Books

Newspapers

Journals

Book collection MF Komarova (1844-1913)

Kvitka-Osnovyanenko GF Pisanya GF Kvitka (Osnovyanenko). - Lviv: Stavropyg Printing House. In-ta. Under the management. Steph. Guchkovsky, 1878. - XXIV, 613, [3] p. - (Russian Library of I. Onyshkevich; vol. 2). - Appl. to the book: Kotlyarevsky IP Writings of IP Kotlyarevsky; VA Gogol; PP Artemovsky-Gulak. 

Views: 162
View in electronic catalog