Книжково-ілюстративні виставки до Дня Соборності України

1.jpg 3.jpg 4.jpg

До дня Соборності України Одеська національна наукова бібліотека підготувала книжково-ілюстративні виставки «Єдність країни, народу, духу: до Дня Соборності України» та «Видатні державотворці – фундатори Соборності України».

Виставки приурочені до однієї з найважливіших історичних дат – 22 січня, коли відбулося проголошення Першої Незалежності у 1918 році та проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР у 1919 році.

 Метою виставки є з’ясування стану історіографічного освоєння теми, узагальнення напрацювання вітчизняної історіографії в дослідженні перебігу революційних подій в Україні 1917-1921 рр., зокрема значення Акту соборності 22 січня 1919 р. і демонстрація основних тенденцій її вивчення.

Революційним подіям 1917–1921 рр. в Україні присвячено величезний масив різножанрової літератури.

На окрему увагу заслуговують фундаментальні праці Національної академії наук України, де проводяться наукові дослідження за темою Української революції 1917-1920 рр.:

- Нариси історії Української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2011 - 2012.

В книгах розкриваються соціальні, політичні та культурні аспекти революційного часу, нариси узагальнюють великий історіографічний доробок сучасних українських істориків.

- Уряди України у XX ст. / С. В. Кульчицький [та ін] ; відп. ред. В. М. Литвин; Кабінет Міністрів України, НАН України. – Київ : Наукова думка, 2001.

В книзі висвітлюється еволюція української виконавчої влади від 1917 до 2001 р., у кожному тематичному блоці подано нарис урядової діяльності, біографії голів урядів, комплекс архівних документів і фотодокументів.

Видання Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, де проводяться дослідження теми Української революції та Соборності:

- Українська революція 1917-1921 років: погляд із сьогодення / Гол. редкол. В. М. Литвин; Редкол. Ю. С.Ганжуров, В. Ф. Колесник, О. Л. Копиленко. – Київ: Парламентське вид-во, 2013. 

Окремо представлено монографії провідних українських вчених, присвячених темі Соборності, зокрема дослідження П.П. Сергієнка, М.Р. Литвина, В.І. Сергійчука, О.П. Реєнта, І.Л. Гошуляна, І.Ф. Кураса, В.С. Великочия, Р.В. Тимченка та ін.

Тематика взаємовідносин УНР і ЗУНР знайшла певне відображення в низці наукових праць історіографічного характеру. Джерелознавчі дослідження та документальні публікації представлено такими виданнями:

- Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.) : в 2 т. / Сергій Єфремов, НАН України. Ін-т історії України, Сівер. ін-т регіон. дослідж.; Відп. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ: Дух і Літера, 2014.

У виданні – статті, написані і опублікованіукраїнським журналістом Сергієм Єфремовим з березня 1917 р. по червень 1920 р., в яких розкривається загальна авторська візія розвитку Української революції 1917-1920 рр., зокрема періоду січня 1919 р. (див 2 том).

- Українська революція 1917-1920 рр. у листівках та газетах із фондів Державного архіву Сумської області /Нац. спілка краєзнавців України. Сум. обл. орг., Держ. архів Сум. обл.; Авт.-упоряд. Геннадій Миколайович Іванущенко. – 2-е вид, доопрац.– Суми : ВВП "Мрія", 2016. 

- Перші уряди України: становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках / В.о. Секретаріат Кабінету Міністрів України; Ред. Н. К. Дніпренко. – К. : ПП "НВФ "ГАЛС-96", 2007.

Видання містить публікації архівних документів з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади і управління (м. Київ) та Центрального державного архіву кіно-фото-фонодокументів України ім. Г.С.Пшеничного (м. Харків).

- На свято поєднання: до 100 річчя акту злуки УНР і ЗУНР. – Київ: Парлам. вид-во, 2019.

У виданні – газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ) та ін.

Зовнішньополітичне співробітництво УНР і ЗУНР займає вагоме місце в дослідженнях українських учених. Вивченню взаємин УНР і ЗУНР на міжнародній арені присвячено дослідження:

- Дацків І.Б. Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії : монографія / Ігор Богданович Дацків; В.о. НАН України. Ін-т Всесвітньої історії; Наук. ред. П. П. Брицький; Відп. ред. А. І. Кудряченко.– Тернопіль : Крок, 2013.

- Тимченко Р.В. Відносини Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки (листопад 1918 - квітень 1920 рр.) : монографія / Роман Вікторович Тимченко, НАН України. Ін-т історії України; Відп. ред. Р. Я. Пиріг.– К. : Ін-т історії України НАНУ , 2013.

- Матяш І.Б. Українська консульська служба 1917-1923 рр. як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії : монографія/ Ірина Борисівна Матяш, НАН України. Ін-т історії України;Відп. ред. С. В. Віднянський. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2016.

У книзі на підставлені широкого кола джерела, висвітлено процес формування консульської служби незалежних українських урядів та функціонування їх в 1917-1923 рр., з’ясовано особистий внесок перших українських консулів у розбудову консульської служби України.

Окремим розділом представлено збірки матеріалів круглих столів та конференцій, які було присвячено темі Української революції та державності. На сторінках збірників автори розглядають феномен Соборності як одного із цілей та цінностей українського національного державотворення, порушуються актуальні проблеми дослідження ідейних засад соборницького процесу, історичного досвіду боротьби за об’єднання етнічних українських земель тощо.

На сторінках видань статті поважних українських вчених:

- Реєнт О. Соборність України: спроби реалізації та виклики часу // Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. - Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015.

- Лозовий В. Відкладена соборність: відносини урядів УНР і ЗУНР у 1919 р. // Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015.

- Калакура Я. Соборність України у інтер’єрі новітньої історіографії // Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015.

- Файзулін Я. Акт Злуки УНР і ЗУНР в історичній пам’яті українського народу // Соборність України: історичний контекст і виклики сьогодення / Відп. ред. В.Ф. Верстюк. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2015. – С. 11-16.

- Верстюк В. Соборність – наріжний камінь української національної ідеї // Соборність як чинник українського державотворення (до 90-річчя Акту злуки) : всеукр. наук. конф., Київ, 21 січ. 2009 р. / Ін-т історії України НАН України [та ін.]. – Київ: [б.в.], 2009.

- Гошуляк І. Універсал  соборності та його історичне значення // Українська соборність: ідея, досвід, проблеми. – Київ, 1999.

- Калакура  О. Акт злуки в контексті українсько-польських відносин // Українська соборність: ідея, досвід, проблеми. – Київ, 1999.

- Коваль В. Завершення історичного процесу возз’єднання українських земель: здобутки і втрати //Українська соборність: ідея, досвід, проблеми. — К., 1999.

та багато інших.

Окрема виставка «Видатні державотворці – фундатори Соборності України» ілюструє видання, які присвячено біографічним дослідженням видатних українських державотворців, які доклали багато зусиль на вівтар державності і соборності України. Це діячі УНР і ЗУНР: Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Лонгин Цегельський, Дмитро Левицький, Євген Петрушевич, Микола Міхновський та багато інших.

Серед нових видань варто відзначити монографію молодої дослідниці Ганни Паски:

- Лев Бачинський: творець соборності України /Г.Паска / Ред. А.Королько. – Торонто-Львів : Фундація Енциклопедії України, 2019.

Одним з цікавих та пізнавальних видань виставки є навчальна настільна гра «Сто років боротьби. Українська революція 1917-1921», створена Українським інститутом національної пам’яті. За основу дизайну взято Оглядову карту українських земель Степана Рудницького 1918 року.

Запрошуємо на виставку поглибити інтерес у вивченні українського державотворення і знакових постатей національної історії.

Виставки експонуватимуться протягом січня.

Відділ зв’язків з громадськістю та реклами бібліотеки (адміністративний корпус, 1 поверх). Телефон для довідок: (048)718-53-39

Публікації ЗМІ

Створено: 21.01.2020
Останнє оновлення: 23.01.2020
Переглядів: 502
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.