«Палітра рідного міста»: відкриття виставки картин Володимира Василенка, члена Національної спілки художників України. Анонс

3 квіт­ня 2024 ро­ку в го­лов­но­му чи­таль­но­му залі ОННБ (вул. Па­сте­ра, 13) о 15:00 від­бу­деть­ся від­крит­тя пер­со­наль­ної ви­став­ки «Паліт­ра рід­но­го мі­ста» ху­дож­ни­ка, чле­на НС­ХУ – Во­ло­ди­ми­ра Ва­си­лен­ка.

Володимир Василенко

Во­ло­ди­мир Ва­си­лен­ко на­ро­ди­вся у Кри­во­му Розі. За­кін­чив Одесь­ке ху­дож­нє учи­ли­ще імені М.Б. Гре­ко­ва. Учас­ник ба­гатьох все­українських та ре­гіо­наль­них ви­ста­вок. Ро­бо­ти мит­ця зна­хо­дять­ся в при­ват­них ко­лек­ціях Украї­ни та за­рубі­ж­жя. У 2018 ро­ці Во­ло­ди­мир Ва­си­лен­ко став чле­ном На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­дож­ни­ків Украї­ни.

vo-2.jpg

Во­ло­ди­мир Сер­гійо­вич во­лодіє різ­ни­ми тех­ні­ка­ми жи­во­пи­су та гра­фіки, але  часті­ше на­дає пе­ре­ва­гу гу­а­ші. «У ро­бо­ті з гу­а­ш­шю ду­же важ­ли­ви­ми є пев­ні на­вич­ки, умін­ня, до­свід… — за­зна­чає ху­дож­ник. — Са­ме гу­аш на­дає особ­ли­во­го теп­ло­го бар­ха­ти­сто­го то­ну, по­си­лює ви­раз­ність і ство­рює не­по­втор­ний на­стрій у на­пи­сан­ні краєвидів».

У від­крит­ті ви­став­ки візь­муть участь ху­дож­ни­ки, ми­стец­т­во­знав­ці, культур­ні та гро­мадські діячі Оде­си.

За­про­шує­мо всіх охо­чих на ми­сте­цьку про­гу­лян­ку Оде­сою, по-но­во­му по­ба­чи­ти знайо­мі та улюб­лені ку­точ­ки рід­но­го мі­ста.

Створено: 28.03.2024
Оновлено: 29.03.2024
Переглядів: 1252
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.