← Педагогіка (за липень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки = Вестник Глуховского национального педагогического университета имени А. Довженко. Сер. Педагогические науки = Bulletin of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. : зб. наук. пр. / Засновник Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; гол. ред. Олександр Іванович Курок. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2018. – Вип. 38 (3).

Анотація

Збірник наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з галузі «Педагогічні науки».