Вибрані публікації фахівців ОННБ

2016

 • Бабушкіна І.В. Шевченкіана Одеської національної наукової бібліотеки // Бібл. планета. – 2016. – № 1. – С. 27–29.
  Режим доступу
 • Бірюкова І.О. Електронні інформаційні ресурси Одеської національної наукової бібліотеки як складова інформаційного простору / І.О. Бірюкова // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 8-9 вересня 2016 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Полтава: Сімон, 2016. – С. 119-123.
  Режим доступу
 • Гоголина Т. Служение библиотеке // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – О., 2016 . – Кн. 66 . – С. 63 – 71 .
  Режим доступу
 • Іжик Л.В. А. А. Борзенко и Одесская городская публичная библиотека // ХVІІ Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині», 20-22 травня 2016 року [Електронний ресурс] : каталог / упоряд. Л.М. Бур’ян ; редкол. : О.Ф. Ботушанська (відп. ред.) [та ін.] ; ред. Н.Г. Майданюк. – Одеса, 2016. – С. 71-79.
  Режим доступу
 • Прибєга Н. Література з питань мистецтва в бібліотеках України: читацькі запити та склад фонду / Н. Прибєга, Ю. Луговцев // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 6. – С. 19-22.
  Режим доступу
 • Яцун Н.О. Фольклорно-етнографічна складова архіву Михайла Комарова // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27 – С. 221-234.
  Режим доступу

 

2015

 • Бірюкова І. Електронні інформаційні ресурси ОННБ ім. М. Горького як складова системи національних електронних ресурсів / І. Бірюкова // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту (29–30 жов. 2015 р., м. Одеса). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – С. 220-221. Режим доступу
 • Бур’ян Л.М. Григорій Дем’янович Зленко – дослідник спадщини М. Ф. Комарова // Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 вересня 2014 р.) / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка. ім. М. Горького ; упоряд. С.Г. Гриценко ; ред. Н.Г. Майданюк. - Одеса, 2015. – С. 62-65. Режим доступу
 • Григорян А.В. Науково-методична діяльність ОННБ імені М. Горького за часів незалежності України // Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 вересня 2014 р.) / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка. ім. М. Горького ; упоряд. С.Г. Гриценко ; ред. Н.Г. Майданюк. - Одеса, 2015. – С. 29-39. Режим доступу
 • Григорян А.В. Професійний конкурс методистів і бібліографів публічних бібліотек Півдня України // Бібл. форум : історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 44-47. Режим доступу
 • Диба Н.М. Задля творчого збагачення культур і взаєморозуміння: з досвіду міжнародної діяльності ОННБ імені М. Горького // Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 вересня 2014 р.) / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка. ім. М. Горького ; упоряд. С.Г. Гриценко ; ред. Н.Г. Майданюк. - Одеса, 2015. – С. 13-18. Режим доступу
 • Єфімова Г.І. О мово рідна! Слово рідне! // Бібл. форум : історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – C. 22-29. Режим доступу
 • Кудлач В.А. Притягальне поле «галактики Гутенберга» : [«Укр. книга на Одещині». Круглий стіл] // Бібл. форум : історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 52-54. Режим доступу
 • Устюжаніна Г.В. Релігійна та релігієзнавча література в бібліотеках України : читацькі запити / Г.В. Устюжаніна, Ю.М. Луговцев // Бібл. форум України. – 2015. – № 2. – С. 13-15. Режим доступу
  Щурова Т. «Поэзия «мелкого» собирательства» : (история создания фактографического фонда отдела искусств) // Дерибасовская-Ришельевская : альманах. - Одеса, 2015. – № 3 (62). – С. 292-314 : ил. – («Сокровища из сокровищницы»). Режим доступу
 • Яцун Н.О. Дослідження особових фондів Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького (на прикладі спадщини М. Комарова) // Архіви – наука – суспільство : шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, іст. ф-т, каф. архівознавства та спец. галузей іст. науки, Спілка архівістів України ; редкол.: Г.І. Калінічева [та ін.]. – Київ, 2015. – С. 185-188. Режим доступу

 

2014

 • Бур'ян Л.М. Внесок бібліотек Південного регіону в створення бібліографічної бази України // Скарбниця культури : зб. ст. – О., 2014. – Вип. IV : до 185-річчя ОННБ імені М. Горького. – С. 50-68 : іл. Режим доступу
 • Василевська Е.І. Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині" : історія та традиції // Скарбниця культури : зб. ст. – О., 2014. – Вип. IV : до 185-річчя ОННБ імені М. Горького. – С. 113-126 : іл. Режим доступу
 • Дейч Д.М. Професійний і творчий розвиток працівників ОННБ імені М. Горького // Скарбниця культури : зб. ст. – О., 2014. – Вип. IV : до 185-річчя ОННБ імені М. Горького. – С. 224-232. Режим доступу
 • Кудлач В.А. Одеська публічна бібліотека та її фундатори // Скарбниця культури : зб. ст. – О., 2014. – Вип. IV : до 185-річчя ОННБ імені М. Горького. – С. 4-34 : іл. Режим доступу
 • Кудлач В.А. Експертиза стародруків кириличного шрифту. Ділова зустріч // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 1. – С. 50-52. Режим доступу

 

2013

 • Кудлач В.А. Пам'ятки писемності та культури у фондах бібліотек Півдня України : проблеми збереження, ідентифікації, наступності та доступу // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 44-46. Режим доступу
 • Васильев И.В. Возрождение традиций : [до 15-ї річниці створення в ОННБ ім. М. Горького Галереї почесних благодійників "Люди щедрих сердець"] // Соврем. б-ка. – 2013. – № 4. – С. 80-83. Режим доступу
 • Щурова Т. «Хранить и помнить» : [до 150-річчя від дня народження славетного попечителя Одеської публічної бібліотеки М.М.Толстого. 1863-1927] // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. – О., 2013. – Кн. 53. – С. 330–338. Режим доступу

 

2012

 • Біла Т.В. Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до професії інформаційного працівника на сучасному етапі // Вісн. Львів. ун-ту. – 2012. – Вип. 7. – С. 244-253. – (Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології»). Режим доступу
 • Кудлач В. Форум однодумців. «Українська книга на Одещині» // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 5. – С. 43-48. Режим доступу
 • Кудлач В.А. Із роду пасіонаріїв : до 130-річчя від дня народження Богдана Комарова // День : [Україна-Incognita]. – 2012. – 18 січ. Режим доступу
 • Устюжаніна Г. В. Методичне забезпечення релігієзнавчого просвіт­ниц­тва в бібліотеках України : з досвіду роботи ОДНБ ім. М. Горького / Г. Устю­жаніна // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : (за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці відділу бібліотекознавства) / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [укл. О. П. Куніч]. – Х. : Фоліо, 2012. – С. 99-106. Режим доступу

 

2011

 • Майданюк Н.Г. Для майбутніх поколінь : [про можливості та роль благодійників у поповненні фондів Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького] // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 7. – С. 13-15. Режим доступу
 • Саєнко Л. Автоматизація спеціалізованого інформаційного обслуго­ву­вання класів читачів публічної бібліотеки / Л. Саєнко, А. Саєнко, О. Арсірій // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 10. – С. 24-28. Режим доступу

 

2010

 • Ботушанська О. Ф. ОДНБ імені М. Горького : хронологія розвитку та участь у процесі державотворення незалежної України // Наукова бібліотека : стратегія інноваційного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 180-річчю ОННБ імені М. Горького (Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / упоряд. М. В. Тетенко; ред. І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 148-170. – Електронний варіант; Мория : альманах. – О., 2010. – С. 4-17 : фото. Режим доступу
 • Рикун И. Э. Время больших ожиданий. И больших разочарований : (20-е годы прошлого века в истории ОННБ имени М. Горького) // Наукова бібліотека : стратегія інноваційного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 180-річчю ОННБ імені М. Горького (Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / упоряд. М. В. Тетенко; ред. І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 148-170. – Електронний варіант; Мория : альманах. – О., 2010. – С. 162-184 : фото. Режим доступу
 • Тетенко М. В. Первая в сети публичных библиотек России // Наукова бібліотека : стратегія інноваційного розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 180-річчю ОННБ імені М. Горького (Одеса, 24-25 верес. 2009 р.) / упоряд. М. В. Тетенко; ред. І. С. Шелестович. – О., 2010. – С. 148-170. – Електронний варіант; Мория : альманах. – О., 2010. – С. 143-150 : фото. Режим доступу
Створено: 17.02.2016
Останнє оновлення: 11.04.2017
Переглядів: 1937
© 2017 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.