З нових надходжень наукових видань до фонду ОННБ

foto-1.jpg

Пропонуємо увазі користувачів огляд наукових видань, які нещодавно поповнили фонди Одеської національної наукової бібліотеки. Збірки матеріалів наукових конференцій, монографії, практичні посібники, словники, довідники, підручники наша книгозбірня отримала від закладів вищої освіти, наукових установ і центрів Національної академії наук України та видавництв Києва, Львова, Дніпра, Хмельницького та інших міст країни як обов’язковий примірник документів відповідно до чинного законодавства.

Відкриваємо огляд актуальними виданнями, підготовленими до друку у період повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України. На сторінках наукових праць висвітлюються питання життя і розвитку країни, вдосконалення законодавчої бази, функціонування державних інституцій, збереження економічного і промислового потенціалу під час війни та післявоєнної розбудови.

foto-2.jpg

Монографія, підготовлена Інститутом законодавства Верховної Ради України, узагальнює досвід та практичні рекомендації щодо найактуальніших завдань вітчизняного законотворення в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови.

У першому томі – «Концептуальні засади та інституційні механізми реалізації державної політики», розкрито особливості законодавчого регулювання державної політики, інституційні механізми її реалізації та правові гарантії забезпечення правопорядку в Україні.

Другий том – «Економічна безпека держави, стимулювання і підтримка економіки», містить аналіз галузевого і регіонального аспектів економічної безпеки, визначення ризиків та викликів економічної безпеки і шляхів їх подолання, розкриває механізми стимулювання бізнесу й забезпечення фінансової стабільності в Україні.

У третьому томі – «Забезпечення прав і свобод людини в умовах воєнного стану: правові, психологічні, соціогуманітарні аспекти», розглянуто соціогуманітарні та психологічні аспекти державотворення, охарактеризовано особливості законодавчого забезпечення та реалізації прав і свобод людини в умовах воєнного стану в Україні.

Заключний том монографії – «Відповідальність за вчинення злочинів під час вторгнення російської федерації в Україну: міжнародно-правовий і національний аспекти», містить загальну характеристику юридичної відповідальності за воєнні злочини, розкриває особливості притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочини, суміжні з воєнними. Також у виданні виокремлено питання специфіки притягнення до відповідальності за скоєння воєнних злочинів за міжнародним гуманітарним правом та законодавством України.

foto-3.jpg 

Збірник містить матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти», організованої Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ у березні 2022 р.

До участі в заході долучилися науковці, викладачі та здобувачі закладів вищої освіти та наукових установ, a також фахівці-практики правоохоронних органів, які поділилися актуальною інформацією та практичним досвідом щодо забезпечення національної безпеки в умовах сучасних глобалізаційних викликів, у тому числі безпосередньо пов’язаних із збройною агресією російської федерації проти України.

Серед тематичних напрямів конференції: «Запобігання і нейтралізація загроз національним інтересам у галузі правоохоронної діяльності, прикордонної діяльності та оборони», «Теоретико-філософські, загально-правові, конституційно-правові, міжнародно-правові й політичні аспекти міжнародної та національної безпеки», «Фінансово-економічна та інформаційна безпека в умовах діджиталізації. Державне управління у галузі національної безпеки», «Превентивна діяльність та безпекові ініціативи поліції у національному та міжнародному вимірах. Адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки та порядку», «Кримінально-правове, кримінологічне, кримінально-процесуальне й криміналістичне забезпечення міжнародної та національної безпеки», «Приватно-правові відносини у контексті захисту прав людини: глобальні тенденції та перспективи розвитку», «Психолого-педагогічні та соціологічні аспекти кадрового забезпечення сектора безпеки та оборони України».

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослiднiй роботі закладів вищої освіти, а також у законотворчій та правоохоронній діяльності.

foto-4.jpg 

 

У збірнику представлені тези доповідей, оприлюднених на Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті у червні 2022 р.

Доповіді провідних науковців економічної, технічної та інших галузей знань були представлені на різних секціях конференції: «Економіка та підприємництво», «Бухгалтерський облік, аудит, аналіз та оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародні економічні відносини та маркетинг», «Туризм та готельно-ресторанна справа», «Менеджмент», «Товарознавство, управління якістю та технології харчових продуктів», «Товарознавство, експертиза та технології непродовольчих товарів», «Теорія держави та кримінальне право», «Господарське та цивільне право», «Історія, політологія, філософія та культура», «Вища математика, кількісні методи та комп’ютерні науки», «Іноземні мови».

Значна кількість доповідей, представлених у збірнику, присвячена питанням розвитку економіки, підприємництва і технологій в умовах сьогодення та у поствоєнний період відбудови України й іншим актуальним проблемам, зокрема:

  • «Національна економіка до війни та можливі наслідки за її результатами» (В.І. Куцик, кандидат економічних наук, професор, Львівський торговельно-економічний університет);
  • «До питання про природу волонтерства: економічний вибір» (В.О. Ганський, доктор економічних наук, доцент Вищої школи туризму та готельної справи у Гданську (Польща); О.І. Дацко, доктор економічних наук, доцент Львівської національної академії мистецтв; М.І. Флейчук, доктор економічних наук, професор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького);
  • «Економічна війна: теоретичний та практичний аспекти» (І.І. Помінова, кандидат економічних наук, доцент, Державний біотехнологічний університет, м. Харків);
  • «Зміни у логістичних процесах в умовах воєнного стану» (Н.Я. Сапотніцька, кандидат економічних наук, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут);
  • «Експорт української сільгосппродукції та продовольча безпека світу: кроки для вирішення під час війни» (О.А. Зоріна, доктор економічних наук, професор, Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ);
  • «Автоматизація обліку імпорту товарів в умовах воєнного стану в Україні» (Н.В. Прохар, кандидат економічних наук, доцент, ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»);
  • «Сучасний стан діяльності пасажирських автотранспортних підприємств під час правового режиму воєнного стану» (О.Ю. Бурдик, доктор філософії, доцент, Львівський торговельно-економічний університет);
  • «Електронне оподаткування в умовах воєнного стану в Україні» (Т.В. Мединська, кандидат економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет);
  • «Готівковий обіг в країні у воєнний час» (П.Д. Нагорний, кандидат технічних наук, доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут);
  • «Вплив російського вторгнення в Україну на умови та стійкість світових фінансових ринків» (О.В. Яріш, кандидат економічних наук, доцент, ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі») та багато ін.

Видання буде корисним для науковців, студентів закладів вищої освіти, практичних працівників та широкого читацького загалу.

foto-5.jpg

 

У книзі узагальнено організаційно-економічні засади розвитку підприємницьких структур в Україні та світі, досліджено сучасні концепції, моделі, механізми, проблеми та перспективи розвитку персоналу підприємницьких структур України та світу; висвітлено організаційно-економічні аспекти формування системи управління діяльністю суб’єктів підприємництва. Також приділено увагу розробці практичних рекомендацій щодо управління фінансово-економічною діяльністю сучасних бізнес-структур в умовах сучасних викликів. Проаналізовано проблеми й обґрунтовано перспективи розвитку суб’єктів підприємництва в умовах цифровізації суспільства.

Матеріали монографії зацікавлять фахівців підприємств різних видів економічної діяльності, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

foto-6.jpg 

У практичному посібнику, підготовленому фахівцями Науково-дослідного інституту публічного права, наведено алгоритм роботи нотаріуса у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, що здійснюється на порталі «Дія». Автори детально розкрили особливості чинного законодавства щодо подання повідомлення про зруйноване або пошкоджене майно, запропонували зразок заяви, яка може подаватися нотаріусу для реєстрації такого повідомлення, показали покроковий алгоритм здійснення реєстрації повідомлення про пошкоджене або знищене нерухоме майно, у тому числі додавання фото- та відеодоказів знищення/пошкодження майна, а також формування друкованої форми і друкування сформованого повідомлення. Алгоритм дій супроводжується кольоровими ілюстраціями.

Видання призначене для практикуючих нотаріусів та їх помічників, а також може стати корисним для усіх, хто цікавиться порядком подання повідомлення про зруйноване або пошкоджене майно.

Серед нових надходжень і кілька актуальних видань, присвячених кібербезпеці:

foto-7-8.jpg 

У науково-практичному посібнику, підготовленому до друку кафедрою кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, розглянуто питання запобігання кримінальним правопорушенням, передбаченим розділом XVI Особливої частини Кримінального кодексу України. А також іншим правопорушенням, що містять як обов'язкові об'єктивні ознаки складу кримінального правопорушення окремі елементи сфери використання комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж, які, відповідно до Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність», визнаються кіберзлочинами.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів (ад'юнктів), студентів (курсантів) закладів вищої освіти, у яких готують правників, працівників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на всіх, хто цікавиться питаннями запобігання комп'ютерним кримінальним правопорушенням.

Монографію, підготовлену Інститутом проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України, присвячено розвитку теоретичних засад та методик підвищення захищеності топології глобальної комп'ютерної мережі Інтернет від атак на систему глобальної маршрутизації. Також у виданні представлено методику зниження ризику перехоплення маршруту шляхом формування ефективних міжвузлових зв'язків. Методика включає опис способу отримання необхідних даних для розрахунку ефективності зв'язків, а також приклади програмної реалізації таких розрахунків.

Видання орієнтоване на спеціалістів з комп'ютерних систем і мереж та інформаційної безпеки.

Низка видань репрезентує сучасні розробки в галузі освіти і науки, висвітлює особливості інклюзивної освіти, чинники інноваційної педагогічної діяльності, шляхи інтеграції до європейського освітнього простору тощо.

foto-9-10-11.jpg

У виданні, підготовленому фахівцями Дніпровського національного університету імені О. Гончара та ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, розглядаються теоретико-методологічні основи інноваційних напрямів щодо формування життєтворчої компетентності здобувача освіти, які ґрунтуються на студентоцентрованому підході і спрямовані на інтеграцію в єдиний європейський освітній простір.

 Завдання цього видання – надати фахівцям, які працюють у сфері освіти, якнайповнішу інформацію про сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо формування життєтворчої компетентності здобувача освіти на основі структурно-функціональної моделі, принципів та умов інноваційної педагогічної діяльності.

Монографія адресована науковцям, фахівцям у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, викладачам, студентам, педагогічним працівникам закладів освіти, соціальним працівникам, практичним психологам, представникам громадських організацій.

Монографія репрезентує авторську ідею соціально-економічної діяльності iнклюзивних інституцій на стику ідеологій і наукових вишколів: «економіки, фінансів та обліку», «соціальної інклюзії», «психології» та діджиталізації.

На сьогодні в Україні залишається актуальним вирішення питань щодо забезпечення і організації інклюзивного навчання для учнів і студентів, а також створення умов, з урахуванням соціально-психологічних та економічних особливостей, для дистанційного навчання у різних регіонах.

Матеріали монографічного дослідження викладено у розділах: «Інклюзивний соціум в Україні як модель соціального устрою», «Фінансово-економічні чинники становлення та розвитку інклюзивного суспільства в Україні», «Обліково-аналітичний вектор становлення та розвитку інклюзивного суспільства в Україні», «Соціально-психологічні основи розвитку освіти і суспільства в умовах інклюзії», «Науковий інструментарій та технології розвитку інклюзивного соціуму».

Навчальний посібник за авторства Л. М. Карамушки, заслуженого працівника освіти України, доктора психологічних наук, професора, завідувача лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, присвячено висвітленню змісту та особливостей проведення психологічних тренінгів для підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій на основі реалізації розробленого автором технологічного підходу. У виданні проаналізовано зміст технологічного підходу для психологічної підготовки освітнього персоналу, сутність психолого-організаційних технологій, їх види, структуру, етапи розроблення та впровадження. Розкрито зміст психологічних тренінгів з проблеми управління змінами та організаційного розвитку в освітніх організаціях, їх дизайн та основні інтерактивні техніки. Обґрунтовано особливості психологічних тренінгів для профілактики та подолання соцiальної напруженості в освітніх організаціях на різних рівнях.

Навчальний посібник розраховано на керівників, педагогічних працівників та психологів освітніх організацій, викладачів інститутів післядипломної освіти, а також усіх, хто цікавиться розробкою та впровадженням психологічних тренінгів.

Серед книжкових новинок з різних галузей знань представлені також і довідкові видання:

foto-12.jpg

У довіднику наведено фізичні закони, основні визначення, формули, терміни тощо. Зручне компонування та розташування матеріалу у вигляді таблиць полегшують роботу.

Видання буде корисним для студентів з різним рівнем підготовки, допоможе узагальнити і систематизувати знання з фізики та вдосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою.

Правильне розуміння облікових дефініцій забезпечує чітке тлумачення законодавства з бухгалтерського обліку, сприяє критичному осмисленню основних облікових теорій, принципів, методів та обґрунтованій формалізації й інтерпретації інформації. У словнику наведено облікову термінологію, що синхронізована з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Навчальний посібник, насамперед, призначено для студентів і аспірантів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», але він також буде корисним для викладачів, бухгалтерів, підприємців та менеджерів усіх рівнів управління підприємством.

 

Серед особливо цікавих книжкових новинок, що привернуть увагу не лише науковців і фахівців, а й широкої читацької аудиторії, – видання, присвячені видатним постатям української історії.

foto-13.jpg

Двотомний щоденник Михайла Грушевського (1866–1934) – унікальне мемуарне джерело, що відкриває нові сторінки життєпису історика, організатора української науки, публіциста, письменника, громадсько-політичного і державного діяча.

Видання розкриває багатогранну діяльність вченого на ниві публіцистики, культури, видавничого руху і суспільно-політичного життя України початку ХХ століття, відбиває внутрішній світ, уподобання, повсякденне життя видатного історика, додає яскравих барв до його психологічного автопортрета. Перед читачем постає образ людини фундаментальних проєктів і публічного інтелектуала, захопленого поціновувача українських старожитностей і колекціонера, мандрівника і театрала.

До першого тому ввійшли фрагменти щоденника за 1902 р., єдиний виявлений запис за 1903 р., а також майже поденні нотатки за 1904‒1907 рр.; до другого – нотатки за 1908 р. – середину червня 1910 р., а також купюри від початку липня 1910 р. до середини листопада 1914 р., зроблені в Київському губернському жандармському управлінні за оригінальними текстами щоденника, вилученими як «речові докази» під час арешту вченого в листопаді 1914 р.

До видання увійшли всі виявлені на даний час щоденникові нотатки Михайла Грушевського за 1902-1914 роки, що зберігаються в Центральному державному архіві України (м. Київ) і вводяться до наукового обігу в повному обсязі вперше.

foto-14.jpg

 

Книга репрезентує науковий доробок В'ячеслава Липинського (1882-1931) – політичного та державного діяча, теоретика українського консерватизму, історика, соціолога і публіциста, у вивчення державотворчих процесів в Україні 1648-1657 рр. Відображено оцінку В. Липинським постаті Богдана Хмельницького, з'ясовано розуміння ролі гетьмана у формуванні основ державної ідеї, усвідомлення її спадкоємності від часів Русі IX - XIII ст. і королівства короля Данила.

У виданні також відображено здобутки В. Липинського у вивченні процесу становлення «національної аристократії» республіки «Військо Запорізьке» із козацьких старшин і представників покозаченої шляхти. Проаналізовано розуміння теоретичних аспектів феномену аристократії та висвітлено етапи становлення наукових поглядів В. Липинського, запропоновано їх умовну періодизацію та здійснено спробу розкрити методологію його праць.

Книга адресована науковцям, викладачам, студентам і всім, хто цікавиться проблемами української історіографії та історії Української революції XVII ст.

На завершення огляду пропонуємо увазі читачів книгу, що присвячена дослідженню покоління ровесників Незалежності України – молоді, народженій на початку 90-х років минулого століття.

foto-15.jpg

Видання, підготовлене Інститутом соціології НАН України, характеризує молоде покоління, віддзеркалює події загальної значущості та індивідуальної важливості, що вплинули на його розвиток.

Представлено оцінку чисельності когорти 1991 року народження і характеристику соціально-економічних умов її первинної соціалізації, розглянуто соціологічну інтерпретацію покоління, відмінності та особливості однолітків незалежної України, їх участь у подіях 2013-2014 років – Революції Гідності та війни на Сході країни.

Емпіричну базу монографії становлять дані порівняльних міжнародних обстежень, моніторингу Інституту соціології НАН України, опитування, виконані співробітниками кафедри соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, матеріали, отримані за участі авторів у різних наукових та історико-біографічних проєктах.

Книжка зацікавить фахівців гуманітарних та соціальних дисциплін, які досліджують проблеми молоді, експертів з питань соціальної політики, студентів, що здобувають освіту в галузі соціології.

 

Запрошуємо усіх зацікавлених користувачів до ознайомлення з виданнями, доступними за попереднім замовленням у читальному залі нашої книгозбірні (вул. Акад. Філатова, 1), а також додаємо список інших наукових видань, що не увійшли до огляду, але заслуговують на увагу науковців, фахівців, студентства та широкої читацької аудиторії.

Інформацію підготував відділ наукового комплектування
та обліку документно-інформаційних ресурсів

Створено: 16.08.2022
Оновлено: 18.08.2022
Переглядів: 1509
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.