До Дня юриста

139516.jpg

З 8 жовтня по 18 жовтня 2021 року в Одеській національній науковій бібліотеці експонуватиметься  книжкова виставка «Наукові видання з питань права у фондах Одеської національної наукової бібліотеки».

Указом Президента України № 1022/97 від 16-го вересня 1997-го року, професія юриста в країні отримала в національному календарі і своє професійне свято - День юриста, що відзначається тепер в Україні 8-го жовтня.

День юриста-професійне свято людей, усе життя яких підпорядковано гаслу «Знати право, служити праву, захищати право».

На юридичне співтовариство покладаються великі надії і найважливіші завдання зі служіння Закону України, утвердження принципу верховенства права, удосконалення законодавчої бази держави, посилення правових гарантій захисту всіх верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури громадян України.

У системі державних закладів, що забезпечують право громадян на правову інформацію, провідне місце, безпосередньо, належить бібліотекам. Доступність бібліотек та величезні інформаційні ресурси дозволяють їм стати головним інформаційним ресурсом у сфері правової освіти.

Одеська національна наукова бібліотека активно співпрацює з провідними навчальними закладами, державними та громадськими організаціями міста,  являє собою трибуну для обміну інформацією між науковцями і фахівцями з правових питань, досягнень і перспектив розвитку правової науки, підвищення правосвідомості та правової культури українців. 

Пропонуємо ознайомитись з останніми новинками наукових видань з питань права у фондах Одеської національної наукової бібліотеки:

foto-1-2.jpg foto-2-1.jpg foto-3-2.jpg

Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15 травня 2020 р. : у 3 т. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020 .
Т. 1 : Правове життя сучасної України / Вступ. сл. Сергій Васильович Ківалов. – 2020. – 482 с.

У першому томі матеріалів Міжнародної наукової конференції «Правове життя сучасної України», яка щорічно проводиться у Національному університеті «Одеська юридична академія», відображені філософські, політичні, соціологічні, загальнотеоретичні та історико-правові дослідження держави та права. Автори розглядають актуальні проблеми міжнародного права, права Європейського Союзу і порівняльного правознавства, сучасного конституціоналізму, морської та митної політики держави. Багато уваги приділено питанням трудового, земельного, аграрного та екологічного права, праву соціального забезпечення. Аналізуються проблеми сучасної правової лінгвістики та перекладу, журналістики, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у правовій сфері, проблеми військової та фізичної підготовки майбутніх юристів.

Видання буде корисним для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків, які цікавляться особливостями правового розвитку сучасної України.

Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15 травня 2020 р. : у 3 т. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020 .
Т. 2 : Правове життя сучасної України . – 2020. – 479 с.

У другому томі збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Правове життя сучасної України» відображені актуальні питання адміністративного права та процесу, фінансового права, результати правових досліджень у сфері судової та правоохоронної діяльності, актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, кримінально-процесуального права, криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини. Розглядаються сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесу, права інтелектуальної власності та корпоративного права, господарського права та процесу. Висвітлюються проблеми фізичної підготовки майбутніх юристів, правової лінгвістики, перекладу та журналістики. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також юристів-практиків, які цікавляться проблемами сучасної юриспруденції, галузевими напрямами розвитку права та державного будівництва на шляху до євроінтеграції.

Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15 травня 2020 р. : у 3 т. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020 .
Т. 3 : Правове життя сучасної України. – 2020. – 536 с.

У третьому томі збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Правове життя сучасної України» відображено актуальні проблеми міжнародного та європейського права, актуальні проблеми кримінального права,

сучасні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права, актуальні проблеми кримінального процесуального права. Розглянуто сучасні проблеми криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини у забезпеченні судочинства, актуальні проблеми цивільного та сімейного права та актуальні питання права інтелектуальної власності та корпоративного права.

Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також правників, які цікавляться проблемами сучасної юриспруденції, галузевими напрямами розвитку права та державного будівництва.

foto-4-3.jpg foto-5-4.jpg foto-6-2.jpg

Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. XVII Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених, (25 березня 2021 р.) / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. тов-во студентів та аспірантів ; гол. редкол. А. В. Цьось ; редкол. А. М. Демчук, М. М. Яцишин, А. В. Духневич ; уклад. В. І. Пальонка, Т. С. Лукановська ; відп. за вип. Т. С. Лукановська. – Луцьк : Завжди Поруч, 2021. – 310 с.

У збірнику представлено тези доповідей, що стосуються різних сторін правового життя, питань теорії та історії держави і права, конституційного, фінансового,адміністративного, цивільного, кримінального та інших галузей права. Рекомендовано науковцям, студентам і всім, хто цікавиться проблемами правового життя.

Юридична наука. Сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14 травня 2019 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; за заг. ред. і вступ. сл. Ю. С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2019. – 263 с.
До 70-річчя Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку», яка відбувалася 14 травня 2019 р. та була присвячена 70-річчю від дня заснування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
Видання адресоване науковим та практикуючим працівникам, викладачам, аспірантам ат студентам юридичних закладів вищої освіти.

Сучасні механізми захисту прав людини : колективна монографія / Михайло Степанович Кельман, Антоніна Семенівна Токарська, Лілія Володимирівна Ярмол, Соломія Богданівна Цебенко, Альона Олександрівна Дутко ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Галицька видавнича спілка, 2020. – 219 с.

У монографії розкрито загальнотеоретичні, міжнародні та окремі галузеві аспекти сучасного механізму захисту прав людини. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення механізмів захисту прав людини в Україні. Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних й інших гуманітарних навчальних закладів, юристів-практиків, громадських правозахисників та всіх, хто не байдужий до проблем прав людини.

foto-7-1.jpg foto-8-1.jpg foto-9-1.jpg

Перун Т. С.  Забезпечення інформаційної безпеки в Україні у контексті розвитку адміністративно-правового механізму : монографія / Тарас Степанович Перун. – Київ : Вид-во Людмила, 2020. – 235 с.

У монографії досліджуються проблеми інформаційної безпеки, які супроводжують процеси впровадження нових інформаційних технологій, цифровізації економіки та інших сфер людського життя. Розглянуто питання нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки в різних галузях професійної діяльності. Наводиться аналіз сучасних технологій і засобів захисту інформації. Монографія може бути корисна викладачам, студентам, магістрантам, аспірантам, які займаються дослідженням проблем правового захисту інформації, інформаційних ресурсів і інформаційних систем, фахівцям захисту інформації, а також всім, хто цікавиться формуванням адміністративно-правового механізму забезпечення інформаційної безпеки.

Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 21 серпня 2020 р., м. Київ / Нац. акад. правових наук України (Харків), Секція права нац. безпеки та військового права, Наук.-дослід. ін-т інформатики і права НАПрН України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; упоряд. Павло Богуцький, Володимир Пилипчук, Юрій Бобров. – Київ; Одеса : Фенікс, 2020. – 225 с.

У збірнику висвітлено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України», щодо стратегії розвитку сектору безпеки і оборони в сучасних умовах, актуальних питань формування і розвитку, організації діяльності та законодавчого забезпечення правоохоронної системи у сфері оборони в контексті євроатлантичної інтеграції України. Розглянуто моделі та напрями розвитку правоохоронних органів у сфері оборони з урахуванням досвіду держав-членів ЄС і НАТО, зосереджено увагу на практичних аспектах захисту прав і свобод військовослужбовців, протидії кримінальним правопорушенням і корупції та розвитку системи демократичного контролю у сфері оборони. Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених в галузі національної безпеки й оборони, права національної безпеки та військового права, представників вищих навчальних закладів, підрозділів сектору безпеки й оборони.

Вереша Р. В. Теорії вини у кримінальному праві : монографія / Роман Вікторович Вереша ; Акад. адвокатури України. – Київ : Алерта, 2020. – 259 с.

У монографії системно та комплексно розглядаються основні підходи щодо розуміння вини в межах нормативної, оціночної, фінальної, об’єктивної та психологічної кримінально-правових концепцій (теорій). Окреслюється зміст, значення та ознаки вини в межах цих кримінально-правових концепцій (теорій). При цьому враховано сучасні тенденції кримінально-правової науки в контексті реалізації окремих концептуальних положень. Досліджується концептуальний розвиток вчення про вину в науці кримінального права другої половини ХІХ – початку 90-х років ХХ століття. Для науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів та слухачів закладів вищої освіти правового спрямування та юридичних факультетів, практичних працівників та всіх, хто цікавиться кримінальним правом.

foto-10-2.jpg foto-11-2.jpg foto-12-2.jpg

Шепітько М. В. Кримінальна політика у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя : монографія / Михайло Валерійович Шепітько ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. – Харків : Апостіль, 2021. – 191 с.

У монографії розглянуто проблеми дослідження методологічних засад кримінальної політики та формування її виду – кримінальної політики у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя. Окрема увага приділена загальним та спеціальним функціям даного виду кримінальної політики, соціологічним та юридико-психологічним чинникам реалізації кримінальної політики у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя, компетентностям професійних учасників судочинства, а також автоматизованим системам, що сприяють реалізації кримінальної політики у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя. Для наукових співробітників, викладачів, студентів, а також суддів, слідчих, прокурорів, адвокатів та судових експертів.

Козак І. Б. Юридична експертиза конфлікту у судовому процесі : монографія / Ірина Б. Козак, Антоніна С. Токарська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". Навч.-наук. ін-т права, психології та інноваційної освіти. – Львів : Растр-7, 2020. – 182 с. : іл., табл.

У монографічному дослідженні реалізується концептуальна ідея філософсько-правової кваліфікації конфліктної комунікації в судовому процесі, яка полягає у з’ясуванні, оцінці, нейтралізуванні та внормуванні комплексу факторів, що становлять причини й наслідки юридичного конфлікту та забезпечують інтерсуб’єктивні зміни, динаміку в суперництві, а також мінімізацію завданої матеріальної, соціальної чи моральної шкоди суб’єктам права. Для науковців, студентів, юристів-практиків та всіх, хто цікавиться судовим процесом.

Державне бюро розслідувань: досвід становлення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 21 червня 2019 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Держ. бюро розслідувань ; гол. редкол. Г. О. Ульянова ; редкол. Н. М. Бакаянова ; вступ. сл. С. В. Ківалов. – Одеса : Юридична література, 2019. – 473 с.

У збірнику містяться матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Державне бюро розслідувань: досвід становлення», яка відбулася 21 червня 2019 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія» за участю науковців, аспірантів, студентів, а також юристів-практиків з України та зарубіжних держав. Доповіді учасників присвячені актуальним питанням розвитку та функціонування Державного бюро розслідувань.

Виставка експонуватиметься у довідково-інформаційному відділі ОННБ.

Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого професійного свята – Дня юриста!

Створено: 07.10.2021
Переглядів: 1912
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.