.И. Мечникове, где также есть список литературы из фондов нашей библиотеки.

Ознакомиться с публикациями можно по ссылкам:

Нобелевській лауреат Ілля Мечников – гордість Одеси https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=2804

До 175-річчя від дня народження Іллі Ілліча Мечникова : з колекції видань ОННБ (Список PDF)

https://odnb.odessa.ua/img/novini_2020/2804/bibliografiya-mechnikova-2.pdf

До 170-річчя Іллі Мечникова https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1168