Виставка нових надходжень 2011-12-11

Військово-технічне співробітництво в умовах глобалізації: український ви­мір: зб. мат-лів “круглого столу”/ В.М.Бегма; за заг. ред. О.В. Литви­ненка. – К.: НІСД, 2011. – 80с.

В аналітичній доповіді оцінено поточний стан системи військово-технічного спів­робітництва України з іноземними краї­нами, проаналізовано головні проблеми й визначено головні цілі на найближчу перспективу та шляхи й напрямки їх досягнення. У додатку подано матеріали засідання “круглого столу”, що відбувся 18 травня 2011 року в Національному інституті стратегічних досліджень.

 

Дронова, О.Л. Фактори ризику техно­ген­них надзвичайних ситуацій в Україні. – К.: Інститут географії НАН України, 2011. – 270с.

В монографії здійснено функціональне зону­вання території України за потен­ційними небезпеками та загрозами техногенного походження. Досліджено корінні причини виникнення техногенних надзвичайних ситуацій в Україні, що пов′язані з проблемами розвитку суспільства на сучасному етапі і, на основі врахування методів страте­гічного планування, запро­поно­вано науково-практичні реко­мендації щодо можливих заходів з їх усунення.

 


Екстрена медична допомога (базова підтримка життя)/ За ред. Г.Г.Рощіна. – К.: Поліграфкнига, 2009. – 139с.

В учбовому посібнику викладено основні прин­ципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим при над­звичай­них ситуаціях. Видання добре ілюстро­вано. Посібник відповідає змісту програми, згідно якої навчають наданню екстреної медичної допомоги не медиків за кордоном – BLS (Basic Life Support).

 

 

 


Блинова О.Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологіч­ному вимирі: монографія. – Херсон: РІПО, 2011.

В монографії розглядається соціально-психологічна сутність феномену трудової міграції. Проаналізовано проблеми соці­аль­ної ідентифікації, міграційної готовності, обгрунтовано соціально-психологічні чин­ники міжкультурної адаптації трудових мігрантів України в іно­етнічному середо­вищі.

 

 


Партизанська і підпільна боротьба в Україні (1941-1944рр.): Історія, люди, пам′ять. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 496с.

У книзі на основі документальних джерел і спогадів безпосередніх учасників подій висвітлюються важливі й непрості сторінки нашого минулого – розгортання парти­зансь­кого руху і діяльності партійно-радянського підпілля України в тилу гіт­лерівських окупантів у роки Великої Вітчизняної війни, а також досвід роботи, пов′язаної з увінченням пам′яті про ратні подвиги тих, хто зробив вагомий внесок у перемогу над ворогом.

 


Научные основы рационального природопользования при открытой разработке месторождений: моно­графия/ Г. Г. Пивняк, И. Л. Гуменик, К. Дребен­штенд, А.И.Панасенко. – Днепропетровск: НГУ, 2011. – 568с.

В работе представлены результаты тео­рети­ческих и прикладных исследо­ваний, полученные в ГВУЗ «Национальный горный университет» (Украина) и Тех­ни­ческом университете «Фрайбергская гор­ная академия» (Германия) по актуаль­ным проб­лемам ресурсо­сбереже­ния и природо­пользо­вания при добыче полезных ископаемых открытым способом. Большое внимание уделяется вопросам комплексного освоения месторождений полезных ископаемых, формированию оптимальных техногенных ландшафтов и устойчивых экосистем, рекультивации нарушенных земель.

 

Покров Божої Матері над Україною = The Omophorion of Our Lady over Ukraine: альбом/ Упоряд.: О.Яси­нець­ка, В.Рудяк. – К.: Мистецтво, 2008. – 240с.

Альбом є першим в Україні зібранням чудотворних ікон Божої Матері на території країни. Це ілюстрований каталог виставки, що проводилась в межах проекту “Українці в світі”. Видання містить відомості про появу святих образів на нашій землі, описи явлених чудес та інформацію про нинішнє місцезнаходження. Українською і англій­ською мовами.

 

 

Курорти та санаторії України: науково-практичний довідник/ За ред. К.Д.Бабо­ва,. В.В.Єжова, О.М.Торох­тіна. – К.: Фолігрант, 2009. – 432с.

Ілюстрований довідник всебічно висвітлює потенціал та специфіку оздоровчих ресурсів здравниць та санаторіїв України. Довідник презентує кліматогеографічний опис курортних регіо­нів України, загальну характеристику організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення в Україні, дана інформація про природні лікувальні ресурси та інші методи лікування та оздоровлення, які викорис­товуються на курортах. Видання містить універсальну, багато­критеріальну пошу­кову систему підбору санаторно-курортних закладів.

 


Заруба, В.М. Козацька старшина гетьманської України (1648-1782): персо­нальний склад та родинні зв′язки. – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2011. – 932с.

У виданні подаються службові біографії та простежуються родинні зв′язки персо­наль­ного складу козацької старшини україн­ської козацько-гетьманської дер­жави XVII-XVIII ст. Війська Запорозького. В праці відображено історію відомих старшинських родин і подано розширені біографії їхніх найвизначніших пред­став­ників. У родовідних таблицях представ­лено ступінь споріднення старшинських кланів.

 


Баран, В.Д., Баран, Я.В. У пошуках джерел українського народу: вибрані наукові праці. – К: ННДІУ, 2011. – 800с.

У книзі зібрано дослідження, в яких аналізуються особливості походження україн­ського етносу та його зв′язок з давніми слов′янами на теренах України. Праця була підготовлена в рамках науково-дослідної роботи “Україна і світове українство в системі україно­знавства. Українці в світовій цивілізації і культурі”.

 

 

Розіп′ята муза: Антологія українських поетів, які загинули насильницькою смертю: У 2 т./ Уклад. Ю.Винничук. – Львів: Піраміда, 2011. – Т.1. – 624с.
.- Т.2. – 658с.

Двотомна антологія вперше у такій повноті представляє українських поетів, які загинули від рук денікінців, більшовиків, німецьких загарбників, сталінського ре­жиму, полягли на фронтах Першої та Другої світової, померли на засланні та у концтаборах. Усього в антології пред­став­лено 322 автора. До першого тому увійшли твори поетів, які загинули з 1905 по 1937 рік. До другого – які загинули з 1938 по 1959 рік.

 

Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия: в 2 т./ Авт.-сост. В.В.Богуславский. – М.: Олма-Пресс, 2001. – Т.1. – 784с.
Т.2. – 816с.

Двухтомное энциклопедическое спра­вочное издание охватывает период истории Древней Руси и Московс­кого государства с древнейших времен до XVII века. Энциклопедия богато иллюс­триро­вана, снабжена картами. Впервые в полном объеме представлены родовые схемы крупнейших государ­ственных и политических деятелей, составленные на основе изучения архивного исторического материала.

 


Гречило, А.Б. Українська тери­то­ріальна геральдика. – Львів: Інститут україн­ської археографії ім. М.С.Грушевського; Українське гераль­дичне товариство, 2010. – 280с.

Монографія є першою в українській істо­ріографії спробою узагальнюючої праці про еволюцію територіального гербо­творення. Досліджується виникнення і становлення української територіальної гераль­дики та визначаються основні тенденції її розвитку. Для дослідження залучено низку невідомих раніше архівних матеріалів з українських і зарубіжних архівів, бібліотек, музеїв.

 


Гончаров, С.М., Гурин, В.А. Кредитно-модульна система організації навчаль­ного процесу: методичні аспекти: монографія. – Рівне: НУВГП, 2008. – 626с.

В монографії розглянуті основні поняття кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Значна увага приділена дидактичним засадам та мето­дичному забезпеченню, інноваційним технологіям навчання. Зроблено спробу дати науково обгрунтовані практичні поради щодо проведення аудиторних занять, організації індивідуальної, само­стійної, наукової роботи студентів, використання електронних засобів у процесі викладення тощо.

 

Парламентські слухання на тему: “Сучасний стан та актуальні завдання наслідків Чорнобильської катас­тро­фи”. – К: Парламентське вид-во, 2011. – 344с.

Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 16 березня 2011 року. Представлені інформаційно-аналі­тичні матеріали з питань подалання наслідків чорнобильської катастрофи Кабінету Міністрів України, міністерства охорони здоров’я України, академія медич­них наук України, міністерства надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно­бильської катастрофи.

Створено: 21.01.2012
Переглядів: 1601© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.