Українське державотворення від початку до сьогодення

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

800_442.jpg images-1.jpg geroyi-1.jpg image.png

Історичні питання державотворення України

Бучко М. Б. Україна: 20 років незалежності / Мирослав Богданович Бучко, Володимир Іванович Кафарський, Ігор Олексійович Андрухів, Олег Максимович Адаменко, Людмила Миколаївна Архипова; Львів. держ. ун-т внутріш. справ України. Прикарпат. юрид. ін-т; За ред. Мирослав Богданович Бучко, Володимир Іванович Кафарський, Ігор Олексійович Андрухів, Йосип Михайлович Гах. – Івано-Франківськ : Надвірнянська друкарня, 2011. – 276 с.

Здобуття незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення: у 2 т.– Житомир : Рута, 2011.
Т. 1 : . / Асоц. народних депутатів України; гол. ред. ради Олександр Леонідович Барабаш; відп. ред. Яків Зайко. – 2011. – 751 с.

Кіндрачук Н. М. Боротьба Народного Руху України за незалежність України: 1989-1991 рр. : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Надія Мирославівна Кіндрачук, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : [б.в.], 2010. – 16 с.

Конта Р. М. Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині XIX століття: історіографія проблеми : Автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ростислав Михайлович Конта; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : [б.в.], 2004. – 16 с.

Комаринська З. М. Україна незалежна (1991-2011) у фактах, документах, ілюстраціях / Зоряна Михайлівна Комаринська, Наталія Юріївна Олійник; Нац. банк України, Ун-т банків. справи. – К. : УБС НБУ, 2012. – 243 с.

Купрійчук В. М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Василь Михайлович Купрійчук, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б.в.], 2015. – 36 с.

Литвин В. М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки XX ст.) : монографічне дослідження / Володимир Михайлович Литвин, НАН України. Ін-т історії України; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2001. – 559 с.

Левченко А. В. Організації українського козацтва XVI - XVIII ст. як чинник державотворення: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Андрій Вікторович Левченко, НАПН України. Ін-т вищ. Освіти. – К. : [б.в.], 2012. – 19 с.

Радько П. Г. Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика : монографія / Петро Григорович Радько; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; відп. ред. П. С. Сохань. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 348 с. 

Середюк В.Ю. "Українське питання" в процесі національного державотворення XIX ст. - поч. XX ст. (історико-правове дослідження) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Віталій Юрійович Середюк, Приват. вищ. навч. заклад Університет Короля Данила. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2018. – 20 с.

Сімперович В. М. Історіографія національно-демократичного руху за суверенізацію та незалежність України на рубежі 80-х - 90-х років XX століття : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Володимир Миколайович Сімперович; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б.в.], 2005. – 17 с.

Україна. Антологія пам'яток державотворення, X - XX ст. : дорога до себе : у 10 т. / Редкол. Іван Михайлович Дзюба, Володимир Дмитрович Литвинов, Раїса Валентинівна Мовчан.– К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2009
Видано під патронатом Укр. Всесвітньої координаційної ради . – На укр. яз.

Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби Середньовіччя, X - XIII ст. / Упоряд., передм. та примітки Оксана Миколаївна Сліпушко. – 2009. – 438 с.
Т. 2 : Ренесанс ідеї української державності, XIV - XVI ст. / Упоряд., передм. та примітки Володимир Дмитрович Литвинов. – 2008. – 614 с.
Т. 3 : Битва за козацьку державу, XVI - XVII ст. / Упоряд., передм. та примітки Валерій Олександрович Шевчук. – 2008.  – 495 с.
Т. 4 : Спроби реанімації козацької держави, XVIII ст. / Упоряд., передм. та примітки Валерій Олександрович Шевчук. – 2008. – 525 с.
Т. 5 : Романтики національного відродження, 1800 - 1863 роки / Упоряд., передм. та примітки Іван Михайлович Дзюба. – 2009. – 733 с.
Т. 6 : Змагання за українську ідею, від 60-х років до кінця XIX ст. / Упоряд., передм. та примітки Оксана Миколаївна Сліпушко. – 2008. – 510 с.
Т. 7 : Відродження української державності / Упоряд., передм. та примітки Дмитро Васильович Павличко. – 2008. – 703 с.
Т. 8 : Розстріляне відродження України, 1920-ті - 1930-ті роки XX ст. / Упоряд., передм. та примітки Раїса Валентинівна Мовчан. – 2009. – 773 с.
Т. 9 : Час випробувань. Консолідація національно-патріотичних сил, 1939 рік - початок 80-х років XX ст. / Упоряд., передм. та примітки Юрій Юрійович Сливка. – 2009. – 734 с.
Т. 10 : Відродження й утвердження української державності, 1987 - 2005 роки / Упоряд., передм. та примітки Володимир Іванович Сергійчук. – 2008. – 670 с.

Українське державотворення. Акт 30 червня 1941 : Збірник документів і матеріалів : пер. с нем. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львів. від-ня; упоряд. Орест Дзюбан; передм. Василь Кук, Ярослав Дашкевич; пер. Галина Сварник. – Львів, К. : Літературна агенція "Піраміда", 2001. – 556 с.

Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. : у 2 кн. / НАН України. Ін-т історії України; відп. ред. Валерій Смолій; редкол. О. Бачинська, Віктор Горобець, Олександр Гуржій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2018
370-річчю Укр. нац. революції присвяч.

Устименко Володимир. Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні (1917-1920 рр.) : монографія / Володимир Устименко; НАН України. Ін-т історії України; відп. ред. Р. Я. Пиріг. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. – 144 с.

Сучасне українське державотворення: тенденції та перспективи розвитку

Ажнюк Б. М. Національний суверенітет України в умовах глобалізації : національна доповідь / Богдан Миколайович Ажнюк, Олег Олексійович Ашурков, Тетяна Анатоліївна Бевз, Віктор Анастасійович Бурбела, Олесь Вікторович Гаврилюк; НАН України. Секція суспільних і гуманітарних наук; гол. редкол. Валерій Михайлович Геєць. – К. : Парламентське вид-во, 2011. – 107 с.

Декларація про державний суверенітет України : історія прийняття, документи, свідчення /  Асоц. народних депутатів України; відп. ред. Яків Зайко. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.

Державотворення та національна ідея України : Бібліографічний покажчик / Миколаїв. держ. обл. універс. наукова б-ка ім. О. Гмирьова; уклад. А. Г. Вінницька, Є. В. Руденко, Т. С. Астапенко; ред. Л. М. Голубенко. – Миколаїв : ВАРТ, 2001. – 24 с.

Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наукової конференції, 29 лютого 2008 р., м. Львів / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ; упоряд. Т. В. Курило. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. Справ, 2008. – 424 с.

Конституційні засади сучасного державотворення : навчальний посібник у питаннях і відповідях / Тетяна Євгеніївна Кагановська, Євген Іванович Григоренко, Яна Олександрівна Григоренко, Олександр Сергійович Передерій, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; за ред. Тетяна Євгеніївна Кагановська. – Харків : Право, 2017. – 304 с.

Копієвська О. Р. Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія / Ольга Рафаїлівна Копієвська. – К. : Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2010. – 272 с.

Незалежність очима ТСН / авт. тексту Валерій Примост; ред. Наталія Петринська. – Київ : Основа, 2017. – 293 стб. : іл.

Незалежність України / упоряд. Вадим Дорошенко; худож. Олеся Білоус. – Київ : Мамине сонечко, 2016. – 48 с.

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори XXI століття : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 22 серпня 2011 р., м. Київ / Нац. ін-т стратег. досліджень; упоряд. Ярослав Анатолійович Жаліло, С. О. Янішевський. – К. : НІСД, 2011. – 189 с.

Національна періодика початку XX століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченої 100-літтю газети "Рада", Київ, 8-9 грудня 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики, Дослід. центр історії укр. преси, Нац. спілка журналістів України; за ред. Н. М. Сидоренко. – К. : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2006. – 116 с.

Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку : матеріали круглого столу, 26 вересня 2016 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ф-т підприємництва і права, Юридичне бюро "Іванова"; відп. ред. Сергій Володимирович Губарєв, Микола Іванович Кагадій, Микола Станіславович Удовик. – Дніпро : Середняк Т. К., 2016. – 298 с.

Радько П. Г. Новітня історіографія національних традицій українського державотворення : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Петро Григорович Радько, НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б.в.], 2013. – 34 с. 

Турівний В. П. Сучасне українське державотворення: національно - політична суть, етнопедагогічний аспект / Віктор Петрович Турівний. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2002. – 208 с.

Україна на шляху державотворення: історія та сучасність : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Харків, 26 травня 2016 р. : до 25-ї річниці незалежності України / Департамент науки і освіти Харків. обл. держ. адм., Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі; відп. ред. О. І. Черевко; Редкол. Н. І. Єсінова, А. Л. Фощан, А. С. Міносян. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 292 с.
Філіпчук В. О. Європейська інтеграція як засіб державотворення в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Василь Олександрович Філіпчук, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : [б.в.], 2014. – 20 с. 

Цибулькін В. В. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / В. В. Цибулькін, Л. М. Рожен, Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Гавриленко, О. П. Закутайло; кер. авт. кол. В. В. Цибулькін; Фонд ветеранів зовнішньої розвідки України; автор ідеї П. Д. Морозов. – К. : Преса України, 2011. – 536 с.

Якемчук Роман. Незалежність України : пер. с фр. / Роман Якемчук; пер. Ганна Бубняк, Роман Бубняк; пер. англ. Олена Шонь; наук. ред. Олексій Сухий. – Львів : ПАІС, 2018. – 327 с.

 

 

 

Створено: 20.08.2020
Переглядів: 101
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.