Концепція розвитку ОННБ ім. М. Горького

Концепція розвитку ОННБ ім. М. Горького спрямована на визначення стратегії розвитку і вдосконалення діяльності Бібліотеки, обгрунтування її нового статусу як національної бібліотечної установи, визначення її функцій, місця і ролі у контексті розвитку бібліотечної справи України

1. Стартові умови Бібліотеки станом на 1.01.2010 року

ОННБ ім. М. Горького є провідним культурним, освітнім, науково-інфор­маційним державним закладом, який здійснює функції науково-дослід­ного, методичного та координаційного центру з питань бібліотеко­знавства, бібліо­графо­знавства, документознавства, бере участь у розробленні держав­ної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації, підпоряд­кована Міністерству культури і туризму України.

Універсальна наукова бібліотека загальнодержавного значення; провідна інформаційна база Півдня України:

 • * універсальниий  унікальний фонд – 5 млн. прим.;
 • * обслужених користувачів – 48 тис.;
 • * відвідувань Бібліотеки – 300 тис.;
 • * книговидача – 2 млн. прим.;

ОННБ ім. М. Горького забезпечує конституційні права громадян на віль­ний доступ до інформації на основі універсального фонду і сучасних інфор­маційно-пошукових систем.

Бібліотека є:

 • державним сховищем повного репертуару національного друку, доку­мен­тів про Україну, українських авторів та необхідних читачам документів, вида­них за межами держави, регіональним універсальним депозитарієм;
 • всеукраїнським науково-дослідним, методичним та організаційним цент­ром по роботі бібліотек з природничо-науковою, релігійною та релігіє­знав­чою літературою, а також з загальних проблем бібліо­теко­знавства, бібліо­графо­знавства та книгознавства;
 • центром вітчизняного та міжнародного обміну документами;
 • інформаційним та культурним центром;
 • регіональним центром міжбібліотечного абонементу.

Місія ОННБ імені М. Горького

 • збирання і зберігання документно-інформаційних ресурсів, як історико-культурної спадщини та інформаційного потенціалу для подальшого розвитку суспільства;
 • забезпечення вільного доступу користувачів до національних і світових інформаційних ресурсів;
 • вичерпне формування фонду ОННБ ім. М. Горького виданнями природ­ничо-наукової, релігійної та релігієзнавчої тематики, науково-методичне забезпечення діяльності бібліотек України з розкриття та популяризації цієї літератури.

2. Проблема перехідного періоду

У вересні 2009 р. ОННБ ім. М. Горького надано статус національного бібліотечного закладу, що ставить перед нею завдання поетапного переходу від функцій державної наукової бібліотеки до функцій і завдань національної бібліотечної установи. Це передбачає вихід Бібліотеки на більш високий рівень наукового й культурного розвитку, технічного і технологічного пере­оснащення новою комп’ютерною технікою, запровадження високо­ефек­тивних автоматизованих технологій.

3. Стратегічні завдання розвитку ОННБ ім. М. Горь­кого

* Приведення у відповідність до статусу національного закладу струк­тури і нормативно-правових основ функціонування ОННБ ім. М. Горь­кого як загально­державного інформаційного й соціокультурного центру.

* Формування універсального фонду національних документів і науково значущих зарубіжних видань на традиційних та електронних носіях інфор­мації, здатних задовольнити найрізноманітніші інформаційні потреби суспіль­ства та сприяти розвитку науки, освіти, культури.

В умовах інформатизації основних сфер діяльності людини ОННБ має стати багатофункціональним інформаційним центром, інформаційним порталом, важливим компонентом інформаційної інфраструктури суспіль­ства, що сприяє формуванню загальної стратегії інформаційного розвитку південного регіону й країни в цілому. Бібліотечний фонд ОННБ ім. М. Горь­кого є невід’ємною складовою національної культурної спадщини, який перебуває під охороною держави. Виходячи з цього, Бібліотека розробляє та реалізує програми вивчення, збереження, консервації та репрографування фондів. Обслуговування користувачів спрямовується на задоволення науко­вих, виробничих, навчальних, самоосвітніх, дозвіллєвих та інших інформа­ційних потреб через забезпечення доступу до національних і світових інфор­ма­ційних ресурсів. Організація і проведення наукових досліджень у галузі бібліотеко­знавства, бібліографо­знавства, книгознавства та інформа­тики, участь у формуванні й реалізації державної інформаційно-бібліотечної полі­тики, науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності бібліотечно-інформаційних закладів. Міжнародне співробітництво.

Модернізація матеріально-технічної бази, що відповідає нормативам збері­гання документів, обсягу фондів, кількості користувачів, державним та соціокультурним завданням і функціям сучасної бібліотеки.

4. Шляхи реалізації стратегічних завдань

Нормативно-правові основи організаційно-структурних пере­тво­рень

Виходячи з статусу національної бібліотечної установи та основних завдань, визначити нормативно-правові основи її функціонування, розробити нову структуру Бібліотеки та її структурних підрозділів, цільові програми, визначені в пріоритетах її розвитку, інші інструктивно-технологічні документи з урахуванням використання інформаційних технологій і досвіду націона­ль­них бібліотек України.

Формування документно-інформаційних ресурсів

Формування з вичерпною повнотою універсального фонду національних документів (друкованих, аудіовізуальних, електронних тощо);

Вибіркове формування універсального фонду зарубіжних видань на осно­ві: науковості, актуальності, профільності, новизни й суспільної значу­щості інформації (авторитет автора або авторського колективу, читацький попит);

Окремою програмою діяльності має стати створення електронної бібліотеки через:

 • участь у реалізації державних програм зі створення електронної бібліо­теки;
 • розміщення видань ОННБ на сайті бібліотеки;
 • поповнення фонду документами на електронних носіях, БД (баз даних) вітчизняних та закордонних виробників (повнотекстових, реферативних, довідково-бібліографічних та ін.);
 • забезпечення реєстрації обов’язкового примірника та інших документів в електронній базі даних;
 • оцифровування цінних і рідкісних документів, що зберігаються у фондах Бібліотеки;
 • визначення переліку національних і зарубіжних електронних інформа­ційних ресурсів, необхідних для забезпечення першочергових інформа­цій­них потреб.

Формування бібліографічної інформації

 • здійснити ретроконверсію карткових каталогів Бібліотеки;
 • провести конвертацію наявних БД у єдиний формат;
 • оптимізувати технологічні процеси обліку та обробки документів;
 • розширити діяльність з аналітичної обробки інформації, виходячи з необхідності інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку науки південного регіону. Створити для цього аналітико-інформаційний центр;
 • здійснювати обмін інформацією на регіональному, національному та міжнародному рівні.

Забезпечення збереження документних ресурсів

Збереження друкованих, аудіовізуальних, мікрофільмованих, елек­тронних і рукописних документів забезпечується:

 • моніторингом стану фондів та умов їх зберігання на основі нормативних режимів зберігання документів;
 • інвентаризацією документних ресурсів та їх індексацією;
 • оптимізацією використання приміщень книгосховищ, читацьких та служ­бових зон відповідно норм;
 • придбанням необхідного обладнання та використання новітніх техно­логій: систем клімат-контролю, пилевидалення і світлорегулювання;
 • розробкою нормативних документів, спрямованих на збереження документних ресурсів;
 • центром реставрації бібліотечних фондів;
 • центром репрографії і консервації документів, впровадження у процеси консервації новітніх технологій;
 • системами протипожежної безпеки та охорони від несанкціонованого доступу;
 • плануванням та забезпеченням дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

У процесі використання збереження бібліотечних фондів забезпечується придбанням та впровадженням сучасних технічних засобів, які зберігають документи в процесі видачі, копіювання, експонування (відеоспостереження, чіп-контроль тощо).

* Обслуговування користувачів

Основою цієї діяльності є оптимізація бібліотечних процесів:

 • обслуговування користувачів усіма структурними підрозділами бібліо­теки на основі їх взаємодії;
 • забезпечення рівних комфортних можливостей для користувачів, зокрема з фізичними вадами;
 • забезпечення доступу до повної інформації про фонди Бібліотеки та бібліотечно-інформаційних електронних ресурсів;
 • поєднання традиційного бібліотечного обслуговування з інноваціями на основі комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів;
 • надання відкритого доступу до літератури активного попиту, документів довідкового характеру і нових надходжень;
 • створення умов для роботи з документами, що вимагають спеціального обладнання (електронні документи, аудіовізуальні видання і т. д.);
 • забезпечення оперативності виконання замовлень за рахунок авто­матизації технологічних циклів, створення електронних кафедр, інформа­ційного електронного табло про виконання замовлень;
 • організація доступної системи копіювання документів;
 • розширення діапазону додаткових платних послуг;
 • обслуговування користувачів у режимі віддаленого доступу:
 • * через Інтернет-портали – до національних і зарубіжних БД;
 • *електронну доставку документів;
 • * міжбібліотечний абонемент;
 • * формування сайту бібліотеки як самостійного інформаційного ресурсу;
 • * створення віртуальної довідкової служби;
 • збільшення кількості читацьких автоматизованих робочих місць;
 • забезпечення інформації про Бібліотеку та рекламування її послуг.

В рамках надання соціокультурних послуг обслуговування користувачів спрямовується на організацію:

 • культурно-освітньої діяльності;
 • відпочинку та дозвілля;
 • творчої діяльності.

Розвиток цих завдань буде реалізовуватися на базі використання потен­ціалу соціокультурного центру через організацію семінарів, конфе­рен­цій, дискусій, презентацій, виставок, зустрічей тощо.

* Науково-дослідна та науково-методична діяльність

 • Участь у формуванні державної бібліотечної політики та удосконаленні нормативно-правової бази.
 • Участь у загальнодержавних наукових дослідженнях з бібліотеко­знавства, бібліографо­знавства, книгознавства, інформатики.
 • Здійснення наукових розробок у бібліотечно-інформаційній сфері, зокрема формування інформаційних ресурсів, обслуговування користувачів тощо.
 • Підготовка та видання методичних, бібліографічних, інформаційно-аналі­тичних матеріалів з актуальних питань бібліотекознавства.
 • Науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності бібліотечних закладів.
 • Координація науково-дослідної та науково-методичної діяльності бібліо­течних закладів Одещини та Південного регіону. Створення спільних проектів та проведення спільних бібліотечних акцій.
 • Організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, ство­рення навчального центру з метою забезпечення безперервної освіти бібліо­теч­них працівників.
 • Використання інформаційних технологій для дистанційного навчання та інформаційного забезпечення з питань бібліотекознавства.
 • Підготовка та випуск фахового періодичного видання для висвітлення бібліотечного життя Південного регіону.

Міжнародне співробітництво

Провідні напрями міжнародного співробітництва:

 • * розробка нормативних документів та спільних проектів з питань форму­вання і використання  інформаційних ресурсів;
 • * взаємне використання баз даних у мережевому режимі;
 • * участь у міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах і т. д.;
 • * міжнародний документообмін та міжнародний абонемент;
 • * вивчення і запровадження прогресивних методів консервації і рестав­рації документів;
 • * підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, обмін досвідом, орга­нізація стажування.

Технологічне забезпечення

Реалізація завдань, поставлених перед ОННБ ім. М.Горького, вимагає впровадження комплексу технологічних систем, спрямованих на забез­пе­чення життєвих циклів сучасної бібліотечної установи.

Передбачається:

 • * розробка концепції розвитку програмних комплексів, у рамках яких буде використано як стандартне інфраструктурне програмне забезпечення, так і спеціалізовані розробки для бібліотек, що дасть можливість оперативно взаємодіяти персоналу бібліотеки між собою і персоналу з читачем;
 • * модернізація парку комп’ютерної техніки, у процесі якої буде здійснено заміну морально і фізично застарілих станцій користувачів та встановлення нових ПК із забезпеченням сервісної підтримки, інтеграція комп’ютерної техніки в мережу передачі даних, установлення периферійних пристроїв;
 • * модернізація мережі передачі даних, яка включає заміну активного мере­жевого обладнання та інтеграцію серверного устаткування, що відпо­відає за специфічні завдання підсистем, які забезпечують це комплексне рішення;
 • * структурована кабельна система;
 • * інтеграція Інтернет-сервісів;
 • * забезпечення читачів мобільними сервісами WiFi у читальних залах;
 • * організація доступної системи копіювання документів, необхідних користувачам для особистого користування;
 • -система антивірусної безпеки;
 • -система резервного зберігання інформації;
 • -система доступу до електронних ресурсів Бібліотеки;
 • -система безперебійного живлення, що забезпечує незалежність функціонування інформаційних систем від перебою у міській мережі електричного постачання, а також відмовостійкість;
 • -система інформаційної безпеки, що дозволяє відстежувати всі процеси, які відбуваються в інформаційному просторі бібліотеки;
 • -система контролю доступу до службових приміщень бібліотеки та до залів для роботи з рідкісними виданнями, що дасть змогу підвищити рівень фізичної безпеки й захищеності фондів бібліотеки;
 • -система ідентифікації та запобігання несанкціонованому винесенню фондів (маркування, детекторні панелі і т. ін.);
 • -система відеоконтролю, яка дає змогу в режимі реального часу спостерігати за подіями, що відбуваються у приміщеннях бібліотеки, у т.ч. віддалених;
 • - механічна система подавання літератури із книгосховищ, яка дає змогу оперативно доставляти друковані видання користувачам;
 • * радіофікація і телефонізація об’єкта, яка забезпечує Бібліотеку всіма необхідними на певний момент часу сервісами: сучасна багатофункціональна АТС, що надає корпоративний і конференц-зв’язок, проведення теле­конференцій, реалізацію навчальних програм (дистанційна освіта, лекції, семінари, тренінги) тощо.

* Матеріально-технічне забезпечення

Реконструкція

Для поліпшення умов праці, збільшення виробничих площ, а також створення єдиного архітектурного ансамблю на території Бібліотеки здійснити реконструкцію одноповерхового флігеля з надбудовою трьох поверхів і мансарди, загальною площею 760 кв. м., для розміщення:

 • - багатофункціонального конференц-залу;
 • - виставкової зали;
 • - відділу друку, репрографії і консервації;
 • - міжбібліотечного абонементу;
 • - адміністративно-господарського відділу;
 • - інженерних служб;
 • - кімнати відпочинку;
 • - міні-кафе тощо.

Зростаючі обсяги книговидання, включаючи і видання на електронних носіях, потребують більш раціонального розміщення фондів, що вимагає збільшення площ книгосховищ. У зв’язку з цим планується здійснити рекон­струкцію основного книгосховища, яка передбачає добудову 7 додат­кових поверхів.

Реконструкція інженерних мереж

Електропостачання

Збільшення виробничих потужностей потребує перегляду існуючої системи електропостачання. З метою енергозбереження планується провести реконструкцію існуючої електромережі з заміною усіх живильних ліній.

Кондиціювання повітря

Монтаж сучасної системи кондиціювання, вентиляції та системи пило­видалення з приміщень книгосховища.

Система пожежної безпеки

Організація автоматизованої системи пожежної безпеки, інтегрованої на єдиній технічній, програмній та інформаційній базі.

* Очікувані результати

Вирішення завдань, визначених стратегією розвитку Бібліотеки, надасть можливість ОННБ ім. М. Горького стати загально­державним інформа­ційним і соціо­культурним центром, який успішно виконує функції: акумулятивну, меморіальну, комунікативну.

Реалізація передбачених заходів, дозволить:

 • - створити рівні і комфортні умови для користувачів, оперативно виконувати їх замовлення на основі автоматизації технологічних процесів;
 • - забезпечити доступ до повної інформації про фонди ОННБ та інших провідних бібліотек України і світу;
 • - оптимально поєднувати традиційне бібліотечне обслуговування і новації на базі комп’ютеризації бібліотечно-бібліографічних процесів;
 • - забезпечити якісне збереження унікальних інформаційних ресурсів і створення страхового фонду цінних документів;
 • - перетворити ОННБ у науково-аналітичний центр з наданням користувачам інформаційного продукту нового рівня.

Діяльність Бібліотеки буде спрямована на забезпечення успішного виконання завдань національної бібліотечної установи, яка розвиватиметься як сучасний інформаційний, науково-дослідний і культурно-освітній комп­лекс ХХІ ст. та здійснюватиме багатоаспектну діяльність із задоволення потреб суспільства у знаннях, інформації і культурі.

Створено: 03.11.2010
Переглядів: 5258© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.