Виставка нових надходжень Березень-жовтень

Шитюк М. М. Землі української постаті знані : навч. посіб. / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – 724 с.

У книзі зібрано науково-популярні нари­си про відомих українців-митців, учених, поетів, письменників, освітян, держав­них діячів, керівників, військових. Своїм життям, працею, творчістю вони принесли славу рідній землі та стали історичними постатями України.

 

 

 

Сдаем отчеты в электронном виде : руководство к действию / Н. Григо­рьева, Е. Мехедов, О. Кушнеров [и др.]. – Х. : Фактор, 2012. – 320 с.

Ця книга для тих, хто крокує в ногу з часом та морально готує себе до подан­ня електронної звітності до всіх державних органів або вже її подає та має безліч запитань без відповідей.

 

 

 

 

Хитли М. События, которые изменили мир / Майкл Хитли, Мартин Джей Ховард ; пер.с англ. О. И. Благиной. – Х. : Фактор, 2011. – 304 с. : ил.

Ця чудово ілюстрована книга описує найбільш знаменні події, які відбувалися у світі за останнє тисячоліття: наукові відкриття, знаменні винаходи, війни та теракти, масштабні катастрофи. Всі вони по-своєму змінили наш світ, зро­били його таким, яким він є зараз.

 

 

 

Каталог «Арт-галереи Украины» / сост. : Е. Чуйкова, Е. Ткаченко, О. Бес­пятова. – К. : Преса України, 2012. – 136 с. : ил.

Унікальне презентаційне видання, яке об'єднує знання про приватні галереї України. Подана інформація відоб­ра­жає стан, об´єм і структуру арт-ринку України. Каталог нараховує більш 300 ілюстрацій, має індекс худож­ників, алфавітний покажчик.

 

 

Калинчук А. М. Історичні романи І. Нечуя-Левицького : особливості пое­ти­ки / А. Калинчук ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України . – К. : Четверта хвиля, 2012. – 164 с.

У монографії вперше цілісно проана­лі­зовано романи «Князь Єремія Вишневе­цький»(1897) та «Гетьман Іван Вигов­сь­кий»(1899) І.Нечуя-Левицького (обид­ва твори вперше було надруко­вано 1991 р.), осмислено їх художню вартість. Поетика історичних романів письмен­ника досліджується в зв´язках із творчістю його попередників і сучас­ників, які виступали у жанрі історичної прози ХIХ ст.

 

Духовенство Одессы : 1794 – 1925 / авт.-сост. В. А. Михальченко, под ред. Е. А. Каменева. – О. : ТЭС, 2012. – 559 с.

Історія Одеської єпархії невідривно пов´я­зана з іменами тих, хто стояв у витоків становлення Православ´я у нашому місті та краї, хто зробив ваго­мий внесок у розвиток церковного життя, хто своїм служінням у престола Божого, подвижничеською працею при­множував плоди благовістя Христова на цій благословенній землі.

 

 

Ветрова Н. М. Обеспечение эколо­гической безопасности рекреа­ционного региона : монография / Н. М. Ветрова, С. И. Федоркин. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – 294 с.

В монографії представлено методо­логічні основи проведення оцінки рівня екологічної безпеки території з ураху­ванням систем загроз техногенного ха­рактеру. Наведені результати апроба­ції розробленої методики при оцінюванні екологічного стану рекреа­ційних регі­онів.

 

 

Черновалюк Ю. Ю. Реалізація права на сім´ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу : монографія / Ю. Ю. Черновалюк – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 172 с.

У монографії досліджуються особливості розвитку форм влаштування дітей-сиріт, та дітей, що позбавлені бать­ківського піклування в Україні. В роботі містяться пропозиції, направлені на вдосконалення правового регулювання правовідносин, що виникають у процесі створення та діяльності дитячого будинку сімейного типу.

 

Комова М. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій у засобах масової інформації : монографія / М. Комова . – Львів : Львівська полі­техніка, 2012. – 252 с.

Розкрито ключові чинники взаємо­за­леж­ності між документальною фікса­цією реальних фактів і подій та сту­пенем і можливостями інтерпретацій цих фактів і подій авторами матеріалів у мас-медіа. Для наукових працівників, студентів галузі підготовки «Журна­ліс­тика та інформація», журналістів, редакторів та медіа-менеджерів.

 

Повна енциклопедія очищення та лікування організму / уклад. I. Левашова. – Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2011. – 384 с.

Очищення – це просто. В цій унікальній книзі крім методів очищення, що вже стали традиційними, ви знайдете не менш дієві методи очищення організму за допомогою дихання і руху, ознай­омитесь із способами очищення води і з її дивовижними властивостями, ви дізнаєтесь, що правильне харчування – пряма дорога до здоров'я внутрішніх органів. Міцного вам здоров´я!

 

Метешкин К. А. Краеугольные камни пирамиды знаний научно—педагоги­чес­ких работников. ХХІ век .: учебник / К. А. Метешкин ; Харьковская наци­ональ­ная академия городского хозя­йства. – Х. : ХНАГХ, 2012. – 335 с.

Структура і зміст підручника дозволяє педагогам набути знання, уміння і нави­чки для інноваційно-педагогічної діяль­ності. Призначений як для студентів ши­рокого кола спеціальнос­тей, так і для аспірантів та викладачів, що підвищу­ють свою кваліфікацію.

 

 

Никора А. О. Методична підготовка майбутнього вчителя історії до фор­мування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики : монографія / А. О. Нікора. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 216 с.

У монографії науково обґрунтовані методичні умови підготовки майбут­нього вчителя історії в університеті, що забезпечить його методичну готовність до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики в сучасній загальноосвітній школі.
Книга призначена для студентів, магіс­трантів, аспірантів, викладачів вищих навч. закладів педагогічного профілю, науковців.

 

Коваленко В. О., Огаренко Є. А. Методологія, парадигми, теорії логіс­тичної фаховізації вищої психоло­гіч­ної освіти : монографія / В. О. Кова­ленко, Є. А. Огаренко. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 152с.

Розглянуто проблеми фахової підготов­ки психологів, виявлено причини їх виникнення та запропоновано напрями подолання причин і проблем.
Видання призначене для фахівців з пси­хології, педагогіки, магістрів, аспіран­тів та докторантів.

 

 

Підприємницька діяльність в Україні : проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. 31 трав.-1 черв. 2012 р., м. Київ. – К. : МІБО КНЕУ, 2012. – 214 с.

Матеріали, розміщенні у пропонованому збірнику, розкривають сутність підпри­ємницької діяльності, практику її здій­снення в Україні, а також ті проблеми, які існують сьогодні у суб´єктів госпо­дарювання.
Призначено для працівників економіч­них, фінансових служб підприємств і всіх, хто бажає підвищити свій профе­сійний рівень. .

 

Пархомець М. К., Матвійчук М. З. Ціноутворення у підприємствах агро­промислового виробництва : органі­зація та методика : монографія / За ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 228 с.

Досліджено ціноутворення в основних галузях рослинництва і тваринництва, дано оцінку ціноутворення у підприєм­ствах переробної промисловості; про­аналізовано рівень доходів, номінальної та реальної заробітної плати насе­лення.

 

Наливайченко С. П. Особливості інноваційних процесів у виробничих системах : монографія / За заг. наук. ред. д.е.н., проф. С. П. Наливайченко. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2012. – 288с.

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки підприємствам України важ­ливо вибрати вірні орієнтири свого функ­ціонування, які дозволять досягти належного рівня конкурентно­спромож­ності та вихід вітчизняної індустрії на світовий ринок.

 

 

Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач. – К. : Алерта, 2012. – 272с.

У монографії систематизовано підходи до визначення маркетингової стратегії. Запропоновано інтегровану систему формування маркетингової стратегії. Розглянуто особливості стратегічного маркетингового управління в умовах ґло­балізованого ринкового середо­вища.
Монографія призначена для науковців та практиків маркетингу та страте­гіч­ного управління, викладачів, аспірантів.

 

Стан та перспективи розвитку фінан­сової системи України / Під ред. д.е.н., проф. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. 324с.

У монографії розглянуто теоретичні та практичні засади функціонування податкової системи України та шляхи її удосконалення. Значну увагу приділено перспективам розвитку ринку страху­вання в Україні з врахування світових тенденцій.
Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

 

Пилип´юк В. В. Україно, ти для мене диво! : фотоальбом. – Л. : Світло й тінь, 2011. – 176 с. : іл.

Новий фотоальбом лауреата Націо­нальної премії України ім. Т. Шевченка Василя Пилип'юка. Автор проникливим поглядом охоплює безмежжя історії України, захоплюється неповторною красою природи, з любов'ю й ніжністю розповідає про пам'ятки історії та культури. Відкривається книга образом Богородиці-Оранти, а завершується образом новонародженої дитини – і у цьому теж можна бачити символічність схвильованого ліричного монолога.

 

Тарас Шевченко – славний син Чер­каської землі = Taras Shevchenko – the glorious son of Cherkasy region/ авт кол. : А. Ю. Чабан, Л. С. Шитюк-Шевченко, С. А. Брижинька та ін. – Черкаси : Бізнес-стиль, [б.р.]. – 160 с. : іл.

Ця книга – своєрідна енциклопедія кров­ного зв´язку Шевченка зі своєю малою Батьківщиною. Вона висвітлює сторінки життя і творчості великого Кобзаря, які поєднані з Черкащиною. Завдяки виданню читач зможе познай­омитися з різними куточками Черка­щи­ни, які відвідував Тарас Григорович. Розміщено цікаві матеріали, такі як дерево Шевченківського роду або карта Черкащини «шевчен­ківських» місць. Видання яскраво ілюстровано.

 

Нанонаука, нанобіологія, нанофарма­ція : монографія / І. С. Чекман, З. Р. Ульберг, В. О. Маланчук, Н. О. Горчакова, І. А. Зупанець. – К. : Поліграф плюс, 2012. – 328 с. : іл.

У монографії узагальнені новітні дані літератури та дослідження авторів, що виконані співробітниками кафедри фармакології та клінічної фармакології і кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету ім. О. О. Бого­мольця, лабораторією електронно-променевої нанотехнології неорганіч­них матеріалів для медицини Інститу­ту електрозварювання ім. Є. О. Патона і Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, Інсти­туту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Націона­льного фармацевтичного університету, Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького стосовно проблем нано­науки, нанобіології, наноінформації.

 

Терещенко А. К. Анатолій Солов´я­ненко. Творчий шлях. – К. : Либідь, 2009. – 352 с. : іл.

Повість про життєвий і творчий шлях Анатолія Солов´яненка грунтується на великому за обсягом документальному матеріалі: рецензіях, статтях, руко­писних, аудіо- і фотоматеріалах, що зберігаються в архівах його родини та автора, а також документальних філь­мах, програмах радіо і телеба­чення, трансляційних записах з оперних теат­рів і концертних залів. Достовірності по­вісті надають записи бесід з Анатолієм Борисовичем, його виступи, інтерв´ю, листи, спогади друзів, колег, партнерів, а та численних шанувальників.

 

Я так тебя люблю. – Х. : Аргумент Принт, 2011. – 304 с. : ил.

У цій чудовій книзі зібрані кращі вірші про кохання видатних російських пое­тів. А ще – афоризми про кохання та освічення у цьому почутті різними мовами світу!

 

 

 

 

 

 

Вальдман Б. Русско-еврейская жур­на­листика (1860-1914): литература и литературная критика. – Рига, 2008. – 360 с.

У монографії розглядається російсько-єврейська журналістика в Російській імперії з моменту її зародження у 1860 році в Одесі перед Першою світовою війною. Цей масив періодичних видань містить винятково важливий та цікавий матеріал з історії та культури єврей­ського народу, відображає процес формування російсько-єврейської інте­ле­генції. Вперше у повному обсязі досліджена і опублікована в російсько-єврейському друку художня література. Велике місце відведено забутим авторам та малознаним текстам.

 

Яценко В. А. Море глазами портовика / А В. Яценко, А. В. Мерлич, А. В. Яценко. – О. : Друк, 2009. – 168 с. : іл.

У популярній формі розповідається про історію морських портів, взаємний вплив флоту, порту та міста, охорону навко­лишнього середовища – морів та бере­гів. Міститься інформація про порти України. Надано розділ про протоки та моря на виході з Чорного моря.

 

 

 

Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, сві­дчення : у 2 т. – Житомир : Рута, 2011.

Видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистич­ною розповіддю про проголо­шення незалежності України у серпні 1991 року. До книги включені документальні матеріали, статті вчених-істориків, спогади і роздуми безпосередніх учас­ників і творців тих історичних подій. Видання ілюстровано фотографіями того часу. У 2х томах.

 

Гроші України = Money of Ukraine / Р. М. Шуст, А. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко та ін.. – К. : Фоліо, 2011. – 504 с. : іл.

Розкішне багато ілюстроване видання висвітлює історію грошей у контексті ство­рення і розбудови Української Держави.

 

 

 

 

Бараев Т. М. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные…» : В. Ф. Войно-Ясенецкий (Святитель Лука) и военно-врачебное дело. – О. : Фаворит ; Печатный дом. – 2011. – 120 с. : ил.

Книга присвячена військово-лікарській діяльності видатного хірурга та православного священика Валентина Феліксовича Войно-Ясенецького (Святителя Луки). Значна частина видання представлена витягами з спогадів, робот та проповідей хірурга-священика. Розміщено копії фотодокументів з сімейного архіву Войно-Ясенецьких.

 

Большая книга о Пресвятой Богоро­дице / авт-сост. В. И. Козаченко. – М. : Ковчег, 2010. – 768 с. : ил.

У книгу увійшли опис земного життя Божої Матері, розповіді про сучасне становище міст, пов'язаних з земним життям Пресвятої Діви, дослідження сучасних істориків та архлогів. У виданні зібрані свідчення про чудо­творні ікони Пресвятої Богородиці, які в теперішній час перебувають у храмах Росії, Україні, Білорусії та інших країн.

 

 

 

Спогади про Тараса Шевченка / Уклад. В. С. Бородіна, М. М. Павлюка, О. В. Бороня. – К. : Дніпро, 2010. – 608 с.

До збірника спогадів про Тараса Шев­ченка увійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя геніального сина українського народу, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху осново­полож­ника нової української літератури.

 

 

 

Біла книга національної освіти України / за заг. ред. В. Г. Кременя. – К. : Інформ системи, 2010. – 342 с.

Наукове видання, в якому вперше в історії розвитку українського суспільства всебічно проаналізовано стан національної освіти, визначено актуальні проблеми освітянської галузі та причини їх виникнення, окреслено шляхи подолання труднощів в освітній сфері та її розвитку в контексті глобалізації, європейської інтеграції і національної самоідентифікації.

 

 

Любимое кино : в 35 т. – К. : Издательский Дом УМХ, 2012 – Т. 9. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскер­вилей. – 2012. – 112 с. : ил.

«Любимое кино» - книжкова колекція з 35 томів, яка присвячена найви­датнішим фільмам, що створені радянським кінематографом. Кожний том розкриває історію виникнення однієї картини, розповідає про її творців, акторів, що зіграли головні ролі, подробиці знімального процесу, а також про те, що залишилось за кадром. Невід'ємна частина кожної книги – DVD з фільмом, якому вона присвячена. 9й том – «Собака Баскервілій».

 

Король О. М. Чорнила нотаріуса ві­ками не вицвітають / О. М. Король, М. О. Башта. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 144 с. : іл.

Це прекрасно оформлене присвячене історії нотаріальної справи, особли­востям її формування у різних країнах святу, процесу її становлення на теренах України від часів Київської Русі до сьогодення. Книга містить архівні документи, афоризми, уривки творів, світлини тощо.

 

Художники України = Artists of Ukra­ine : творчо-біографічний альбом-довідник / авт.-упоряд. С. Журавель. – Вип. 4. – К., 2011. – 272 с. : іл.

Четверта книга «Художники України» містить 210 творчо-біографічних дові­док та майже 1000 кольорових репродукцій творів живописців, скульпторів, графіків, монументалістів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Видання подає широкий спектр сучасної образотворчості України в її активному розвитку.

 

Франков А. В. Чемпионаты Европы : в 7 т. / А. В. Франков, Б. Х. Тали­новский, Е. П. Панкратов. – К. : Медиа Холдинг, 2012

Автори, відомі футбольні журналісти, представляють новий проект – 7-томну книжкову колекцію «Чемпионаты Евро­пы», яка розповідає про всі європейські футбольні форуми. Оповідь ведеться в захоплевій, але в той же час статистично та футбольно точній, формі, супроводжується великим об'ємом довідкової інформації.

 

Канденюк Л. К. Місія – Космос. – К. : Довіра, 2011. – 382 с. : іл.

Книга «Місія – Космлс» – емоційно насичена розповідь першого космона­вта України, героя України Леоніда Костянтиновича Каденюка про його політ у космос у 1997 році у складі екіпажу космічного корабля «Колумбія». Видання містить надзвичайно цікаві описи етапів польоту, портрети його учасників і роздуми автора.

 

 

 

Попович П. Не могло бути інакше. – К. : Либідь, 2011. – 312 с. : іл.

У книгу легендарного космонавта Павла Романовича Поповича увійшли фрагменти його споминів, публікацій про космом і космонавтику, численних інтерв'ю, хронікальна розповідь про першого космонавта Землі Юрія Гагаріна. Видання знайомить читачів з яскравою й різнобічною особистістю першого космонавта-українця, шостого землянина, що побував у космосі. Текст книги супроводжується фото з особистого архіву Павла Поповича.

 

Б.Є. Патон: 50 років на чолі Академії / гол. редкол. А. Г. Наумовець. – К. : Академперіодика, 2012. – 776 с. : іл.

У книзі висвітлена 50-річна діяльність видатного українського вченого і орга­нізатора науки академіка Бориса Євгеновича Патона на посту Президента Національної Академії Наук України. Відомі вчені діляться враженнями про особисте спілкування з Б.Є. Патоном, його величезний внесок у розвиток науки і техніки.

 

 

 

Авиация и профессиональная подготовка летчика : в 6 т. Т. 1. История авиации / глав. ред. Р. Н. Макаров. – Кировоград, 2010. – 860 с. : ил.

Унікальне довідково-енциклопедичне видання у 6 томах. Головний редактор проекту – президент Міжнародної академії проблем Людини в авіації та космонавтиці професор Роберт Микитович Макаров. Перший том присвячений історії авіації.

 

 

Крикун Г. Ф. Золотые имена. Александр Васильевич Суворов в истории Очакова и земли Очаков­ской. – Николаев : Дизайн и полиграфия, 2010. – 244 с. : ил.

Чудово оформлене видання висвітлює значущий період життя найдавнішого міста півдня України – Очакова кінця XVIII ст., його звільнення від татаро-турецького поневолення. Значне місце відведене облозі та штурму Очакова, військовоначальникам російської армії та флота, Чорноморського війська вірних козаків. Книга насичена ілюс­тративним матеріалом – більш ніж 300 фотографій, портретів, карт, ілюстрацій.

 

Яблоков А. В. Чернобыль : послед­ствия катастрофы для человека и природы / А. В. Яблоков, В. Б. Нестеренко, А. В. Нестеренко. – СПб : Наука, 2007. – 376 с. : ил.

Найбільш повний в світовій літературі огляд медичних та біологічних дослід­жень, присвячених наслідкам Чорнобильської катастрофи для населення та природи забруднених радіоактивними опадами країн.

 

 

 

Суицидология: прошлое и настоящее : проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах / сост. А. Н. Моховиков. – М. : Когито-Центр, 2001. – 569 с.

У виданні здвйснена спроба наукової ситсематизації матеріалів по суіцидології. Представлені в книзі тексти ситсематизовані в трьох розділах: історико-філософському, клініко-психологічному та літературно-художньому. Публікуються маловідомі тексти.

 

 

 

Держава, влада та громадянське сус­пі­льс­тво у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.) / упоряди.: Т. А. Бевз, Д. В. Вєдєнєєв, П. П. Гай-Нижник, О. М. Любовець та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 808 с.

У збірнику подаються витяги з документів сучасних українських політичних партій, в яких відображено їх бачення питань функ­ці­онування влади, державних інститутів та громадянського суспільства в Україні.

 

Івченко А. С. Україна. Фортеці, замки, пала­ци… / А. С. Івченко, О. А. Пархоменко. – К. : Картографія, 2009. – 600 с.

Путівник являє собою оригінально-ретро­спек­тивний погляд на еволюцію житла і середовища проживання людини у межах сучас­ної української держави протягом тисячоліть. Видання містить близько чотирьох сотень окремих статей, які інформують про різноманітні архітектурні раритети та понад тисячу сучасних фотографій, старовинних гравюр і акварелей, планів фортечних споруд. Книга стане необхідним супутником у пізнанні великої архітектурної спадщини України.

 

Бельский М. Р. Газеты старой Одессы : справочник. – Одесса : ВМВ, 2009. – 76 с.

Довідник продовжує серію книг автора з історії друкарської справи в Одесі. Пропо­но­вана робота – каталог одеських росій­сько­мовних газет дорадянського часу. Надані відомості про їх видавців та редакторів за архівними документами, що публікуються вперше.

 

 

Кордашев Ю. П. Восстание. – М., 2008. – 544 с.

Книга про повстання на броненосці «Потьом­кін» написана на основі архівних документів, значна частина яких вперше введена у науковий обіг. Як самостійна час­тина дослідження вперше публікуються анотований список команди «Потьомкіна». Видання ілюстроване рідкісними світлинами.

 

 

Камин А. Л. Интеллектуальное АЙКИДО. Приемы решения проблем / А. Л. Камин, В. И. Ильченко, Д. А. Камин, В. П. Шулико. – Луганск : Світлиця, 2009. – 249 с.

Книга являє собою навчальний курс творчого мислення (евристики). У ній чітко сфор­муль­овані прийоми та методи творчого мислення з прикладами та задачами.

 

 

 

Івченко А. С. Вся Україна. – К. : Картографія, 2010. – 656 с.

Перший у країні авторський путівник, що ство­рювався впродовж останніх років. Автор простудіював майже усі доступні літературні джерела, проїхав країною 30000 кілометрів і використав сотні метрів фотоплівки. Книга містить понад півтисячі окремих статей і вдвоє більшу кількість фотоілюстрацій. Видання являє собою найширший сучасний погляд на Україну, яка завдяки розмаїттю природних умов і архітектурних шедеврів не залишить байдужим нікого.

 

Ходж А. Н. Історія мистецтва. – Х. : Фак­тор, 2012. – 208 с.

Яскраво ілюстроване видання робить екскурс в історію мистецтва західного світу, починаючи від середньовіччя і до сього­дення. Містить інформацію про основні течії жипопису, про його школи й стилі, а також про історію технік. Увагу зосеред­жено на найважливіших явищах у мистецтві Відродження, бароко, романтизму, модерну.

 

Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.

Монографія є результатом здійсненого науковцями Тернополя, Києва, Львова і Донецька колективного дослідження законо­мір­ностей міжнародної економіки та функ­ціо­нування економіки України у світовому господарському комплексі.

 

 

Иванов И. В. Кортики ХХ века : [книга - справочник] / И. В. Иванов. – Днепро­петровск : АРТ-ПРЕСС, 2011. – 464 с.

Розкішне яскраво оформлене подарункове видання присвячене кортикам світу ХХ сто­ліття. Показано історію розвитку кортиків і парадних кинджалів протягом більше ніж ста років. З кожної держави, кортики якої представлені у виданні, надається короткий нарис.

 

 

Дебре, Р. Иллюстрированная Библия. Ветхий Завет. Новый Завет. – Харьков - Белгород: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2009. – 432с.

Книга є добіркою популярних в іконографії бібілійних сюжетів. У ній зібрано шедеври образотворчого мистецтва, присвячені подіям, викладеним у Старому Заповіті та Новому Заповіті. Це справжня скарбниця іконграфії, представлена такими визначними майстрами живопису, як Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Сандро Боттичеллі, Пітер Пауль Рубенс, Дієго Веласкес, Доменіко Ель Греко, Рембрандт Харменс ван Рейн, Ежен Делакруа та багато інших. Кожне полотно супроводжує короткий зміст сюжету, якому його присвячено.

 

Одесса в русской поэзии: поэтическая антология/ Сост. А.М.Рапопорт. – М.: Арт Хаус медиа, 2009. – 192с.

Мета створення цієї антології – зібрати вірші поетів, що писали про Одесу в ХІХ-ХХ ст. Антологія складається з трьох частин, що включають вірші ХІХ ст., першої та другої половини ХХ ст. Представлена поезія наповнена духом Одеси, її атмосферою, “одеським способом мислення”. В антології багато сучасних поетів, що свідчить про те, що створення творів про Одесу – невпинний процес.

 

 

Гусєв О.П. 25 років віч-на-віч з “Чорнобилем”: Документально-публіцистичний твір. – К.: ПП “Золоті ворота”, 2011. – 624с..

Книга Олега Петровича Гусєва, заслуженого журналіста України, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Цей документально-публіцистичний твір, який автор-чорнобилць писав майже щоденно протягом чверті століть, додає не тільки нові документальні матеріали та фото з Чорнобильської АЕС та інших “гарячих” точок, а й віри в обов?язкову перемогу над цією атомною бідою всієї планети.

 

Клименко, О.П. Крізь вогонь і сльози = Through the Fire and Tears: альбом. – К.: Прес-КІТ, 2009. – 320с.

Альбом правдиво розповідає про “гарячі точки” світу кінця ХХ – початку ХХІ століть. Відвертими фотодокументами автор не лише засвідчує героїзм, мужність, милосердя та самопожертву українських військових миротворців у блакитних шоломах ООН, а й намагається показати, що страждання, які довелося пережити людям під час воєнних та етнічних конфліктів у колишній Республіці Югославія, Африці, на Близькому Сході, усюди отдакові.

 

Івченко, А.С. Україна = Ukraine. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 224с.

Пропоноване подарункове альбомне видання знайомить з великим минулим України і її яскравим сьогоденням, багатою колекцією культурних і мальовничих пам´яток природи. У книзі представлено близько 400 об´єктів, що мають історичну та культурну цінність. Унікальні авторські фотографії, підготовлений висококласними фахівцями текст українською та англійською мовами роблять видання цікавим як для жителів країни, так і для іноземних громадян, що бажають познайомитися з Україною.

 

Котляр, М.Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі. – К.: Наш час, 2011. – 280с.

Написана у формі нарисів живою популярною мовою, книжка відомого фахівця з історії Київської Русі охоплює широке коло тем військової справи та воєнного мистецтва ХІІ-ХІІІ ст., більшість яких не знайшли достатнього відображення в науковій літературі: склад і комплектування війська, стратегія і тактика, князі-полководці й воєводи, найманці, союзники і противники, бойові й піхотні порядки давньоруського війська тощо. Розглянуто також стратегію оборони державних рубежів, фортифікації міст і замків, облогові й захисні знаряддя. Видання багато ілюстроване.

 

Глобальні проблеми світу: атлас. – К.:Картографія, 2009. – 144с.

Атлас присвячений тенденціям світового розвитку і глобальним проблемам людства. Тематичні карти дають можливість прослідкувати за світовими тенденціями і порівняти перспективи країн, спираючись на велику кількість актуальних даних, зібраних Світовим банком. Детально висвітлюються глобальні проблеми сучасності: бідність, СНІД, дитяча смертність, забруднення атмосфери тощо.

 

Белічко, Ю. Палітра століть. Вибрані твори живопису з музеїв України/ Ю.Белічко, А.Ізотов. – Одеса: Маяк, 2010. – 200с.

Альбом побудований на матеріалі зібрань музеїв України. До видання увійшли твори українського живопису ХІІ-ХХ століть, різноманітних за стильовими ознаками та техніками. Автори альбому ставили на меті розкрити всю незмірну глибину самого мистецького твору та водночас показати неповторну, сповнену краси, різноманітності панораму українського живопису.

 

Тайные фигуры розенкрейцеров. XVI – XVII вв.: пер. с нем. – К., 2008. – 120с.

Це багатоілюстроване видання буде цікавим усім, хто цікавиться герметичною філософією або символікою тайного знання. Книга являє собою зібрання трьох невеликих трактатів та символів давніх філософів. Видання виконано по оригінальному тексту, тобто перекладено та звірено з німецьким виданням.

 

 

Гольова, Н.В. Медицина искусства. – Донецк, 2012. – 240с.

Що є медицина – наука чи мистецтво? Для відповіді на це питання автори пропонують читачам зануритися в дивовижний світ художнього слова й живопису, музики й танцю, в яких мистецтво зцілення знайшло своє яскраве відображення. Історія розвитку медицини і що може дати спілкування з мистецтвом для здоров?я людини – основ

Створено: 31.03.2012
Переглядів: 3328© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.