← Право (за січень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. пр. / Засновник Терноп. нац. економ. ун-т, Юрид. ф-т ;гол. ред. Б. В. Кіндюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – Вип. 2 (22). – 181 с.

Анотація

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, історії політичних і правових вчень та філософії права, конституційного, адміністративне права і процесу, фінансового та інформаційного права, міжнародного права, цивільного права і процесу, сімейного права, міжнародного приватного права, господарського та  господарського-процесуального права, кримінального права та кримінології,  кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, судоустрою,  прокуратури та адвокатури.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів.