Books

Newspapers

Journals

Fiction

Протягом 1869-1883 років у Російській імперії видавати твори Т. Шевченка було заборонено, а ті, що друкувалися раніше чи пізніше, були понівечені цензурою. У поширенні творів поета, зокрема заборонених в імперії, серед українського читача велику роль відігравали закордонні видання, які нелегальним шляхом перетинали кордон.
Важливе значення для видання та розповсюдження української книжки мав громадівський рух у Швейцарії, де у 1870-1880-х роках працював «Женевський гурток», очолюваний Михайлом Драгомановим, та заснована ним у 1876 році в Женеві Вільна українська друкарня (її керівником у 1878-1918 роках був А. Ляхоцький). Серед видань – поема «Марія» Т. Шевченка, надрукована М. Драгомановим у 1882 році. Цю поему М. Драгоманов видав зі своєю передмовою і коментарями.
Примірник Одеської національної наукової бібліотеки раніше зберігався у приватній колекції Михайла Комарова (1844-1913), відомого українського бібліографа, етнографа, громадського діяча, про що свідчить власницька печатка на обкладинці та титульному аркуші.

During 1869-1883 the works of T. Shevchenko were banned from publishing in the Russian empire, and those published earlier or later were censored. In the distribution of the poet's works, including those forbidden in the empire, foreign publications that crossed border illegally, played great role among Ukrainian readers. Important meaning for the publication and distribution of Ukrainian books was the public movement in Switzerland, where in 1870-1880s "Geneva Circle" worked, headed by Mykhailo Drahomanov, and Free Ukrainian publishing house founded in 1876 in Geneva by him (its head was A. Liakhotsky in 1878-1918). Among the editions is the poem "Maria" by T. Shevchenko, published by M. Drahomanov in 1882. M. Drahomanov published this poem with his preface and comments.
A copy of Odesa National Scientific Library was previously stored in the private collection of Mykhailo Komarov (1844-1913), a famous Ukrainian bibliographer, ethnographer, public figure, as evidenced by the owner’s stamp on cover and the title page.

Views: 1822