← Історія (за грудень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини = Актуальные вопросы общественнх наук и истории медицины = Current issues of social studies and history of medicine = Enjeux actuels des sciences sociales et de l'historie de la medecine : спіл. укр.-рум. наук. журн. / Засновник Буковин. держ. мед. ун-т ; гол. ред. Т. М. Бойчук. – Чернівці : БДМУ, 2020. – № 2 (26). – 140 с.

Анотація

У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо. У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо. 

Видання орієнтоване на співробітників вищих навчальних закладів, академічних інститутів, культурних установ.