← Євроінтеграція (за січень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти = Comparative higher education: national, european and global contexts : навч. посіб. / Аліна Анатоліївна Сбруєва ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; відп. за вип. О. Ю. Кудріна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 314 с. : іл., табл.

Анотація

У посібнику викладено науковий апарат та історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки як галузі наукових знань; схарактеризовано основоположні чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань; узагальнено тенденції модернізації освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищої школи в ЄС та в Україні; з᾿ясовано особливості забезпечення якості вищої освіти у європейському, національному та інституційному вимірах розгляду; розкрито інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному світі; виокремлено цілі, етапи розвитку, виміри змін, що відбулися в рамках Болонського процесу у контексті формування Європейського простору вищої освіти. Для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти, широкої наукової громади.