«Толерантність як засіб збереження культури»: до Міжнародного дня толерантності

foto-2.jpg

Толерантність — одна з базових культурних цінностей, адже основою існування людини чи навіть цілої культури є співіснування з Іншим. Толерантність спрямована на пошук консенсусу між різними сторонами чи партнерами, що набуває особливого навантаження в процесі глобалізації.

В останні десятиліття тема толерантності стала однією з найбільш актуальних і широко затребуваних в усьому світі. Вона обговорюється на різних рівнях, у різних аспектах, включає коло різних проблем, пов’язаних з відносинами людей. Сучасна людина — це не лише освічена людина, але людина, яка володіє почуттям самоповаги і поваги до оточуючого світу. Тому найважливішим завданням є формування у підростаючого покоління вміння будувати взаємини з оточуючими на засадах співпраці та взаєморозуміння, готовність приймати інших людей, їхні погляди, звичаї, особливості такими, якими вони є.

 

foto-3.jpg

У 1995 році під час проведення конференції ЮНЕСКО Організацією Об’єднаних Націй було прийнято «Декларацію принципів толерантності», де проаналізовано сутність толерантності. У першій статті цієї декларації зазначається, що толерантність означає повагу, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості.

Бібліотека — це територія толерантності, своєрідна школа спілкування, адже сюди може прийти кожен, незалежно від соціальної належності, національності, релігійних поглядів, належності до певної культури, і почуватися повноцінним і рівноправним з іншими.  Саме бібліотека може вести толерантну розповідь про різні культури, народи, релігії, звичаї та традиції, а також сприяти спілкуванню в часі (адже в бібліотеці зібрано документальні носії, створені  задовго до початку нашого існування), між націями, а також різними соціальними групами.

Для розуміння особливостей інших культур, ефективної міжкультурної комунікації та взаємодії фахівці Одеської національної наукової бібліотеки до Міжнародного дня толерантності підготували виставку-огляд «Толерантність як засіб збереження культури». Література представлена в публікації, допоможе вихованню толерантного ставлення до розмаїття культур світу, формуванню взаємопорозуміння через книги і читання. Адже велике значення має поняття толерантності, як здатності розуміння способу життя іншого народу чи етносу, терпимість до відмінностей, іншого способу життя, релігії, поведінки.

 

foto-4.jpg

Забуті історії міст: як багатство та культурний розвиток здобуваються толерантністюАрі Турунен ; пер. Софія Цисарева. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. – 279 с.

Книжка Арі Турунена, відомого фінського соціолога та письменника, — це захоплююча подорож сторінками історії дев’яти великих міст світу, починаючи від VII ст. до н. е. і закінчуючи сучасною добою. Мілет і Александрія, Паталіпутра, Багдад і Ханчжоу, Флоренція, Ісфахан, Амстердам і Сан-Франциско — усіх їх єднало одне: толерантність і відкритість до сприйняття іншості, що уможливили заможне життя та культурний поступ. Історії цих величних міст нагадують про те, що процвітання і творчий розвиток потребують простору вільної думки, сповненого людяністю і взаєморозумінням між різними особистостями, етносами, державами. Терпимість до меншин, думок, критики і нових ідей забезпечує життєздатність і породжує творчий потенціал.

Для широкого кола читачів, передусім тих, хто цікавиться різноманітними питаннями історії.

foto-5.jpg

Абетка інклюзивності і толерантностіГО "Соціальна синергія" ; ред. Маріанна Онуфрик ; худож. Геннадій Агарков. – [Б.м.] : Теза, 2020. – 32 с. 

 

«Абетка інклюзивності та толерантності» підготовлена громадською організацією «Соціальна енергія» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Бути людиною — це усвідомлено проявляти щодо інших людей і живих істот такі риси, як альтруїзм, моральність і силу волі для реалізації альтруїзму і моральності.

Абетка дає змогу дізнатися правильну термінологію в контексті мовлення про людей з інвалідністю або таких, що потребують спеціальної підтримки. Вона посилається на міжнародні та національні документи, чинні в Україні.

Коректна термінологія є повсюдною практикою цивілізованого світу, до якого Україна долучається в міру того, як громадяни опановують звички обстоювати власні права та з повагою ставитися до прав оточення, в тому числі в спілкуванні.

 

foto-6.jpg

Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України : зб. наук. пр. / Запоріз. держ. інженерна акад.НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Від-ня релігієзнавстваУкр. асоц. релігієзнавців ; відп. ред. А. М. Колодний ; редкол. С. Л. КатаєвО. М. КіндратецьМ. Г. Мурашкін ; за заг. ред. А. М. Колодний. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 169 с.

Збірка наукових праць містить тексти статей, у яких досліджуються філософсько-релігієзнавчі аспекти толерантності, розглядаються особливості розвитку і сучасний стан релігійного середовища в Україні, а також формування культури толерантності в суспільстві.

Рекомендовано для науковців, викладачів релігієзнавства, державних службовців, студентів — всіх, хто цікавиться проблемами, що відбуваються в релігійному середовищі суспільства.

 

foto-7.jpg

Діалог і толерантністьГюлен М. Фетхуллах ; пер. Оксана Миколаївна ЗубаньВолодимир Миколайович Підвойний ; відп. за вип. Олег Іванович Жупанський ; ред. Володимир Іванович СергійчукІрина Павлівна Якухно. – Київ : Видавництво Жупанського, 2012. – 372 с.

Важливі факти суспільних відносин наголошують на необхідності діалогу для більш глибокого розуміння суті явищ, причин і наслідків нас може привести діалог між цивілізаціями — обмін думками з метою взаємозбагачення, побудови майбутнього, заснованого на знаннях. Майбутнє залежатиме від знань, і обрії, які були затемнені нашою зневагою у минулому, мають засяяти.
Саме такий спосіб взаємозбагачення пропонує ця книга. У ній представлені міркування одного з найбільш впливових мусульманських вчених і духовних ісламських лідерів сьогодення.

 

foto-8.jpg

Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : колективна монографіяВасиль Олексійович БалухО. Є. БродецькийІ. В. ГорохолінськаІ. В. ГутковськаА. В. ЯремчукЧернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; за наук. ред. Василь Олексійович Балух. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 279 с.

У колективній моногорафії, написаній в рамках наукового проєкту «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) в євроінтеграційних процесах: суспільно-практичний вимір», проаналізовано історичні моделі облаштування етноконфесійних відносин в Україні та Європі, розкрито етико-філософське підгрунтя порозуміння між носіями різних світоглядів та обгрунтовано соціально-правові механізми врегулювання міжособистісних і міжконфесійних відносин.

Для філософів, релігієзнавців, богословів, істориків, громадських і державних діячів та всіх, кому небайдужі людські, міжконфесійні і міжетнічні проблеми взаємовідносин.

 

foto-9.jpg

Верховенство права і толерантність : навч. посіб. / Дмитро Олександрович ВовкДмитро Сергійович Бойчук. – Харків : Лисенко І. Б., 2018. – 170 с.

Посібник присвячено висвітленню змісту концепції верховенства права та специфіки сучасних відносин в контексті толерантності у суспільстві. Розглядається історія розвитку ідей верховенства права, причини їх виникнення, засоби їх регламентації в законодавстві та мета забезпечення таких ідей. Зазначено статистичні дані щодо рівня верховенства права в Україні відповідно до результатів аналізу міжнародних та вітчизняних досліджень. Наведено аналіз як міжнародного, так і національного законодавства, що регламентує питання толерантності, зокрема, і як способу захисту прав людини. Детальну увагу присвячно толерантності по відношенню осіб, що можуть бути дискриміновані за різними ознаками (стать, колір шкіри, національна чи етнічна приналежність, сексуальна орієнтація, гендерна самоідентифікація, мова, релігія тощо). Проаналізовано актуальну судову практику (насамперед рішення ЄСПЛ) у контексті питань толерантності. Охарактеризовано специфіку сучасних відносин всередині суспільства, надано статистичні показники рівня толерантності в Україні.

Призначено для студентів, аспірантів, викладачів, практикуючих юристів та всіх, хто цікавиться ідеями верховенства права і толерантності.

 

foto-10.jpg

Толерантність молоді в полікультурному середовищі : монографія / Ольга Анатоліївна ГриваНац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 275 с.

Видання містить дослідження методологічних та теоретичних підходів до толерантності в процесі становлення молоді в умовах полікультурного середовища. На основі вивчення теоретичних підходів та досвіду роботи з виховання толерантності, порівняльного аналізу виховання терпимості в різних культурах визначено сучасні тенденції, актуальні проблеми та особливості формування толерантності у молоді в умовах полікультурного середовища України.

Визначивши головні проблеми молоді, та виходячи з характеру соціальної технології, особливостей полікультурного середовища України і специфіки соціальної роботи з молоддю, автором запропоновано ряд соціально-освітніх технологій для допомоги молоді в процесі її соціалізації в полікультурному соціумі.

Розроблені і апробовані авторські моделі формування толерантності особистості в полікультурному середовищі, та професійної підготовки фахівців до роботи з формування толерантності у молоді. Основні результати дослідження впроваджено у практику роботи закладів вищої освіти, позашкільної та післядипломної освіти, соціальних служб для молоді в ряді регіонів України.

 

foto-11.jpg

Психологія толерантності особистості (на матеріалі дослідження студентів) : монографія / Валентина Миколаївна ПавленкоМайя Михайлівна МельничукПолтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; післям. В. Ф. Моргун. – Полтава : Мирон І. А., 2014. – 242 с.

У монографії розкрито толерантність як складний, багатоаспектний і багатокомпотентний феномен, що має кілька ліній прояву й розвитку. Показано застосування системного підходу щодо дослідження цього явища.

Виходячи з системно-рівневого розуміння, запропоновано розглядати толерантність як прийняття (толерантність на соціально-психологічному рівні), поблажливість (толерантність на психофізіологічному рівні).

Виявлено, що провідним є соціально-психологічний рівень (ціннісні орієнтації), значно менше значення має індивідуально-психологічний (дивергентне мислення, емпатія) і найменшу роль у детермінації толерантності відіграє психофізіологічний рівень. Показано взаємовплив різних рівнів детермінації толерантності.

Монографія розрахована на науковців, викладачів вищої школи та системи післядипломної освіти, практичних психологів, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, а також на всіх, хто цікавиться сучасним станом розробки проблеми психологічних основ толерантної поведінки.

 

foto-12.jpg

Міграція і толерантність в Україні : збірник статей / Європейський СоюзМіжнарод. орг. з міграції ; за заг. ред. Ярослав Пилинський. – Київ : Стилос, 2007. – 190 с.

Формування міжособистісних, міжгрупових, міжетнічних та міжнаціональних стосунків належать до найбільш складних і вразливих явищ суспільного життя. Зібрані у цій збірці матеріали двох семінарів, організованих Київським представництвом Інституту Кеннана, статті досвідчених науковців та молодих дослідників промовисто свідчать, що в Україні вже сформувалося стійке зацікавлення у поширенні толерантності, запобіганні шовінізму та ксенофобії, у розвитку полікультурності суспільства. Погляди авторів різні, інколи діаметрально протилежні, лише додають упорядникам збірки оптимізму і впевненості у тому, що подібні дискусії мають постійно провадити науковці, щоб потім робити свої висновки надбання усього суспільства, спираючи розвитку цивілізованості, терпимості і доброзичливості між людьми.

 

foto-13.jpg

Політичний вибір толерантності: ідеї та проблеми : монографія / Віталій Олександрович Ханстантинов ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 333 с.

У монографії викладено теоретичні та методологічні проблеми дослідження феномена політичної толерантності. Автором детально висвітлюються еволюція ідеї толерантності в історії світової та вітчизняної суспільно-політичної думки, її філософські та соціальні засади, психологічні передумови та моральна цінність, правові підстави в міжнародних, європейських та вітчизняних нормативних актах. Значна увага приділяється висвітленню причин та проявів нетолерантності в політичному житті сучасної України. Обґрунтовано значення толерантності як чинника порозуміння та загальнонаціональної згоди і в контексті цього пропонуються заходи конституційно-правового, інституційно-функціонального, організаційно-виховного, духовно-концептуального характеру для досягнення національної єдності. Розкрито особливу роль конвенційно-процедурних стратегій політичної дії правлячої еліти для утвердження толерантності.

Для політологів, політичних експертів, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами політичного життя, перспективами модернізації, демократичної консолідації, розвитку громадянського суспільства в Україні.

Створено: 17.11.2022
Переглядів: 2339
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.